Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Specjalizacje

Specjalizacje to bloki zajęć ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej.

Wydział oferuje możliwość wyboru jednej lub więcej spośród dziewięciu specjalizacji, a w ramach nich ćwiczeń, warsztatów i staży pozwalających nabyć umiejętności praktyczne. Możliwe jest także ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji (tzw. specjalizacja ogólna) – student sam wybiera kursy z różnych specjalizacji, które zamierza ukończyć, w zależności od swoich zainteresowań.

Ponadto studenci w ramach studiów mają możliwość odbycia 100-godzinnych praktyk.

Neuropsychologia kliniczna

Kierownik: dr Ewa Malinowska

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z neuropsychologią człowieka dorosłego. Neuropsychologia zajmuje się badaniem związku zachowania ze strukturami mózgu w normie i w patologii. Specjalizacja pozwala zrozumieć neuronalne podstawy procesów poznawczych, emocji i świadomych działań. Poza podstawami teoretycznymi i metodologicznymi oferuje wiedzę i trening umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych użytecznych w praktyce klinicznej. Dotyczy to również współczesnych metod badania pracy mózgu i podstaw neuroobrazowania oraz nowoczesnych technologii elektronicznych stosowanych w diagnostyce i rehabilitacji.

Zajęcia są zgrupowane w 3 bloki: blok teoretyczno-metodologiczny, blok diagnostyczny (praktyczny) i blok rehabilitacyjny (z udziałem pacjentów odwiedzających Wydział). Przygotowanie do specjalizacji stanowią zajęcia fakultatywne na pierwszych latach studiów.

Więcej informacji na stronie specjalizacji.

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny

Kierownik: prof. Agnieszka Maryniak

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach dziecięcych, poradniach i placówkach medycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach edukacyjnych, Studenci podczas wykładu i seminariów otrzymują wiedzę teoretyczną dotyczącą psychopatologii rozwoju, zaburzeń rodziny i różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin. Ponadto podczas ćwiczeń mają możliwość praktycznego stosowania wiedzy, analizując materiał kliniczny (nagrania wideo) oraz uczestnicząc w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami podczas ćwiczeń stażowych (do wyboru: zajęcia w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci lub udział w terapii rodzin). Studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek:

 • Terapia dzieci z różnymi problemami klinicznymi
 • Terapia rodzin
 • Diagnoza i terapia dzieci z chorobami układu nerwowego

Program specjalizacji obejmuje 480 godz. zajęć (48 punktów ECTS), w tym:

 • 90 godzin wykładu na temat zaburzeń rozwoju dziecka oraz zaburzeń rodziny;
 • 120 godzin seminarium z zakresu pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie;
 • 120 godzin ćwiczeń z technik diagnozy i terapii dzieci i rodzin, w tym 30 godzin – genogram własny;
 • 120 godz. ćwiczeń stażowych w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW albo udział w ćwiczeniach stażowych z terapii rodzin.
 • 30 godzin – zajęcia specjalizacyjne rozszerzające wiedzę studenta; do wyboru jedne zajęcia spośród trzech seminariów i jednego wykładu

Liczba godzin/ECTS zajęć obowiązkowych: 450/45

Liczba godzin/ECTS zajęć do wyboru: 30/3

Specjalizacja Psychologia kliniczna dziecka i rodziny_prezentacja 5.05.2020

Program specjalizacji 2018-2020

Program specjalizacji 2020-2022

Program specjalizacji 2022-2024

Psychoterapia

Kierownik: dr Hubert Suszek

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z prawidłowościami powstawania zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz oddziaływań psychoterapeutycznych. Zajęcia specjalizacyjne po pierwsze, dostarczają wiedzy o koncepcjach wyjaśniających powstawanie zaburzeń psychicznych, oraz o metodach i technikach psychoterapii, jak również o zjawiskach występujących w procesie psychoterapii. Po drugie, kształcą umiejętności w zakresie rozumienia człowieka i wywierania wpływu w toku psychoterapii na pacjenta. Po trzecie, uczą umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, w tym psychoterapii.

Wiedza z zakresu psychologii klinicznej, jak również umiejętności prowadzenia psychoterapii są użyteczne w pracy psychologa klinicznego, to jest w oddziałach szpitalnych, poradniach zdrowia psychicznego, państwowych i prywatnych ośrodkach psychoterapeutycznych, gabinetach psychologicznych. Umiejętność wnikliwego rozumienia ludzi i skutecznego kierowania nimi jest przydatna także i w innych obszarach pracy psychologa, jak prowadzenie szkoleń i konsultacji dla menedżerów, rekrutacja pracowników, praca z zespołami ludzi.  

Kryteria naboru:

Specjalizacja prowadzona jest w ramach studiów dziennych i wieczorowych. Maksymalną liczbą studentów przyjętych na specjalizację są 24 osoby.

Przyjmowani są studenci, którzy uzyskają (niezależnie od trybu studiów) najwyższe średnie ocen ze wszystkich przedmiotów obligatoryjnych lat I – II i zimowego semestru roku III. Każdy przedmiot obligatoryjny musi być zaliczony. Przyjęcie tego kryterium pomaga wyłonić osoby, które mają odpowiedzialny stosunek do obowiązków, których się podejmują. Poziom średniej wymaganej do przyjęcia na specjalizację co roku jest inny i różni się też wariancją. Jest tworzona lista rezerwowa kandydatów na specjalizację, którzy mają niższe średnie. Gdy z powodów losowych ktoś z listy zasadniczej rezygnuje ze specjalizacji, wówczas na jego miejsce jest przyjmowana osoba z listy rezerwowej. Osoby przyjęte na specjalizację oraz kandydaci z listy rezerwowej mają pierwszeństwo w zapisach na zajęcia organizowane w ramach specjalizacji.

Studentów studiujących na studiach międzywydziałowych (MISH, MISMAP) a zainteresowanych przyjęciem na specjalizację obowiązują te same kryteria.

Zajęcia specjalizacyjne organizowane przez Katedrę Psychopatologii i Psychoterapii na IV i V roku studiów w większości są otwarte dla osób, które nie są formalnie uczestnikami specjalizacji. Tylko ćwiczenia z psychoterapii prowadzone na V roku studiów w Akademickim
Ośrodku Psychoterapii (AOP) oraz ćwiczenia z psychiatrii, które odbywają się w szpitalu psychiatrycznym, są dostępne wyłącznie dla osób przyjętych na specjalizację.

Plan specjalizacji 308 2019

Program specjalizacji 2020-2022

 

Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Kierownik: dr Joanna Kowalska

Specjalizacja przekazuje studentom wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie udzielania pomocy psychologicznej osobom chorym somatycznie oraz osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także ich rodzinom.

Podczas zajęć specjalizacyjnych poruszane są m.in. takie zagadnienia jak: psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje chorób somatycznych, diagnoza oraz pomoc psychologiczna osobie chorej oraz z niepełnosprawnością, stres traumatyczny w praktyce psychologii zdrowia i rehabilitacji, profilaktyka oraz promocja zdrowia. W ramach zajęć studenci mają również możliwość poznania metod wspomagania rozwoju osobowego i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, a także nabycie umiejętności stosowania języka migowego.

Psycholog o tej specjalizacji może znaleźć zatrudnienie np. w placówkach służby zdrowia (ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych), poradniach, ośrodkach wczesnej interwencji, placówkach edukacyjnych, ośrodkach oferujących pomoc osobom z niepełnosprawnością lub prywatnej praktyce psychologicznej.

Obowiązują zapisy na specjalizację w rejestracji. Limit miejsc 24. Świadectwo ukończenia specjalizacji otrzymają studenci, którzy zrealizują pełen program zajęć specjalizacyjnych (360h)

Ramowy program specjalizacji 306 skrót 2019/2021

Plan specjalizacji 306 2019-2021

Program specjalizacji 2020-2022

Psychologia sądowa

Kierownik: dr Jerzy Wojciechowski

Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w
tym szczególnie do orzecznictwa psychologicznego w prawie rodzinnym, karnym i cywilnym, a
także współpracy z policją, pracy w jednostkach penitencjarnych i jednostkach zajmujących się
resocjalizacją nieletnich.

Studenci specjalizacji rozszerzą swoją wiedzę o najważniejsze zagadnienia z zakresu psychologii
sądowej ( w tym dotyczące m.in. etiologii przestępczości, psychologii zeznań świadków dzieci i
dorosłych, psychologii penitencjarnej). Ponadto specjalizacja oferuje rozwijanie umiejętności m.in.
w zakresie: diagnozy psychologicznej, przygotowywania opinii na potrzeby sądu oraz stosowania
oddziaływań resocjalizacyjnych w stosunku do nieletnich jak i pomocy psychologicznej w
kontekście penitencjarnym. W ramach specjalizacji studenci będą mieli unikalną możliwość
wcielenia się w rolę biegłych i przygotowania swojej pierwszej opinii sądowo-psychologicznej
oraz obrony jej w trakcie pozorowanej sprawy sądowej.

Kryteria naboru

Podstawowym kryterium przyjęcia na specjalizację jest średnia ocen.

Specjalizacja – podsumowanie

Liczba kursów, godzin i ECTS: 12 kursów/ 420 godzin dydaktycznych/ 48 punktów ECTS

Plan specjalizacji 2020-21

Program specjalizacji 2020-2022

Program specjalizacji 2022-2024

Psychologia biznesu

(nowa odsłona specjalizacji Psychologia Ekonomiczna)

Kierownik: dr Katarzyna Sekścińska

Specjalizacja ma na celu pokazanie studentom w jaki sposób wykorzystać wiedzę psychologiczną w biznesie, tak by w najlepszym stopniu dopasować produkty i usługi oferowane przez firmy do potrzeb, oczekiwań i kontekstu decyzyjnego konsumentów i klientów usług finansowych oraz by możliwie najskuteczniej wprowadzić i utrzymać na rynku produkt lub usługę.

Studenci specjalizacji poznają psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich oraz finansowych (oszczędnościowych i inwestycyjnych). Zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu i reklamy. Pogłębią kompetencje z zakresu tworzenia i pracy w zespole, efektywnych negocjacji oraz zarządzania projektami. Zdobędą umiejętności związane z ustalaniem celów badawczych, projektowaniem, realizacją, analizą i raportowaniem wyników badań jakościowych i ilościowych w kontekście biznesowym. Studenci zdobędą również umiejętność analizy i wyciągania wniosków z big data i danych zastanych.

Specjalizacja skierowana jest do osób, które planują swoją przyszłość we współpracy z biznesem jako badacze, doradcy, konsultanci, kierownicy lub wykonawcy projektów B+R, pracownicy działów badań lub marketingu.

Zajęcia na specjalizacji prowadzone są przez osoby łączące z sukcesem pracę naukową i pracę z biznesem.

Program specjalizacji 2020-21

Program specjalizacji 2020-2022

Pytania dotyczące Specjalizacji Psychologia Biznesu prosimy przesyłać na adres: specjalizacja311@psych.uw.edu.pl

Psychologia ekonomiczna 2019-2021

 

Psychologia wychowawcza stosowana

Kierownik: dr hab. Grażyna Katra

Specjalizacja uczy diagnozowania różnorodnych problemów dzieci i dorosłych oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej, takich jak doradztwo, mediacje szkolne i rodzinne, elementy terapii rodzin, psy­choprofilaktyka itp. Większość zajęć ma charakter praktyczny i jest prowadzona we współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki potrzebne do uzyskania uprawnień pedagogicznych, które studentom zainteresowanym pracą na stanowisku psychologa szkolnego umożliwiają korzystanie z przywilejów Karty Nauczyciela. Niektóre placówki wymagają także takich uprawnień od osób prowadzących zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym z ramienia firm zewnętrznych.

Przykładowe zajęcia:

 • Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka
 • Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole
 • Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami
 • Podstawy poradnictwa wychowawczego
 • Diagnoza trudności szkolnych i Terapia pedagogiczna
 • Psychopatologia rozwojowa okresu dzieciństwa

Możliwości zatrudnienia:

 • szkoły podstawowe, gimnazja i licea,
 • przedszkola, publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki diagnostyczne,
 • ośrodki zajmujące się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz psychoprofilaktyką,
 • instytucje opracowujące programy wychowawcze i edukacyjne oraz kontrolujące pracę placówek wychowawczych i oświatowych.

Prezentacja specjalizacji

Lista przedmiotów specjalizacji 2017-2019

Lista przedmiotów specjalizacji 2018-2020

Program specjalizacji 2020-2022

Program specjalizacji 2022-24

Wspieranie rozwoju osobowości

Kierownik: dr Dorota Kobylińska

Opis specjalizacji:

W ramach specjalizacji kształcimy specjalistów w dziedzinie wspierania rozwoju człowieka, indywidualnie i w kontekście organizacji (np. w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych lub/i coachów indywidualnych). Na zajęcia składają się:

 • wykłady oraz seminaria i warsztaty, które mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących mechanizmów i metod rozwoju osobowości, a także mechanizmów oraz narzędzi rozwoju osoby dorosłej w różnych aspektach psychologicznego funkcjonowania,  specyfiki grupy  oraz procesu grupowego;
 • treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na klienta i grupę;
 • staże, podczas których studenci:
  • przygotowują pod kierunkiem opiekuna program warsztatu oraz prowadzą (w parach) przygotowany warsztat dla grupy osób poza Wydziałem Psychologii;
  • prowadzą coaching indywidualny pod superwizją.

WIĘCEJ INFORMACJI >>

Opis specjalizacji 2024 – dwie ścieżki

Opis specjalizacji 2022-2023

Psychologia organizacji i pracy

Kierownik: dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy przy zarządzaniu ludźmi, rozwiązywaniu konfliktów i podejmowaniu decyzji, poszukiwaniach pracowników, systemach ocen pracowniczych oraz badania warunków pracy. Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w działach human resources, czyli zarządzania ludźmi (kadrami) lub w firmach zajmujących się konsultacjami organizacyjnymi.
Więcej na stronie specjalizacji: http://www.spop.uw.edu.pl

Social Research Specialization

The Social Research Specialization focuses on general research skills that are applicable in academia, business and non-profit organizations. The ability to gather and interpret data, to communicate research findings, and to work effectively in a team are among the most highly valued competencies that employers seek in University graduates. In this specialization the focus is on methods that are used in Social Psychology, empirical Sociology and Political Science, and which are also commonly used in many non-academic, commercial and non-commercial organizations. The competencies taught in this specialization provide an excellent basis for careers in Academia and organizations where analytical and critical skills are valued.

This specialization is a part of the university’s excellence initiative (IDUB) research project of Central European Social Survey. The data acquired within the CESS research project will be used in specialization courses.

The specialization will be conducted entirely in English and some of the courses will be conducted or co-conducted by visiting professors.

 

Considering the methods-oriented content of this specialization, students are expected to have a good amount of motivation and ambition, as well as basic background in methods and statistics.

Number of available places: 16

In case the number of applicants is larger than the number of places, a selection will be made on the basis of the average grades of the following obligatory courses:

 • Statistics I, II and III
 • Research methods
 • Experimental psychology
 • Social Psychology

For this specialization, students are expected to have a laptop capable of running statistical software, and to be able to bring it to class at times. A regular, relatively recent laptop should be sufficient.

As this specialization focuses on applied research methods, the aim is that students will be embedded in actual ongoing research. Students are therefore expected to complete their master’s thesis research with a supervisor from CBU – Centrum Badań nad Uprzedzeniami / Centre for Research on Prejudice.

Core program of the specialization:

Semester 1

Course title Code ECTS Hours
Current Topics in Political Psychology – a Methodological Approach 2500-PL-PS-SP15-05 2 15
Experimental Design in Social Research 2500-PL-PS-SP15-07 2 15
Introduction to Statistics with R 2500-PL-PS-SP15-02 4 30
Questionnaire Design 2500-PL-PS-SP15-03 2 15
Total 10 75

 

Semester 2

Course title Code ECTS Hours
Programming in Python for Social Scientists 2500-PL-PS-SP15-08 2 15
Data Reporting and Visualization 2500-PL-PS-SP15-01 2 15
Advanced Regression 2500-PL-PS-SP15-10 4 30
Current Topics in Political Science 2500-PL-PS-SP15-06 2 15
Qualitative Research Design and Mixed Methods 2500-PL-PS-SP15-09 4 30
Critical Academic Writing 2500-PL-PS-SP15-04 2 15
Total 16 120

 

Semester 3

Course title Code ECTS Hours
Advanced Data Exploration Methods – Dimension Reduction, Exploratory Factor Analysis and Clustering Analysis 2500-PL-PS-SP15-14 4 30
Computational Social Science: An Introduction to Data Science 2500-PL-PS-SP15-13 4 30
Current Topics in Sociology – A Methodological Approach 2500-PL-PS-SP15-15 2 15
Survey Methods 2500-PL-PS-SP15-12 2 15
Third Variables: Mediation and Moderation 2500-PL-PS-SP15-11 2 15
Total 14 105

 

Semester 4

Course title Code ECTS Hours
Bayesian Statistics in Social Sciences (elective course*) 2500-PL-PS-SP15-16 2 15
Current Topics in Cross-Cultural Research 2500-PL-PS-SP15-20 2 15
Longitudinal Data Analysis with SEM (elective course*) 2500-PL-PS-SP15-22 2 15
Multilevel Modeling (elective course*) 2500-PL-PS-SP15-19 2 15
Structural Equation Modeling – Introduction 2500-PL-PS-SP15-17 2 15
Structural Equation Modeling – Continuation (elective course*) 2500-PL-PS-SP15-18 2 15
**Applied Social Research Methods – Field Trip 2500-PL-PS-SP15-21 4 30
Total 16 120

* students must complete at least two of the elective specialization courses
**external funding for the specialization is running out and we are currently not certain whether the Field trip can be offered in it’s current from for new students to the specialization

 

 

 

Plany zajęć specjalizacji