Poszukiwany doktorant/stypendysta w grancie BEETHOVEN NCN pt. „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej”
16 maja 2022

Ogłoszenie
o zatrudnieniu doktoranta/ki – stypendysty/ki
w grancie BEETHOVEN NCN pt. „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do
zrozumienia dynamiki emocjonalnej” kierowanym przez dr Aleksandrę Świderską
(nr grantu 2020/39/G/HS6/00231)

 

Mowa nienawiści to forma agresji werbalnej wymierzonej w członkinie i członków różnych grup społecznych. Mamy z nią styczność w wielu kontekstach życia codziennego. Nadrzędnym celem projektu jest zrozumienie podstawowych właściwości mowy nienawiści i jej wpływu na słuchaczy. Będziemy pracować z nagraniami mowy nienawiści, w odróżnieniu od większości poprzednich badań, które opierały się na tekstach. Spodziewamy się, że mowa nienawiści w formie nagrań będzie wywoływała silniejsze reakcje emocjonalne i tym samym będzie trudniej się do niej przyzwyczaić niż do jej odpowiedników tekstowych. To założenie sprawdzimy w serii badań laboratoryjnych z pomiarami aktywności psychofizjologicznej i behawioralnej uczestników (np. aktywności skóry, serca, mózgu). Będziemy również używać metod przetwarzania sygnałów i uczenia maszynowego do rozpoznawania i odróżniania mowy nienawiści od innych typów mowy, zarówno po stronie mówiących, jak i słuchaczy. Tu zaczniemy od stworzenia bazy danych audio, której użyjemy do zidentyfikowania cech akustycznych, językowych i paralingwistycznych mowy nienawiści. Nagrania będą adnotowane, początkowo ręcznie, a następnie automatycznie w oparciu o maszynowe rozpoznawanie mowy. Końcowo pozwoli to na w pełni automatyczne rozpoznawanie mowy nienawiści.

Poszukujemy osób chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka.

Do zadań doktoranta/ki będą należały:

 • współpraca z kierowniczką projektu, asystentami badawczymi oraz innymi wykonawcami, w tym partnerami niemieckimi, przy realizacji projektu;
 • przygotowanie systematycznego przeglądu literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego;
 • uczestnictwo w tworzeniu bazy nagrań mowy nienawiści;
 • uczestnictwo w projektowaniu badań;
 • współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych, zbieranie danych w badaniach laboratoryjnych;
 • analiza statystyczna danych zebranych w trakcie projektu;
 • przygotowywanie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie przeprowadzonych badań;
 • rozpowszechnianie wyników badań w środowisku akademickim i poza-akademickim;
 • realizacja pracy doktorskiej, powiązanej tematycznie z projektem.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • 1) posiadanie statusu studenta/ki ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu psychologii, socjologii lub pokrewnych nauk społecznych LUB 2) posiadanie tytułu magistra psychologii, socjologii lub innych pokrewnych nauk społecznych LUB 3) bycie uczestnikiem/czką Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego lub Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Preferowane będą osoby, którzy planują aplikować do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trwającej obecnie rekrutacji (*informacje poniżej).
 • wysoka motywacja do pracy naukowej oraz pasja do prowadzenia badań z zakresu psychologii społecznej, jak też psychofizjologii lub gotowość do nauki stosowania pomiarów psychofizjologicznych w badaniach;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • dobra znajomość metod statystycznych, w tym umiejętność obsługi któregoś pakietu statystycznego (SPSS, MPlus, Stata lub R) oraz gotowość do doskonalenia tych umiejętności;
 • umiejętność poprawnego, logicznego pisania ze ścisłym stosowaniem się do reguł pisania akademickiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • dodatkowymi atutami będą: udział w projektach naukowych, doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych, udział w konferencjach naukowych, oraz znajomość języka niemieckiego.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich)
 • Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
 • Rozpoczęcie zatrudnienia: nie później niż 01.10.2022
 • Stypendium w wysokości: 5000 PLN miesięcznie (kwota maksymalna przewidziana w grancie; może ulec modyfikacji w zależności od indywidualnych warunków zatrudnienia);
 • Dodatkowe korzyści: doktorant/ka będzie uczestniczyć w pracach w międzynarodowym zespole (projekt realizowany będzie we współpracy z Prof. Tanją Schultz z Uniwersytetu w Bremie). Koszty uczestnictwa w konferencjach naukowych będą pokryte z grantu. Doktorant/ka otrzyma dostęp do licencji statystycznych, oprogramowania do badań i laboratorium na Wydziale Psychologii UW.

Wymagane dokumenty:

 • CV z listą osiągnięć naukowych (tytuł pracy magisterskiej oraz promotor, udział w pracach badawczych, ewentualne publikacje, czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, wyróżnienia, nagrody) i opisem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. poziom znajomości angielskiego, jakie analizy kandydat/ka potrafi wykonać, jakie programy potrafi obsługiwać);
 • podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych – POBIERZ;
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (maksymalnie jedna strona);
 • próbka tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej) w języku polskim lub angielskim.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 31.05.2022 na adres aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Zatrudnienie w projekcie Beethoven”. Pod uwagę będą brane tylko kompletne aplikacje.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej połowie czerwca 2022 roku.

Dodatkowe informacje:

 1. Docelowo stypendysta/ka ma zostać uczestnikiem Szkoły Doktorskiej UW. Preferowani będą kandydaci chcący napisać pracę doktorską na temat związany z projektem.
 2. Aby otrzymywać zarówno stypendium z grantu, jak i ze Szkoły Doktorskiej, konieczne jest dostanie się do Szkoły Doktorskiej w zwykłej rekrutacji.
 3. Kandydaci, którzy nie są jeszcze uczestnikami Szkoły Doktorskiej UW, powinni skontaktować się ze mną przed aplikowaniem do Szkoły (rekrutacja do Szkół Doktorskich UW zamyka się w czerwcu 2022). Informacje o aktualnej rekrutacji do Szkół Doktorskich UW są zamieszczone na stronie https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/rekrutacja/
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.06.2022

 

 


Programming assistant in grant “Riskiness of financial decisions under the influence of emotions evoking approach or withdrawal behavioral tendencies”

Programming assistant in grant “Riskiness of financial decisions under the influence of emotions evoking approach or withdrawal behavioral tendencies”

Our team is conducting research in the project “Riskiness of financial decisions under the influence of emotions evoking approach or withdrawal behavioral tendencies”, granted by the National Science Center to the Faculty of Psychology, University of Warsaw. We are looking for students or graduates of psychology and other cognitive sciences, as well as students or graduates of science or technology (including mathematics, physics, informatics) interested in behavioral sciences, for the position of

 

PROGRAMMING ASSISTANT / PROGRAMMER

We offer the possibility of gaining experience in conducting behavioral experiments, working in a research team and growing methodological expertise.

Job description:

 • Programming behavioral experiments in jsPsych/lab.js (JavaScript) and/or PsychoJs/PsychoPy (Python)
 • Testing the experiments, verifying the data collected in the procedures

Job requirements:

 • Knowledge of at least one of the following libraries/languages/software: jsPsych or lab.js (JavaScript) and/or PsychoJs/PsychoPy (Python)
 • Experience in creating behavioral/psychological/cognitive experiments and/or conducting research
 • Interest in cognitive and behavioral sciences

Flexible working hours, 10-15 hours per week, mostly during programming the experiments.

We offer 800 Euros for developing one modifiable procedure (one experiment with the possibility of changing stimuli, loops, trials etc., around 60 hours of work).

We invite submissions for this job from students and graduates from all countries. Please send CV and a short letter of motivation to the email address: maciej.pastwa@psych.uw.edu.pl. We wait for the submissions until May 29, 2022, selected candidates will be invited to individual interviews.


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS „Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja modelu teoretycznego”
27 kwietnia 2022

Konkurs

na stanowisko DOKTORANTA-STYPENDYSTY

w projekcie NCN OPUS

„Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja modelu teoretycznego”

(nr 2020/39/B/HS6/01432)

 

OGÓLNE INFORMACJE O REKRUTACJI

Nazwa stanowiska: Stypendysta – doktorant

Konkurs w ramach projektu badawczego OPUS 20 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja modelu teoretycznego”.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

 

Informacje o projekcie:

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Instytucja realizująca: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Planowy okres realizacji projektu: lipiec 2021 r. – lipiec 2026 r.

 

Głównym celem projektu jest weryfikacja postulatów modelu perspektyw czasowych w sporcie (Stolarski i in., 2019). Czy sportowiec, skupiając swoją uwagę na dalekosiężnym celu, będzie w stanie znieść większe obciążenia treningowe? Czy sposób postrzegania przeszłych wydarzeń może mieć wpływ na wynik w zawodach? Czy napięcie i nieprzyjemne emocje odczuwane na myśl o nadchodzącym meczu mogą stanowić czynnik istotnie obniżający poziom wykonania sportowego? Między innymi takie pytania stanowiły punkt wyjścia dla hipotez badawczych, sformułowanych w ramach niniejszego projektu badawczego. 

Perspektywa czasowa jest procesem, w którym doświadczenia są przyporządkowywane do odpowiednich ram temporalnych, co pozwala na zachowania spójności funkcjonowania oraz nadawanie znaczenia przeżywanym wydarzeniom. Chociaż jest to zjawisko zależne od warunków sytuacyjnych – bieżących wydarzeń i przeżyć jednostki – każdy człowiek rozwija specyficzne tendencje do częstszego skupiania się na poszczególnych horyzontach czasowych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wskazuje się na występowanie różnic indywidualnych w zakresie siedmiu podstawowych wymiarów perspektywy czasowej: Przeszłej Negatywnej, Przeszłej Pozytywnej, Teraźniejszej Fatalistycznej, Teraźniejszej Hedonistycznej, Teraźniejszej Eudajmonistycznej i Przyszłej Pozytywnej oraz Negatywnej. 

Głównym celem projektu jest sprawdzenie, w jaki sposób poszczególne perspektywy czasowe mogą wpływać na funkcjonowanie sportowców. Zbadany zostanie ich wpływ na poziom oraz jakość motywacji, dokładność realizacji planu treningowego oraz funkcjonowanie emocjonalne, zarówno przed zawodami sportowymi, jak i po nich, w reakcji na subiektywną ocenę własnego wyniku. Dodatkowo, zweryfikowana zostanie hipoteza, w myśl której oddziaływania poszczególnych perspektyw na wyżej wymienione konstrukty mogą być zależne od typu uprawianego sportu. Badania przeprowadzone zostaną w trakcie ważnych zawodów w sportach o charakterze wytrzymałościowym (triathlon, kolarstwo) oraz precyzyjnym (strzelectwo, łucznictwo). Osoby badane proszone będą o wypełnienie odpowiednich kwestionariuszy w kilku momentach: przed rozpoczęciem sezonu, w trakcie treningów przygotowawczych, bezpośrednio przed zawodami, bezpośrednio po kluczowych zawodach i raz jeszcze, po upływie trzech dni od rywalizacji. Badania pilotażowe dowiodły, że nasilenie poszczególnych wymiarów perspektywy czasowej może wpływać na wynik w zawodach – w szczególności spodziewać się tu można efektów perspektywy Przyszłej Pozytywnej, Przyszłej Negatywnej oraz Teraźniejszej Fatalistycznej. W przypadku sportów precyzyjnych, pośredniczącą rolę mogą odgrywać emocje przedstartowe, natomiast w sportach wytrzymałościowych, zmienną pośredniczącą może być poziom motywacji. Dodatkowo, weryfikacji poddana zostanie hipoteza, zgodnie z którą różnice w profilu perspektyw czasowych mogą prowadzić do odmiennych subiektywnych ocen i reakcji w odpowiedzi na wynik uzyskany w zawodach.

 

WYMAGANIA WZGLĘDEM KANDYDATA/TKI

– absolwent/ka studiów magisterskich z zakresu psychologii

– posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie praktyki psychologii sportu (atutem będzie wykształcenie podyplomowe w zakresie psychologii sportu)

– biegłość w zakresie analiz statystycznych i psychometrycznych oraz programów do analizy danych ilościowych (SPSS/R/pokrewne)

– posiada możliwie rozległą sieć kontaktów w środowisku trenerów i sportowców

– posiada dobrą znajomość języka angielskiego, min. poziom C1 lub ekwiwalentne,

– posiada silną motywację do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu

– atutem będzie posiadanie w swoim dorobku publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu psychologii sportu

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: mstolarski@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty, który zawiera:

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań)
 • życiorys zawierający informacje o aktywności naukowej i praktyczne w obszarze psychologii sportu, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń
 • podpisaną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kandydaci zostaną poproszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną. Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd.).

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Zgłaszanie wniosków: do 06.05.2022 r.
 • Ocena wniosków przez Komisję i ew. rozmowy kwalifikacyjne: 09-12.05.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 17.05.2022 r.

 

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTY

Osoba na stanowisku Stypendysty będzie odpowiedzialna za:

 • Nawiązywanie współpracy z klubami i związkami sportowymi, we współpracy z którymi będą realizowane badania,
 • Rekrutację uczestników badania (triathloniści, kolarze, strzelcy sportowi, łucznicy)
 • Promocję badań wśród sportowców
 • Przygotowanie materiałów do badań (kwestionariuszowych i quasi-eksperymentalnych)
 • Realizację badań 
 • Wstępną analizę i opracowanie wyników
 • Współpraca z kierownikiem projektu i wykonawcą w przygotowaniu raportów i publikacji
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu
 • Tworzenie bibliografii projektu
 • Przygotowanie własnej rozprawy doktorskiej w oparciu o wybrane wyniki badań zgromadzonych w ramach projektu

 

Warunki zatrudnienia:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Czas pobierania stypendium: 45 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: październik 2022 r.

Oferta pracy: specjalista w sekretariacie studiów podyplomowych
12 kwietnia 2022

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko

 Specjalisty w sekretariacie studiów podyplomowych

Specjalista w sekretariacie studiów podyplomowych będzie zajmował się codziennymi zadaniami wynikającymi z funkcjonowania sekretariatu, w tym również w trakcie zjazdów studiów podyplomowych, które odbywają się w soboty i niedziele. 

Opis zadań:

 • Bieżący kontakt ze słuchaczami i kierownikami studiów podyplomowych oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne;
 • Organizacja i obsługa zjazdów w soboty i niedziele, w które odbywają się zajęcia;
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie USOS;
 • Przeprowadzanie rekrutacji na studia podyplomowe w systemie IRK;
 • Prowadzenie dokumentacji poszczególnych kierunków studiów;
 • Wspieranie kierownika sekretariatu w działaniach promocyjnych i komunikacyjnych.

Oczekiwania:

 • Co najmniej 1-2-letnie doświadczenie w pracy w sekretariacie/biurze na uczelni wyższej lub równoważne;
 • Znajomość systemu USOS i IRK lub gotowość nauki w tym zakresie;
 • Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność budowania dobrych relacji z interesariuszami;
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań;
 • Proaktywna postawa wobec interesantów i gotowość do szukania rozwiązań;
 • Znajomość narzędzi informatycznych potrzebnych do pracy (MS Office, MS Excel, GSuite – Google Meet, Google Dysk, ZOOM itd);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podstawową komunikację z pracownikami Wydziału i interesariuszami.

Oferujemy: 

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę (½ – 1 etat: wymiar etatu do uzgodnienia) na czas określony (po 3-miesięcznym okresie próbnym), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony lub rekrutacja wewnętrzna UW;
  Rozpoczęcie pracy: do uzgodnienia, chętnie od 1.06.2022;
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą;
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne;
 • W uzasadnionych przypadkach możliwość pracy w trybie hybrydowym.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) możliwie szybko i nie później niż do dn. 22 kwietnia 2022 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: STUDIA PODYPLOMOWE). 

Proces rekrutacyjny odbędzie się w całości lub częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.

 

 


Asystentka/asystent w grancie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej”
11 kwietnia 2022

W związku z realizacją przez Wydział Psychologii UW grantu badawczego NCN „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej” poszukujemy studentek lub studentów II, III lub IV roku psychologii, kognitywistyki lub nauk pokrewnych chętnych do współpracy przy wykonywaniu badań na stanowisku

ASYSTENTKI/ASYSTENTA

 

Oferujemy możliwość zyskania doświadczenia w prowadzeniu badań, pracy w zespole badawczym oraz rozwoju kompetencji metodologicznych.

Zakres obowiązków na pierwszym etapie:

1) Rekrutacja osób badanych i dbanie o dobór próby

2) Prowadzenie procedur eksperymentalnych

3) Podsumowanie zebranych danych

 

Wymagania:

1) Sumienność i staranność

2) Znajomość podstaw metodologii badań eksperymentalnych w psychologii

3) Umiejętności interpersonalne (konieczność ciągłego komunikowania się z osobami badanymi)

4) Dobra organizacja czasu oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Wymiar czasu pracy: elastyczny maksymalnie około 10 – 15 h tygodniowo w okresach realizacji badań

Wynagrodzenie: 1200 zł (brutto) za wykonanie badania online na grupie 60 osób (ok. 60 h pracy)

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w projekcie (z uwzględnieniem doświadczenia badawczego) na adres maciej.pastwa@psych.uw.edu.pl do dnia 24 kwietnia 2022 roku. Wybrane kandydatki i wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na indywidualne rozmowy.

 

 


Oferta pracy dla badacza rozwoju językowego z Ukrainy w zespole MultiLADA
04 kwietnia 2022

OFERTA PRACY DLA BADACZA ROZWOJU JĘZYKOWEGO Z UKRAINY W ZESPOLE MultiLADA
(Wydział Psychologii UW; https://multilada.pl)

Poszukujemy osoby z Ukrainy, która chciałby dołączyć do naszego laboratorium. Badamy wczesny rozwój językowy dzieci w środowisku jedno- i dwujęzycznym, i rozwijamy różne narzędzia badawcze, np.: aplikację StarWords, adaptacje Communicative Development Inventories CDI (Inwentarze Rozwoju Mowy i Komunikacji), Cross-linguistic Laexical Tasks CLT (Międzyjęzykowe Zadania leksykalne). Chcielibyśmy poszerzyć badane języki (obecnie głównie: polski, norweski, angielski) o ukraiński i/lub inne języki używane w Ukrainie.

Stanowisko jest przewidziane na 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia) i mogłoby zostać zaoferowane osobie, która:

(1) bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowała i prowadziła badania na ukraińskich uczelniach lub w innych instytucjach naukowych, a która w wyniku działań wojennych przybyła do ​​Polski 24 lutego 2022 r. lub później (lub przybędzie wkrótce);

(2) ma doświadczenie w badaniach nad rozwojem językowym, uczeniem się języków, wielojęzycznością lub podobnymi tematami;

(3) posiada tytuł doktora lub równorzędny;

(4) mówi po ukraińsku i angielsku (lub po polsku).

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O JAK NAJSZYBSZY KONTAKT Z PROF. EWĄ HAMAN (ewa.haman@psych.uw.edu.pl), NIE PÓŹNIEJ NIŻ 10 kwietnia 2022 r.


JOB OFFER FOR CHILD LANGUAGE RESEARCHER FROM UKRAINE AT MultiLADA LAB (Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland; https://multilada.pl)

We have an opportunity of opening a position for child language researcher from Ukraine who would like to join our lab. We study early child language in monolingual and bilingual settings using a variety of tools, e.g.: StarWords app, adaptations of Communicative Development Inventories, Cross-linguistic Lexical Tasks. We would like to broaden our languages of interest (currently mostly: Polish, Norwegian, English) to Ukrainian and/or other languages spoken in Ukraine.

The position would be for 6 months (possibly renewable) and might be offered to researcher who:

 • worked and conducted research at Ukrainian universities or other scientific institutions immediately before the outbreak of the war, and who, as a result of military operations, arrived in Poland on February 24, 2022 or later;
 • has research experience in child language, language learning, multilingualism or similar topics;
 • holds PhD or equivalent;
 • speaks Ukrainian and English (or Polish).

IF YOU ARE INTERESTED IN THE POSITION, PLEASE CONTACT PROF. EWA HAMAN (ewa.haman@psych.uw.edu.pl) ASAP, NO LATER THAN 10th April 2022.


 ВАКАНСІЯ ДОСЛІДНИКА ДИТЯЧОЇ МОВИ З УКРАЇНИ у лабораторії MultiLADA

(Психологічний факультет Варшавського університету, Варшава, Польща; https://multilada.pl)

У нас є можливість відкрити вакансію дослідника дитячої мови з України, який захоче приєднатися до нашої лабораторії. Ми вивчаємо мову дітей раннього віку в одномовних та двомовних умовах, використовуючи різноманітні інструменти, наприклад: додаток StarWords, адаптації інвентаризації комунікативного розвитку, міжмовні лексичні завдання.

Ми хотіли б розширити коло досліджуваних мови (наразі це переважно польська, норвезька, англійська). Нас цікавить українська та/або інші мови, якими розмовляють в Україні.

Посада буде розрахована на 6 місяців (з можливістю подовження контракту) і може бути запропонована дослідникам, які:

(1) працювали та проводили дослідження в українських університетах чи інших наукових установах безпосередньо перед початком війни, і які внаслідок військових дій прибули до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше;

(2) мають досвід дослідження дитячої мови, вивчення мов, багатомовності або подібних тем;

(3) мають докторський ступінь або його еквівалент;

(4) володіють українською та англійською (або польською) мовами.

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ПРОПОЗИЦІЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПРОФ. EWA HAMAN (ewa.haman@psych.uw.edu.pl)

 НЕ ПІЗНІШЕ 10 квітня 2022 року.