Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Podróże zagraniczne

Informacje ogólneZakup biletuWniosek wyjazdowyPodanie o urlopRozliczenie wyjazduAkty prawne

Pracownik, student, doktorant planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

 • wypełnić wniosek wyjazdowy
  • patrz: zakładka “Wniosek wyjazdowy”
 • ubezpieczyć się na czas podróży i pobytu za granicą (koszty leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej)
  • Wyjeżdżający zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia wyjazdowego Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Na wniosku wyjazdowym osoba wyjeżdżająca potwierdza swoim podpisem fakt posiadani ubezpieczenia na czas wyjazdu.
 • zarejestrować się w serwisie MSZ Odyseusz
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do korzystania z systemu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

Wyjeżdżający pracownik powinien również złożyć podanie o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. Po powrocie pracownik, student, doktorant rozlicza się z przyznanych środków na podstawie „rachunku kosztów podróży”.

Pasażer jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia odpowiednich, ważnych dokumentów na każdym etapie swojej podróży.

W szczególności celem wyjazdu może być:

 • konferencja
 • kongres
 • sympozja
 • warsztaty
 • kursy, szkolenia
 • spotkanie robocze

Sposób płatności:

 • przelewem – na podstawie potwierdzenia uczestnictwa (w tym e-mail) lub faktury proforma – dokument powinien zawierać:
  • dane organizatora konferencji – nazwa, adres, nr rachunku bankowego,
  • kwotę do zapłaty,
  • termin płatności.
 • kartą płatnicząpatrz płatność kartą
 • z własnych środków – tylko w wyjątkowych sytuacja, nie zalecamy angażowania prywatnych środków, jeśli już to nastąpi (np. z uwagi na bliski termin płatności, którego UW nie jest w stanie dotrzymać) wówczas do faktury należy dołączyć potwierdzenie płatności

UWAGA! Płatności dokonywane są tylko na podstawie dostarczonych do Sekcji Finansowo-Księgowej lub Sekcji Badań i Współpracy z Zagranicą opisanych i podpisanych dokumentów.

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów została zawarta umowa z Firmą WhyNotTRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Okres trwania umowy: 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r

Umowa nie obejmuje zakupu krajowych biletów kolejowych i autobusowych.

Zastrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji umowy lub współpracy z firmą WhyNotTRAVEL prosimy kierować do Biura Współpracy z Zagranicą, do p. Anny Jarczewskiej, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007.

REZERWACJA BILETU

 • rezerwacji biletu dokonuje osoba wyjeżdżająca
 • najdogodniejszą formą rezerwacji biletu jest wysłanie e-maila na adres: uw@whynottravel.pl
 • dla osób, które preferują kontakt telefoniczny załączamy listę kontaktów – POBIERZ

ZLECENIE ZAKUPU BILETU

 • po otrzymaniu ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu  osoba wyjeżdżająca wypełnia zlecenie zakupu biletu – POBIERZ
 • w przypadku lotu tanimi liniami lotniczymi osoba wyjeżdżająca wypełnia zlecenie zakupu biletu na przelot tanią linią lotniczą (bez rezerwacji) – POBIERZ
 • w przypadku zakupu biletów kolejowych autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej osoba wyjeżdżająca wypełnia zlecenie na zakup biletu (bez rezerwacji) – POBIERZ
 • w przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
 • osoba wyjeżdżająca niezwłocznie przekazuje podpisane zlecenie na zakup biletu do SBWZ lub SFK (okres ważności rezerwacji)
 • po otrzymaniu biletu osoba wyjeżdżająca sprawdza zgodność danych (imię i nazwisko pasażera, trasa, rozkład lotów, bagaż)
 • jeśli osoba wyjeżdżająca nie otrzyma biletu w wersji elektronicznej 3 dni po przekazaniu do SBWZ lub SFK zlecenia, powinna niezwłocznie skontaktować się z SBWZ lub SKF.

Zadania SBWZ:

 • Procedowanie w uzyskiwaniu niezbędnych podpisów na zleceniu zakupu biletów
 • Przekazywanie do WhyNotTravel e-mailem skanu podpisanego zlecenia

TAŃSZY BILET  

W przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w oferowanych cenach biletu, osoba wyjeżdżająca musi wystąpić do Biura Współpracy z Zagranicą (także e-mailowo na adres: sylwia.salamon@adm.uw.edu.pl lub anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl) z prośbą o wyrażenie zgody na kupno biletu w innym biurze / u przewoźnika, przekazując informację o obu cenach.

Zgodę należy dołączyć do faktury.

UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika nisko kosztowego.

Wyjeżdżający wypełnia wniosek wyjazdowy – POBIERZ wpisując:

 • dane osobiste i kontaktowe
 • szczegóły wyjazdu (instytucja przyjmująca, powód wyjazdu, daty i godziny)
 • walutę zaliczki
 • numer rachunku bankowego

Do wniosku wyjeżdżający dołącza stosowne załączniki potwierdzające informacje zawarte we wniosku:

 • zaproszenie (w przypadku wyjazdu w ramach współpracy naukowej, spotkania roboczego),
 • wydruki ze strony konferencji, warsztatów itp.,
 • formularz rejestracyjny
 • rezerwację hotelu
 • inne odpowiednie do celu wyjazdu

Wniosek należy podpisać w dwóch miejscach i przekazać – nie później niż 14 dni przed planowaną podróżą do SBWZ gdzie nastąpi:

 • uzupełnienie źródła finansowania
 • oszacowanie kosztów podróży
 • przekazanie do akceptacji Pełnomocnika Kwestora i Dziekana Wydziału Psychologii

W przypadku dostarczenia wniosku wyjazdowego w późniejszym terminie SBWZ oraz Kwestura UW nie gwarantują, że zaliczka zostanie wypłacona przed wyjazdem.

UWAGA! Zaliczka może być wypłacona najwcześniej 7 dni przed wyjazdem. Rozliczenie wcześniej pobranej zaliczki jest warunkiem ubiegania się o zaliczkę na kolejną podróż służbową.

WYSOKOŚĆ DIET

Wysokość diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg – POBIERZ

OSOBA SPOZA UW

Osoba niebędąca pracownikiem, doktorantem, studentem Uniwersytetu Warszawskiego zaznacza opcję „inna osoba” i jest zobowiązana do zawarcia umowy z Dziekanem Wydziału.

W związku z Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r.  w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz trybie ich rozliczania”, udostępniamy wzór umowy zawieranej z osobami nie będącymi pracownikami, doktorantami i studentami UW – POBIERZ. 

Niezależnie od ww. umowy udział takich osób w zadaniach Uniwersytetu następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie, o dzieło) regulującej zakres wykonywanych prac oraz wysokość wynagrodzenia.

Innym rozwiązaniem może być dodanie do umów cywilno-prawnych zawieranych z tymi osobami zobowiązania UW do pokrycia kosztów wyjazdu – treści §1, §2 i §3 z wzoru umowy.

Ponadto, w związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu, jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet.

Wzór zobowiązania UW do sfinansowania kosztów – POBIERZ poniesionych przez osoby nie będące pracownikami, doktorantami i studentami UW w ramach realizacji zadań Uniwersytetu Warszawskiego.

O CZYM PAMIĘTAĆ PODCZAS PODRÓŻY

Wyjeżdżający podczas pobytu musi pamiętać o:

 • zbieraniu oryginałów faktur oraz rachunków, gdzie wskazuje jako nabywcę Uniwersytet Warszawski,
 • zanotowaniu dat i godzin przekraczania granicy Polski (w przypadku podróży lądowych)
 • zanotowaniu godziny startu samolotu z Polski oraz lądowaniu w Polsce

Wyjeżdżający pracownik powinien również złożyć podanie o urlop – POBIERZ w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

UWAGA! Wyjeżdżający ma 14 dni po powrocie na rozliczenie wyjazdu zagranicznego.

FORMULARZ

Do rozliczenia kosztów podróży zagranicznej służy formularz rachunek kosztów podróży – POBIERZ

W celu rozliczenia wyjazdu należy:

 • dostarczyć oryginalne, opisane faktury poświadczające faktyczne koszty poniesione podczas wyjazdu (nie dotyczy diet pobytowych oraz wydatków określonych ryczałtami).
 • zadeklarować czas pobytu za granicą,
 • poinformować czy było zapewnione wyżywienie w ramach usług hotelarskich, przez organizatora konferencji,
 • podpisać rachunek kosztów podróży,

SPOSOBY ROZLICZENIA

Istnieją dwie możliwości rozliczenia wyjazdu (do wyboru):

 • udać się do Kwestury UW do Sekcji Obrotu Zagranicznego (ul. Karowa 20, IV piętro, pok. 406), złożyć opisane wyżej dokumenty oraz odpowiedzieć na pytania, o których mowa wyżej. Interesanci przyjmowani są w godz. 10:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku
 • złożyć w SBWZ lub SFK uzupełniony i podpisany Rachunek kosztów podróży, wraz z zebranymi rachunkami za poszczególne koszty. Dane które należy uzupełnić na rachunku kosztów podróży to:
  • imię i nazwisko
  • kraj
  • daty i godziny
  • rachunki uzupełnić „na odwrocie” o informację nt zapewnionego wyżywienia

ZWROT ZALICZKI / ZWROT KOSZTÓW

Jeżeli zaliczka była wyższa niż poniesione koszty, wyjeżdżający zwraca niezwłocznie niewykorzystaną część zaliczki (Kwestura UW informuje o tym e-mailowo).

Jeżeli zaliczka była niższa niż poniesione koszty, można wnioskować o zwrot dodatkowych kosztów.

UWAGA! Rozliczenie pobranej zaliczki jest warunkiem ubiegania się o zaliczkę na kolejną podróż służbową

 

Poniższe akty prawne określają zasady regulujące wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego: