Poszukiwany doktorant/stypendysta w grancie BEETHOVEN NCN pt. „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej”

Ogłoszenie
o zatrudnieniu doktoranta/ki – stypendysty/ki
w grancie BEETHOVEN NCN pt. „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do
zrozumienia dynamiki emocjonalnej” kierowanym przez dr Aleksandrę Świderską
(nr grantu 2020/39/G/HS6/00231)

 

Mowa nienawiści to forma agresji werbalnej wymierzonej w członkinie i członków różnych grup społecznych. Mamy z nią styczność w wielu kontekstach życia codziennego. Nadrzędnym celem projektu jest zrozumienie podstawowych właściwości mowy nienawiści i jej wpływu na słuchaczy. Będziemy pracować z nagraniami mowy nienawiści, w odróżnieniu od większości poprzednich badań, które opierały się na tekstach. Spodziewamy się, że mowa nienawiści w formie nagrań będzie wywoływała silniejsze reakcje emocjonalne i tym samym będzie trudniej się do niej przyzwyczaić niż do jej odpowiedników tekstowych. To założenie sprawdzimy w serii badań laboratoryjnych z pomiarami aktywności psychofizjologicznej i behawioralnej uczestników (np. aktywności skóry, serca, mózgu). Będziemy również używać metod przetwarzania sygnałów i uczenia maszynowego do rozpoznawania i odróżniania mowy nienawiści od innych typów mowy, zarówno po stronie mówiących, jak i słuchaczy. Tu zaczniemy od stworzenia bazy danych audio, której użyjemy do zidentyfikowania cech akustycznych, językowych i paralingwistycznych mowy nienawiści. Nagrania będą adnotowane, początkowo ręcznie, a następnie automatycznie w oparciu o maszynowe rozpoznawanie mowy. Końcowo pozwoli to na w pełni automatyczne rozpoznawanie mowy nienawiści.

Poszukujemy osób chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka.

Do zadań doktoranta/ki będą należały:

 • współpraca z kierowniczką projektu, asystentami badawczymi oraz innymi wykonawcami, w tym partnerami niemieckimi, przy realizacji projektu;
 • przygotowanie systematycznego przeglądu literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego;
 • uczestnictwo w tworzeniu bazy nagrań mowy nienawiści;
 • uczestnictwo w projektowaniu badań;
 • współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych, zbieranie danych w badaniach laboratoryjnych;
 • analiza statystyczna danych zebranych w trakcie projektu;
 • przygotowywanie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie przeprowadzonych badań;
 • rozpowszechnianie wyników badań w środowisku akademickim i poza-akademickim;
 • realizacja pracy doktorskiej, powiązanej tematycznie z projektem.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • 1) posiadanie statusu studenta/ki ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu psychologii, socjologii lub pokrewnych nauk społecznych LUB 2) posiadanie tytułu magistra psychologii, socjologii lub innych pokrewnych nauk społecznych LUB 3) bycie uczestnikiem/czką Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego lub Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Preferowane będą osoby, którzy planują aplikować do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trwającej obecnie rekrutacji (*informacje poniżej).
 • wysoka motywacja do pracy naukowej oraz pasja do prowadzenia badań z zakresu psychologii społecznej, jak też psychofizjologii lub gotowość do nauki stosowania pomiarów psychofizjologicznych w badaniach;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • dobra znajomość metod statystycznych, w tym umiejętność obsługi któregoś pakietu statystycznego (SPSS, MPlus, Stata lub R) oraz gotowość do doskonalenia tych umiejętności;
 • umiejętność poprawnego, logicznego pisania ze ścisłym stosowaniem się do reguł pisania akademickiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • dodatkowymi atutami będą: udział w projektach naukowych, doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych, udział w konferencjach naukowych, oraz znajomość języka niemieckiego.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich)
 • Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
 • Rozpoczęcie zatrudnienia: nie później niż 01.10.2022
 • Stypendium w wysokości: 5000 PLN miesięcznie (kwota maksymalna przewidziana w grancie; może ulec modyfikacji w zależności od indywidualnych warunków zatrudnienia);
 • Dodatkowe korzyści: doktorant/ka będzie uczestniczyć w pracach w międzynarodowym zespole (projekt realizowany będzie we współpracy z Prof. Tanją Schultz z Uniwersytetu w Bremie). Koszty uczestnictwa w konferencjach naukowych będą pokryte z grantu. Doktorant/ka otrzyma dostęp do licencji statystycznych, oprogramowania do badań i laboratorium na Wydziale Psychologii UW.

Wymagane dokumenty:

 • CV z listą osiągnięć naukowych (tytuł pracy magisterskiej oraz promotor, udział w pracach badawczych, ewentualne publikacje, czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, wyróżnienia, nagrody) i opisem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. poziom znajomości angielskiego, jakie analizy kandydat/ka potrafi wykonać, jakie programy potrafi obsługiwać);
 • podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych – POBIERZ;
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (maksymalnie jedna strona);
 • próbka tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej) w języku polskim lub angielskim.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 31.05.2022 na adres aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Zatrudnienie w projekcie Beethoven”. Pod uwagę będą brane tylko kompletne aplikacje.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej połowie czerwca 2022 roku.

Dodatkowe informacje:

 1. Docelowo stypendysta/ka ma zostać uczestnikiem Szkoły Doktorskiej UW. Preferowani będą kandydaci chcący napisać pracę doktorską na temat związany z projektem.
 2. Aby otrzymywać zarówno stypendium z grantu, jak i ze Szkoły Doktorskiej, konieczne jest dostanie się do Szkoły Doktorskiej w zwykłej rekrutacji.
 3. Kandydaci, którzy nie są jeszcze uczestnikami Szkoły Doktorskiej UW, powinni skontaktować się ze mną przed aplikowaniem do Szkoły (rekrutacja do Szkół Doktorskich UW zamyka się w czerwcu 2022). Informacje o aktualnej rekrutacji do Szkół Doktorskich UW są zamieszczone na stronie https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/rekrutacja/
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.06.2022

WYNIKI

Komisja rekrutacyjna w składzie: dr Aleksandra Świderska – przewodnicząca komisji, dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz., dr Wiktor Soral, spotkała się online 7.06.2022. Po dyskusji i przyznaniu punktów zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki, kandydatem z najwyższą liczbą punktów (6.6 na 11.1) okazał się pan Dominik Puchała. Gratulujemy wygrania konkursu!


Data publikacji: 16 maja 2022