Postrzeganie sytuacji pandemii oraz stan emocjonalny u osób dorosłych ze spektrum autyzmu – nowy raport zespołu prof. Ewy Pisuli

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem przygotowanym przez zespół pod kierownictwem prof. Ewy Pisuli. Raport przedstawia wyniki badania, którego celem było sprawdzenie, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają sytuację pandemiczną, skąd czerpią wiedzę na jej temat, jakie zachowania z nią związane deklarują, czy potrzebują wsparcia a i czy mają do niego dostęp, a także jaki jest ich stan emocjonalny. 

Streszczenie:
Osoby ze spektrum autyzmu ze względu na specyfikę swojego funkcjonowania społecznego i poznawczego mogą doświadczać w związku z pandemią COVID-19 wielu trudności. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w początkowej fazie pandemii, w trakcie lockdownu. Jego celem było sprawdzenie, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają sytuację pandemiczną, skąd czerpią wiedzę na jej temat, jakie zachowania z nią związane deklarują, czy potrzebują wsparcia i czy mają do niego dostęp, a także jaki jest ich stan emocjonalny, tj. nasilenie symptomów lęku i depresji.

W badaniu uczestniczyły 104 osoby z diagnozą ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej (64% kobiet) oraz 136 osób w grupie porównawczej, bez diagnozy spektrum autyzmu, zaburzeń psychicznych czy chorób przewlekłych. Grupy nie różniły się od siebie pod względem rozkładu płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i oceny własnej sytuacji materialnej. Na potrzeby projektu została opracowana ankieta online, a do pomiaru nasilenia symptomów lęku i depresji oraz cech autystycznych wykorzystano wystandaryzowane kwestionariusze.

Wyniki wskazują na wiele podobieństw między grupą ze spektrum autyzmu a grupą porównawczą w ocenie sytuacji pandemicznej i deklarowanych zachowaniach, w tym ocenie ryzyka zakażenia koronawirusem i przestrzeganiu reżimu sanitarnego. Nasilenie symptomów lęku i depresji było wyższe w grupie ze spektrum autyzmu. W grupie tej u 29% nasilenie symptomów lęku i u nieco ponad 46% nasilenie symptomów depresji osiągnęło poziom kliniczny (w grupie porównawczej było to odpowiednio ok. 23% i 32%). Wskaźniki te nie są równoznaczne z diagnozą depresji czy zaburzeń lękowych, wskazują jednak na duże trudności emocjonalne doświadczane przez badanych w początkowym okresie pandemii. Poziom lęku i depresji był wyższy u osób z wyższym nasileniem cech autystycznych, a także u osób, które czuły się w czasie pandemii osamotnione. Ponadto 16% osób ze spektrum autyzmu zadeklarowało, że lockdown nie wiąże się w ich przypadku ze zmianą zachowania w zakresie wychodzenia z domu (1,5% w grupie porównawczej). Należy to przypuszczalnie interpretować jako informację o ograniczonej aktywności osób ze spektrum autyzmu poza środowiskiem domowym w czasach przed pandemią. Większość osób ze spektrum autyzmu nie korzystała też z żadnej formy terapii, a tylko 4 osoby korzystały z terapii w związku z pandemią. Większość badanych deklarowała, że osobiście nie potrzebuje wsparcia, wskazując jednocześnie, że ogólnie osobom ze spektrum autyzmu wsparcie jest potrzebne. Około 70% badanych w obu grupach wyraziło gotowość do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, gdy szczepionka zostanie opracowana.

Pełna treść raportu >>


Data publikacji: 04 marca 2021