Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zasady wypłaty wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu

ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU

w ramach realizowanych projektów badawczych

 

Procedura ma zastosowanie wyłącznie:

 1. do badań prowadzonych na terytorium RP
 2. do osób, które są rezydentami RP (posiadają adres zamieszkania w Polsce oraz numer PESEL lub NIP) i nie są pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego,
 3. do osób, których tożsamość jest ujawniona, jak i w przypadku badań anonimowych
 4. do wypłaty wynagrodzeń w formie pieniężnej, jak i rzeczowej (np. bony)
 5. przy maksymalnej kwocie wypłaty wynagrodzenia brutto 200 zł dla jednej osoby (brutto oznacza wynagrodzenie wypłacone osobie badanej powiększone o należny podatek dochodowy od osób fizycznych). W takim przypadku wynagrodzenie nie jest objęte informacją PIT 11. Jednakże kwoty wynagrodzeń brutto osób badanych muszą być ujęte w projekcie oraz mieścić się w jego budżecie.

UWAGA: wartość bonu stanowi kwotę netto, którą należy powiększyć o wartość podatku.

 

Opis procedury

 1. Uczestnictwo danej osoby w badaniu odbywa się na podstawie wzajemnych ustaleń stron, a potwierdzeniem zawarcia umowy w tym zakresie jest Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Kierownik projektu przekazuje oświadczenie uczestnikowi badania i uzyskuje zgodę na udział w badaniu (o formie dostarczenia podpisanego przez uczestnika badania Załącznika nr 1 decyduje kierownik projektu). Potwierdzeniem wyrażenia zgody przez uczestnika jest wpisanie przez kierownika projektu danych uczestnika badania na listę wypłat.
 1. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań w formie anonimowej kierownik projektu podpisuje oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 1. Przed rozpoczęciem badania kierownik projektu występuje do Dziekana/Kierownika jednostki (w porozumieniu i za pośrednictwem opiekuna projektu w sekcji badań) z prośbą o zasilenie rachunku bankowego wyodrębnionego dla danego projektu kwotą przeznaczoną na wypłaty wynagrodzeń (netto) dla osób badanych. Wzór pisma o zasilenie rachunku bankowego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 1. Wynagrodzenie wypłaca się osobie uczestniczącej w badaniu w formie przelewu krajowego, elektronicznej wypłaty gotówki (tzw. autowypłata) lub w formie rzeczowej (np. bonu) na podstawie listy wypłat wynagrodzeń przygotowanej przez kierownika projektu, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej procedury. Jest to wzór dokumentu, do którego nie należy wprowadzać zmian.
 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kwestora, kierownik projektu może otrzymać zaliczkę na wypłatę wynagrodzeń respondentom za udział w badaniu ankietowym w gotówce. Zaliczka jest wypłacana w formie tzw. autowypłaty lub przelewem, na rachunek kierownika projektu. UWAGA: brak możliwości angażowania prywatnych środków na wypłaty dla osób badanych. Każdorazowo w przypadku konieczności zastosowania wypłat gotówkowych należy wystąpić o zgodę Kwestora UW oraz o wypłatę środków na ten cel.
 1. Listę wypłat oraz jej wersję elektroniczną sporządzoną w Excelu (metoda ta pozwala na automatyczne naliczenie podatku i uniknięcie błędów w numerze rachunku bankowego przy pisaniu przelewów) zgodnie z Załącznikiem nr 4 uwzględniającą przebadane w danym miesiącu osoby, kierownik projektu dostarcza do sekcji badań / sekcji finansowej wydziału  w terminie do końca miesiąca, w którym badanie zostało przeprowadzone. W przypadku badań anonimowych na liście w kolumnie „Imię i nazwisko” należy wpisać np. Respondent 1, Respondent 2 itd.
 1. Wynagrodzenia osobom badanym zostaną wypłacone najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym badanie zostało przeprowadzone, o ile zostaną dotrzymane terminy przekazania list.
 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 są archiwizowane przez wydział wraz z dokumentacją projektu.
 1. W przypadku wypłaty wynagrodzeń w formie rzeczowej (np. bony) do sekcji badań/sekcji finansowej należy dostarczyć również dokument potwierdzający zakup przedmiotu wynagrodzenia.Lista wypłat oraz nota lub faktura stanowią komplet dokumentu niezbędny do rozliczenia wynagrodzeń przy zastosowaniu formy rzeczowej.

Załączniki:

 1. Komunikat Kwestora nr 5
 2. Załącznik nr 1 do komunikatu Kwestora nr 5
 3. Załącznik nr 2 do komunikatu Kwestora nr 5
 4. Załącznik nr 3 do komunikatu Kwestora nr 5
 5. Załącznik nr 4 do komunikatu Kwestora nr 5
 6. Załącznik nr 6 do komunikatu Kwestora nr 5