Pytania i odpowiedzi

Informujemy, iż rekrutacja w roku 2018/2019 była ostatnim naborem na studia doktoranckie na Wydziale Psychologii. Od 01.10.2019 będą prowadzić zajęcia szkoły doktorskie, organizowane aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim. 

Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z czterech szkół dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020.

Więcej informacji na: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/pl

 

Czy wykład z ekonomii/filozofii jest obowiązkowy?

Jest to wykład obowiązkowy dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 lub później.

Natomiast dla starszych roczników nie jest to wykład obowiązkowy – uczestnicząc w nich można zdobyć punkty potrzebne do wypełnienia programu studiów, ale punkty te można zdobyć uczęszczając na dowolne inne zajęcia przewidziane dla doktorantów WP UW.

Jakie przedmioty można zdawać jako przedmiot dodatkowy na egzaminie doktorskim?

Na WP UW doktoranci zwyczajowo zdają egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej właśnie z ekonomii lub filozofii, jednak można zdawać go także z innych dziedzin. Należy jednak liczyć się z koniecznością znalezienia egzaminatora do danego przedmiotu, co najprostsze jest właśnie w  przypadku ekonomii i filozofii. W przypadku innej dziedziny doktorant musi się liczyć z koniecznością samodzielnego znalezienia egzaminatora oraz załatwienia formalności związanych z organizacją egzaminu (złożenie odpowiednich podań i uzyskanie zgód). Podstawę prawną znajdziecie w § 3. ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2011 Nr 204 poz. 1200).

Jakie zajęcia mogą być uznane jako fakultety?

Mogą to być zajęcia realizowane na Wydziale Psychologii jako zajęcia dedykowane doktorantom, zajęcia ogólnouniwersyteckie bądź kursy zewnętrzne: udział w szkołach letnich, realizacja kursów, kursy internetowe realizowane na innych uczelniach. W przypadku, kursów zewnętrznych  należy złożyć podanie do kierownika studiów doktoranckich o uznanie danego kursu za fakultet. Podanie powinno zawierać  liczbę godzin kursu, formę zaliczenia, proponowana liczbę punktów oraz być poparte przez promotora/promotorkę.

Jak zapisać się na fakultety prowadzone na Wydziale lub na innych wydziałach UW?

To zależy: nie ma tu systemowego rozwiązania. Warto dzwonić w tej sprawie do sekretariatu studiów doktoranckich wydziału, oferującego zajęcia, na które chcemy się zapisać. Na niektórych wydziałach można zapisać się bezpośrednio u prowadzących. W obu przypadkach niezbędne będzie przygotowanie podania o zgodę na dopisanie do USOSa.

Dydaktyka: ile zajęć mogę prowadzić?

Według uchwały RW, obowiązuje od 2017/2018: 30 godzin na studiach stacjonarnych obowiązkowo; dodatkowo można (ale nie trzeba) prowadzić 30 godzin dydaktyki na studiach stacjonarnych; na każde 30 godzin na stacjonarnych można wziąć dodatkowo 30 godzin na studiach wieczorowych.

To daje maksymalnie rocznie 120 godzin.

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą promotora i kierownika studiów doktoranckich można zwiększyć liczbę godzin (dotyczy wyłącznie zajęć obligatoryjnych, np. poprowadzenie tylko 3 grup PUP to już 180 godzin – przedmiot roczny, 60h).

Dydaktyka: czy zostanę wynagrodzony/a za prowadzenie zajęć?

Jeśli nie otrzymujesz stypendium doktoranckiego, zostaniesz wynagrodzony/a za każdą godzinę dydaktyki zgodnie z obowiązującą na wydziale stawką godzinową. Jeśli otrzymujesz stypendium, wówczas 60* godzin dydaktyki rocznie prowadzisz nieodpłatnie, w ramach tego stypendium.

  • UWAGA, zasada ta obowiązuje w roku akademickim 2016/2017. Liczba godzin prowadzonych nieodpłatnie może zostać zwiększona do 90 w roku 2017/2018. Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Otwarcie przewodu doktorskiego krok po kroku.

1)    Kiedy?

Do końca III roku studiów doktoranci są zobowiązani mieć otwarty przewód doktorski. Uwaga – nie czekaj z tym do ostatniej chwili, procedura może trwać nawet kilka miesięcy!

2)    Ile to trwa i dlaczego?

Żeby otworzyć przewód doktorski niezbędne jest uzyskanie pozytywnej recenzji koncepcji naszego doktoratu. Żeby tak się stało, nasza sprawa musi stanąć na co najmniej dwóch Radach Wydziału – na pierwszej Komisja ds. Przewodów Doktorskich informuje o powołaniu recenzenta koncepcji naszej pracy doktorskiej, a na drugiej (o ile recenzja będzie pozytywna!) może zostać otwarty przewód. Dobrze mieć na uwadze, że nie wszystkie recenzje są pozytywne – czasem recenzenci wymagają poprawek, co w oczywisty sposób przedłuża procedurę. Ponadto warto pamiętać, że Rada Wydziału nie zbiera się w wakacje, a zatem jeśli złożyć koncepcję przewodu w czerwcu, na otwarcie przewodu trzeba będzie czekać do września.

3)    Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu

–       podanie do Rady Wydziału z prośbą o otwarcie przewodu

–       życiorys

–       odpis dyplomu mgr

–       spis publikacji + ksero przynajmniej pierwszej strony wybranej publikacji

–       koncepcja pracy doktorskiej zaakceptowana (podpisana) przez promotora (2 egz.)

[plik do pobrania]

–       akceptacja projektu uzyskana od Komisji ds. Etyki Badań

–       oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego /umowa  – osoby otwierające przewód z wolnej stopy

–       płyta CD z nagraną koncepcją pracy doktorskiej

Zgodnie z zapisami nowej ustawy, które będą w pełni obowiązywały od 1 października 2013r.:
Art. 11. pkt 2
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do
druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w
recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez
ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

Komplet dokumentów do otwarcia przewodu należy złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich do godziny 15 w piątek poprzedzający posiedzenie Komisji ds. przewodów doktorskich. Posiedzenie Komisji odbywa się zazwyczaj tydzień przed Radą Wydziału, na której ma być powołany recenzent. W wyjątkowych sytuacjach wskazany jest kontakt z sekretariatem doktoranckim.

Rozprawa doktorska na podstawie publikacji

Według ustawy  z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, obrona doktorska poprzez publikacje jest możliwa. Nie ustala się szczegółowych zasad (kryteriów). O liczbie i charakterze publikacji decyduje promotor i doktorant.

Jak przygotować pracę doktorską od strony formalnej?

Nie ma ustalonego wzoru formatowania pracy doktorskiej, ale jest kilka wytycznych, co do jej przygotowania:

– strona tytułowa powinna zawierać tytuł pracy w języku polskim i angielskim

– streszczenie i słowa kluczowe powinny być także po polsku i po angielsku

– pracę składamy w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (1 kopia); zwyczajowo dodatkową (piątą) kopię pracy w twardej oprawie przekazuje się bibliotece wydziałowej

– przykładowe strony tytułowe [plik do pobrania]

Składanie pracy doktorskiej krok po kroku [plik do pobrania]

Przedłużenie studiów – w jakich sytuacjach mogę się o nie ubiegać?

Studia doktoranckie na Wydziale Psychologii trwają 4 lata. Można ubiegać się o przedłużenie ich o rok, a następnie o kolejny rok.  Podanie w tej sprawie rozpatruje kierownik studiów doktoranckich.

Podstawa prawna: §7. 1, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Ile mam czasu na złożenie pracy doktorskiej?

Założony deadline na złożenie pracy doktorskiej to do dwóch lat po skończeniu studiów. Jeśli uzyskaliśmy zgodę na przedłużenie studiów, dwa lata naliczane są od daty zakończenia okresu „przedłużenia” (który jest wówczas de facto końcem studiów). Jeśli praca nie zostanie złożona w tym terminie nadal możliwe jest jej złożenie i obrona, ale wówczas zostajemy obciążeni kosztami (około 16 000 zł).

Jakie inne formalności wiążą się z kończeniem studiów i obroną?

– Obiegówka: można ją pobrać w sekretariacie studiów doktoranckich lub tu [link]. Należy zebrać wymagane podpisy przed odebraniem dyplomu.

– Przesłanie do sekretariatu studiów doktoranckich autoprezentacji prezentowanej na obronie, oraz zapisu pytań, które padły podczas obrony i naszych odpowiedzi.

Jakie urlopy przysługują doktorant(k)om?

  • Urlop zdrowotny, naukowy lub okolicznościowy

Doktoranci mają prawo do wzięcia urlopu zdrowotnego, naukowego lub okolicznościowego. Podanie o urlop kierujcie do kierownika studiów doktoranckich.

  • Urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski

lub rodzicielski.

Doktoranci występują z wnioskiem o ten urlop także do kierownika studiów doktoranckich.

Podstawa prawna: § 16 ust. 5 pkt 5-10, Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzonym obwieszczeniem nr 10 Rektora UW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.