Wymiana studencka (Erasmus+, Most, AIESEC)

Informacje na temat procedury aplikacyjnej i kwalifikacyjnej do programu wymiany studenckiej Erasmus+ na rok akademicki 2018-2019

Program Erasmus+ umożliwia studentom wyjazd za granicę na część studiów. W ten sposób możliwe jest spędzenie minimum semestru na dowolnym, wybranym uniwersytecie europejskim, który podpisał umowę z Wydziałem Psychologii – lista współpracujących z nami uniwersytetów dostępna jest poniżej. Dodatkowo, po zakwalifikowaniu do programu Erasmus+, student otrzymuje także stypendium naukowe, które pozwoli na pokrycie części kosztów wyjazdu. Czas, który można spędzić na danym uniwersytecie w roku 2018/19 jest ustalany odgórnie, przez ten uniwersytet i wynosi 1 lub 2 semestry akademickie.

Dla wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+ na rok akademicki 2018/19 odbędą się dwa spotkania informacyjne dotyczące szczegółów wymiany.
Będą mieć one miejsce dnia 20 grudnia (środa) o godzinie 15:15, w sali 74 oraz 21 grudnia (czwartek) o godzinie 17:30 w sali 8.

Kto może aplikować na program Erasmus+ ?

Studenci obecnie będący na II, III bądź IV roku studiów.

 

Jak aplikować?

W celu zgłoszenia się do programu należy:

 1. Wysłać wypełniony formularz aplikacyjny, wraz z informacją, na który uniwersytet chce się wyjechać na adres email erasmus@psych.uw.edu.pl
  Termin dostarczania zgłoszeń upływa wraz z dniem 21 stycznia 2018 (niedziela).
 2. Wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej
  Wszystkie rozmowy odbędą się w pierwszych dniach lutego 2018. Ich dokładne terminy zostaną uzgodnione indywidualnie, ze wszystkimi kandydatami, którzy dostarczą poprawnie wypełnione formularze. Każda z rozmów nie powinna zająć więcej niż 10 minut.

 

Kryteria kwalifikacji studentów na program Erasmus+ 2018-2019

 • Rozmowa kwalifikacyjna; osoby aplikujące będą pytane o swoje motywacje dotyczące wyjazdu oraz o uniwersytet, który wybrali.
  Na podstawie swoich odpowiedzi każdy kandydat otrzyma określoną liczbę punktów, których suma będzie stanowić jedno z kryteriów kwalifikacyjnych.
  Osoby, które podczas rozmowy uzyskają mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów, nie będą kwalifikować się do udziału w wymianie.
 • Średnia z ocen; średnia arytmetyczna liczona na podstawie ocen ze wszystkich przedmiotów, które student zaliczył podczas swoich studiów, z dnia 22 stycznia 2018. Średnie te wyliczane są na podstawie protokołu ocen z systemu USOS. Minimalna średnia ocen, która uprawnia do otrzymania stypendium Erasmus+, to 3,49. Aplikujący z niższą średnią mogą uczestniczyć w programie Erasmus+, jednakże bez stypendium.
  Nie obowiązuje żaden próg minimalny, jeśli chodzi o wysokość średniej – aplikować może każdy, niezależnie od tego, jak wysoką ma średnią.
 • Wysokość średniej oraz wynik z rozmowy kwalifikacyjnej będą miały taką samą wagę (50:50) i to ich suma będzie stanowić o ostatecznym wyniku kwalifikacji. Do programu Erasmus+ zostaną zakwalifikowani ci kandydaci, których wyniki będą najwyższe. (Każdy z kandydatów aplikuje na miejsce w danym, wybranym przez siebie uniwersytecie i to względem tego kryterium kandydaci będą porównywani z innymi).
  Osoby, które uzyskają mniej niż 50% punktów z rozmowy kwalifikacyjnej nie będą mogły wziąć udziału w wymianie.
 • Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka wykładowego obowiązującego na danym uniwersytecie, na poziomie B2 (lub wyżej). Aby spełnić ten wymóg, kandydat powinien posiadać oficjalny certyfikat językowy (np. TOEFL/IELTS dla języka angielskiego, Goethe/TELC dla niemieckiego, DELE/TELC dla hiszpańskiego, etc) LUB zaliczony egzamin certyfikacyjny na Uniwersytecie Warszawskim LUB zaliczoną maturę z danego języka na poziomie rozszerzonym.
  W wypadku, gdyby kandydat operował znajomością danego języka obcego na poziomie pozwalającym na prowadzenie swobodnej konwersacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a nie zaliczył jeszcze żadnego egzaminu językowego na poziomie B2 (lub wyższym), możliwe jest warunkowe zakwalifikowanie takiego kandydata i odroczenie terminu przedstawienia certyfikatu językowego do momentu rozpoczęcia wymiany.
  Należy jednak zauważyć, że w takiej sytuacji osoby posiadające certyfikat językowy w dniu rozmowy kwalifikacyjnej miałyby pierwszeństwo przed osobami zakwalifikowanymi warunkowo.
 • Osoby, które będą uczestniczyć w programie wymiany studenckiej Erasmus+ po raz pierwszy mają pierwszeństwo nad kandydatami, którzy wcześniej uczestniczyli już w programie Erasmus/Erasmus+, niezależnie od wyniku kwalifikacyjnego.
 • Aktualizacja: w dniu 9 marca 2018 roku aplikant nie może mieć więcej niż jednego warunku.

Kryteria, które należy spełnić w momencie rozpoczęcia wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+:

 • Bezwarunkowe zaliczenie bieżącego roku akademickiego. W pewnych przypadkach, dopuszczalne jest posiadanie jednego warunku. Posiadanie dwóch lub więcej warunków (albo powtarzanie roku) eliminuje z uczestnictwa w Erasmus+.
 • Student, którzy podczas roku akademickiego 2017/18 będzie miał obowiązek pisania pracy empirycznej bądź pracy magisterskiej jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia napisanego przez opiekuna pracy, w którym pozwala on danemu studentowi na pracę zdalną w okresie jego nieobecności na macierzystej uczelni.
 • Potwierdzona znajomość języka na poziomie B2, zrealizowany z języka obcego, w którym student będzie odbywał zajęcia podczas trwania wymiany.

Procedura kwalifikacyjna

Kandydaci, którzy na czas dostarczą kompletne formularze aplikacyjne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszych dniach lutego 2018. Każdy kandydat będzie zobowiązany do wzięcia udziału
w rozmowie kwalifikacyjnej tylko raz; rozmowa nie powinna trwać dłużej, niż 10 minut. Każdy z kandydatów dostanie link do formularza internetowego, gdzie będzie mógł wybrać preferowany termin odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa zostanie przeprowadzona w obecności komisji kwalifikacyjnej, w której skład wchodzić będzie koordynator programu Erasmus+ na naszym Wydziale, jeden z wykładowców oraz jeden przedstawiciel studentów.
Każdy z członków komisji oceniać będzie motywację do uczestnictwa w programie Erasmus+ każdego z kandydatów. Wynik danego kandydata będzie średnią arytmetyczną z ocen wystawionych przez wszystkich członków komisji.
Pytania zadawane podczas rozmowy będą skupiać się na motywacji/powodach kandydata do uczestnictwa w programie Erasmus+. Dodatkowo każdy z kandydatów zostanie zapytany o powody stojące za wyborem preferowanego przez siebie uniwersytetu/uczelni.
Każdy z kandydatów powinien być przygotowany na to, że podczas rozmowy zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na jedno bądź wszystkie pytania w języku wykładowym wybranego przez siebie uniwersytetu. Jeśli na danym uniwersytecie zajęcia są prowadzone w więcej niż jednym języku, student będzie mógł wybrać, w którym z tych języków zechce odpowiadać.

Każdy z kandydatów, który nie otrzyma miejsca na preferowanym przez siebie uniwersytecie będzie mógł wybrać jeden z uniwersytetów, na którym wciąż dostępne będą wolne miejsca. Dla wszystkich osób, które zdecydują się na taki wybór, zostanie zorganizowana dodatkowa seria kwalifikacyjna – tak, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z programu Erasmus+ w roku akademickim 2018-2019.

Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do dziekana. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty powiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce (Regulaminem studiów Art. 7 ust. 3).

Więcej informacji odnośnie zasad, regulacji oraz procedur dotyczących programu Erasmus można znaleźć na stronie : http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu.

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

P: Jaka będzie wysokość stypendium, które otrzymam?

O: Wysokość stypendium zależy od kraju, do którego wyjedziesz oraz od tego, jak długi będzie okres wyjazdu.

Poniżej dostępne są stawki dla wszystkich krajów, które obowiązują w obecnym roku akademickim. Wysokość stypendium jest podana w liczbie euro/miesiąc.

500€: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

450€: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

400€: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

 

Otrzymanie stypendium jest zagwarantowane jedynie na pierwszy semestr wyjazdu.
W zależności od dostępnych środków w ramach programu Erasmus, Uniwersytet może zapewnić stypendium również na drugi semestr wyjazdu (ale nie ma na to gwarancji).

Doświadczenia z poprzednich lat pokazują jednak, że ilość środków z programu Erasmus jest wystarczająca na wypłatę stypendium dla większości studentów również w drugim semestrze wyjazdu. W razie, gdyby jednak wypłata stypendium na oba semestry nie była możliwa
i pozostanie na wymianie na drugi semestr mogłoby okazać się kłopotliwe finansowo, możliwe będzie skrócenie czasu wymiany do jednego semestru.

(Innymi słowy, w razie niesatysfakcjonującej sytuacji finansowej, nie będą Państwo zmuszeni do pozostania na wymianie przez cały rok.)

 

P: Czy będę musiał płacić czesne podczas wymiany?

O: Tak, studenci programu wymagającego płacenia czesnego muszą je opłacać podczas semestru bądź roku spędzonego na wymianie, ale tylko 50% jego regularnej kwoty.

 

P: Czy mogę wyjechać na wymianę w trakcie semestru, podczas którego mam do zaliczenia zajęcia obligatoryjne?

O: Tak, ale wciąż będziesz musiał/a zrealizować te zajęcia, w jeden z kilku sposobów:

 • Jedną z możliwości jest realizacja tych zajęć podczas pobytu na wymianie, jeśli pozwala na to program uczelni, na którą wyjeżdżasz. Aby to uczynić, potrzebujesz zgody Prodziekana ds. studenckich oraz wykładowcy, który prowadzi te zajęcia na naszym wydziale. Aby uzyskać zgodę prowadzącego, wystarczy, że przedstawisz mu program kursu wykładanego na uczelni, na którą wyjeżdżasz i dowiedziesz,
  że pokrywa się on z programem zajęć na naszym wydziale.
 • Możesz zrealizować te zajęcia w kolejnym roku akademickim. Aby to zrobić, potrzebujesz zgody Prodziekana ds. studenckich zanim wyjedziesz na wymianę. Jeśli nie uzyskasz tej zgody przed wyjazdem nie zaliczysz zajęć i będziesz musiał/a ubiegać się o ich warunkowe zaliczenie.
 • Możesz zapisać się na te zajęcia podczas normalnej rejestracji i przystąpić do egzaminu po powrocie z wymiany (lub przylecieć na sesję egzaminacyjną w trakcie jej trwania). Jest to możliwe tylko jeśli obecność na danych zajęciach nie jest obowiązkowa. Pamiętaj także, że wyjazd na wymianę nie kwalifikuje się jako usprawiedliwienie dla opuszczenia jednego z terminów egzaminu i w razie, gdy jeden z nich opuścisz, nie będzie przysługiwać Ci prawo do dodatkowego terminu egzaminu.

 

P: Czy zajęcia realizowane w trakcie wymiany mogą liczyć się jako zajęcia specjalizacyjne?

O: Z założenia – owszem, jednak:

Decyzja o tym należy do kierownika specjalizacji, na którą uczęszczasz. Musisz poprosić o jego zgodę, przedstawiając szczegółowy plan kursu, który chciałabyś/chciałbyś zaliczyć jako kurs specjalizacyjny. Jeśli kurs ten będzie pokrywał się z programem specjalizacji, to taką zgodę otrzymasz, jednak decyzja na ten temat podejmowana jest przez kierownika specjalizacji.

W wypadku, gdybyś realizował/a specjalizację ogólną, to decyzję na ten temat podejmuje Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Psychologii UW.

 

P: Czy zajęcia realizowane w trakcie wymiany mogą liczyć się jako OGUN?

O Tak, jeśli Dziekan się zgadza – wymagane jest napisanie podania.

 

P: Ile punktów ECTS należy uzyskać podczas trwania wymiany?

O: Z założenia powinno się zrealizować 30 punktów ECTS podczas jednego semestru wymiany.

W wyjątkowych wypadkach można zrealizować mniej niż 30 ECTS – nie można jednak z góry (np. przy zapisach na zajęcia) zakładać, że zrealizuje się mniej niż 21 ECTS.
W wypadku, gdy podczas wymiany zrealizujesz mniej niż 15 ECTS, oznaczać to będzie (częściową) utratę stypendium przyznanego na wymianę i będzie miało konsekwencje finansowe.

 

P: Kiedy powinnam/powinienem dostarczyć komisji certyfikat językowy?

O: Jako wymóg do bezwarunkowej kwalifikacji na wymianę należy to uczynić podczas trwania rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli zaliczyłeś/zaliczyłaś egzamin certyfikacyjny, przynieś na rozmowę dokument potwierdzający uzyskane zaliczenie (lub kopię egzaminu maturalnego potwierdzającą zdanie przedmiotu z języka obcego na poziomie rozszerzonym na odpowiednio wysokim poziomie).
Jeśli zaliczyłeś/aś egzamin certyfikacyjny na Uniwersytecie Warszawskim i ocena
z niego została wpisana do Twojego protokołu w USOS, to wystarczy, że tylko o tym wspomnisz, a my sami zweryfikujemy to w systemie.

Jeśli nie posiadasz jeszcze certyfikatu, jednak znasz dany język obcy na poziomie konwersacyjnym, możesz zostać zakwalifikowany/a warunkowo. W takim wypadku zostanie na Ciebie nałożony wymóg dostarczenia certyfikatu językowego przed rozpoczęciem wymiany studenckiej. Jeśli nie dostarczysz tego certyfikatu przed wyjazdem, Twój wyjazd na wymianę zostanie anulowany.
(Pamiętaj też, że w tym wypadku osoby zakwalifikowane bezwarunkowo będą miały przed Tobą pierwszeństwo, niezależnie od ogólnego wyniku kwalifikacyjnego).

 

P: Czy mogę wyjechać na studia mając warunkowo zaliczony aktualny rok studiów?

O: Z założenia wyjazd na wymianę Erasmus+ nie powinien kolidować z realizacją programu studiów.

Jeśli zaliczenie warunku z danego przedmiotu nie będzie mogło zostać przełożone bez przedłużania czasu trwania studiów (np. w skutek powtarzania roku czy zostania wykreślonym z listy studentów) to wyjazd na wymianę nie będzie możliwy.
Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie i często możliwe jest dojście do jakiegoś rodzaju kompromisu, za zgodą Prodziekana ds. studenckich.

Ta informacja została opublikowana 18 grudnia 2017. Jej aktualizacja nastąpiła 19 stycznia 2018 roku.

 

W razie jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Erasmusa (erasmus@psych.uw.edu.pl).

fot. Marcin Kluczek_Archiwum Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego (23)fot. Hubert Kowalski_Archiwum Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego (2)fot. Marcin Kluczek_Archiwum Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego (15)

 

MOST

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin, jego obowiązujący tekst znaleźć można na stronie internetowej Programu MOST: http://www.most.amu.edu.pl

Do najczęściej wybieranych – przez zainteresowanych uczestnictwem w Programie – Uczelni należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Z kolei do najbardziej mobilnych należą studenci nauk prawnych, humanistycznych i społecznych, w tym szczególnie takich kierunków jak: prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz poszczególne neofilologie.

W programie MOST biorą udział m.in.:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Papieska Akademia Teologiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Szczegółowe informacje.

 

Rekrutacja na MOST na semestr letni 2018/2019 

Od 31 października do 30 listopada trwa rekrutacja Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Szczegóły pod linkiem >>

 

AIESEC

Wolontariat AIESEC jest skierowany do pełnoletnich maturzystów, studentów i absolwentów (do 2 lat po studiach) wszystkich kierunków, a w szczególności: socjologii, kulturoznawstwa, psychologii i innych nauk społecznych. Większość organizacji zapewnia wolontariuszom zakwaterowanie i wyżywienie lub przekazuje kieszonkowe wystarczające na pokrycie tych kosztów.

Najczęściej nasze wolontariaty polegają na pracy w ramach projektów organizowanych przez AIESEC we współpracy ze szkołami lub innymi organizacjami pozarządowymi. Najpopularniejsze tematy dotyczą edukacji międzykulturowej. praw człowieka, ochrony środowiska, edukacji podstawowej dzieci i młodzieży z zaniedbanych regionów, profilaktyki HIV/ AIDS.

W bazie AIESEC znajduje się każdego dnia kilka tysięcy wolontariatów, najwięcej w Azji, Europie Środkowo-Wschodniej, a także w Ameryce Południowej i Afryce. Na chwilę obecną raczej nie oferuje się wolontariatów w Europie Zachodniej.

Wymagania wobec kandydatów

 • Wiek: do 30. roku życia
 • Status studenta lub absolwenta do 2. roku po ukończeniu studiów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Kryteria należy spełnić łącznie!