Oferta pracy: menadżer projektu badawczego PolkaNorski
17 września 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: menadżer projektu badawczego pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski), finansowanego przez NCN z Funduszy Norweskich, w ramach programu GRIEG (specjalista /starszy specjalista; cały etat).

Termin zgłoszeń: 15 października 2020 r., godz. 11:59:59 czasu CET

Szczegóły >> 

 

 


Oferta pracy: adiunkt w projektach EIT Food
07 września 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:

Adiunkt w projektach EIT FOOD

Opis stanowiska:

 • Analiza literatury naukowej z obszaru badań EIT Food
 • Przygotowywanie podsumowań literatury
 • Kontakty z partnerami naukowymi projektu
 • Analiza danych z przeprowadzanych badań
 • Przygotowywanie publikacji naukowych z obszaru prowadzonych w projekcie badań
 • Stały kontakt z zespołem projektu badawczego, udział w zebraniach
 • Wykonywanie innych prac powierzonych w ramach projektu przez kierownika projektu

Oczekiwania:

 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (min. B1, mile widziane C1)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows i pakietu Office, w tym w szczególności MS Excel
 • Umiejętność przygotowywania raportów badawczych oraz doświadczenie w projektowaniu narzędzi badawczych
 • Wykształcenie wyższe, stopień doktora
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Samodzielność
 • Chęć uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Staranność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność poszukiwania, analizy i syntezy informacji

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (do końca 2020 roku)
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami edukacyjnymi z różnych krajów
 • Dużą samodzielność w działaniu.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 18 września 2020 r. na adres Wydziału Psychologii UW ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa bądź złożenie aplikacji w sekretariacie Wydziału Psychologii pok. 77.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny.


Oferta pracy: menadżer projektu badawczego pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)
20 sierpnia 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: menadżer projektu badawczego pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) (finansowanego przez NCN z Funduszy Norweskich, w ramach programu GRIEG) (specjalista /starszy specjalista; cały etat).

Termin zgłoszeń: 4 września 2020 r.

Więcej informacji

 


KONKURS na stanowisko asystenta (pełny etat dydaktyczny) / CALL FOR A POSITION of assistant lecturer (full teaching position)
23 lipca 2020

↓ English below

 

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (pełny etat dydaktyczny).

Szukamy osoby do prowadzenia zajęć, która lubi kontakt ze studentami i która jest zainteresowana usprawnianiem procesów dydaktycznych, zwłaszcza w kontekście zajęć prowadzonych przez internet.


Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of assistant lecturer (full teaching position).

We are searching for a teacher who likes being in contact with students and who is interested in enhancing didactic processes, especially in the context of online courses.


Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”
13 lipca 2020

↓ English below

Rektor Uniwersytet Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”.

Tytuł projektu: Rozwój leksykalny w perspektywie porównawczej: tworzenie nowych wersji językowych Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych (Cross-Linguistic Lexical Tasks CLT)

Projekt będzie realizowany w ramach zespołu Multi-LADA Lab (MULTILINGUAL LANGUAGE DEVELOPMENT AND ASSESSMENT LAB / LABORATORIUM BADAŃ NAD ROZWOJEM WIELOJĘZYCZNYM I JEGO POMIAREM), kierowanego przez prof. Ewę Haman, we współpracy z innymi zespołami biorącymi udział w Działaniu II 3.7 IDUB.

Projekt dotyczy rozwoju leksykalnego dzieci wielojęzycznych oraz efektywnych metod pomiaru ich zasobu słownictwa. Rozwijaną w ramach projektu metodą są Międzyjęzykowe Zadania Leksykalne (Cross-linguistic Lexical Tasks CLT). CLT są częścią baterii LITMUS (Language Impairment Testing in Multilingual Settings). W ramach rozwijania metody współpracownicy tworzący nowe wersje językowe otrzymują wsparcie polegające na dostarczaniu oprogramowania do przeprowadzania badań przygotowawczych, pomoc w analizie ich wyników i w doborze pozycji testowych (bazującym na wynikach badań przygotowawczych), oraz pomoc w interpretacji wyników badań pilotażowych i opracowaniu ostatecznych wersji CLT (http://psychologia.pl/clts/; Haman et al. 2015). CLT umożliwiają międzykulturowe badania porównawcze dotyczące rozwoju leksykalnego, dot. uniwersalnych i specyficznych językowo czynników wpływających na ten rozwój (por. Haman et al. 2017) oraz badanie specyfiki rozwoju leksykalnego u dzieci wielojęzycznych rozwijających się typowo i nietypowo (por. Hansen et al., 2019; Simonsen i Haman, 2017). Projekt będzie kontynuacją badań prowadzonych od 2013 r., najpierw w ramach COST Action IS0804 (Bi-SLI), a obecnie pod auspicjami LiTMUS Committee (którego członkiem jest Ewa Haman).

W ramach projektu upowszechniane będą metody ilościowe i zaawansowane analizy statystyczne wśród badaczy i studentów UW zajmujących się różnego rodzaju badaniami nad językiem i rozwojem językowym.


CALL FOR A POSITION
The Rector of the University of Warsaw invites applications for the position of an Assistant Professor under the Excellence Initiative – Research University (2020-2026) Programme.

Project title: Lexical development in a comparative perspective: creating new language versions of Cross-Linguistic Lexical Tasks CLT

The project will be part of the Multi-LADA Lab (MULTILINGUAL LANGUAGE DEVELOPMENT AND ASSESSMENT LAB), directed by prof. Ewa Haman and will be carried out in cooperation with other teams participating in IDUB Action II 3.7.

The project concerns the lexical development of multilingual children and effective methods for measuring their vocabulary. The method developed within the project is Cross-linguistic Lexical Tasks CLT. CLTs are part of the LITMUS battery (Language Impairment Testing in Multilingual Settings). As part of developing the method, collaborators creating the new language versions of the tasks receive support consisting in the form of software for conducting preparatory studies, assistance in analyzing their results and in selecting test items (based on the results of preparatory studies), as well as assistance in interpreting the results of pilot tests and developing final versions of CLT (http://psychologia.pl/clts/; Haman et al. 2015). CLT enable cross-cultural comparative research on lexical development related to universal and language-specific factors influencing this development (cf. Haman et al. 2017) and examining the specifics of lexical development in multilingual children developing typically and atypically (cf. Hansen et al., 2019; Simonsen and Haman, 2017). The project will be a continuation of research conducted since 2013, first as part of COST Action IS0804 (Bi-SLI), and now under the auspices of the LiTMUS Committee (of which Ewa Haman is a member).

Within the project, knowledge of quantitative methods and advanced statistical analyses will be popularised among researchers and students of the University of Warsaw engaged in various types of language and language development research.

 


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie badawczym „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych”
25 czerwca 2020

Poszukujemy doktoranta – stypendysty do prowadzania badania ankietowego w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 18 nr umowy UMO-2019/35/B/HS6/00141 „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych”.

Opis stanowiska:

W ramach projektu realizowane będą badania ankietowe w grupie pacjentów zakażonych wirusem HIV głównie w Warszawie, ale również w innych miastach Polski (m.in. Szczecin, Łódź, Wrocław).

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:
a. statusu doktoranta/ki Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia;
b. doświadczenia praktycznego w prowadzeniu badań ankietowych w szpitalach wśród chorych somatycznie, w tym przede wszystkim wśród osób zakażonych wirusem HIV;
c. doświadczenia naukowego (publikacje; wystąpienia konferencyjne) w problematyce radzenia z przewlekłą chorobą somatyczną;
d. znajomości metodologii zbierania danych w ramach tzw. intensywnych badan podłużnych metodą dzienniczków online;
e. pełnej dyspozycyjności, samodzielności w realizacji zadań w ramach powierzonego stanowiska oraz oczywiście zainteresowania w tematyce projektu badawczego.

Więcej informacji >>

Załącznik_klauzula o przetwarzaniu danych >>