Imbir Kamil

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Osobowości
E-mail: kimbir@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 827
Pokój: 308
Dyżury: Wtorki 10:00 -12.00 i Środy 13:30-15:30
Działalność naukowa
Strony WWW: 
https://sites.google.com/psych.uw.edu.pl/kimbir/strona-główna
https://www.researchgate.net/profile/Kamil_Imbir

KARIERA NAUKOWA
2012 interdyscyplinarna rozprawa doktorska – Wydział Psychologii UW w ramach Kolegium MISMaP (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego)
2008 magisterium – Wydział Psychologii UW w ramach Kolegium MISMaP
2008 licencjat – Wydział Biologii UW w ramach Kolegium MISMaP

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Psychologia emocji i motywacji; rozróżnienie automatycznych i refleksyjnych źródeł procesów emocjonalnych; związki emocje – poznanie; neuronalne korelaty przetwarzania emocjonalnego; neurobiologia; metody neuroobrazowania.

PUBLIKACJE

2017

Imbir, K. (2017). Arousal and Subjective Significance Shapes Stimuli Interpretation across Warmth Vs. Competence Dimensions. Current Psychology, 1-10. (IF: 0.953)

Imbir, K. (2017). Valence and Origin of Emotional Words Influence on Subsequent Perception of Ambiguous Stimuli in Terms of Competence vs. Warmth. Journal of Psycholinguistic Research, Online first. (IF: 0.660)

Imbir, K. (2017). Words’ Origin of an Affective State, but not Valence, Shape the Reaction Latencies in a Word-Sign Choosing Ambiguous Task. Current Psychology, 1-10. Online First. (IF: 0.953) 

Imbir, K. (2017). The Affective Norms for Polish Short Texts (ANPST) Database Properties and Impact of Participants’ Population and Sex on Affective Ratings. Frontiers in Psychology8, 855. (IF: 2.323)

Imbir, K., Spustek, T., Duda, J., Bernatowicz, G., & Żygierewicz, J. (2017). N450 and LPC Event-Related Potential Correlates of an Emotional Stroop Task with Words Differing in Valence and Emotional Origin. Frontiers in Psychology8, 880.(IF: 2.323)

Imbir, K. (2017). Psychoevolutionary Theory of Emotion (Plutchik). In V. Zeigler-Hill & T. K. Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1–9). New York, NY: Springer International Publishing.

2016

Imbir, K. (2016). From heart to mind and back again. A duality of emotion overview on emotion-cognition interactions. New Ideas in Psychology, 43, 39-49. (IF: 1,79)

Antosz, A. & Imbir, K. (2016). Emotional quality of words and mindset suggestion reflect in ambiguous task performance. Journal of Cognitive Psychology, Online first. (IF: 1,892)

Imbir, K. & Gołąb, M. (2016). Affective reactions to music: norms for 120 excerpts of modern and classical music. Psychology of Music, Online first. (IF:2.01)

Imbir, K. (2016). Affective Norms for 4900 Polish Words Reload (ANPW_R): Assessments for Valence, Arousal, Dominance, Origin, Significance, Concreteness, Imageability and Age of Acquisition. Frontiers in Psychology, 7, 1081. (IF: 2,463)

Imbir, K. (2016). Affective Norms for 718 Polish Short Texts (ANPST): Dataset with Affective Ratings for Valence, Arousal, Dominance, Origin, Subjective Significance and Source Dimensions. Frontiers in Psychology, 7, 1030. (IF: 2,463)

Imbir, K., Spustek, T., & Żygierewicz, J. (2016). Effects of valence and origin of emotions evidenced by ERP correlates in Lexical Decision Task: the emotion duality approach. Frontiers in Psychology, 7, 271. (IF: 2,463)

Imbir, K. (2016). Subjective significance shapes arousal effects on modified Stroop Task performance: a Duality of Activation mechanisms account. Frontiers in Psychology, 7, 75. (IF: 2,463)

Imbir, K. (2016). Geneza ładunku emocjonalnego oraz sposób przetwarzania słów modyfikują postrzegane prawdopodobieństwo wystąpienia sekwencji losowych. Przegląd Psychologiczny, 59(2), 197-218.

2015

Imbir, K. (2015). Affective Norms for 1,586 Polish Words (ANPW): Duality of Mind Approach. Behavior Research Methods, 47, 860 – 870. (IF: 3,048)

Jarymowicz, M. & Imbir, K. (2015). Toward a human emotions taxonomy (based on their automatic vs. reflective origin). Emotion Review, 7(2), 183-188. (IF: 4,73)

Imbir, K. (2015). Does reading words differing in arousal load influence interference control in flanker task? Current Psychology, Online first. (IF: 0,644)

Imbir, K., Jarymowicz, M., Spustek, T., Kuś, R., & Żygierewicz, J. (2015).Origin of emotion effects on ERP correlates of emotional word processing: the emotion duality approach. PLoS One 10(5): e0126129. (IF: 3,057)

Imbir, K., Spustek, T., & Żygierewicz, J. (2015). Polish Pseudo-words List: Dataset of 3023 Stimuli with Judges Competent Ratings. Frontiers in Psychology, 6, 1395.(IF: 2,463)

Imbir, K. (2015). Pozytywne emocje poprawiają myślenie: znaczenie genezy emocji i trudności zadania dla sprawności wnioskowania sylogistycznego.Przegląd Psychologiczny, 58(2), 226-242.

2014

Imbir, K. & Rutniewska, M. (2014). Rola emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) w procesach intuicyjnych ocen społecznych. Psychologia Społeczna, 9(4), 455–465.

Imbir, K. (2014). Emocjonalne znaczenie słów: walidacja metody wyznaczania norm afektywnych dla słów polskich. Studia Psychologiczne, 52(2), 33-42.

2013

Imbir, K., Jarymowicz, M. (2013). The Effect of Automatic vs. Reflective Emotions on Cognitive Control in Antisaccade Tasks and the Emotional Stroop Test. Polish Psychological Bulletin, 44(2), 137-146.

Imbir, K. (2013). Geneza i źródło emocji jako czynniki modulujące obszar uwagi // Origins and Sources of Emotion as Factors that Modulate the Scope of Attention. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 16(2), 109-132.

Imbir, K. (2013). Zdegradowane prezentacje słów związanych z emocjami o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy efektywności kontroli uwagi w Teście Antysakkad. Psychologia – Etologia – Genetyka, 28, 81-96.

Imbir, K., Jarymowicz, M. (2013). Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs refleksyjnych) na formułowanie sądów. Psychologia Społeczna, 8(26), 251–261.

Jarymowicz, M., Imbir, K., Jasielska, D., Wolak, T., Naumczyk, P. (2013). Wzbudzanie emocji specyficznych dla automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania a odpowiedzi hemodynamiczne mózgu (badanie z wykorzystaniem fMRI). Psychologia – Etologia – Genetyka, 27, 7–24.

2012

Błaszczak, W., Imbir, K. (2012). Use of affective priming to measure implicit self-reference effect. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 111(1), 107-114. (IF: 0,44)

Imbir, K., Jarymowicz, M., Żygierewicz, J., Kuś, R., Michalska, M., Kruszyński, M., Durka, P. (2012). Emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a potencjały związane z bodźcem (ERP). Psychologia – Etologia – Genetyka, 26, 23-41.

Imbir, K., Jasielska, D. (2012). Emocje o genezie refleksyjnej: znaczenie w funkcjonowaniu psychicznym i próby pomiaru. W: H. Szuster, D. Maison, D. Karwowska (red.), W stronę podmiotowości. O emocjach, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania (s. 27 – 43). Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

Przed doktoratem

Imbir, K., Jarymowicz, M. (2011b). Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej, a przejawy poznawczej kontroli w Emocjonalnym Teście Stroopa. Psychologia – Etologia – Genetyka, 24, 7-25.

Imbir, K., Jarymowicz, M. (2011a). Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy efektywności kontroli uwagi w Teście Antysakkad. Psychologia – Etologia – Genetyka, 23, 9-28.

Jarymowicz, M., Imbir, K. (2011). O dynamice emocji wzbudzanych automatycznie bądź refleksyjnie. W: D. Doliński, W. Błaszczak (red.), Dynamika Emocji. Teoria i praktyka (s. 13 – 30). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarymowicz, M., Imbir, K. (2010). Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd Psychologiczny, 53(4), 439-461.

 

PROJEKTY BADAWCZE

Aktualnie realizowane

Kierownik projektu finansowanego przez NCN (2014 – 17) w konkursie OPUS 5 numer 2013/09/B/HS6/00303 na temat „Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym bądź refleksyjnym systemem wartościowania: konstrukcja norm afektywnych, badania potencjałów związanych z bodźcem (ERP) oraz EDA” realizowanego na Akademii Pedagogiki Specjalnej

Zrealizowane

Kierownik projektu finansowanego przez NCN (2013 – 16) w konkursie SONATA 4 numer 2012/07/D/HS6/02013 na temat „Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach złożoności” zrealizowanego na Akademii Pedagogiki Specjalnej

Główny wykonawca w grancie promotorskim finansowanym przez MNiSW(2010-12) w ramach umowy numer N N106 352340 na temat „Emocje o genezie automatycznej i refleksyjnej a efektywność niekontrolowanego przetwarzania informacji słownych” zrealizowanym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Główny wykonawca w grancie własnym Prof. Jarymowicz finansowanym przez MNiSW (2009-12) w ramach umowy nr: N N106 059837 na temat „Specyfikacja emocji w dwóch systemach regulacji – homeostatycznym i transgresyjnym: perspektywa psychologiczna i neurobiologiczna” zrealizowanym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w edycji 2016

Laureat konkursu stypendialnego START 2016 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW za dorobek publikacyjny (maj 2016)

Nagroda im Salomona Ascha przyznana przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie Psychologia Społeczna w 2014 roku – Przyznana na zjeździe PSPS w Łodzi (wrzesień 2015)

Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora APS za dorobek publikacyjny i badawczy: maj 2015

Stypendium Rektora APS dla najlepszych młodych badaczy: 2014-15

Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora APS za dorobek publikacyjny: maj 2014

Specjalne Stypendium Naukowe (SSN) kolegium MISMaP – stypendium naukowe: 2011 – 2012

Stypendium Doktoraty dla Mazowsza: 2010 – 2011

Mazowieckie Stypendium Doktoranckie roku akademickiego 2008/2009

Pierwsze miejsce w konkursie na poster ilustrujący pracę badawczą na Wydziale Psychologii UW; maj 2007

Drugie miejsce w konkursie na poster ilustrujący pracę badawczą na Wydziale Psychologii UW; maj 2008

 

 

Działalność dydaktyczna

PROWADZONE ZAJĘCIA

Psychologia Emocji i Motywacji – Wykład obligatoryjny
Umiejętności Akademickie – Ćwiczenia obligatoryjne
Psychologia Eksperymentalna – Ćwiczenia obligatoryjne
Jeden umysł, dwa systemy – Seminarium fakultatywne

PROPOZYCJA TEMATYKI PRAC ROCZNYCH I MAGISTERSKICH

Temat przewodni: Emocje i podejmowanie decyzji

Co wpływa na podejmowane przez nas decyzje? Jaką rolę pełnią emocje? Ile jest w nas racjonalności? Jak podejmować trafne wybory? Te pytania stanowić będą oś zainteresowań prowadzonych seminariów. Do odpowiedzi na nie postaramy się użyć dwusystemowych teorii umysłu. Mówiąc o dwóch systemach mamy na myśli rozróżnienie procesów automatycznych (niekontrolowanych, spontanicznych i intuicyjnych) oraz refleksyjnych (kontrolowanych, wymagających wysiłku i opartych o myślenie). Dwusystemowe podejście zaowocowało odkryciem wielu złudzeń i błędów poznawczych, takich zjawisk jak na przykład efekt „mniej znaczy więcej”. Polega on na tym, że jesteśmy w stanie więcej zapłacić za mniejszą porcję lodów, ale podanych w małym kubku „z górką” niż za większą porcję nie wypełniającą całości trochę większego kubka. Dlaczego tak jest? Wciąż brak kompleksowego porównania sytuacji w których działają oba systemy oraz empirycznych opisów interakcji pomiędzy nimi, co może mieć fundamentalne znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmów rządzących codziennymi wyborami. W trakcie badań postaramy się znaleźć odpowiedzi na takie i podobne pytania korzystając z generowania pomysłów na eksperymenty testujące i weryfikujące nasze przypuszczenia.

Literatura:
Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
Sokołowska, J. (2012). Dualizm poznania a procesy decyzyjne. W: A. Falkowski, T. Zaleśkiewicz (red.), Psychologia poznawcza w praktyce (str.53 – 73). Warszawa PWN.

 

Działalność organizacyjna

CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH

The Consortium of European Research on Emotion (CERE)
The European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN)

RECENZENT

JCR: Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience (1); Behavior Research Methods (1); Psychology of Music (1); Psychological Reports (1)

Czasopisma Punktowane: Psychologia Społeczna (3); Roczniki Psychologiczne(1); Folia Psychologica (1)

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski – dr hab. Jarosław Żygierewicz (2011 – 12 oraz 2013 do teraz)

Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach – dr Tomasz Wolak w ramach grantu własnego MNiSW (2009 – 12) przyznanego dla Prof. Jarymowicz nr: N N106 059837 na temat „Specyfikacja emocji w dwóch systemach regulacji – homeostatycznym i transgresyjnym: perspektywa psychologiczna i neurobiologiczna”

STAŻE NAUKOWE

ESCON 2 Workshop on Social Neuroscience, Ghent, 21 – 25 czerwca 2010

3rd Summer School on Motivation, Porto, 30 sierpnia – 2 września 2010

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE (najważniejsze, międzynarodowe)

Imbir. K. (2015). Poster: „Duality of emotion approach in case of flanker task performance. An attempt to understand emotion – cognition interactions from new perspective.” 6th International Conference on Spatial Cognition: “Space and Situated Cognition”. Rzym, Włochy (wrzesień 2015).

Imbir, K., Antosz, A. (2015). Poster: „Duality of mind and duality of emotion shapes ambiguous task performance. Dual processes in cognitive and emotional domains shapes ambiguous task performance.” Conference of the International Society for Research on Emotion (ISRE). Genewa, Szwajcaria (lipiec, 2015).

Imbir, K., Żygierewicz, J., Spustek, T. (2014). Poster: „ERP’s correlates of Automatic and Reflective emotions related words processing.” Second Conference of European Society for Cognitive and Affective Neurosciences. Dortmund, Niemcy (maj 2014).

Imbir, K. (2014). Poster: „Positive emotions enhance thinking: the role of emotions origins and task difficulty for the efficiency of linear order reasoning.” VI. Dubrovnik Conference on Cognitive Science, Dubrovnik, Chorwacja (maj 2014).

Imbir, K. (2012). Referat: „The effect of different positive and negative emotions on the performance of the antisaccade task” The Consortium of European Research on Emotion Conference (CERE – 4th edition). Canterbury, GB (maj 2012).

Imbir, K., Żygierewicz, J., Jarymowicz, M. (2012). Poster: “An ERP study of dynamic emotional words processing: valence and source of emotion”. First Conference of European Society for Cognitive and Affective Neurosciences. Marsylia, Francja (maj 2012).

Imbir, K. (2012). Co-organizer of invited symposium: „Affect and cognition in regulation of the mental and behavioral activity” 4 th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology „Personality and Control”. Kazimierz Dolny (sierpień 2012).

Karwowska, D., Imbir, K. (2012). Referat: „On the limits of the influence of orientation reflex and primary affect” 4 th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology „Personality and Control”. Kazimierz Dolny (sierpień 2012).

Imbir, K. (2011). Poster: „ An ERP study of Automatic vs. reflective basis in emotional diversity.”„Neuronus”. Kraków (kwiecień 2011).

Imbir, K. (2010). Referat: „Automatic vs. reflective basis in emotion diversity. The neurobiological basis and consequences for information processing” The 12th International Conference on Motivation. Porto, Portugalia (sierpień 2010).

Imbir, K., Jasielska, D. (2010). Poster: „Mapping of emotion based on homeostatic and transgressive mechanisms. An fMRI study.” International Neuropsychological Society Congress. Kraków (czerwiec 2010).

Imbir, K., Demicka, D. (2010). Poster: “Different Emotional Systems and Optimism for the Future”. The third European Conference on Emotion. Lille, Francja (sierpień 2010).

Demicka, D. Imbir, K. (2010). Poster: “Are Optimists Better at Controlling Their Mood?” The third European Conference on Emotion. Lille, Francja (sierpień 2010).