Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Umowy cywilno-prawne

Zasady zawierania umówUmowa zlecenieUmowa zlecenie - prowadzenie zajęć dydaktycznych Umowa o dziełoUmowa o dzieło – z przeniesieniem praw autorskichUmowa powierzenie przetwarzania danych osobowychDruki do ZUSu

Zasady zawierania umów cywilnoprawnych na Uniwersytecie Warszawskim określa Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 07.01.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 193 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 01.08.2020r. w sprawie umów cywilnoprawnych.

 • Umowa cywilnoprawna powinna zostać sporządzona w sposób zapewniający realizację zasady legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych oraz ochronę interesów Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej ,,UW”
 • Umowę cywilnoprawną sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach, z czego:
  • jeden egzemplarz przeznaczony jest dla strony, z którą UW zawiera umowę;
  • dwa egzemplarze przeznaczone są dla UW, w tym dla Wydziału Psychologii
 • Do umowy zlecenia lub o świadczenie usług, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, przekazywanej do Kwestury, każdorazowo należy załączyć wypełnione formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej, takie jak ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZWUA, jeżeli są wymagane.
 • Jednostka organizacyjna UW przechowuje, przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym wykonano umowę cywilnoprawną lub przez okres wynikający z zawartej umowy cywilnoprawnej, następujące dokumenty:
  1. rezultaty prac utrwalone w formie określonej w protokole odbioru lub przyjęcia, nadające się do archiwizowania;
  2. oryginały innych dokumentów, jeśli obowiązek ich posiadania wynika z zawartych umów.

 

UWAGA – Rezultaty prac można dostarczyć do umowy o dzieło w następujący sposób:

  • Przesłać mailem na adres dziela@psych.uw.edu.pl w temacie wpisując nazwisko osoby, z którą WP zawarł umowę
  • Dostarczyć wraz z protokołem odbioru na nośniku cyfrowym (płyta CD/DVD)
  • Dostarczyć wraz z protokołem odbioru w wersji papierowej
  • W sytuacjach wyjątkowych w inny sposób uzgodniony z opiekunem projektu.

 

 • W imieniu UW umowy cywilnoprawnej nie może zawrzeć osoba, którą z drugą stroną umowy łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie oraz osoba związana z drugą stroną umowy z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. W imieniu UW nie może zawrzeć umowy cywilnoprawnej również osoba, którą łączą z drugą stroną umowy stałe stosunki gospodarcze lub stosunek pracy, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionego przypadku, za pisemną zgodą Rektora.
 • Niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług lub o wykonanie dzieła z pracownikami UW przebywającymi na zwolnieniach lekarskich lub urlopach dla poratowania zdrowia.
 • Zawieranie umów cywilnoprawnych z nauczycielami akademickimi, będącymi pracownikami UW, zatrudnionymi na stanowiskach dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, których przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, dopuszczalne jest za pisemną zgodą Rektora, przy czym przedmiotem takich umów mogą być wyłącznie czynności różne od rodzaju pracy powierzonej pracownikowi w ramach stosunku pracy. Przedmiotem umów cywilnoprawnych, może być prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, o ile odbywa się poza pensum, przy czym w takim przypadku zawarcie umowy nie wymaga zgody Rektora.

(kliknij, aby rozwinąć)

Umowa zlecenie zawierana z osobą fizyczną NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy (kliknij, aby pobrać):

Umowa zlecenie zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy (kliknij, aby pobrać):


Kilka istotnych zapisów z umowy zlecenia:

 • Dający Zlecenie zastrzega sobie prawo niewykorzystania określonego limitu godzin
 • Z tytułu niewykorzystania przez Dającego Zlecenie limitu godzin Przyjmującemu Zlecenie nie przysługują żadne roszczenia.
 • W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.
 • Zapłata wynagrodzenia nastąpi do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni obowiązywania umowy, na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego Zlecenie i dostarczonego Dającemu Zlecenie do 3 dnia każdego miesiąca – w przypadku osób nieprowadzących działalności
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku lub faktury wystawionego/wystawionej przez Przyjmującego Zlecenie. Jeżeli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu
 • Rachunek / faktura zawiera wskazaną przez Przyjmującego Zlecenie faktyczną liczbę godzin wykonania Zlecenia w danym miesiącu, potwierdzoną przez osobę upoważnioną do odbioru zlecenia
 • W przypadku opóźnienia w przekazywaniu informacji o liczbie godzin wykonania Zlecenia Dający Zlecenie wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia do czasu otrzymania tej informacji.
 • W przypadku niedostarczenia przez Przyjmującego Zlecenie rachunku w wyznaczonym terminie, konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Przyjmującego Zlecenie.
 • Wynagrodzenie przekazane będzie przelewem na konto bankowe Przyjmującego Zlecenie wskazane w rachunku.
 • Przyjmujący Zlecenie ponosi koszty wykonania Zlecenia. W przypadku wykonywania zleconych czynności w siedzibie Dającego Zlecenie koszty związane z wykonaniem zlecenia ponosi Dający Zlecenie.
 • WAŻNE ! Przyjmujący Zlecenie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Dającego Zlecenie o wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w złożonym oświadczeniu, w terminie 3 dni od daty ich powstania, poprzez ponowne złożenie tego oświadczenia z dopiskiem ,,Aktualizacja” i uzupełnieniem tej części oświadczenia, która uległa zmianie wraz ze wskazaniem daty, w której nastąpiła zmiana danych. Jeżeli Przyjmujący Zlecenie nie poinformuje Dającego Zlecenie o zmianie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a spowoduje to koszty finansowe dla Dającego Zlecenie, Przyjmujący Zlecenie zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości z własnych środków.
 • Imienny raport RMUA dla Przyjmującego Zlecenie, który nie jest pracownikiem Dającego Zlecenie, o wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenia będzie wydawany na wniosek Przyjmującego Zlecenie w Kwesturze Uniwersytetu Warszawskiego w Sekcji Prac Zleconych i Honorariów.

(kliknij, aby rozwinąć)

Umowa zlecenie, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych – zawierana z osobą fizyczną NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy (kliknij, aby pobrać):

Umowa zlecenie, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych – zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy (kliknij, aby pobrać):

 • Umowa zlecenia dydaktyka os. prowadzącą działalność gospodarczą
 • zał. 1- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dot. kontrahenta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • Wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczące wspólników spółki cywilnej – dot. kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej.
 • Odpis z KRS/ odpis z KRS i pełnomocnictwa – dot. kontrahenta, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Faktura / rachunek

Kilka istotnych zapisów z umowy zlecenia:

 • Stawka godzinowa objęta niniejszą umową obejmuje przeprowadzenie zajęć, czynności przygotowawcze i końcowe związane z realizacją umowy, w tym także przeprowadzenie egzaminu.
 • W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.
 • Zapłata wynagrodzenia nastąpi do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni obowiązywania umowy, na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego Zlecenie i dostarczonego Dającemu Zlecenie do 3 dnia każdego miesiąca.
 • Rachunek zawiera wskazaną przez Przyjmującego Zlecenie faktyczną liczbę godzin wykonania Zlecenia w danym miesiącu, potwierdzoną przez osobę upoważnioną do odbioru dzieła
 • W przypadku opóźnienia w przekazywaniu informacji o liczbie godzin wykonania Zlecenia Dający Zlecenie wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia do czasu otrzymania tej informacji.
 • W przypadku niedostarczenia przez Przyjmującego Zlecenie rachunku w wyznaczonym terminie konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Przyjmującego Zlecenie.
 • Przyjmujący Zlecenie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Dającego Zlecenie o wszelkich zmianach, w stosunku do danych zawartych w złożonym oświadczeniu w terminie 3 dni od daty ich powstania, poprzez ponowne złożenie tego oświadczenia z dopiskiem ,,Aktualizacja” i uzupełnieniem tej części oświadczenia, która uległa zmianie wraz ze wskazaniem daty, w której nastąpiła zmiana danych. Jeżeli Przyjmujący Zlecenie nie poinformuje Dającego Zlecenie o zmianie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a spowoduje to koszty finansowe dla Dającego Zlecenie, Przyjmujący Zlecenie zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości z własnych środków.
 • Imienny raport RMUA dla Przyjmującego Zlecenie, który nie jest pracownikiem Dającego Zlecenie o wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenie, będzie wydawany na wniosek Przyjmującego Zlecenie w Kwesturze Uniwersytetu Warszawskiego w Sekcji Prac Zleconych i Honorariów.

(kliknij, aby rozwinąć)

Umowa o dzieło – zawierana z osobą fizyczną NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dzieło (kliknij, aby pobrać):

Umowa o dzieło – zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dzieło (kliknij, aby pobrać):


Kilka istotnych zapisów z umowy o dzieło:

 • Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do udzielania na żądanie Zamawiającego informacji o przebiegu wykonywania Dzieła oraz umożliwienia Zamawiającemu kontroli prawidłowości wykonywania Dzieła.
 • Jeżeli Przyjmujący Zamówienie wykonuje Dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny
  z umową, Zamawiający może wezwać Przyjmującego Zamówienie do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Przyjmującego Zamówienie.
 • Jeżeli Przyjmujący Zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym
  w umowie, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem tego terminu.
 • Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu rachunku, w terminie 30 dni od daty odbioru Dzieła przez Zamawiającego.
 • Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.

(kliknij, aby rozwinąć)

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH – zawierana z osobą fizyczną NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dzieło (kliknij, aby pobrać):

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH – zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dzieło (kliknij, aby pobrać):


Kilka istotnych zapisów z umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich :

 • Z tytułu należytego wykonania Umowy, w tym z tytułu wykonania Dzieła oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dzieła, przeniesienia prawa własności nośników, na których Dzieło zostało utrwalone oraz udzielenia upoważnień i zezwoleń wymienionych w niniejszej Umowie, Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wyłącznie ryczałtowe wynagrodzenie.
 • Strony zgodnie oświadczają, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w umowie, będzie stanowiła całość zobowiązań Zamawiającego wobec Przyjmującego Zamówienie,
  w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
 • Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu rachunku, w terminie 30 dni od daty przyjęcia Dzieła przez Zamawiającego.
 • Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.

Projekt umowy, którego przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest UW, wymaga zaopiniowania przez Inspektora Ochrony Danych – pobierz 

(Kliknij, aby pobrać)

 1. ZUA– jeśli zleceniobiorca nie pracuje lub zarabia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. od 01.07.2023 poniżej 3600,00 zł brutto. Zleceniobiorca wypełnia następujące punkty:
  • III,
  • IV,
  • XI,
  • XII,
  • XIII
  • i składa podpis jako osoba zgłaszana
 2. ZZA – jeśli pracuje i zarabia równo lub więcej od minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. od 01.07.2023 poniżej 3600,00 zł brutto. Zleceniobiorca wypełnia następujące punkty:
  • III,
  • IV,
  • VIII,
  • IX,
  • X
  • i składa podpis jako osoba zgłaszana,
 1. ZWUA – druk wyrejestrowania z ubezpieczeń – wypełnia każdy. Zleceniobiorca wypełnia następujące punkty:
  • III
  • i składa podpis jako osoba wyrejestrowana