Komisje i zespoły

Komisja Budżetowa

Przewodnicząca Komisji:
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Członkowie Komisji:
Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Dr hab. Przemysław Tomalski
Dr Dorota Karwowska
Dr Marta Sobańska
Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

Komisja ds. Badań i Finansowania

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. Jerzy Osiński

Członkowie Komisji:

Dr Dorota Kobylińska

Dr Aleksandra Bala

Dr Izabela Chojnicka

Dr hab. Kamil Imbir

Dr Konrad Jankowski

Dr Hubert Suszek

Dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

Dr Jerzy Wojciechowski

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Przewodnicząca Komisji:

Dr hab. Grażyna Katra

Członkowie Komisji:

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Dr Julia Barlińska

Dr Paweł Holas

Dr hab. Kamil Imbir

Dr Katarzyna Lubiewska

Dr Krzysztof Fronczyk

Dr Marcin Rzeszutek

Mgr Agnieszka Łyś (przedstawiciel doktorantów)

Mgr Marta Siepsiak (przedstawiciel doktorantów)

Marta Sak (przedstawiciel studentów)

 

Formularz wniosku do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. POBIERZ wniosek: Wniosek do KE

Prosimy o przesyłanie wersji elektronicznej wniosku na adres etykabadannaukowych@psych.uw.edu.pl ORAZ składanie JEDNEJ wydrukowanej i podpisanej kopii wniosku w koszyku Komisji w sekretariacie.

1. Wniosek (sporządzony na formularzu Komisji) i nazwany: Nazwisko_Imie_Wniosek
2. Plik z załącznikami (wszystkie wymagane załączniki umieszczamy w JEDNYM pliku) nazwany: Nazwisko_Imie_Zalaczniki
3. Przy wysyłaniu wniosku w treści e-maila należy podać tytuł wniosku oraz dane osoby wnioskującej (imię, nazwisko oraz stopień naukowy).

Wnioskie niekompletne nie będą rozpatrywane!

Regulamin Komisji ds Etyki Badań Naukowych >> 

 

Poniżej znajduje się tabela ze sztywnymi terminami nadsyłania i oceny wniosków przez komisję etyki badań naukowych w roku akademickim 2019/2020.

TURA

Termin nadsyłania wniosków

Spotkanie komisji

drugie spotkanie komisji (jeśli potrzebne)

ostateczny termin odpowiedzi komisji

termin oddania wniosku po poprawkach

ostateczny termin oceny wniosku po poprawkach

1.

29.10

5.11

12.11

13.11

19.11

26.11

2.

7.01

14.01

21.01

22.01

28.01

4.02

3.

24.03

31.03

7.04

8.04

14.04

21.04

4.

16.06

23.06

30.06

1.07

7.07

14.07

Powyższy harmonogram związany jest ze zmianą w regulaminie, która ma ułatwić pracę komisji i usprawnić oraz przyspieszyć ocenę wniosków (po zmianach maksymalny czas oczekiwania na opinię to 28 dni, wyjątek stanowi sytuacja, jeśli w międzyczasie wypadają święta).

Zachęcamy do pełnego zapoznania się z nowym regulaminem, poniżej wymienionych jest kilka najważniejszych zmian:

1. Przy wysyłaniu wniosku w treści e-maila oraz w nazwie wniosku i załączników należy podać tytuł wniosku oraz dane osoby wnioskującej (imię, nazwisko oraz stopień naukowy).

2. Jeśli wniosek wymaga poprawek, żeby mógł uzyskać pozytywną opinię, poprawki te muszą zostać przesłane w ustalonym w harmonogramie terminie, w przeciwnym wypadku komisja wydaje odmowę wydania opinii i wniosek trzeba złożyć ponownie w kolejnej turze.

Przypominamy, że staranne przygotowanie wniosku przez wnioskodawcę jest najlepszym sposobem na przyspieszenie uzyskania pozytywnej opinii.

Poza opisem badania we wniosku w klarowny sposób, szczególną uwagę zwrócić należy na treść informacji dla osób badanych, która ma być zrozumiała i zawierać wszystkie informacje dotyczące możliwego dyskomfortu związanego z badaniem, zasad uzyskania potencjalnego wynagrodzenia oraz informacji zwrotnej (zwykle nie indywidualnej, co również należy wyraźnie zaznaczyć), informacje o tym, czy dane są analizowane indywidualnie czy zbiorczo, jak i o możliwości wycofania się z badania w każdym jego momencie bez podawania powodu i ponoszenia konsekwencji.

Kolejną szalenie ważną sprawą jest kwestia ochrony danych osób badanych – ze szczególnym uwzględnieniem niedawno wprowadzonego RODO. Bardzo ważne jest rozróżnienie między badaniem anonimowym a poufnym – badania nie można nazwać anonimowym, gdy zbierane są dane umożliwiające identyfikację osoby badanej. Sposób ochrony danych osób badanych, oraz przechowywania danych wrażliwych, musi być przejrzyście opisany we wniosku, a klauzula RODO powinna być załączona do dokumentu świadomej zgody.

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. Marcin Zajenkowski

Członkowie Komisji:

Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Dr Magdalena Budziszewska

Dr Karolina Hansen

Dr Paweł Holas

Dr hab. Maciej Stolarski

Dr hab. Małgorzata Święcicka

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodnicząca Komisji:

Dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
Prof. dr hab. Ewa Pisula
Prof. dr hab. Katarzyna Schier
Dr hab. Andrzej Hankała, prof. ucz.
Dr hab. Michał Chruszczewski
Dr hab. Anna Cierpka
Prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz
Dr hab. Piotr Tomaszewski
Dr Dorota Karwowska
Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Dr Zuzanna Toeplitz
Dr Agata Trzcińska

Komisja ds. Oferty Edukacyjnej

Dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Dr Dorota Rutkowska

Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska

Dr hab. Małgorzata Święcicka

Dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.

Komisja ds. Postępowań o Nadanie Tytułu Profesora

Przewodnicząca Komisji:

Prof. dr hab. Ewa Pisula

Członkowie Komisji:

dr hab. Barbara Bokus

dr hab. Emilia Łojek

dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Komisja ds. Wydawnictw

Przewodnicząca Komisji:

prof. dr hab. Barbara Bokus

Sekretarz Komisji: 

Dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Dr Anna Bolewska
Dr Małgorzata Dragan
Dr hab. Mirosława Huflejt- Łukasik
Dr hab. Grażyna Katra

Regulamin >>

Komisja Konkursowa

Przewodniczący Komisji:

dr hab. Paweł Holas

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Maria Ledzińska – wiceprzewodnicząca
dr Małgorzata Styśko-Kunkowska – sekretarz
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Konrad Jankowski
dr hab. Marcin Rzeszutek
dr Katarzyna Lubiewska
dr Agnieszka Rychwalska (Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajona UW)
dr Magdalena Roszczyńska-Kurasińska (Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajona UW)

Komisja Stypendialna

Skład Komisji na rok akademicki 2018/2019:
  • Maria Nasierowska – przewodnicząca 
  • Zofia Zielkowska – wiceprzewodnicząca / pracownik administracyjny sekcji studenckiej
  • Natalia Tkacz – członek
  • Joanna Orzechowska – członek 
  • Agata Mizgalska – członek /pracownik administracyjny sekcji studenckiej
Kontakt:

Możliwe jest również indywidualne umówienie się drogą mailową.

Więcej informacji o stypendiach >>

Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Przewodnicząca Komisji:

mgr Joanna Siudem

Wiceprzewodnicząca:

mgr Dominika Pruszczak

Sekretarz:

mgr Paulina Olszak

Członkowie Komisji:

mgr Michał Lewandowski

mgr Oliwia Maciantowicz

mgr Paulina Olszak

mgr Dominika Pruszczak

mgr Joanna Siudem

mgr Agnieszka Szczęsna – pracownik administracyjny

Rada Programowa WISP

Przewodniczący:

Dr Wouter de Raad

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Emilia Łojek

Dr Małgorzata Gambin

Dr Monika Prusik

Dr Dorota Rutkowska

Dr Rafał Styła

Dr Mikołaj Winiewski

Anna Winter (przedstawiciel sekretariatu WISP)

Paula Wällstedt  (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja Doktorancka

Przewodniczący Komisji:

dr hab. Anna Cierpka

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. Katarzyna Schier

Dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

Dr hab. Maciej Haman, prof. UW

Mgr Paweł Łowicki

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca Komisji:

dr Dorota Karwowska

Członkowie:

Sekretarz: Zofia Pozorek
dr Irena Zinserling – Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji
dr Marcin Leśniak
dr Małgorzata Babiuch-Hall
dr Ewa Malinowska
Anna Winter
Studentki: Agnieszka Branicka, Natalia Tkacz

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Vice-przewodnicząca:

dr Agnieszka Wojnarowska

Członkowie:
dr Joanna Kowalska
dr Katarzyna Sekścińska
dr Jerzy Wojciechowski
Elżbieta Lenarcik
mgr Małgorzata Hanć (doktorantka)
Agata Florczyk – studentka

Zespół ds. Rozwoju Dydaktyki

Przewodniczący:

dr Wouter de Raad (przewodniczący)

Członkowie:

dr hab. Joanna Radoszewska

dr Ewa Malinowska

dr Karolina Małek

dr Albertyna Paciorek.