Istotne dokumenty i akty prawne

Informujemy, iż rekrutacja w roku 2018/2019 była ostatnim naborem na studia doktoranckie na Wydziale Psychologii. Od 01.10.2019 będą prowadzić zajęcia szkoły doktorskie, organizowane aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim. 

Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z czterech szkół dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020.

Więcej informacji na: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/pl

Zgłaszanie publikacji do Polskiej Bibliografii Naukowej – formularz 

Listę aktów prawnych dotyczących studiów doktoranckich można znaleźć na stronie Biura ds. studiów doktoranckich i kształcenia podyplomowego UW.

Jednak szczególnie polecamy zapoznanie się z:

  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2011 Nr 204 poz. 1200).
  • Regulaminem Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzonym obwieszczeniem nr 10 Rektora UW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich
    na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Uchwałą Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.