Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Oferta pracy:

Oferta pracy:

Kategoria: Aktualności Wydziału, Oferty pracy na Wydziale Psychologii UW

Uniwersytet Warszawski

Wydział Psychologii

Konkurs w ramach projektu naukowego SONATA 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Nazwa stanowiska: Stypendysta (1 stanowisko)

OGÓLNE INFORMACJE O REKRUTACJI

Konkurs w ramach projektu badawczego SONATA 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Informacje o projekcie:
• Kierowniczka projektu: dr Izabela Chojnicka

• Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

• Instytucja realizująca: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

• Planowy okres realizacji projektu: czerwiec 2021 r. – styczeń 2025 r.

Celem projektu jest zautomatyzowana, komputerowa analiza lingwistyczna narracji osób ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osób z rozwojem typowym (TD). W projekcie zostaną wykorzystane techniki przetwarzania języka naturalnego oraz głębokie sieci neuronowe do wykrywania spektrum autyzmu na podstawie wypowiedzi osób z grup badanej (ASD) i kontrolnej (TD) oraz charakterystyki lingwistycznej mowy badanych uczestników. Planujemy rekrutację i badania uczestników w wieku 7-14 lat. Badania psychologiczne obejmą wykorzystanie Protokołu

obserwacji ADOS-2, Skal oceny spektrum autyzmu ASRS oraz Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

Na podstawie nagrań audio/video obserwacji ADOS-2 przeprowadzone zostaną tranksrypcje wypowiedzi uczestników, które następnie zostaną poddane analizie informatycznej.

WARUNKI WZGLĘDEM KANDYDATA/TKI

 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia albo student/ka na kierunku psychologia;
 • Język polski używany jako pierwszy język;
 • Udokumentowane zainteresowania naukowe/doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych w dziedzinach związanych z tematyką projektu (np. psychologia rozwojowa, psycholingwistyka, psychopatologia rozwojowa);
 • Umiejętności w zakresie analiz statystycznych i posługiwania się programami do edycji tekstu i analizy danych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 udokumentowana oświadczeniem kandydata lub certyfikatem językowym;

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: izabela.chojnicka@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty, który zawiera:

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), nie dłuższy niż 3000 znaków ze spacjami, w języku polskim;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia bądź zaświadczenie o studiowaniu na kierunku psychologia;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej i klinicznej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów.

Zgłaszanie wniosków: 16.0630.06.2023 r.

Ocena wniosków przez Komisję: 3.07-.11.07.2023 r.

Ogłoszenie wyników: 12.07.2023 r.

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTY/KI

Osoba na stanowisku Stypendysty 2 będzie odpowiedzialna za:

 • Rekrutację uczestników projektu,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu,
 • Transkrypcję wypowiedzi uczestników projektu,
 • Przygotowanie danych do analiz i raportów z wyników badań.

Warunki zatrudnienia Stypendysty/ki:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Wysokość stypendium: 1294 zł brutto miesięcznie
 • Czas pobierania stypendium: 17 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: sierpień 2023 r.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.

PDF z treścią ogłoszenia