Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Studia magisterskie

Studia magisterskie

Programy magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) są identyczne:

 • ta sama liczba zajęć,
 • te same przedmioty i specjalizacje,
 • ci sami wykładowcy.

Studenci obu trybów:

 • wspólnie uczęszczają na te same kursy,
 • mają możliwość uczęszczać na zajęcia poranne i popołudniowe w zależności od własnych preferencji,
 • mają takie same prawa,
 • mają taki sam dostęp do stypendiów (socjalnych, motywacyjnych, naukowych),
 • mogą uczestniczyć w programach wymiany studenckiej z uczelniami kra­jowymi i zagranicznymi.

Studia niestacjonarne (wieczorowe):

 • są odpłatne, w roku 2023/24 czesne wynosi 11 500 PLN za rok akademicki
 • studenci mają możliwość obniżenia czesnego w związku z wysokimi osiągnięciami naukowymi.

Plan studiów na Wydziale Psychologii

Studia dzielą się na dwa etapy. W latach I-III student uczestniczy w zajęciach obliga­toryjnych, fakultatywnych oraz w zajęciach ogólnouniwersyteckich. W latach IV-V oprócz uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach student uczęszcza na zajęcia specjalizacyjne oraz seminarium  magisterskie, doskonaląc się w wybranej przez sie­bie dziedzinie psychologii.

Nowoczesny i elastyczny system  kształcenia dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studenta, który:

 • ma możliwość wyboru spośród bogatej oferty zajęć fakultatywnych oraz ogólnouniwersyteckich, zgodnie z własnymi preferencjami,
 • samodzielnie decyduje o liczbie kursów fakultatywnych, a także terminach  ich zaliczenia,
 • dzięki warsztatom, treningom i stażom ma możliwość nabycia specyficznych umiejętności praktycznych i pierwszych doświadczeń zawodowych pod okiem specjalistów, często w kontakcie z rzeczywistymi klientami lub pacjentami,
 • wybiera specjalizację na trzecim roku, co pozwala na podjęcie trafnej decyzji po zapoznaniu się z różnymi dziedzinami psychologii.

Na Wydziale Psychologii UW obowiązuje internetowy system zapisów, który umożliwia studentom wygodne zapisy na wybrane przez nich zajęcia.

Część zajęć prowadzona jest przez internet, metodą e-learningu, za pośrednictwem Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowcy często zamieszczają w internecie materiały dydaktyczne do zajęć, dzięki czemu łatwiejsze staje się notowanie na wykładach, seminariach i ćwiczeniach, jak również późniejsze przygotowanie się do zaliczeń i egzaminów.

Zajęcia obligatoryjne
Student zalicza zajęcia obligatoryjne podczas pierwszych trzech lat studiów (wyjątek stanowią zajęcia z etyki zawodowej, które student zalicza na IV roku). Obejmują one ok. 40% całego programu studiów. Na zajęcia te składa się 19 wykładów (W), 10 ćwiczeń (Ć) i 8 seminariów (S).

Zajęcia fakultatywne
Zajęcia te student wybiera sam, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, z puli zajęć podzielonych na dwa typy – przygotowujące do prowadzenia badań oraz o charakterze stosowanym. Dodatkowo do puli zajęć fakultatywnych włączone są zajęcia ogólnouniwersyteckie i lektoraty.

Seminarium roczne empiryczne
Każdy student pod indywidualną opieką merytoryczną wybranego przez siebie tutora przygotowuje pracę roczną empiryczną, będącą raportem z przeprowadzonych badań (na III roku studiów). Zdobyte w ten sposób umiejętności pisania pracy naukowej czynią znacznie prostszym napisanie pracy magisterskiej. Tutor służy ponadto radą i pomocą we wszystkich sprawach dotyczących studiowania.

Seminarium magisterskie
Rozpoczyna się na IV roku studiów i trwa do końca V roku. W jego trakcie student przygotowuje i pisze pracę magisterską pod opieką merytoryczną wybranego przez siebie promotora.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie
Są to zajęcia odbywające się na innych Wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Służą rozwojowi zainteresowań wykraczających poza problematykę psychologiczną. W ciągu 5 lat studiów student jest zobowiązany do zaliczenia 12 ECTS z przedmiotów ogólnouniwersyteckich. W tej puli minimum 5 ECTS powinno zostać zrealizowane z przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (z wyłączeniem psychologii). Student ma swobodę w wyborze przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz swobodę w zakre­sie etapu i cyklu kształcenia, w którym realizuje te przedmioty.

Lektoraty
Studenci uczęszczają na bezpłatne lektoraty z języków obcych. Do wyboru są oczywiście lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, itd., ale także z języków mniej popularnych, jak japoński, fiński, arabski czy hindi. Ponadto każdy student w latach I-III ma obowiązek zdać egzamin na poziomie B2 z wybra­nego języka obcego (niezależnie od lektoratu, na który uczęszczał).

Specjalizacje

Specjalizacje to bloki zajęć ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej. Wydział oferuje możliwość wyboru jednej lub więcej spośród dziesięciu specjalizacji, a w ramach nich ćwiczeń, warsztatów i staży pozwalających nabyć umiejętności praktyczne. Możliwe jest także ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji (tzw. specjalizacja ogólna).

Ponadto studenci w ramach studiów mają możliwość odbycia 100-godzinnych praktyk.

Spis specjalizacji >>