Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej psych.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-02-18 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
 • Linki
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu nie posiadają nagłówka H1.
 • Tabele
  • W serwisie występują tabele nie posiadające zdefiniowanych komórek nagłówkowych.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub przycisku.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
 • Akapity tekstowe
  • Serwis posiada akapity z justowaniem.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Elementy głównego menu umieszczone na ilustracji mogą nie spełniać minimalnych wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Serwis posiada elementy rozwijalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
 • Slajdery
  • Elementy sterujące slajdami nie posiadają opisu tekstowego oraz możliwości zatrzymania przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie psych.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Michał Broniarz. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: mb@psych.uw.edu.pl, telefon 22 5549727. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Dydaktyczny – Stawki 5/7, Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Agnieszka Stępień-Lubas

Telefon: 225549710

Email: agnieszka.lubas@psych.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku odbywa się przez drzwi automatyczne Wejście bezpośrednio z poziomu terenu.

Korytarze i przejścia

Korytarze mają powierzchnie płaską – nie występują stopnie. W budynku zainstalowana jest winda umożliwiająca transport osób niepełnosprawnych. Wysokość pochwytów w salach dydaktycznych od 80 do 120 cm.

Procedury

W każdym przypadku gdy pomocy nie mogą udzielić osoby będące w bezpośredniej bliskości potrzebującego, należy się skontaktować z portiernią bądź najbliższym sekretariatem.

Dodatkowa pomoc

W przypadku konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej portiernia wzywa kierownika obiektu lub konserwatorów.

Łazienki, toalety, szatnie

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych

Dodatkowe dostosowania

Wszystkie pomieszczenia posiadają podpisy brajlowskie, brak pętli indukcyjnych i informacji głosowych w budynku

Dojazd i miejsca parkingowe

Parking miejski przed budynkiem oraz parking wewnętrzny posiadają wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, dojście z parkingów jest utwardzone bez stopni i progów. Przystanek komunikacji miejskiej (tramwaj i autobus) bezpośrednio przy budynku

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku mają dostęp osoby z psem asystującym

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Możliwość podjazdu pojazdów transportujących osoby niepełnosprawne bezpośrednio pod drzwi budynku.