Oferta pracy: psycholog-terapeuta w Centrum Pomocy Psychologicznej UW
01 kwietnia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Psycholog-Terapeuta

(wymiar pracy: 1 etat)

Powołane przy Wydziale Psychologii UW w 2018 roku Centrum Pomocy Psychologicznej UW oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla społeczności UW (w szczególności studentów). Zespół terapeutyczny Centrum prowadzi konsultacje indywidualne interwencyjne, wsparcie krótkoterminowe oraz grupy i warsztaty. Centrum mieści się przy ul. Pasteura 7, na tzw. kampusie Ochota. W czasie epidemii świadczymy usługi online.

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych i interwencji kryzysowych, w tym online
 • Współprowadzenie grup wsparcia i warsztatów
 • Przygotowywanie opinii dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Oczekiwania:

 • Dyplom magistra psychologii
 • Uczestnictwo lub ukończenie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i/lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej, w tym w samodzielnym prowadzeniu procesów terapeutycznych 
 • Doświadczenie w interwencji kryzysowej i terapiach krótkoterminowych
 • Mile widziane doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej online

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne
 • Możliwość realizowania zainteresowań klinicznych i badawczych we wspierającym rozwój zespole
 • Zadaniowy czas pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisanej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dnia 16.04.2021 na adres: cpp@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila prosimy wpisać: TERAPEUTA). Rekrutacja odbędzie się telefonicznie oraz online.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)
03 marca 2021

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).

 • Numer sprawy: WPs.250/07/2021
 • Stanowisko: Adiunkt
 • Grupa stanowisk: badawcza
 • Dyscyplina naukowa: psychologia, językoznawstwo
 • Słowa kluczowe: psycholingwistyka rozwojowa, wielojęzyczność, neuroobrazowanie
 • Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): umowa o pracę
 • Wymiar etatu: cały etat badawczy
 • Liczba stanowisk: 1
 • Wynagrodzenie: do 7600 PLN brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia)
 • Termin rozpoczęcia pracy: 1 maja 2021 r. lub najbliższy możliwy termin po tej dacie
 • Okres zatrudnienia: do 36 miesięcy (w zależności od momentu rozpoczęcia pracy i ostatecznej daty zakończenia projektu)
 • Termin nadsyłania zgłoszeń:  2 kwietnia 2021, godz. 12.00 czasu warszawskiego (CEST)

Pełna treść oferty wraz z załącznikiem RODO >>


Oferta pracy: specjalista informatyk ds. USOS
02 marca 2021

Wydział Psychologii UW poszukuje pracownika na stanowisko
specjalista informatyk ds. USOS

Oferta ważna do 16.03.2021

 

Opis stanowiska:

 • koordynowanie od strony informatycznej (system USOS) planowania zajęć dydaktycznych
 • obsługa studentów i pracowników Wydziału w ramach systemu USOS: tworzenie siatki zajęć dydaktycznych we współpracy z koordynatorami przedmiotów, wprowadzanie informacji o zajęciach dydaktycznych do bazy danych USOS,  definiowanie rejestracji na zajęcia dydaktyczne (Platformy: USOSWeb i UL),
 • obsługa pracowników zewnętrznych (w tym zagranicznych) w zakresie planowania zajęć,
 • bieżąca obsługa problemów technicznych użytkowników USOS i USOSWeb,
 • bieżąca współpraca z sekretariatami studenckimi,
 • obsługa administracyjna kont pocztowych pracowników Wydziału,
 • okazjonalne wsparcie techniczne urządzeń AV wykorzystywanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • zarządzanie obiegiem informacji dotyczących USOS w ramach wydziałowych serwisów WWW
 • praca w systemie zmianowym – 8:00 – 16:00 / 11:00 – 19:00 (Aktualnie praca w trybie hybrydowym)

Szczegóły oferty >>


Ogłoszenie na zatrudnienie stypendysty w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki – „Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe”
24 lutego 2021

OGŁOSZENIE

na zatrudnienie stypendysty w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki

(w ramach grantu OPUS 19 nr umowy UMO-2020/37/B/HS4/02173 „Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe”)

 

Obowiązki stypendysty obejmują prace badawcze i naukowe w ramach realizacji projektu.

Opis stanowiska:

Stypendysta będzie w ramach swoich obowiązków:

 • Współtworzył narzędzia badawcze
 • Uczestniczył w projektowaniu procedur badań pilotażowych i badań głównych w projekcie
 • Przygotowywał materiały do badań pilotażowych
 • Przeprowadzał badania pilotażowe narzędzi i procedur
 • Wprowadzał dane z badań pilotażowych do baz w formacie obsługiwanym przez programy SPPS lub Stata
 • Przeprowadzał wstępne analizy danych z badań pilotażowych i głównych
 • Dokonywał regularnego przeglądu literatury
 • Współpracował z panelem badawczym, na którym realizowane będą badania główne.
 • Uczestniczył w pisaniu publikacji naukowych przedstawiających wyniki uzyskane w badaniach opisanych w projekcie
 • Uczestniczył w przygotowaniach prezentacji i posterów konferencyjnych

Powyższe punkty będą realizowane we współpracy z kierownikiem projektu i wykonawcą.

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • Posiadania statusu studenta piątego roku psychologii lub doktoranta będącego uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej z zakresu psychologii lub w szkole/ na kierunku międzydziedzinowym uwzględniającym psychologię. Preferowane będą osoby posiadające status doktoranta.
 • Udokumentowanego doświadczenia w pracy w naukowych projektach badawczych, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w projektach z zakresu psychologii konsumenta lub psychologii finansowej, udokumentowane oświadczeniem kierowników projektu
 • Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenia w zakresie planowania i przeprowadzania badań naukowych z zakresu psychologii finansowej – mile widziane doświadczenie w realizacji badań z zakresu psychologicznych determinant ryzyka finansowego, udokumentowane oświadczeniem kierowników projektu
 • Posiadanie co najmniej jednej opublikowanej (lub przyjętej do druku) publikacji naukowej w czasopiśmie międzynarodowym, posiadającym IF i punktację co najmniej 70 pkt w najnowszej punktacji MNiSW. Szczególnie cenne będzie posiadanie publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych dotyczącej psychologii ryzyka finansowego.
 • Doświadczenia w wystąpieniach konferencyjnych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym swobodnie czytać i pisać artykuły naukowe oraz swobodnie się komunikować (np. podczas wystąpień na konferencjach międzynarodowych) – poziom B2/C1
 • Bardzo dobrych umiejętności obsługi programów SPSS lub STATA.
 • Wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych analiz statystycznych.
 • Znajomości metodologii prowadzenia badań eksperymentalnych
 • Zainteresowania tematyką projektu i motywacji do pracy w projekcie naukowym.
 • Planowane złożenie pracy magisterskiej lub doktorskiej z zakresu psychologii ekonomicznej, konsumenta lub finansowej.
 • Dyspozycyjności w czasie całego trwania projektu (w obrębie zdefiniowanych ram czasowych)

Forma zatrudnienia: umowa o finansowanie stypendium

Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający wymiaru pół etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku.

 

TERMIN REALIZACJI

30 miesięcy w okresie od maja 2021 r. – do października 2023 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

 • CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego i doświadczenia badawczego,
 • potwierdzenia udziału w projektach badawczych
 • list motywacyjny uzasadniający zasadność zatrudnienia tej właśnie osoby na to stanowisko
 • podpisaną klauzulę która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres sekscinska@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 08.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 30.03.2021 r.

 

Szczegóły oferty >> 

Załącznik_klauzula-o-przetwarzaniu-danych >>


Konkurs na stanowisko starszego specjalisty (1/8 etatu) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)
23 lutego 2021

 

Konkurs na stanowisko starszego specjalisty (1/8 etatu) projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).

Informacje ogólne:

 • Stanowisko: Starszy specjalista
 • Grupa stanowisk: badawczo-techniczna
 • Dyscyplina naukowa: psychologia, językoznawstwo
 • Słowa kluczowe: Psychologia rozwojowa, wielojęzyczność, psychologia poznawcza
 • Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): Umowa o pracę
 • Wymiar etatu: 1/8 etatu badawczego
 • Liczba stanowisk: 1
 • Wynagrodzenie: do 590 PLN brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia)
 • Termin rozpoczęcia pracy: 8 marca 2021 r. lub najbliższy możliwy termin po tej dacie
 • Okres zatrudnienia: 6 miesięcy
 • Jednostka UW: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Tytuł projektu: Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2021, godz. 12:00 czasu warszawskiego (CEST)
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 3 marca 2021

Szczegółowe informacje i warunki >> 


Oferta pracy: specjalista w Sekcji Badań
13 stycznia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista w Sekcji Badań. 

Sekcja badań zajmuje się obsługą finansową projektów badawczych
oraz rozliczaniem subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

Opis stanowiska:

 • obsługa administracyjno-finansowa powierzonych projektów badawczych – w szczególności realizowanych z funduszy Narodowego Centrum Nauki, 
 • analiza kosztów i wydatków, weryfikacja i przygotowanie dokumentów (m.in. kalkulacja wynagrodzeń, uzupełnianie i sprawdzanie umów cywilno-prawnych, opisywanie faktur),
 • prowadzenie dokumentacji finansowej projektu i monitorowanie prawidłowej realizacji – zgodnej z harmonogramem i kosztorysem projektów, 
 • dekretowanie i wprowadzanie dowodów księgowych do systemu finansowo-księgowego, 
 • przygotowanie raportów, sprawozdań, zestawień finansowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie finansów, rachunkowości, zarządzania lub pokrewnych,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów naukowych, w tym projektów międzynarodowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, systematyczność, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie we współpracy z instytucjami finansującymi projekty np. MNiSW, NCN, NCBiR,
 • znajomość systemu SAP.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na pełen etat w profesjonalnym, dobrze współpracującym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach, w tym zagranicznych,
 • pracę w jednostce o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą,
 • stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne świadczenia socjalne,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dnia 15 lutego 2021 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: SPECJALISTA –
SEKCJA BADAŃ).

Ze względu na pandemię proces rekrutacyjny odbędzie się w całości lub częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. 

W okresach wzmożonej pandemii praca na Wydziale Psychologii UW odbywa się w trybie zdalnym lub hybrydowym, w zależności od wykonywanych zadań. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.