Apel do specjalistów praktyków pracujących z dziećmi dwujęzycznymi / Appeal to the practitioners working with bilingual children

APPEAL TO PRACTITIONERS
English version below ↓                      

 

DWUJĘZYCZNOŚĆ JEST NORMĄ, CHOĆ WIĄŻE SIĘ NIE TYLKO Z KORZYŚCIAMI, ALE I Z WYZWANIAMI!

9 grudnia 2021 r. grupa 23 polskich badaczy zajmujących się wielojęzycznością, rozwojem dziecka, przyswajaniem i uczeniem się języka, zaburzeniami mowy i języka oraz pokrewnymi zagadnieniami, ogłosiła apel do wszystkich profesjonalistów pracujących z dziećmi dwu- i wielojęzycznymi.

Apel wskazuje na podstawowe fakty dotyczące rozwoju dwujęzycznego, z którymi – jak jesteśmy przekonani – zgadzają się naukowcy na całym świecie. Celem apelu jest rozpowszechnianie opartej na dowodach wiedzy na temat dwujęzyczności oraz zapobieganie rozpowszechnianiu fałszywych informacji na ten temat, zwłaszcza wśród profesjonalistów pracujących w Polsce lub z dziećmi przyswajającymi polski jako jeden ze swoich języków. Apel został pierwotnie opublikowany w języku polskim, a następnie przetłumaczony na język angielski, dzięki czemu jest dostępny również dla szerszej grupy odbiorców.

Po ogłoszeniu apelu Sygnatariusze zwrócili się z prośbą o jego poparcie do innych badaczy rozwoju dzieci, dwujęzyczności i podobnej tematyki, zarówno z Polski, jak i ze świata, a także do organizacji zrzeszających naukowców i profesjonalistów. Podpisy osób popierających apel były zbierane do 20 stycznia 2022 r. Łącznie apel poparło 338 osób z 42 krajów oraz siedem organizacji (w tym cztery organizacje ogólnopolskie i trzy międzynarodowe).

 

Organizacje, które wsparły apel (porządek alfabetyczny):

Bilingualism Matters (Edynburg / Edinburgh), https://www.bilingualism-matters.org/

Bilingualism Matters (Kraków), http://langusta.edu.pl/bm/

Bilingualism Matters (Poznań), http://bm.amu.edu.pl/

HaBilNet, the Harmonious Bilingualism Network, https://www.habilnet.org/

Mother Tongues, Minority and Heritage Language Association, https://mothertongues.ie/

Polski Związek Logopedów, https://logopeda.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, https://psprc.edu.pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, http://www.ptp.org.pl/

Rada Języka Polskiego, https://rjp.pan.pl/

 

Pełny tekst apelu wraz z listą organizacji wspierających i indywidualnych badaczy znajduje się tutaj:

WERSJA POLSKA >>

WERSJA ANGIELSKA >>

 

Przygotowana została również niemiecka wersja raportu (tłum. Kamil Zawalich). Osoby zainteresowane opracowaniem kolejnych wersji językowych zapraszamy do kontaktu!

WERSJA NIEMIECKA – dostępna wkrótce!

 

Apel zostanie rozesłany do wszystkich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i innych placówek oświatowych (np. ośrodków doskonalenia nauczycieli) w Polsce.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM I ORGANIZACJOM, KTÓRE WSPARŁY APEL!

Kontakt w sprawach związanych z apelem: prof. Ewa Haman, ewa.haman@psych.uw.edu.pl


 

BILINGUALISM IS THE NORM, ALTHOUGH IT IS CONNECTED NOT ONLY WITH BENEFITS BUT ALSO WITH CHALLENGES

On 9th December 2021 a group of 23 Polish researchers working in the areas of multilingualism, child development, language acquisition and learning, speech & language disorders, and related topics, announced an appeal to all professionals working with bi- and multilingual children. The appeal points to the basic facts about bilingual development that – as we are convinced – scientists around the world agree on. The aim of the appeal is to disseminate evidence based knowledge about bilingualism and to prevent the spread of false information on this topic, especially among professionals either working  in Poland or with children acquiring Polish as one of their languages.

The appeal was originally published in Polish and then translated into English so it is also available to the wider audience. After the announcement of the appeal Signatories  invited both individual researchers (working either in Poland or anywhere in the world) and organizations gathering researchers and practitioners working with children to support the initiative as well.

Signatures in support of the appeal were collected until 20 January 2022. Overall 338 individual persons from 42 countries and seven leading organizations (including four Polish nationwide organizations and three international ones, supported the appeal).

 

Organizations supporting the appeal (alphabetical order):

Bilingualism Matters (Edynburg / Edinburgh), https://www.bilingualism-matters.org/

Bilingualism Matters (Kraków), http://langusta.edu.pl/bm/

Bilingualism Matters (Poznań), http://bm.amu.edu.pl/

HaBilNet, the Harmonious Bilingualism Network, https://www.habilnet.org/

Mother Tongues, Minority and Heritage Language Association, https://mothertongues.ie/

Polski Związek Logopedów, https://logopeda.org.pl/ [Polish Association of Speech & Language Therapists]

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, https://psprc.edu.pl/ [Polish Association of Human Development Psychology]

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, http://www.ptp.org.pl/ [the Polish Psychological Society]

Rada Języka Polskiego, https://rjp.pan.pl/ [Council for the Polish Language]

 

The full text of the appeal together with the list of supporting organizations and individual researchers can be found here:

POLISH VERSION >>

ENGLISH VERSION >>

 

A German version of the report was also prepared (translated by Kamil Zawalich). If you are interested in developing new language versions, please contact us!

GERMAN VERSION – coming soon!

 

The appeal will be sent to all cancelling centres (Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne) and other educational institutions (e.g. in-service training centres for teachers) in Poland.

 

WE THANK ALL PEOPLE AND ALL ORGANIZATIONS WHO SUPPORTED THE APPEAL!

Contact in matters related to the appeal: prof. Ewa Haman, ewa.haman@psych.uw.edu.pl

 

 

 


Data publikacji: 08 grudnia 2021