Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Szuster-Kowalewicz Anna

Szuster-Kowalewicz Anna - zdjęcie

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej (kierownik)
E-mail: hanka@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 819
Pokój: 318

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Uwarunkowania motywacji i zachowań prospołecznych, orientacje prospołeczne endo- vs egzocentryczne, procesy wartościowania, jawny i utajony wpływ afektu, automatyzmy i ich ograniczenia, regulacyjna rola przyjmowania perspektywy innej osoby w tym przyjmowania przestrzennej perspektywy – specyfika zjawiska, jej społeczne i poznawcze uwarunkowania, problematyka negatywnych zachowań w sieci (cyberprzemoc, zachowania świadków ) i czynniki je ograniczające, specyfika wartościowania w sieci i reagowania na zachowania łamiące normy społeczne.

Podstawowe publikacje

Przed habilitacją

Szuster, A. (1988). Selected features of the self and readiness for nonpersonal exocentric involvement. Polish Psychological Bulletin 19, 3-4, 233-239.

Codol, J-P., Jarymowicz, M., Kamińska-Feldman, M., Szuster-Zbrojewicz, A. (1989). Asymmetry In estimation of interpersonal distance and identity differentiation. European Journal of Social Psychology, 19, 11-22.

Szuster, A. (1993). The asymmetry effect in We-Me-Others distance rating and manifestations of exocentruc involvement [in:] M. Jarymowicz (red.), To know self – to understand others (s.85 -97). Delft: Eburon.

Szuster, A. (1993). Cognitive self-distinctness and the asymmentry effect in Me-We-Othersdistance rating, [in:] M. Jarymowicz (red.), To know self – to understand others (s.35 -50). Delft: Eburon.

Szuster, A. (1997). Orientacja endocentryczna vs egzocentryczna a gotowość do uproszczonych kategoryzacji społecznych w: M. Jarymowicz, R.K. Ohme (red.), Studia Psychologiczne (numer specjalny) 39, 211-225.

Rutkowska, D., Szuster, A. (2003). Operowanie pojęciami wartościującymi w warunkach wzbudzenia automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania u osób o różnym stopniu ukształtowania standardów pozaosobistych, Studia Psychologiczne, 41,107 -131.

Po habilitacji

Książki

Szuster, A. (2005). W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu. Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii PAN.

Rutkowska, D., Szuster, A., red. (2008). O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Wyd. Scholar.

Szuster, A., Maison, D., Karwowska, D.red. (2012). W stronę podmiotowości: o emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania. Sopot: Smak Słowa.

Barlińska, J., Szuster, A. (2014). Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Jarymowicz, M., Szuster, A. (2014). Rozmowy o rozwoju osobowym. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Rozdziały w książkach:

Szuster, A., Rutkowska, D. (2008). O mechanizmach Endo-egzocentrycznej orientacji prospołecznej w D. Rutkowska, A. Szuster (red.), O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Wyd. Scholar, 157-164 .

Doroszkiewicz, U., Szuster, A. (2008). Związki Endo-egzocentryzmu z orientacjami społecznymi [w:] D.Rutkowska, A. Szuster (red.) O różnych obliczach altruizmu, (s.166-175). Warszawa: Wyd. Scholar.

Szuster, A. (2008). O roli standardów poza-Ja w antycypacji zachowań i ocen zachowań innych ludzi. [w:] W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych. Warszawa: Wyd. Scholar.

Szuster, A. (2011). Jak dostępność perspektywy innych zmienia funkcjonowanie w warunkach wzbudzenia nastroju [w:] E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.) Nastrój: modele geneza i funkcje (s.288-308). Warszawa: Wyd. UW.

Barlińska, J., Szuster, A. (2011). Cyberprzemoc – o starym zjawisku agresji w nowoczesnej przestrzeni Internetu w; J. Czarnota-Bojarska, I. Zinsrrling (red.), W kręgu psychologii społecznej ( s.222-239). Warszawa: Wyd. U. W .

Szuster, A. (2012). Rola cielesności w byciu pomocnym: znaczenie naśladowania, atrakcyjności fizycznej i rodzaju torowanych treści [w:] A. Szuster, D. Maison, D. Karwowska (red.) W stronę podmiotowości: o emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z rannego wstawania (s.219-235). Sopot: Smak Słowa.

Barlińska, J., Szuster, A. Kozubal, M. (2016). In Search of a Simple Method: Is a Human Face an Effective, Automatic Filter Inhibiting Cyberbullying? W: M. F. Wright (red.), A social-ecological approach to cyberbullying. Hauppauge: Nova Publishing. ISBN: 978-1-63483-755-2.

Artykuły w czasopismach:

Szuster, A., Karwowska, D. (2007). Podatność na wpływy utajonych afektów – rola złożoności standardów wartościowania. Studia Psychologiczne 45,4, 51 – 63.

Szuster, A., Rutkowska, D. (2007). Standardy pozaosobiste a podatność na wpływ jawnego i utajonego afektu. Przegląd Psychologiczny 50, 3, 287 -303.

Szuster, A., Borodo-Jaskólska, E. (2011). O możliwości ograniczenia projekcji Ja: rola standardów poza-ja. Przegląd Psychologiczny, 54,2, 159 – 178 .

Górecka, A., Szuster, A., (2011). O pozornej nieuchronności autowaloryzacji w obliczu dylematów moralnych: rola dostępności standardów poza-Ja i przeciążenia poznawczego. Psychologia Społeczna, 6, 1 (16), 34-49 .

Rutkowska, D., Szuster, A. (2011). Choosing an interaction partner: the role of representations of the people and coding systems in the preference pattern for selection criteria. Studia Psychologica 53, 2, 185 -199.

Szuster, A., Wojnarowska, A., Wieteska, M. (2012). Wpływ naśladowania ekspresji mimicznej oraz dostępności perspektywy innej osoby na ograniczenie zjawiska infrahumanizacji. Psychologia Społeczna, 7,3, 261-272.

Barlińska, J., Szuster, A., Winiewski, M. (2013). Cyberbulling among Adolescent Bystander: Role of the Communication Medium, Form of Violence and Empathy. Journal of Community& Applied Social Psychology, 23, 37-51.

Barlińska, J. Szuster, A., Winiewski, M. (2015). The Role of Short- and Long Term Cognitive Empathy Activaction in Preventing Cyberbystander Reinforcing Cyberbulling Behavior. Cybepsychology, Behawior and Social Networking, 18,4, 241-244. doi: 10.1089/cyber.2014.0412

Jarymowicz, M., Kamińska-Feldman, M., Szuster, A. (2016). The Asymmetry Bias in Me, We–Others Distance Rating. The Role of Social Stereotypes. Frontiers in Psychology doiorg/103389/fpsyg 201600050

Szuster, A. (2016). Crucial Dimension of Human Altruism. Affective vs Conceptual Factors Leading  to Help or Reinforcing Others Frontiers in Psychology doi/103398 fpsyg201600519

Jarymowicz, M., Szuster, A. (2016). Self-We-Others Schemata. Differentiation as a Base for Personal Agency and Social Attitude. Frontiers in Psychology doiorg/ 10.3389 fpsyg 2016 01227

Szuster, A., Wojnarowska, A. (2016). The Influence of Mimicry on the Rediction of Infra-Humanization Frontiers in Psychology doiorg 103389 fpsyg2016 00975

Szuster, A., Gniewek, A. Wojnarowska, A. (2016). Przyjmowanie społecznej perspektywy: o egzocentryzmie i empatii jako dyspozycyjnych przejawach procesu i ich związkach ze spostrzeganiem innych. Psychologia Społeczna t 11, 4 (39)  399–413.

Jarymowicz, M., Szuster, A. (2017). Nonspecific Impact of Reflective Mind on Implicit Evaluative Processes: Effects of Experimental Manipulations and Selected Dispositional Factors. Frontiers in Psychology.

Barlińska, J., Szuster, A., Winiewski, M. (2018). Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of Affective Versus Cognitive Empathy in Increasing Prosocial Cyberbystander Behavior. Frontiers in Psychology9:799doi: 10.3389/fpsyg.2018.00799.

Gniewek, A., Wojnarowska, A., Szuster, A. (2018). On the Unexpected Consequences of Perspective Taking: Influence of Spatial Perspective Rotation on Infra-humanization Studia Psychologica, v60, No. 4, 2018, 209-225 doi: 10.21909/sp.2018.04.763.

Kozubal, M., Szuster, A., Barlińska, J. (2018). Cyberbystanders, Affective Empathy and Social Norms Studia Psychologica v. 61, No. 2, 2019, 120-131 doi: 10.21909/sp.2019.02.777

Szuster, A. (2018). Self- vs. Other-Focused Altruism: Studies on Endocentric and Exocentric Prosocial Orientations Polish Psychological Bulletinvol. 49(2) 240–250 doi – 10.24425/119492

 

Projekty badawcze:

W latach 80/90 – uczestnictwo w kilku projektach węzłowych i MEN-u

Ostatnie projekty BST

2008 „Rola standardów „poza-Ja” w kształtowaniu otwartości na innych” – kierownik tematu

2010 „O związkach między złożonością poznawczą a ukształtowaniem wiedzy o innych ludziach” – kierownik tematu

2011 „Czy naśladownictwo, właściwości obiektu, oraz dostępność perspektywy innego zwiększają ofiarność i ograniczają subtelną dehumanizację? – kierownik tematu

2012 „Sytuacyjne i dyspozycyjne czynniki ograniczające antyspołeczne zachowania młodzieży w sieci: rola dyspozycyjnej dostępności perspektywy innej osoby i sytuacyjnej aktywizacji empatii poznawczej – kierownik tematu

Granty zewnętrzne

„Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych” finansowany ze środków przyznanych przez NCBiR w ramach II konkursu „Innowacje Społeczne” realizowany przez Konsorcjum interdyscyplinarne Wydział Psychologii UW, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Udział w grantach międzynarodowych:

2014 – 2016 – partner i wykonawca w grancie ”PFORNET Wsparcie Organizacji Pozarządowych Realizujących Profilaktykę Uzależnień” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego przez Fundację Batorego.

2011-2013- Prosocial behaviour and its personality aspects in the context of volunteering – Czech Science Fundation – 407/11/0380 – współpraca, wykonawca

Aktywność naukowa:

Uczestnictwo czynne w ponad 20 międzynarodowych konferencjach

1991- 1994 udział w dwóch edycjach międzynarodowych badań nad modelem wartości we współpracy z Shalomem Schwartzem (Universty of Jerusalem) Adaptacja polskiej wersji Kwestionariusza Wartości.

Uczestnictwo czynne w ponad 30 konferencjach krajowych, organizacja i współorganizacja czterech konferencji krajowych i dwóch sympozjów.

Członkostwo w stowarzyszeniach:

European Association of Experimental Social Psychology

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (członek założyciel, członek Komisji Etyki)

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Recenzent:

5 prac doktorskich, wydawniczy monografii habilitacyjnej, doktorskiej, wewnętrznych recenzji dla wydawnictw PWN, recenzent NCN, czasopism Polish Psychological Bulletin, Psychologia Społeczna, Przegląd Psychologiczny, Studia Psychologiczne, Roczniki Psychologiczne, Journal of Community and Applied Social Psychology, Journal of Genetic Psychology, członek komisji habilitacyjnych, recenzent w przewodach habilitacyjnych.

Działalność popularyzatorska:

Publikacje popularno-naukowe:

Szuster, A., Barlińska, (2016). O możliwości ograniczenia agresji rówieśniczej w Internecie: rola przyjmowania perspektywy i empatii. Serwis Informacyjny. Narkomania (4)

Szuster, A. (2018). Altruizm – odpowiedź na pytanie o naturę ludzką. Charaktery

Barlińska, J., Lalak, D., Szuster, A. (2018). Jak skutecznie ograniczyć cyberprzemoc rówieśniczą? – o efektywności metod aktywizujących kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem empatii.  Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka V 17 N 1s 68-95.

Barlińska, J., Plichta, P., Pyżalski, J., Szuster, A. (2019). Ich słowami – obraz pomocy w sytuacjach cyberprzemocy rówieśniczej z perspektywy uczniów. Dziecko Krzywdzone . Teoria, badania, praktyka. v 17, n 4, 83-115.

Inne działania popularyzujące naukę:

2013- 2016 wsparcie w organizacji współpracy wydziału z Warszawskim Domem od Fontanną (warsztaty , wykłady naszych pracowników)

wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Politechnice Warszawskie

wykład dla maturzystów w ramach „Dni Otwartych” WP

wywiady dla radia Campus komentarz ws dobroczynności w związku z Orkiestrą Świątecznej Pomocy

udział w audycji „Zrozumieć świat” W. Osiatyńskiego Radio Tok FM

udział w konferencji Zakładów Komunikacyjnych – komentarz ws życzliwości w środkach transportu

udział w spotkaniach autorskich ogranizowanych przez Wydawnictwa UW

współautorstwo wykładu w ramach festiwalu nauki

wywiad dla radia Kamups komentarz ws badań naukowych i udziału w nich studentów

2016 Recenzje i artykuły w czasopismie Charaktery

Działalność dydaktyczna

Nauczane przedmioty:

Psychologia społeczna, psychologia eksperymentalna, wpływ społeczny, wykład fakultatywny „Różne oblicza altruizmu”, zajęcia specjalizacyjne „Różne formy pracy z grupą”, studia podyplomowe wykład wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, wykłady dla doktorantów „Regulacyjna rola dostępności perspektywy w społecznym i poznawczym funkcjonowaniu”, cykliczny wykład dla słuchaczy studium doktoranckiego

koordynator zajęć obligatoryjnych – seminarium z Psychologii Społecznej

2019 – współpraca z Instytutem PAN –monograficzny wykład dla doktorantów „Fenomen altruizmu – specyfika zjawiska, uwarunkowania i znaczenie regulacyjne”

Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskimi

60 wypromowanych prac magisterskich w tym dwie prace magisterskie o charakterze aplikacyjnym,

4 wypromowanych doktorów w tym dwa doktoraty w wyróżnieniem 2 doktoraty w toku, w tym 1 z otwartym przewodem doktorskim

Oczekiwania wobec studentów:

Aktywność, samodzielność, zainteresowanie, ciekawość poznawcza, systematyczność, dociekliwość. Świadomość, że studiowanie – to bezcenny czas, który warto dobrze wykorzystać a nie jedynie „zaliczyć”.

Nagrody:

Kilka nagród Rektora (indywidulanych i zbiorowych) w tym za monografię habilitacyjną (W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu) oraz współredakcję tomu (Różne oblicza altruizmu – książka nominowana także do nagrody Teofrasta)

2017  Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe

2018 – nagroda zespołowa Rektora za osiągniecia dydaktyczne: opracowanie programu edukacyjnego dla szkół ukierunkowanego na ograniczenie przemocy rówieśniczej w sieci

Działalność organizacyjna

Pełnione funkcje na Wydziale Psychologii UW:

  • Kierownik Katedry Psychologii Społecznej
  • przewodnicząca komisji ds oceny pracowników

———————————————————————

  • 2008- 2016 – Prodziekan ds. badań Wydziału Psychologii UW