Konsultacje ze statystyki i psychometrii dla studentów UW
04 marca 2021

Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej przypomina studentom UW o możliwości korzystania z konsultacji z zakresu statystyki, psychometrii, diagnozy psychologicznej i standardowych technik psychologicznych prowadzonych przez pracowników katedry. W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji w następujących tematach:

– dobór narzędzi (testów, kwestionariuszy) do badań, np. do pracy magisterskiej, zajęć, projektów,

– pomoc w doborze metod obliczeniowych z zakresu psychometrii i statystyki

– pomoc w interpretacji wyników, przeprowadzonym badaniu, czy diagnozie.

 

Prosimy o zapisy na konkretną godzinę i dzień poprzez email na adres ltd@psych.uw.edu.pl oraz ogólne określenie tematu konsultacji.

Dostępność pracowników Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej udzielających konsultacji:

  • Wtorek 14.00-16.00
  • Środa 9.30-15.00.
  • Czwartek 13.30 – 16.00

 

 


Postrzeganie sytuacji pandemii oraz stan emocjonalny u osób dorosłych ze spektrum autyzmu – nowy raport zespołu prof. Ewy Pisuli

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem przygotowanym przez zespół pod kierownictwem prof. Ewy Pisuli. Raport przedstawia wyniki badania, którego celem było sprawdzenie, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają sytuację pandemiczną, skąd czerpią wiedzę na jej temat, jakie zachowania z nią związane deklarują, czy potrzebują wsparcia a i czy mają do niego dostęp, a także jaki jest ich stan emocjonalny. 

Streszczenie:
Osoby ze spektrum autyzmu ze względu na specyfikę swojego funkcjonowania społecznego i poznawczego mogą doświadczać w związku z pandemią COVID-19 wielu trudności. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w początkowej fazie pandemii, w trakcie lockdownu. Jego celem było sprawdzenie, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają sytuację pandemiczną, skąd czerpią wiedzę na jej temat, jakie zachowania z nią związane deklarują, czy potrzebują wsparcia i czy mają do niego dostęp, a także jaki jest ich stan emocjonalny, tj. nasilenie symptomów lęku i depresji.

W badaniu uczestniczyły 104 osoby z diagnozą ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej (64% kobiet) oraz 136 osób w grupie porównawczej, bez diagnozy spektrum autyzmu, zaburzeń psychicznych czy chorób przewlekłych. Grupy nie różniły się od siebie pod względem rozkładu płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i oceny własnej sytuacji materialnej. Na potrzeby projektu została opracowana ankieta online, a do pomiaru nasilenia symptomów lęku i depresji oraz cech autystycznych wykorzystano wystandaryzowane kwestionariusze.

Wyniki wskazują na wiele podobieństw między grupą ze spektrum autyzmu a grupą porównawczą w ocenie sytuacji pandemicznej i deklarowanych zachowaniach, w tym ocenie ryzyka zakażenia koronawirusem i przestrzeganiu reżimu sanitarnego. Nasilenie symptomów lęku i depresji było wyższe w grupie ze spektrum autyzmu. W grupie tej u 29% nasilenie symptomów lęku i u nieco ponad 46% nasilenie symptomów depresji osiągnęło poziom kliniczny (w grupie porównawczej było to odpowiednio ok. 23% i 32%). Wskaźniki te nie są równoznaczne z diagnozą depresji czy zaburzeń lękowych, wskazują jednak na duże trudności emocjonalne doświadczane przez badanych w początkowym okresie pandemii. Poziom lęku i depresji był wyższy u osób z wyższym nasileniem cech autystycznych, a także u osób, które czuły się w czasie pandemii osamotnione. Ponadto 16% osób ze spektrum autyzmu zadeklarowało, że lockdown nie wiąże się w ich przypadku ze zmianą zachowania w zakresie wychodzenia z domu (1,5% w grupie porównawczej). Należy to przypuszczalnie interpretować jako informację o ograniczonej aktywności osób ze spektrum autyzmu poza środowiskiem domowym w czasach przed pandemią. Większość osób ze spektrum autyzmu nie korzystała też z żadnej formy terapii, a tylko 4 osoby korzystały z terapii w związku z pandemią. Większość badanych deklarowała, że osobiście nie potrzebuje wsparcia, wskazując jednocześnie, że ogólnie osobom ze spektrum autyzmu wsparcie jest potrzebne. Około 70% badanych w obu grupach wyraziło gotowość do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, gdy szczepionka zostanie opracowana.

Pełna treść raportu >>


Rekrutacja do szkół doktorskich na rok akademicki 2021/2022
Na stronie Szkół Doktorskich UW pojawiły się pierwsze informacje dotyczące planowanej rekrutacji do szkół doktorskich na rok akademicki 2021/2022.  Najważniejsze informacje dla kandydatów zostały zebrane pod tym linkiem: 
Rekrutacja 2021/2022 – Szkoły Doktorskie UW

Nagroda im. Profesora Józefa Kozieleckiego dla Filipa Łozowskiego
01 marca 2021

Na ostatnim posiedzieniu Rady Wydziału ogłoszono werdykt o przyznaniu nagrody im. Profesora Józefa Kozieleckiego za najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa obradowała w następującym składzie: prof. E. Dryll, dr D. Karwowska, dr hab. A. Rynkiewicz. Wpłynęło 8 zgłoszeń, I miejsce uzyskał Filip Łozowski za pracę pt. „Konsekwencje afektywne wyuczonej bezradności. Badanie w paradygmacie emocjonalnego testu Stroopa”, przygotowaną pod kierunkiem prof. ucz. Kamila Imbira, zrecenzowaną przez prof. Annę Szuster-Kowalewicz.

Nagroda przyznawana jest corocznie ze środków Dziekana Wydziału Psychologii UW absolwentom naszego Wydziału, którzy w danym roku akademickim przedstawią wyróżniającą się wysokim poziomem pracę magisterską. Regulamin dostępny jest tutaj >>


Projekt UnLock – nowa psychoedukacyjna inicjatywa studencka

Zapraszamy do obserwowania działań psychoedukacyjnego projektu UnLock, którego zespół tworzą studenci różnych warszawskich uczelni. Celem projektu jest organizacja wydarzeń związanych ze zdrowiem psychicznym, poświęconych sposobom radzenia sobie w obecnych czasach. UnLock to oddolna inicjatywa przeprowadzana przez studentów dla młodych dorosłych wynikająca z ogromnej potrzeby wsparcia w tym obszarze. Autorzy projektu, aby dokładniej poznać problemy i potrzeby osób z grupy wiekowej 18-26, przeprowadzili na ten temat ankietę. Uzyskała ona ponad 1000 odpowiedzi w kilka dni, co wskazało na duże zapotrzebowanie na akcje skupione wokół zdrowia psychicznego.

Wydział Psychologii UW objął patronatem działania projektu. 


Czworo studentów naszego Wydziału laureatami w konkursie MEiN
25 lutego 2021

63 studentów Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Wśród wyróżnionych znaleźli się studenci naszego Wydziału: Zuzanna Dąbrówka Kozakiewicz (Psychologia), Antonina Panek (Psychologia), Adam Wiktor Sobieszek (Psychologia) oraz Alicja Dobrzykowska (Cognitive Science).

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku wnioski złożyło 861osób, spośród nich wyłoniona została grupa 362 studentów, którym przyznano stypendium. 

Lista laureatów stypendium MEiN dostępna jest na stronie ministerstwa >>