Seminaria Strelauowskie – prof. Bogdan Zawadzki 29.10.2020
24 września 2020
 
Zapraszamy do udziału w pierwszym Seminarim Strelauowskim, które otwiera cykl otwartych spotkań naukowych poświęconych problematyce psychologii różnic indywidualnych oraz pokrewnych subdyscyplin psychologii.
 
W trakcie pierwszego sezonu spotkań, w roku akademickim 2020/21, tematem przewodnim będzie dorobek naszego patrona – Profesora Jana Strelaua.
 
Naszym pierwszym gościem będzie prof. Bogdan Zawadzki, który zaprezentuje wystąpienie pt. „Temperamentalna reaktywność emocjonalna jako czynnik ryzyka PTSD: podsumowanie wyników badań własnych (poprzecznych, podłużnych i prospektywnych) w grupach osób narażonych na traumatyczne zdarzenia”. Po wystąpieniu przewidziana jest dyskusja z gościem.
 
Wydarzenie odbywać się będzie online. Adres spotkania: meet.google.com/myj-mpqj-pwk
 
Wydarzenie na Facebooku >>

Lista grup stacjonarnych przedmiotów Wydziału Psychologii w semestrze zimowym 2020/2021
22 września 2020

Lista grup semestr zimowy 2020/2021


Konkurs na stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS “Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (StarWords)
21 września 2020

 

Oferujemy dwa stypendia magisterskie w projekcie NCN OPUS “Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłużne internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich” (akronim: StarWords).

O projekcie: W StarWords badamy, jak polskojęzyczne dzieci dwujęzyczne mieszkające w Norwegii i w Wielkiej Brytanii przyswajają dwa języki począwszy od momentu wypowiadania pierwszych słów i pierwszych wypowiedzi wielowyrazowych. W szczególności badamy w jakim stopniu i w jaki sposób proces rozwoju dwujęzycznego różni się od rozwoju jednojęzycznego dla języka polskiego. Będziemy śledzić rozwój językowy dzieci w ich obu językach (polskim oraz norweskim lub angielskim), począwszy od pierwszych wypowiadanych przez nie słów do wieku trzech-czterech lat. W badaniu użyjemy profesjonalnej aplikacji na smartfony oraz raportów rodzicielskich, udostępnianych rodzicom online (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, CDI-I i CDI-II). Do zadań stypendysty należeć będzie pomoc w rekrutacji osób do badania, oraz czyszczenie, kodowanie i analiza danych. Szczegółowy opis zadań jest podany poniżej.

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Haman

Stypendium: 1 500 zł miesięcznie (nie podlega opodatkowaniu) przez 18 miesięcy; praca w wymiarze ok. 15 godzin tygodniowo (oprócz pisania mgr);

Wymagania

 • Kandydat(ka) jest studentem studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych drugiego stopnia, lub jest studentem/tką co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub kognitywistyka.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
 • Obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (rozwój językowy dzieci jedno- i dwujęzycznych, prowadzenie badań za pomocą aplikacji mobilnej);
 • Doświadczenie w opracowywaniu narzędzi używanych w badaniach nad rozwojem językowym;
 • Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów na uczelni.

Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.

Opis zadań:

 • Napisanie pracy magisterskiej w ramach zagadnień projektu w ciągu roku akademickiego 2020/2021;
 • Rekrutacja osób do badania (tj. Rodziców dzieci jedno- i dwujęzycznych w wieku 6-12 mcy); rekrutacja odbywa się w internecie, przez prowadzenie profili na portalach społecznościowych (np. Facebook), odpowiadanie na indywidualne wiadomości od osób zainteresowanych badaniami, wsparcie tworzenia treści na stronę internetową projektu;
 • Kodowanie danych podłużnych zebranych w badaniu: dane dotyczące gestów, słów, neologizmów, wyrażeń wielowyrazowych; dane są zbierane w trybie ciągłym (w regularnych odstępach czasu) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej;
 • Kodowanie danych podłużnych zebranych w badaniu: dane dotyczące środowiska językowego dzieci; dane są zbierane w trybie ciągłym (w regularnych odstępach czasu) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej;
 • Opracowanie i wsparcie opracowywania narzędzi tworzonych w ramach projektu;
 • Przegląd literatury i badań dotyczących rozwoju językowego dzieci jedno- i dwujęzycznych;
 • Analiza danych;
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • Udział w przygotowaniu raportów rocznych i końcowego
 • Inne zadania związane z administracją projektu zlecone przez kierowniczkę projektu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Życiorys naukowy zawierający opis przebiegu studiów, informacje o wyróżnieniach, stypendiach, warsztatach itp.
 • Jednostronicowy list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/ki wraz z opisem doświadczenia naukowego (np. w projektach badawczych) przydatnego w realizacji projektu;
 • Potwierdzenie statusu studenta, np. Zaświadczenie o studiowaniu lub karta przebiegu studiów z USOS

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 września 2020, 23:59.

 

Forma składania ofert: elektroniczna na adres karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać “StarWords stypendium naukowe imię + nazwisko”).

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ocena nadesłanych aplikacji przez Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydatów, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydatów.


Rozpoczęcie rejestracji na zajęcia I roku bloki – 21:00
18 września 2020

Rejestracja rozpocznie się 18.09.2020 o godz.: 21:00


Wyniki głosowania Kolegium Elektorów Wydziału w sprawie kandydatur na Prodziekana ds. Naukowych i Studenckich
16 września 2020
W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej informujemy, że w głosowaniach elektronicznych, które odbyły się w dniach 14-15 września 2020 Kolegium Elektorów Wydziału bezwzględną większością głosów wyraziło pozytywną opinię w sprawie obu kandydatek na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich (KJD) i Prodziekana ds Naukowych. 
 
Kandydatka na Prodziekana ds. Naukowych
prof. dr hab. Joanna Rączaszek Leonardi
Głosów oddanych: 58
Głosów ważnych: 57
Głosów za: 37
Głosów przeciw: 12
Głosów wstrzymujących się: 8
 
Kandydatka na Prodziekana ds. Studenckich (KJD)
dr hab Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Głosów oddanych: 60
Głosów ważnych: 60
Głosów za: 50
Głosów przeciw: 6
Głosów wstrzymujących się: 4

Przewodnik dla nowych studentów 2020
15 września 2020

Specjalnie dla studentów pierwszego roku zebrano w jednym miejscu wszystkie ważne informacje o uczelni. Jak zapisać się na zajęcia? Kiedy można wyjechać na wymianę zagraniczną? Czym jest USOS, punkty ECTS, oguny i lektoraty? Na jakie wsparcie można liczyć? Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej i online.

 

Przewodnik dla nowych studentów 2020