Brainstorm 3.0 – Konferencja Naukowa
14 sierpnia 2018

Serdecznie zapraszamy na trzecią edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej BRAINSTORM, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Neuropsychologii i Psychofizjologii, działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze doniesienia z dziedziny neuronauki wraz z wynikami badań własnych. Gośćmi będą wybitni naukowcy z różnych ośrodków akademickich i naukowych.

Konferencja odbędzie się 20 października 2018 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5 w auli 0.06.

Gorąco zachęcamy studentów i doktorantów do przedstawienia swoich badań. Przewidywany czas każdej prezentacji to 10-15 minut. 

Zgłoszenia prelegentów, jak i uczestników biernych prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW79DgeXE-x-vegDz79aep8SGrPBuODEvFSklOivsyMYozZw/viewform

Zgłoszenia można kierować do końca września. 

Opłata konferencyjna* : 
– dla uczestników czynnych: 70 zł
– dla uczestników biernych: 20 zł
* Opłata zawiera: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad.

Przelewów prosimy dokonywać na rachunek:
44 1160 2202 0000 0000 6084 9470
Bank Millennium S.A. 
Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa 00-927

w tytule przelewu wpisując: Brainstorm – imię i nazwisko uczestnika

Prosimy również o wysyłanie mailem potwierdzenia wpłaty. 
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres: konferencjabrainstorm@gmail.com

Poniżej przedstawiamy listę ekspertów, którzy wystąpią na konferencji:
– dr Agnieszka Pluta (Uniwersytet Warszawski); Opiekun SKN Neuropsychologii i Psychofizjologii UW

– dr Małgorzata Gut (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

– dr Magdalena Senderecka (Uniwersytet Jagielloński)

– prof. dr hab. Grzegorz Króliczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

– dr Szczepan Iwański (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Szczegółowe informacje na temat uczestników i ich abstraktów będziemy podawać na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia aktualności wydarzenia.

Więcej informacji >>


Koncepcje studentów UW nagrodzone w programie „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”

Z przyjemnością informujemy, że 12 studenckich projektów z UW, w tym dwa z Wydziału Psychologii, zostało nagrodzonych w konkursie „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego​! Dzięki uzyskanym środkom laureaci wezmą udział w międzynarodowych konferencjach, wystawach wynalazków i konkursach, np. zawodach robotycznych.

Program „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” adresowany jest do wybitnych studentów, którzy mają plan swojej działalności badawczej. Zakłada głównie sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach lub konkursach. Organizatorzy otrzymali łącznie 139 ofert.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę projektów rekomendowanych do finansowania wpisano 98 tytułów. Między beneficjentów konkursu rozdysponowanych zostanie ponad 11 milionów złotych.

Do nagrodzonych projektów studentów naszego Wydziału należą:

 • Rozwijanie komunikacyjnych rozwiązań tłumaczenia maszynowego bez korpusów równoległych – autorzy: Konrad Zieliński, Ewa Machnacz, Ryszard Szamburski; opiekunowie: prof. Joanna Rączaszek-Leonardi, mgr inż. Julian Zubek
 • Opracowanie systemu wspierającego generację mowy u pacjentów po laryngektomii z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji – autorzy: Tomasz Korbak, Szymon Rutkowski; opiekun: prof. Joanna Rączaszek-Leonardi

Więcej informacji >>


Konkurs na stanowisko wykładowcy w zakresie neuropsychologii
08 sierpnia 2018

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (pełny etat dydaktyczny) w zakresie neuropsychologii.

Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć, kontakt ze studentami i która jest zainteresowana usprawnianiem procesów dydaktycznych.

Warunki przystąpienia do konkursu to:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie
  psychologii bądź doktora nauk medycznych,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne na wyższej uczelni w zakresie objętym konkursem (sylabusy, oceny uczestników, certyfikaty itd.), np. w zakresie neuropsychologii klinicznej, neuropsychologii poznawczej, neuronauki, psychofizjologii itd.,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.

Dodatkowo wskazane jest:

 • opublikowanie w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch prac naukowych,
 • udokumentowane doświadczenie w stosowaniu innowacyjnych metod nauczania.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim,
 • zaangażowanie w tworzenie systemu podwyższania standardów nauczania na uczelni.

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, wygrana
  w rankingu Perspektyw),
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w rozwijaniu umiejętności nauczania.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 28 września 2018 r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

1. zgłoszenie do konkursu,
2. kserokopia dyplomu doktorskiego,
3. CV,
4. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny na dole strony lub w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: www.psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”),
5. plany związane z nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku zatrudnienia,
6. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do osób rekomendujących (przynajmniej jedna rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW),
7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – związane z nawiązaniem stosunku pracy), 
8. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia (druk dostępny pod linkiem z punktu 7).

Do dnia 9 października 2018 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo zaproszeni kandydaci mogą zostać poproszeni o wygłoszenie maksymalnie godzinnego wykładu w języku angielskim z wybranego przez siebie tematu z zakresu problematyki objętej konkursem. Wykład będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków społeczności Wydziału. Dokładny termin wygłoszenia wykładu zostanie
uzgodniony drogą elektroniczną. Rozmowy (i ewentualne wykłady) odbędą się w dniach 16-23 października 2018 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego 30 października 2018 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W zgłoszeniu do konkursu należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest
dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (link powyżej wśród wymaganych dokumentów).

 

Treść ogłoszenia w wersji pdf

Formularz dla kandydatów – Form for candidates


Druga tura rekrutacji w IRK
01 sierpnia 2018
W systemie IRK została uruchomiona dodatkowa tura rekrutacji na studia niestacjonarne: Psychologii w trybie wieczorowym oraz Stosowanej Psychologii Zwierząt w trybie zaocznym. 
 
Terminy II tury rejestracji w systemie IRK: 1 sierpnia – 12 września
Ogłoszenie wyników: 18 września o godz. 14.00
Składanie dokumentów: 19-20 września

Egzamin dla osób z maturą zagraniczną: 14 września godz. 12.00

Powyższe daty dotyczą obu kierunków.

 
Istnieje jeszcze również możliwość składania dokumentów na studia wieczorowe z przeniesienia. Rejestracja w systemie IRK kandydatów również trwa do 12 września. Więcej informacji znajduje się na podstronie „Zasady rekrutacji” w zakładce „Studia równoległe i z przeniesienia”.

Wyniki konkursu ETIUDA 6
18 lipca 2018

 

 

 

Z radością informujemy, że doktoranci naszego wydziału mgr Marta Witkowska i mgr Paweł Łowicki otrzymali wyjazdowe stypendia doktorskie w ramach programu ETIUDA Narodowego Centrum Nauki. 

Tematy nagrodzonych projektów badawczych:

 • Marta Witkowska – Wpływ narracji o „moralnych przykładach” na pojednanie międzygrupowe
 • Paweł Łowicki – Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności – rola mentalizacji i empatii

 

ETIUDA to jeden z tych konkursów oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które są skierowane do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej. W jego ramach osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie.

O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147. 

Źródło: https://ncn.gov.pl/node/4104


Grant CENTRAL-Kollegs dla projektu współautorstwa mgr. Pawła Motyki

Z przyjemnością informujemy, że mgr Paweł Motyka, doktorant Wydziału Psychologii UW, wraz z badaczami z Niemiec i Czech otrzymał międzynarodowy grant CENTRAL-Kollegs 2018 na realizację wspólnego projektu „Seeing with your heart: Influences of cardiac cycle on perceived distances to threatful and harmless objects – A study in immersive virtual reality”.

Projekt mieści się w obszarze badań nad wpływem wewnętrznych stanów ciała na postrzeganie świata zewnętrznego. Coraz częściej wskazuje się na istotną rolę aktywności sercowo-naczyniowej w modulowaniu wrażliwości percepcyjnej na bodźce sygnalizujące potencjalne zagrożenie. Celem projektu jest sprawdzenie czy aferentne sygnały z serca modulują postrzegany dystans do zagrażających i niezagrażających obiektów prezentowanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości. W szerszym kontekście, projekt nawiązuje do idei, że percepcja świata zewnętrznego może być do pewnego stopnia zniekształcana w służbie homeostazy.

CENTRAL-Kollegs to program skierowany do młodych naukowców uniwersytetów partnerskich CENTRAL-Network. Tworzą ją Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. 

W ramach CENTRAL-Kollegs młodzi naukowcy będą kierować studenckimi zespołami badawczymi, których zadaniem jest opracować projekt badawczy na wybrany przez siebie temat, a następnie zrealizować go niezależnie przez okres kilku miesięcy. Dzięki zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów badawczych młodzi naukowcy będą mieli okazję zdobyć doświadczenie w zakresie mentoringu, nauczania i organizacji projektów. Z kolei ukończenie projektu badawczego umożliwi studentom zdobycie pierwszego doświadczenia naukowego oraz skorzystanie z międzynarodowej wymiany poprzez oferowane szkolenia. 

 

Więcej na temat CENTRAL-Network