Ważne informacje od WKW: Harmonogram wyborów na Wydziale Psychologii

Szanowni Państwo,
 
nareszcie możemy Państwa poinformować o terminach poszczególnych etapów w wyborach do Rady Wydziału, Kolegium Elektorów Wydziału, a także głosowania indykacyjnego i właściwego w procedurze wyłaniania kandydata na Dziekana. Poprawki w Regulaminie Wydziału umożliwiają nam głosowanie elektroniczne, otrzymaliśmy też potwierdzenie z Uczelnianej Komisji Wyborczej, że proponowana przez nas procedura głosowania jest w porządku.
 
Ogólnie rzecz biorąc, procedura ta wygląda następująco:
1) Zgłaszanie kandydatów – za pomocą poczty elektronicznej (przez kilka dni)
2) Zbieranie przez Komisję zgód kandydatów na udział w wyborach – również drogą elektroniczną
3) Głosowanie na zgłoszonych kandydatów – za pomocą systemu Ankieter, z zachowaniem tajności głosowania (w momencie, gdy respondent kończy wypełnianie ankiety i zatwierdza swoje odpowiedzi, powiązanie między nim a jego odpowiedziami w bazie danych jest usuwane.). Przewidujemy 24 h na każde głosowanie, od północy danego dnia do godz. 23.59.
 
Będziemy oczywiście zapowiadać  kolejne etapy. Będziemy również Państwu przekazywać szczegółowe informacje za każdym razem przed kolejnym etapem. 
 
Poniżej przedstawiamy harmonogram wyborów. 
Przypominamy, że wg nowego Statutu UW czynne prawo wyborcze mają wszyscy pracownicy Wydziału. Z kolei bierne prawo wyborcze, oprócz Statutu, regulują również przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (Kandydaci do Senatu – art. 29, kandydaci na Dziekana – art. 32).
 
 
Harmonogram wyborów na Wydziale Psychologii
 
Wyłanianie członków Rady Wydziału, Kolegium Elektorów, oraz Senatora z grupy profesorów
9.06.2020 – 15.06.2020
Czas na zaszanie mailem do Wydziałowej Komisji Wyborczej (wkw@psych.uw.edu.pl) kandydatów do: 1) Rady Wydziału 2) Kolegium Elektorów Wydziału – oddzielnie w grupach: pracowników „samodzielnych„niesamodzielnych” i administracyjnych.
 
16.06.2020 – 17.06.2020 
Zbieranie przez WKW zgód na kandydowanie od zgłoszonych osób 
 
18.06 – DZIEŃ WYBORCZY
24 h na głosowanie na członków: 
1) Rady Wydziału / oddzielnie w grupach: pracowników „samodzielnych” (24 mandaty)„niesamodzielnych” (4 mandaty) i administracyjnych (2 mandaty).
2) Kolegium Elektorów Wydziału / oddzielnie w grupach pracowników: „samodzielnych” (44 mandaty)„niesamodzielnych” (14 mandatów) i administracyjnych (3 mandaty).  
3) Senatu / w grupie profesorów i profesorów uczelni (1 mandat).
 
Wyłanianie kandydata na Dziekana Wydziału
 
29.06.2020 – 3.07.2020
Czas na zgłoszenie mailem do WKW kandydatów na Dziekana
 
7.07.2020
Głosowanie indykacyjne – Kolegium Elektorów Wydziału wyraża w głosowaniu poparcie dla zgłoszonych kandydatów, do właściwego głosowania przechodzą kandydaci, którzy głosowaniu indykacyjnym otrzymali co najmniej 10% głosów. Głosowanie potrwa 24 h.
 
21.07.2020 
Głosowanie właściwe na kandydata na Dziekana. 
Przypominamy, że wg nowego Statutu, Kolegium Elektorów Wydziału wskazuje kandydata na Dziekana. Kandydata musi jeszcze zatwierdzić Rektor. 
Głosowanie potrwa 24 h. 
 
Z poważaniem,
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej  
Agnieszka Wojnarowska
 

Data publikacji: 09 czerwca 2020