Pytania i odpowiedzi

Informujemy, iż rekrutacja w roku 2018/2019 była ostatnim naborem na studia doktoranckie na Wydziale Psychologii. Od 01.10.2019 studia prowadzone są w ramach Szkół Doktorskich UW.

Więcej informacji na: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/pl

 

Czy wykład z ekonomii/filozofii jest obowiązkowy?

Jest to wykład obowiązkowy dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 lub później.

Natomiast dla starszych roczników nie jest to wykład obowiązkowy – uczestnicząc w nich można zdobyć punkty potrzebne do wypełnienia programu studiów, ale punkty te można zdobyć uczęszczając na dowolne inne zajęcia przewidziane dla doktorantów WP UW.

Jakie przedmioty można zdawać jako przedmiot dodatkowy na egzaminie doktorskim?

Na WP UW doktoranci zwyczajowo zdają egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej właśnie z ekonomii lub filozofii, jednak można zdawać go także z innych dziedzin. Należy jednak liczyć się z koniecznością znalezienia egzaminatora do danego przedmiotu, co najprostsze jest właśnie w  przypadku ekonomii i filozofii. W przypadku innej dziedziny doktorant musi się liczyć z koniecznością samodzielnego znalezienia egzaminatora oraz załatwienia formalności związanych z organizacją egzaminu (złożenie odpowiednich podań i uzyskanie zgód). Podstawę prawną znajdziecie w § 3. ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2011 Nr 204 poz. 1200).

Jakie zajęcia mogą być uznane jako fakultety?

Mogą to być zajęcia realizowane na Wydziale Psychologii jako zajęcia dedykowane doktorantom, zajęcia ogólnouniwersyteckie bądź kursy zewnętrzne: udział w szkołach letnich, realizacja kursów, kursy internetowe realizowane na innych uczelniach. W przypadku, kursów zewnętrznych  należy złożyć podanie do kierownika studiów doktoranckich o uznanie danego kursu za fakultet. Podanie powinno zawierać  liczbę godzin kursu, formę zaliczenia, proponowana liczbę punktów oraz być poparte przez promotora/promotorkę.

Jak zapisać się na fakultety prowadzone na Wydziale lub na innych wydziałach UW?

To zależy: nie ma tu systemowego rozwiązania. Warto dzwonić w tej sprawie do sekretariatu studiów doktoranckich wydziału, oferującego zajęcia, na które chcemy się zapisać. Na niektórych wydziałach można zapisać się bezpośrednio u prowadzących. W obu przypadkach niezbędne będzie przygotowanie podania o zgodę na dopisanie do USOSa.

Dydaktyka: ile zajęć mogę prowadzić?

Według uchwały RW, obowiązuje od 2017/2018: 30 godzin na studiach stacjonarnych obowiązkowo; dodatkowo można (ale nie trzeba) prowadzić 30 godzin dydaktyki na studiach stacjonarnych; na każde 30 godzin na stacjonarnych można wziąć dodatkowo 30 godzin na studiach wieczorowych.

To daje maksymalnie rocznie 120 godzin.

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą promotora i kierownika studiów doktoranckich można zwiększyć liczbę godzin (dotyczy wyłącznie zajęć obligatoryjnych, np. poprowadzenie tylko 3 grup PUP to już 180 godzin – przedmiot roczny, 60h).

Dydaktyka: czy zostanę wynagrodzony/a za prowadzenie zajęć?

Jeśli nie otrzymujesz stypendium doktoranckiego, zostaniesz wynagrodzony/a za każdą godzinę dydaktyki zgodnie z obowiązującą na wydziale stawką godzinową. Jeśli otrzymujesz stypendium, wówczas 30 godzin dydaktyki rocznie prowadzisz nieodpłatnie, w ramach tego stypendium.