Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Psychologia – studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe) w języku polskim

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil studiów: ogólnoakademicki

Czas trwania: 5 lat
Kierunek: Psychologia

Język wykładowy: polski

Studia niestacjonarne (wieczorowe, płatne) – limit 175 osób (130 w lipcu + 45 we wrześniu)

Wykaz opłat za rok akademicki 2023/2024

Opłata za studia: 5 750 PLN za semestr (można płacić w ratach, suma pozostaje taka sama).

 

 

Zasady obliczania wyniku rekrutacyjnego

UWAGA! Osoby, które nie zdawały na maturze matematyki (tzw. „stara matura”, oraz matura z lat 2005-2009) mogą kandydować tylko na studia niestacjonarne.

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 • język polski – waga 25%
 • język obcy nowożytny – waga 25%
 • przedmiot do wyboru z listy – waga 25%

CZWARTEGO przedmiotu punktowanego (nieobowiązkowego, innego niż podany wcześniej przedmiot obowiązkowy) wybranego z listy – waga 25%

Lista przedmiotów do wyboru (nie można wskazać dwukrotnie tego samego przedmiotu):

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka/fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna/ łacina,
 • język grecki i kultura antyczna/ greka klasyczna,
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki),
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski,
 • język regionalny – kaszubski,
 • antropologia*,
 • ekonomia*,
 • polityka*,
 • psychologia*,
 • socjologia*,
 • technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS)*,
 • zarządzanie*,
 • nauka o zdrowiu i sporcie*.

 * w ramach matury IB, EB lub zagranicznej

W rekrutacji na studia niestacjonarne (wieczorowe) kandydat może nie zgłosić żadnego przedmiotu punktowanego – otrzymuje wtedy za niego 0 punktów.

W przypadku Kandydatów maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) oraz maturą zagraniczną oceny z odpowiednich przedmiotów przeliczane są na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**.

Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie oceny z przedmiotów wymaganych od „nowych” maturzystów (język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany) przeliczonych na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy lub z przedmiotu wybranego**.

** Akty prawne dotyczące rekrutacji 2023/24 można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty_prawne_2023-2024/

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024  zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: www.irk.uw.edu.pl

Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym przez przypisanie ich wynikom większej wagi:

 • poziom rozszerzony (waga 1,0)
 • poziom podstawowy (waga 0,6)

Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:

 • 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
 • 4 egzaminy na poziomie podstawowym  = maks. 60 pkt.
 • 3 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 75 pkt.
 • 3 egzaminy na poziomie podstawowym = maks. 45 pkt.

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia niestacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski podstawowy x 0,6 x 0,25) + (j. obcy nowożytny podstawowy x 0,6 x 0,25) + (przedmiot z listy podstawowy x 0,6 x 0,25) + (czwarty przedmiot punktowany podstawowy x 0,6 x 0,25)

 

Terminy rekrutacji na rok 2023/2024 – II tura zapisów (45 miejsc)

IRK: Internetowa Rekrutacja Kandydatów – psychologia niestacjonarna

Zobacz zasady rekrutacji na rok 2023/24 w tekście Uchwały Senatu UW. 

Terminy zapisów

Termin zapisów w systemie IRK: Od 17 sierpnia 2023 do 11 września 2023 do godz. 23:59:00  

Termin ogłoszenia wyników: 22 września 2023

Termin składania dokumentów:

 •  I termin: 25-26 września 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2023 r.

Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) przy sporządzaniu rankingu rekrutacyjnego brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali minimum 30 punktów rekrutacyjnych.

W rekrutacji letniej na rok akademicki 2023/24 ostatnia przyjęta osoba miała 58,95 punktów rekrutacyjnych, w roku 2022/23 – 48,95 pkt, w roku 2021/22 – 52,45 pkt., w roku 2020/21 – 37,12 pkt.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

(nie dotyczy kandydatów z maturą polską!)

Od kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 – lista uznawanych dokumentów znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Kandydaci z maturą zagraniczną, maturą IB oraz EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do sprawdzianu znajomości języka polskiego, który ma charakter testu z lektury psychologicznej w języku polskim.

Lektura do egzaminu z języka polskiego [do pobrania]: 

Czyżkowska, A. (2018). Krótka książka o miłości. Warszawa: Liberi Libri.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. Do dopuszczenia do dalszej kwalifikacji wymagane jest uzyskanie co najmniej 30% punktów z testu. Punkty z egzaminu nie wliczają się do końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19 września 2023 godz. 12.00 on-line lub w auli budynku Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7.