Wymiana studencka (Erasmus+, Most, AIESEC)

Wybierz zakładkę poniżej

Erasmus+Erasmus+ FAQMOSTAEISEC

Informacje na temat procedury aplikacyjnej i kwalifikacyjnej do programu wymiany studenckiej Erasmus+ na rok akademicki 2020-2021

Program Erasmus+ umożliwia studentom wyjazd za granicę w celu odbycia części studiów na jednym z uniwersytetów w Europie oraz uzyskania stypendium pokrywającego część kosztów wyjazdu. Możliwe jest spędzenie minimum semestru na wybranym uniwersytecie europejskim, który podpisał umowę z Wydziałem Psychologii. Lista współpracujących z nami uniwersytetów dostępna jest poniżej. Czas, który można spędzić na danym uniwersytecie, jest ustalany odgórnie przez ten uniwersytet i wynosi 1 lub 2 semestry akademickie. 

 • Kto może aplikować do programu Erasmus+ ?
  • Studenci będący obecnie na II, III bądź IV roku studiów (co oznacza, że studenci wyjeżdżający na wymianę będą na III, IV lub V roku studiów).
 • Jak aplikować?
  • W celu zgłoszenia się do programu należy:
   1. Wypełnić formularz zamieszczony na stronie: https://goo.gl/forms/qyxflaRXbqrETWU23
    Termin dostarczania zgłoszeń upływa z dniem 15 stycznia 2020 r. (środa).
   2. Wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej – rozmowy odbędą się 27-29 stycznia 2020 r. Każda z rozmów nie powinna zająć więcej niż 10 minut.

Lista Uniwersytetów dostępnych w programie Erasmus+ 

 • Kryteria kwalifikacji studentów na program Erasmus+ 2020-2021
  • Rozmowa kwalifikacyjna. Osoby aplikujące będą pytane o swoje motywacje dotyczące wyjazdu oraz wyboru uniwersytetu. Na podstawie swoich odpowiedzi każdy kandydat uzyska liczbę punktów, których suma będzie stanowić jedno z kryteriów kwalifikacyjnych. Osoby, które podczas rozmowy uzyskają mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów, nie będą kwalifikować się do udziału w wymianie.
  • Średnia z ocen. Średnia arytmetyczna liczona na podstawie ocen ze wszystkich przedmiotów, które student zaliczył podczas swoich studiów, z dnia 17 lutego 2020 r. Średnie te wyliczane są na podstawie protokołu ocen z systemu USOS. Minimalna średnia ocen, która uprawnia do otrzymania stypendium Erasmus+, to 3,49. Aplikujący z niższą średnią mogą uczestniczyć w programie Erasmus+, jednak bez stypendium.
  • Wysokość średniej oraz wynik z rozmowy kwalifikacyjnej będą miały taką samą wagę (50:50) i to ich suma będzie stanowić o ostatecznym wyniku kwalifikacji. Do programu Erasmus+ zostaną zakwalifikowani kandydaci, których wyniki będą najwyższe. (Każdy z kandydatów aplikuje na miejsce na danym, wybranym przez siebie uniwersytecie, a nie ogólnie do programu Erasmus+. Kryterium kwalifikacji jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z rozmowy kwalifikacyjnej).
  • Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka wykładowego obowiązującego na danym uniwersytecie, na poziomie B2 (lub wyżej). Aby spełnić ten wymóg, kandydat powinien posiadać oficjalny certyfikat językowy (np. TOEFL/IELTS dla języka angielskiego, Goethe/TELC dla niemieckiego, DELE/TELC dla hiszpańskiego, etc) LUB zaliczony egzamin certyfikacyjny na Uniwersytecie Warszawskim LUB zdaną maturę poziomie rozszerzonym z danego języka z wynikiem niemniejszym niż 60%, co odpowiada poziomowi B2.
   W wypadku, gdyby kandydat operował znajomością danego języka obcego na poziomie pozwalającym na prowadzenie swobodnej konwersacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a nie zaliczył jeszcze żadnego egzaminu językowego na poziomie B2 (lub wyższym), możliwe jest warunkowe zakwalifikowanie takiego kandydata i odroczenie terminu przedstawienia certyfikatu językowego do momentu rozpoczęcia wymiany. Należy jednak zauważyć, że w takiej sytuacji osoby posiadające certyfikat językowy w dniu rozmowy kwalifikacyjnej miałyby pierwszeństwo względem osób zakwalifikowanych warunkowo.
  • Osoby, które będą uczestniczyć w programie wymiany studenckiej Erasmus+ po raz pierwszy, mają pierwszeństwo względem kandydatów, którzy wcześniej uczestniczyli już w programie Erasmus/Erasmus+, niezależnie od wyniku kwalifikacyjnego.
  • W dniu 10 marca 2020 r. aplikant nie może mieć więcej niż jednego warunku.

 

 • Kryteria, które należy spełnić w momencie rozpoczęcia wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+
  • Bezwarunkowe zaliczenie bieżącego roku akademickiego. W pewnych przypadkach dopuszczalne jest posiadanie jednego warunku. Posiadanie dwóch lub więcej warunków albo powtarzanie roku eliminuje z uczestnictwa w Erasmus+.
  • Student, który podczas wymiany studenckiej Erasmus+ będzie miał obowiązek pisania pracy empirycznej bądź pracy magisterskiej, jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia od opiekuna pracy, w którym wyraża on zgodę na pracę zdalną studenta w okresie jego nieobecności na macierzystej uczelni.
  • Potwierdzona znajomość języka na poziomie wymaganym, jeżeli kandydat został zakwalifikowany warunkowo ze względu na wymóg dotyczący znajomości języka.

 

Procedura kwalifikacyjna

Kandydaci, którzy na czas dostarczą kompletne formularze aplikacyjne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 27-29 stycznia 2020 r. Każdy z kandydatów otrzyma link do formularza internetowego, w którym będzie mógł wybrać preferowany termin odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa zostanie przeprowadzona przez komisję kwalifikacyjną, w której skład wchodzić będzie koordynator programu Erasmus+ na naszym Wydziale, jeden z wykładowców oraz jeden przedstawiciel studentów. Każdy z członków komisji oceniać będzie motywację kandydata do uczestnictwa w programie Erasmus+. Wynik kandydata będzie średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez wszystkich członków komisji. Pytania zadawane podczas rozmowy będą dotyczyły motywacji kandydata do uczestnictwa w programie Erasmus+ oraz powodów wyboru danego uniwersytetu. Każdy z kandydatów powinien być przygotowany na to, że podczas rozmowy zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na jedno bądź wszystkie pytania w języku wykładowym wybranego przez siebie uniwersytetu. Jeżeli na danym uniwersytecie zajęcia są prowadzone w więcej niż jednym języku, student będzie mógł wybrać, w którym z tych języków zechce odpowiadać.

Kandydaci, którzy nie otrzymali miejsca na preferowanym przez siebie uniwersytecie, będą mogli wybrać jeden z uniwersytetów, na którym wciąż dostępne będą wolne miejsca. Dla wszystkich osób, które zdecydują się na taki wybór, zostanie zorganizowana dodatkowa seria kwalifikacyjna, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z programu Erasmus+.

Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do Dziekana. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie w terminie 14 dni od daty powiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce (Regulaminem studiów Art. 7 ust. 3).

Więcej informacji na temat zasad, regulacji oraz procedur dotyczących programu Erasmus można znaleźć na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

P: Jaka będzie wysokość stypendium, które otrzymam?

O: Wysokość stypendium zależy od kraju, do którego wyjedziesz oraz od tego, jak długi będzie okres wyjazdu.

Wysokość stypendium jest podana w euro na miesiąc:

 • 500€: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
 • 450€: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 
 • 400€: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

P: Czy będę musiał płacić czesne za okres wymiany?

O: Tak, studenci studiów płatnych muszą opłacić czesne za semestr bądź rok, który spędzają na wymianie, jednak wysokość czesnego wynosi wtedy 50% regularnej kwoty.


P: Czy mogę wyjechać na wymianę w trakcie semestru, podczas którego mam do zaliczenia zajęcia obligatoryjne?

O: Tak, ale wciąż będziesz musiał/a zrealizować te zajęcia, na jeden z kilku sposobów:

 • Jedną z możliwości jest realizacja tych zajęć podczas pobytu na wymianie, jeśli pozwala na to program uczelni, na którą wyjeżdżasz. Aby to uczynić, potrzebujesz zgody Prodziekana ds. studenckich oraz wykładowcy, który prowadzi te zajęcia na naszym Wydziale. Aby uzyskać zgodę prowadzącego, wystarczy, że przedstawisz mu program kursu wykładanego na uczelni, na którą wyjeżdżasz, aby mógł stwierdzić, czy pokrywa się on z programem zajęć na naszym Wydziale.
 • Możesz zrealizować te zajęcia w kolejnym roku akademickim. Aby to zrobić, potrzebujesz zgody Prodziekana ds. studenckich zanim wyjedziesz na wymianę. Jeżeli nie uzyskasz tej zgody przed wyjazdem nie zaliczysz zajęć i będziesz musiał/a ubiegać się o ich warunkowe zaliczenie.
 • Możesz zapisać się na te zajęcia podczas normalnej rejestracji i przystąpić do egzaminu po powrocie z wymiany, pod warunkiem, że obecność na danych zajęciach nie jest obowiązkowa. Pamiętaj także, że wyjazd na wymianę nie kwalifikuje się jako usprawiedliwione opuszczenie terminu egzaminu. Jeżeli z powodu pobytu za granicą opuścisz pierwszy termin, nie będzie Ci przysługiwać prawo do dodatkowego terminu. Egzamin poprawkowy nie będzie się liczyć jako egzamin zdany w pierwszym terminie.

P: Czy zajęcia realizowane w trakcie wymiany mogą liczyć się jako zajęcia specjalizacyjne?

O: Z założenia – owszem, jednak:

Decyzja o tym należy do kierownika specjalizacji, na którą uczęszczasz. Musisz poprosić o jego zgodę, przedstawiając szczegółowy plan kursu, który chciałabyś/chciałbyś zaliczyć jako kurs specjalizacyjny. Jeżeli kurs ten będzie pokrywał się z programem specjalizacji, to taką zgodę otrzymasz, jednak decyzję podejmuje kierownik specjalizacji.

W wypadku, gdybyś realizował/a specjalizację ogólną, to decyzję na ten temat podejmuje Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Psychologii UW.


P: Czy zajęcia realizowane w trakcie wymiany mogą liczyć się jako OGUN?

O: Tak, jeśli Dziekan się zgadza – wymagane jest napisanie podania.


P: Ile punktów ECTS należy uzyskać podczas trwania wymiany?

O: Zasadniczo powinno się uzyskać 30 punktów ECTS podczas jednego semestru. Niedozwolone jest uzyskanie mniej niż 20 punktów ECTS.

Uzyskanie mniej niż 20 punktów ECTS skutkuje utratą części stypendium, wiąże się zatem z konsekwencjami finansowymi.


P: Kiedy powinnam/powinienem dostarczyć komisji certyfikat językowy?

O: Jako wymóg do bezwarunkowej kwalifikacji na wymianę należy to uczynić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli zaliczyłeś/zaliczyłaś egzamin certyfikacyjny, przynieś na rozmowę dokument potwierdzający uzyskane zaliczenie (lub kopię egzaminu maturalnego potwierdzającą zdanie przedmiotu z języka obcego na poziomie rozszerzonym). Jeśli zaliczyłeś/aś egzamin certyfikacyjny na Uniwersytecie Warszawskim i ocena z niego została wpisana do protokołu w USOS, to wystarczy, że tylko o tym wspomnisz, a my sami zweryfikujemy to w systemie. Jeśli nie posiadasz jeszcze certyfikatu, jednak znasz dany język obcy na poziomie konwersacyjnym, możesz zostać zakwalifikowany/a warunkowo. W takim wypadku zostanie na Ciebie nałożony wymóg dostarczenia certyfikatu językowego przed rozpoczęciem wymiany studenckiej. Jeśli nie dostarczysz tego certyfikatu przed wyjazdem, Twój wyjazd na wymianę zostanie anulowany.
(Pamiętaj też, że w tym wypadku osoby zakwalifikowane bezwarunkowo będą miały przed Tobą pierwszeństwo, niezależnie od ogólnego wyniku kwalifikacyjnego).


P: Czy mogę wyjechać na studia mając warunkowo zaliczony aktualny rok studiów?

O: Z założenia wyjazd na wymianę Erasmus+ nie powinien kolidować z realizacją programu studiów.

Jeśli zaliczenie warunku z danego przedmiotu nie będzie mogło zostać przełożone bez przedłużania czasu trwania studiów (np. w skutek powtarzania roku czy wykreślenia z listy studentów), to wyjazd na wymianę nie będzie możliwy. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie i często możliwe jest dojście do pewnego kompromisu, za zgodą Prodziekana ds. studenckich.


Ta informacja została opublikowana 12 grudnia 2019 r.

W razie jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Erasmusa (erasmus@psych.uw.edu.pl).

MOST

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin, jego obowiązujący tekst znaleźć można na stronie internetowej Programu MOST: http://www.most.amu.edu.pl

Do najczęściej wybieranych – przez zainteresowanych uczestnictwem w Programie – Uczelni należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Z kolei do najbardziej mobilnych należą studenci nauk prawnych, humanistycznych i społecznych, w tym szczególnie takich kierunków jak: prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz poszczególne neofilologie.

W programie MOST biorą udział m.in.:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Papieska Akademia Teologiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przewodnik po Programie MOST dla studentów

Rekrutacja na MOST na semestr letni 2019/2020

Od 31 października do 30 listopada trwa rekrutacja Programu MOST na semestr letni 2019/2020.

Szczegóły pod linkiem >>

AIESEC

Wolontariat AIESEC jest skierowany do pełnoletnich maturzystów, studentów i absolwentów (do 2 lat po studiach) wszystkich kierunków, a w szczególności: socjologii, kulturoznawstwa, psychologii i innych nauk społecznych. Większość organizacji zapewnia wolontariuszom zakwaterowanie i wyżywienie lub przekazuje kieszonkowe wystarczające na pokrycie tych kosztów.

Najczęściej nasze wolontariaty polegają na pracy w ramach projektów organizowanych przez AIESEC we współpracy ze szkołami lub innymi organizacjami pozarządowymi. Najpopularniejsze tematy dotyczą edukacji międzykulturowej. praw człowieka, ochrony środowiska, edukacji podstawowej dzieci i młodzieży z zaniedbanych regionów, profilaktyki HIV/ AIDS.

W bazie AIESEC znajduje się każdego dnia kilka tysięcy wolontariatów, najwięcej w Azji, Europie Środkowo-Wschodniej, a także w Ameryce Południowej i Afryce. Na chwilę obecną raczej nie oferuje się wolontariatów w Europie Zachodniej.

Wymagania wobec kandydatów

 • Wiek: do 30. roku życia
 • Status studenta lub absolwenta do 2. roku po ukończeniu studiów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Kryteria należy spełnić łącznie!