Poszukiwani stypendyści w ramach projektu SONATA 16 „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”
16 września 2021

OGÓLNE INFORMACJE O REKRUTACJI

Nazwa stanowiska: Stypendysta/doktorant (2 stanowiska)

Konkurs w ramach projektu badawczego SONATA 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

 

Informacje o projekcie:

Kierowniczka projektu: dr Izabela Chojnicka

 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Instytucja realizująca: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Planowy okres realizacji projektu: czerwiec 2021 r. – styczeń 2025 r.

Celem projektu jest zautomatyzowana, komputerowa analiza lingwistyczna narracji osób ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osób z rozwojem typowym (TD). W projekcie zostaną wykorzystane techniki przetwarzania języka naturalnego oraz głębokie sieci neuronowe do wykrywania spektrum autyzmu  na podstawie wypowiedzi osób z grup badanej (ASD) i kontrolnej (TD) oraz charakterystyki lingwistycznej mowy badanych uczestników. Planujemy rekrutację i badania uczestników w wieku 7-14 lat. Badania psychologiczne obejmą wykorzystanie Protokołu obserwacji ADOS-2, Skal oceny spektrum autyzmu ASRS oraz Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Na podstawie nagrań audio/video obserwacji ADOS-2 przeprowadzone zostaną tranksrypcje wypowiedzi uczestników, które następnie zostaną poddane analizie informatycznej.

 

WARUNKI WZGLĘDEM KANDYDATA/TKI

 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia (Stypendysta 1);
 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia albo student/ka piątego roku na kierunku psychologia (Stypendysta 2);
 • Język polski używany jako pierwszy język;
 • Udokumentowane zainteresowania naukowe/doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych w dziedzinach związanych z tematyką projektu (np. psychologia rozwojowa, psycholingwistyka, psychopatologia rozwojowa);
 • Umiejętności w zakresie analiz statystycznych i posługiwania się programami do edycji tekstu i analizy danych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 udokumentowana oświadczeniem kandydata lub certyfikatem językowym;
 • Ukończenie szkolenia uprawniającego do wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w praktyce klinicznej udokumentowane odpowiednim certyfikatem albo zaliczeniem przedmiotu realizowanego na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu przy wykorzystaniu protokołu obserwacji ADOS-2 2500-PL-PS-FS8-06 na ocenę bardzo dobrą (5 albo 5!);
 • Ukończenie  szkolenia uprawniającego do wykorzystywania Skali Stanford Binet 5 w praktyce klinicznej udokumentowane odpowiednim certyfikatem albo zaliczeniem przedmiotu Metody diagnozy w psychologii zdrowia i rehabilitacji 2500-PL-PS-SP306-07 w semestrze letnim 2018/19.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: izabela.chojnicka@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty, który zawiera:

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), nie dłuższy niż 3000 znaków ze spacjami, w języku polskim;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia  (Stypendysta 1);
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia bądź zaświadczenie o studiowaniu na piątym roku na kierunku psychologia (Stypendysta 2);
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej i klinicznej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów.

Zgłaszanie wniosków: 16.09-10.10.2021 r.

Ocena wniosków przez Komisję: 11-21.10.2021 r.

Ogłoszenie wyników: 22.10.2021 r.

 

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTA 1

Osoba na stanowisku Stypendysty 1 będzie odpowiedzialna za:

 • Rekrutację uczestników projektu,
 • Badania psychologiczne uczestników projektu,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu,
 • Transkrypcję wypowiedzi uczestników projektu,
 • Analizę wyników,
 • Przygotowanie raportów i publikacji. 

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTA 2

Osoba na stanowisku Stypendysty 2 będzie odpowiedzialna za:

 • Rekrutację uczestników projektu,
 • Badania psychologiczne uczestników projektu,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu,
 • Transkrypcję wypowiedzi uczestników projektu.

 

Warunki zatrudnienia Stypendysta 1:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Wysokość stypendium: 3486 zł brutto miesięcznie
 • Czas pobierania stypendium: 36 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: listopad 2021 r.

Warunki zatrudnienia Stypendysta 2:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Wysokość stypendium: 1222 zł brutto miesięcznie
 • Czas pobierania stypendium: 18 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: grudzień 2021 r.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.


Konkurs na stanowisko stypendysty w grancie NCN Opus HS
03 września 2021

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii – Warszawa

Nazwa stanowiska: Stypendysta – student

Wymagania:

 1. Student kierunku medycznego;
 2. Znajomość metodologii prowadzenia badań społecznych;
 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 4. Dorobek publikacyjny;
 5. Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

Opis zadań:

Czynny udział w przeprowadzaniu badań, zaplanowanych w projekcie: zbieranie danych z badań za pomocą aktygrafów i zamieszczanie ich w bazie danych; zbieranie danych z badań dzienniczkowych i zamieszczanie ich w bazie danych; zbieranie próbek włosów osób badanych i katalogowanie ich oraz zamieszczanie w bazie danych wyników analiz biochemicznych włosów; zamieszczanie w bazie danych wyników z badań kwestionariuszowych i danych z ankiet medycznych.

 

Typ konkursu NCN: Opus HS

Termin składania ofert: 20 września 2021, 23:59

Forma składania ofert: oferty w formie elektronicznej

Warunki zatrudnienia:

Praca związana jest z realizacją projektu „Perspektywa temporalna i zaburzenie rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie. Badania podłużne”.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Sobol
Zatrudnienie: stypendium;
Okres zatrudnienia: od 1 października 2021 do 31 września 2024 (36 miesięcy);

Oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na realizację projektu: 40%.

Wynagrodzenie 2000 zł/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys zawodowy zawierający informacje o wyróżnieniach, wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniach naukowych, zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;
 2. Wykaz publikacji naukowych;
 3. Zaświadczenie o byciu studentem kierunku medycznego;
 4. List motywacyjny;

Aplikacje należy przesyłać na adres: malgorzata.sobol@psych.uw.edu.pl. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Ogłoszenie wyników 23 września 2021 r.


Oferta pracy: starszy specjalista ds. projektów EIT FOOD
03 sierpnia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:

Starszego Specjalisty ds. projektów EIT FOOD

Opis stanowiska:

 • Wsparcie Kierownika projektu w działaniach projektowych: merytorycznych oraz administracyjnych
 • Współpraca z Kierownikiem projektu oraz członkami zespołu projektowego przy przygotowaniu i wdrażaniu szczegółowych planów badań
  • Opracowywanie narzędzi badawczych (ankiety, scenariusze wywiadów)
  • Prowadzenie wywiadów jakościowych
  • Jakościowa analiza danych
  • Ilościowa analiza danych
  • Opracowywanie raportów z badań
  • Przygotowywanie prezentacji z wyników
 • Prowadzenie korespondencji / rozmów telefonicznych z partnerami projektu (w języku angielskim)
 • Prowadzenie dokumentacji projektu
 • Stały kontakt z zespołem projektu badawczego, udział w zebraniach.
 • Wykonywanie innych prac powierzonych w ramach projektu przez kierownika projektu

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunki preferowane: psychologia, socjologia, zarządzanie, marketing
 • Co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe
 • Doświadczenie w badaniach konsumenckich
 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (min. B2, mile widziane C1)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows i pakietu Office, w tym w szczególności MS Excel oraz Power Point
 • Biegła znajomość programu SPSS
 • Umiejętność planowania finansowego
 • Umiejętność poszukiwania, analizy i syntezy informacji
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 • Dokładność i systematyczność
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w kierowaniu bądź koordynowaniu projektów będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (do końca 2021 roku)
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami edukacyjnymi z różnych krajów
 • Dużą samodzielność w działaniu.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 9 sierpnia 2021 r. na adres Wydziału Psychologii UW ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa bądź złożenie aplikacji w sekretariacie Wydziału Psychologii pok. 77.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny.

 

 


Oferta pracy: pracownik Sekcji Studenckiej
27 lipca 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatki/kandydata do pracy
w Sekcji studenckiej.

Wymiar etatu: 1/1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (po 3 miesięcznym okresie próbnym).

Opis stanowiska:

 • kompleksowa obsługa studentów i toku studiów (m.in. immatrykulacja, obsługa systemu USOS, opłaty za usługi edukacyjne),
 • redagowanie pism,
 • archiwizacja dokumentów,
 • przygotowanie raportów, sprawozdań, zestawień,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • swoboda w formułowaniu pism i komunikacji mailowej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, systematyczność, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • kilka lat doświadczenia zawodowego, szczególnie przy obsłudze klientów,
 • znajomość obsługi systemu USOS,
 • doświadczenie w pracy na uczelni.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę na pełen etat w profesjonalnym, dobrze współpracującym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach,
 • pracę w jednostce o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą,
 • stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne świadczenia socjalne,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dnia 23 sierpnia 2021 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: PRACOWNIK – SEKCJA STUDENCKA).

Ze względu na pandemię proces rekrutacyjny może odbyć się w całości lub częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. 

W okresach wzmożonej pandemii praca na Wydziale Psychologii UW odbywa się w trybie zdalnym lub hybrydowym, w zależności od wykonywanych zadań. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Oferta pracy: wykonawca w projekcie badawczym „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.”
26 lipca 2021

OGŁOSZENIE

na zatrudnienie WYKONAWCY w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki

(w ramach projektu SONATA BIS 7)

  

ZLECENIODAWCA

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa

REGON 24000001258

NIP: 525-001-12-66

www.psych.uw.edu.pl

 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

bilewicz@psych.uw.edu.pl

 

1. ZAKRES OGŁOSZENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie zadań wykonawcy w projekcie badawczym „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.”

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków wykonawcy:

 1. opracowanie procedur pomiaru psychofizjologicznych (fMRI i EEG) reakcji na mowę nienawiści,
 2. opracowanie schematu eksperymentalnego badań uwzględniających pomiar fMRI i EEG,
 3. statystyczna analiza danych z fMRI i EEG – opracowanie w formie raportów i publikacji naukowych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają stopień doktora nauk społecznych, a ich rozprawa doktorska dotyczyła społecznej neuronauki
 • mają doświadczenie w badaniach neurofizjologicznych i/lub behawioralnych dotyczących empatii i przyjmowania perspektyw (udokumentowanie wcześniejszych uczestnictwem w projektach lub wcześniejszymi publikacjami)
 • są biegłe w metodologii eksperymentalnej psychologii społecznej uwzględniającej pomiar EEG lub fMRI (udokumentowane wcześniejszym uczestnictwem w projektach badawczych), w tym biegle posługują się E-Prime lub Presentation lub SPM (lub podobnymi),
 • są biegłe w nowoczesnych metodach obróbki i analizy sygnału EEG/fMRI, oraz analizy statystycznej badań neuropsychologicznych (udokumentowane uczestnictwem w projektach, lub wcześniejszymi publikacjami)

Forma zatrudnienia: zlecenie/dodatek zadaniowy do pensji

2. TERMIN REALIZACJI

od 1.09.2021 do 31.08.2023

3.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

 • zgłoszenie do konkursu,
 • życiorys z wyszczególnieniem doświadczenia we wcześniejszych projektach badawczych oraz posiadanych umiejętności,
 • wykaz publikacji dotyczących badań z wykorzystaniem miar EEG i fMRI
 • podpisaną klauzulę która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres bilewicz@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 15.08.2021. do godziny 10.00

5.  OCENA OFERT

 • Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4.

6.  DODATKOWE INFORMACJE

 • W celu realizacji zlecenia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy
 • Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych >>


Oferta pracy: kierownik obiektu
05 lipca 2021

W związku z powstałym wakatem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik obiektu

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie obiektu tj.: nieruchomości przy ul. Stawki 5/7, w tym zarządzanie pomieszczeniami wraz z wyposażeniem i bezpośrednim otoczeniem budynku orz prowadzenie księgi obiektu.
 • Nadzór nad bieżącą konserwacją i przeglądami technicznymi nieruchomości, jej pomieszczeń i urządzeń wraz z nadzorem nad usuwaniem awarii i skutków awarii we współpracy z Działem Technicznym UW.
 • Uczestnictwo w tworzeniu oraz nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji, remontów, napraw i konserwacji nieruchomości.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji i realizacja zamówień dotyczących prowadzenia obiektu we współpracy ze specjalistą ds. zamówień publicznych.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – dostawcami, podwykonawcami, urzędami.
 • Zarządzanie działem obsługi (pracownicy porządkowi, portierzy, strażnicy), w tym ustalanie grafiku pracy.
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Administracyjnym oraz z Zastępcą Kanclerza ds. Technicznych UW.

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami lub inne pokrewne doświadczenie zawodowe, w tym praktyczna znajomość prawa budowlanego.
 • Podstawowa wiedza o zasadach dokonywania zakupów zgodnie z przepisami zamówień publicznych i finansów publicznych.
 • Doświadczenie w pracy na Uniwersytecie Warszawskim lub innej instytucji zarządzanej z finansów publicznych – będzie istotnym atutem.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem – mile widziane.
 • Wykształcenie lub uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomością – mile widziane.
 • Znajomość j. angielskiego – poziom podstawowy lub wyższy.
 • Umiejętność samodzielnej pracy i ustalania właściwych priorytetów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Proaktywna postawa wobec interesantów oraz wysoka kultura osobista.
 • Gotowość do rozwoju.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Dużą samodzielność w działaniu.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (POBIERZ) do dn. 16.07.2021 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: KIEROWNIK OBIEKTU).