Nagroda im. Profesora Józefa Kozieleckiego dla Filipa Łozowskiego
01 marca 2021

Na ostatnim posiedzieniu Rady Wydziału ogłoszono werdykt o przyznaniu nagrody im. Profesora Józefa Kozieleckiego za najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa obradowała w następującym składzie: prof. E. Dryll, dr D. Karwowska, dr hab. A. Rynkiewicz. Wpłynęło 8 zgłoszeń, I miejsce uzyskał Filip Łozowski za pracę pt. „Konsekwencje afektywne wyuczonej bezradności. Badanie w paradygmacie emocjonalnego testu Stroopa”, przygotowaną pod kierunkiem prof. ucz. Kamila Imbira, zrecenzowaną przez prof. Annę Szuster-Kowalewicz.

Nagroda przyznawana jest corocznie ze środków Dziekana Wydziału Psychologii UW absolwentom naszego Wydziału, którzy w danym roku akademickim przedstawią wyróżniającą się wysokim poziomem pracę magisterską. Regulamin dostępny jest tutaj >>


Projekt UnLock – nowa psychoedukacyjna inicjatywa studencka

Zapraszamy do obserwowania działań psychoedukacyjnego projektu UnLock, którego zespół tworzą studenci różnych warszawskich uczelni. Celem projektu jest organizacja wydarzeń związanych ze zdrowiem psychicznym, poświęconych sposobom radzenia sobie w obecnych czasach. UnLock to oddolna inicjatywa przeprowadzana przez studentów dla młodych dorosłych wynikająca z ogromnej potrzeby wsparcia w tym obszarze. Autorzy projektu, aby dokładniej poznać problemy i potrzeby osób z grupy wiekowej 18-26, przeprowadzili na ten temat ankietę. Uzyskała ona ponad 1000 odpowiedzi w kilka dni, co wskazało na duże zapotrzebowanie na akcje skupione wokół zdrowia psychicznego.

Wydział Psychologii UW objął patronatem działania projektu. 


Zespół ds. zarządzania przestrzenią w budynku
27 lutego 2021

Na Wydziale powstał zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie zasad i kryteriów  współdzielenia i korzystania z przestrzeni  w budynku na ul. Stawki. Ich wdrożenie ma być doświadczeniem, które będzie można wykorzystać w przyszłości w nowym obiekcie na Kampusie Ochota.

W skład zespołu mają wejść przedstawiciele każdej z katedr. Obecny skład zespołu: dr hab. Anna Cierpka, dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz., dr hab. Maciej Haman, prof. ucz., dr hab. Grażyna Kmita, dr Krzysztof Krawczyk, dr Oliwia Maciantowicz, dr Alicja Niedźwiecka, dr Wiktor Soral.


Zespół ds. Systemu Nagród za Doskonałość Dydaktyczną

Dziekan powołał nowy zespół ds. systemu nagród za doskonałość dydaktyczną, którego zadaniem będzie opracowanie kryteriów przyznawania nagród nauczycielom akademickim z Wydziału Psychologii. Oprócz zaproponowania systemu nagradzania, do zadań zespołu należeć będzie zebranie informacji zwrotnych od kierowników katedr lub całej społeczności Wydziału oraz ewentualne modyfikowanie systemu zgodnie z otrzymaną informacją zwrotną. Członkami zespołu są: dr Magdalena Linke-Jankowska (przewodnicząca), dr Magdalena Budziszewska, dr hab. Joanna Radoszewska, dr Zuzanna Toeplitz, dr hab. Piotr Tomaszewski. 

Wszystkie osoby, które chcą podzielić się uwagami i sugestiami, zapraszamy do kontaktu: magdalena.linke-jankowska@psych.uw.edu.pl


Środki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – badania własne pracowników i doktorantów, badania w celu pozyskania grantów krajowych oraz zagranicznych

Na Wydziale istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. W listopadzie ubiegłego roku pracownicy Wydziału Psychologii mogli składać wnioski w dwóch kategoriach: badania własne pracowników (BWP) oraz badania w celu pozyskania grantów (BPG). Doktoranci studiujący na Wydziale Psychologii oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dyscypliny psychologia również mieli możliwość ubiegania się o środki finansowe na prowadzenie badań.

Fundusze otrzymało:

  • 56 na 56 złożonych przez pracowników wniosków na łączną kwotę 508 500 złotych, 
  • 33 na 33 złożonych przez doktorantów wniosków na łączną kwotę 181 500 złotych,
  • 5 z 12 złożonych wniosków na badania w celu pozyskania grantów na łączną kwotę 90 000 złotych.

Dofinansowanie w kategorii BPG (badania na pozyskanie grantów) otrzymały następujące wnioski:

  • Przestrzenne aspekty reprezentacji i przetwarzania liczby w rozwoju. Badanie neuroobrazowe metodą fNIRS – dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
  • Efektywność onlinowej interwencji Programu Zapobiegania Nawrotom opartym na Uważności (iMBRP) w terapii zaburzenia – kompulsywnych zachowań seksualnych (CSBD) – dr hab. Paweł Holas
  • Efektywność uczenia się języka obcego w zależności od chronotypu i pory dnia – dr hab. Konrad Jankowski
  • Rola poczucia sprawczości VS bezradności intelektualnej jako moderatora wpływu zagrożenia stereotypem na wykonanie zadań – prof. dr hab. Mirosław Kofta 
  • Inwentarz Stanu Perspektywy Czasowej – Konstrukcja i wstępna walidacja narzędzia psychometrycznego – dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. 

W celu pozyskania środków finansowych na prowadzenie badań w przyszłym roku należy wypełnić w wyznaczonym terminie wniosek za pomocą formularza online. Informacja na temat wnioskowania o środki finansowe na prowadzenie badań zostanie przekazana po wyznaczeniu terminów na dany rok. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. badań i finansowania, której przewodniczącym jest dr hab. Jerzy Osiński. W sprawozdaniu z rozliczenia przyznanych środków finansowych w ramach kategorii BWP, BWD i BPG należy wykazać m.in punktowane publikacje, przyjęte do druku prace, wystąpienia konferencyjne, czy też wniosek o dofinansowanie projektu np. ze środków NCN.

Link do zeszłorocznego formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie Sekcji Badań >>


Czworo studentów naszego Wydziału laureatami w konkursie MEiN
25 lutego 2021

63 studentów Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Wśród wyróżnionych znaleźli się studenci naszego Wydziału: Zuzanna Dąbrówka Kozakiewicz (Psychologia), Antonina Panek (Psychologia), Adam Wiktor Sobieszek (Psychologia) oraz Alicja Dobrzykowska (Cognitive Science).

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku wnioski złożyło 861osób, spośród nich wyłoniona została grupa 362 studentów, którym przyznano stypendium. 

Lista laureatów stypendium MEiN dostępna jest na stronie ministerstwa >>