Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora

Procedura wszczynania postępowań o nadanie stopnia doktora przeprowadzana jest przez Rady Naukowe Dyscyplin przy współpracy z Biurem Rad Naukowych, e-mail rnd.psychologia@uw.edu.pl

Doktoranci studiów doktoranckich wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na zasadach określonych w uchwale 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – link do uchwały 

W  przypadku  osób,  które  rozpoczęły  studia  doktoranckie  przed  rokiem akademickim 2019/2020 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego składany do przewodniczącego Rady Naukowej (par. 6 Uchwały 481)

Do wniosku dołącza się: 

  1. Konspekt rozprawy doktorskiej 
  2. Konspekt w wersji elektronicznej (płyta lub przesłana mailem w wersji PDF wraz z oświadczeniem)
  3. Oświadczenia promotorów:
    • Oświadczenie promotora pomocniczego
    • Oświadczenie promotora

WZORY WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIURA RAD NAUKOWYCH >>

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019-2020 >>