Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora

Procedura wszczynania postępowań o nadanie stopnia doktora przeprowadzana jest przez Rady Naukowe Dyscyplin przy współpracy z Biurem Rad Naukowych, e-mail rnd.psychologia@uw.edu.pl

Doktoranci studiów doktoranckich wszczynają postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na zasadach określonych w uchwale 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim – link do uchwały 

W  przypadku  osób,  które  rozpoczęły  studia  doktoranckie  przed  rokiem akademickim 2019/2020 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego składany do przewodniczącego Rady Naukowej (par. 6 Uchwały 481)

Do wniosku (wzór wniosku – POBIERZ) dołącza się: 

 1. Koncepcję pracy doktorskiej (według dotychczasowych wytycznych – POBIERZ), 
 2. Koncepcję w wersji elektronicznej (płyta lub przesłana mailem w wersji PDF wraz z oświadczeniem – POBIERZ),
 3. Oświadczenia promotorów:
  • Oświadczenie promotora pomocniczego – POBIERZ
  • Oświadczenie promotora – POBIERZ

Ważne!

 1. Wszczęcie wymienionej procedury do końca III roku nie jest warunkiem starania się o stypendium doktoranckie (terminowa realizacja studiów doktoranckich).
 2. Tryb procedowania Zespołu ds. przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora (doktorant składa wniosek, opinię promotora/promotorów oraz koncepcję pracy doktorskiej, zespół wskazuje recenzenta koncepcji, koncepcja podlega recenzji w czasie trzech tygodni od daty otrzymania recenzji przez wskazanego recenzenta przez Zespół ds. przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora na posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia).
 3. Wnioski złożone do połowy maja będą rozpatrywane na ostatniej, czerwcowej Radzie Naukowej Dyscypliny Psychologia, wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na wrześniowej Radzie Naukowej Dyscypliny Psychologia. 

Kolejne kroki:

 1. Doktorant składa wniosek o dalsze czynności w postępowaniu, wraz z: rozprawą doktorską, opinią promotora/promotorów, publikacjami, życiorysem, odpisem dyplomu i innymi dokumentami. (par. 12 Uchwały 481 Senatu UW).
 2. RND Psychologia powołuje Komisję Egzaminacyjną.
 3. Komisja Egzaminacyjna dokonuje weryfikacji spełnienia przez doktoranta wymagań określonych w uchwale 481 par. 4 ust. 1 (dyplom, efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK), czyli przeprowadza egzaminy (wytyczne egzaminów doktorskich zostaną umieszczone po podjęciu uchwały przez RND Psychologia).
 4. RND Psychologia powołuje Komisję Doktorską i trzech recenzentów.
 5. Komisja Doktorska podejmuje uchwałę o dopuszczeniu do obrony.
 6. Komisja Doktorska przeprowadza obronę.
 7. Komisja Doktorska występuje do RND Psychologia o nadanie stopnia doktora, wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
 8. RND Psychologia nadaje stopień doktora.

 

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019-2020