Specjalizacje

Specjalizacje to bloki zajęć ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej.

Wydział oferuje możliwość wyboru jednej lub więcej spośród dziewięciu specjalizacji, a w ramach nich ćwiczeń, warsztatów i staży pozwalających nabyć umiejętności praktyczne. Możliwe jest także ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji (tzw. specjalizacja ogólna) – student sam wybiera kursy z różnych specjalizacji, które zamierza ukończyć, w zależności od swoich zainteresowań.

Ponadto studenci w ramach studiów mają możliwość odbycia 100-godzinnych praktyk.

 

Neuropsychologia kliniczna

Kierowniczka: dr Anna Bolewska

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z neuropsychologią człowieka dorosłego. Neuropsychologia zajmuje się badaniem związku zachowania ze strukturami mózgu w normie i w patologii. Specjalizacja ta pozwala zrozumieć neuronalne podstawy procesów poznawczych, emocji i świadomych działań. Poza podstawami teoretycznymi i metodologicznymi oferuje wiedzę i trening umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych użytecznych w praktyce klinicznej. Dotyczy to również współczesnych metod badania pracy mózgu i podstaw neuroobrazowania oraz nowoczesnych technologii elektronicznych stosowanych w diagnostyce i rehabilitacji. Program obejmuje 460 godz. obligatoryjnych  i 44 ETCS dla osób wybierających specjalizację a otwartych w większości dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia są zgrupowane w 3 bloki: blok teoretyczno-metodologiczny, blok diagnostyczny (praktyczny) i blok rehabilitacyjny (z udziałem pacjentów odwiedzających Wydział). Przygotowanie do specjalizacji stanowią zajęcia fakultatywne na pierwszych latach studiów.

Liczba godzin/ECTS zajęć obowiązkowych  460/44

Liczba godzin/ECTS zajęć do wyboru  0

Program specjalizacji

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny

Kierowniczka: dr hab. Grażyna Kmita

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach dziecięcych, poradniach i placówkach medycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach edukacyjnych, Studenci podczas wykładu i seminariów otrzymują wiedzę teoretyczną dotyczącą psychopatologii rozwoju, zaburzeń rodziny i różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin. Ponadto podczas ćwiczeń mają możliwość praktycznego stosowania wiedzy, analizując materiał kliniczny (nagrania wideo) oraz uczestnicząc w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami podczas ćwiczeń stażowych (do wyboru: zajęcia w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci lub udział w terapii rodzin). Od roku akademickiego 2014/15 studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek:

 • Terapia dzieci z różnymi problemami klinicznymi
 • Terapia rodzin
 • Diagnoza i terapia dzieci z chorobami układu nerwowego

Program specjalizacji obejmuje 480 godz. zajęć (48 punktów ECTS), w tym:

 • 90 godzin wykładu na temat zaburzeń rozwoju dziecka oraz zaburzeń rodziny;
 • 120 godzin seminarium z zakresu pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie;
 • 120 godzin ćwiczeń z technik diagnozy i terapii dzieci i rodzin, w tym 30 godzin – genogram własny;
 • 120 godz. ćwiczeń stażowych w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW albo udział w ćwiczeniach stażowych z terapii rodzin.
 • 30 godzin – zajęcia specjalizacyjne rozszerzające wiedzę studenta; do wyboru jedne zajęcia spośród trzech seminariów i jednego wykładu

Liczba godzin/ECTS zajęć obowiązkowych: 450/45

Liczba godzin/ECTS zajęć do wyboru: 30/3

Program specjalizacji

Psychoterapia

Specjalizacja przygotowuje studentów do zawodu psychoterapeuty lub psychologa klinicznego, zajmującego się diagnozą zaburzeń psychicznych, pomocą psychologiczną i psychoterapią. Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w poradniach, w ośrodkach zdrowia, szpitalach lub w ramach prywatnej praktyki psychologicznej.

Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Specjalizacja przekazuje studentom wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi oraz ich rodzinom. W ramach zajęć specjalizacyjnych studenci odbywają m.in. lektorat z Polskiego Języka Migowego. Psycholog o tej specjalizacji może znaleźć zatrudnienie np. w placówkach terapii dziecięcej, poradniach, ośrodkach wczesnej interwencji, placówkach edukacyjnych, ośrodkach oferujących pomoc osobom z niepełnosprawnością, ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych lub prywatnej praktyce psychologicznej

Psychologia sądowa

Specjalizacja przygotowuje studentów do współpracy z policją oraz wymiarem sprawiedliwości w zakresie psychologii kryminalistycznej, penitencjarnej oraz orzecznictwa w prawie rodzinnym i cywilnym. Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w policji, sądach, więziennictwie lub jako biegły.

Psychologia ekonomiczna

Specjalizacja przygotowuje studentów do wspomagania marketingowych i ekonomicznych procesów decyzyjnych, planowania strategii rynkowych przedsiębiorstw oraz zamawiania, planowania i realizacji badań rynkowych i opinii społecznej. Dostarcza wiedzy na temat mechanizmów zachowań konsumenckich i zakupowych. Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w firmach badania opinii i rynku, agencjach reklamowych, domach mediowych oraz w działach marketingu i działach badawczych różnych firm i organizacji.

Psychologia wychowawcza stosowana

Kierownik specjalizacji: Dr hab. Grażyna Katra

Specjalizacja uczy diagnozowania różnorodnych problemów dzieci i dorosłych oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej, takich jak doradztwo, mediacje szkolne i rodzinne, elementy terapii rodzin, psy­choprofilaktyka itp. Większość zajęć ma charakter praktyczny i jest prowadzona we współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki potrzebne do uzyskania uprawnień pedagogicznych, które studentom zainteresowanym pracą na stanowisku psychologa szkolnego umożliwiają korzystanie z przywilejów Karty Nauczyciela. Niektóre placówki wymagają także takich uprawnień od osób prowadzących zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym z ramienia firm zewnętrznych.

Przykładowe zajęcia:

 • Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka
 • Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole
 • Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami
 • Podstawy poradnictwa wychowawczego
 • Diagnoza trudności szkolnych i Terapia pedagogiczna
 • Psychopatologia rozwojowa okresu dzieciństwa

Możliwości zatrudnienia:

 • szkoły podstawowe, gimnazja i licea,
 • przedszkola, publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki diagnostyczne,
 • ośrodki zajmujące się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz psychoprofilaktyką,
 • instytucje opracowujące programy wychowawcze i edukacyjne oraz kontrolujące pracę placówek wychowawczych i oświatowych.

Lista przedmiotów specjalizacji 2017-2019

Lista przedmiotów specjalizacji 2018-2020

Wspieranie rozwoju osobowości

Specjalizacja dla studiów dziennych i wieczorowych
Specjalizacja z naborem: 14 miejsc dla studentów dziennych
oraz 14 miejsc dla studentów wieczorowych
440 godzin, 46,5 punktu

 

Opis specjalizacji:

Celem specjalizacji jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych. Na zajęcia składają się wykłady oraz seminaria, które mają na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki grupy, procesu grupowego oraz mechanizmów i metod rozwoju osobowości, oraz treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na grupę. Osobną kategorię zajęć stanowią zajęcia dostarczające wiedzy na temat konkretnych technik pracy z różnymi grupami oraz pozwalające wypróbować te techniki w bezpiecznych warunkach zajęć. Dodatkowo na drugim roku specjalizacji, w ramach stażu, studenci przygotowują pod kierunkiem opiekuna program warsztatu oraz prowadzą (w parach) przygotowany warsztat dla grupy osób poza Wydziałem Psychologii.

Kryterium naboru:                                        

Średnia ocen (średnia minimalna jest ustalana w każdym roku po pierwszej turze zapisów na specjalizację)

Warunki ukończenia specjalizacji:

Zaliczenie wszystkich zajęć obligatoryjnych oraz wybranych zajęć „do wyboru” w tym: dwóch treningów 30-to godzinnych  (w zależności od oferty zajęć na dany rok: Trening twórczości, Trening asertywności, Warsztat komunikacji interpersonalnej, Trening umiejętności zarządzania stresem,  Trening relaksacyjny, Trening Inteligencji Emocjonalnej, Trening regulacji emocji, Trening autorefleksji), dwóch seminariów fakultatywnych (Niektóre uwarunkowania skuteczności kontroli emocji, Sytuacje trudne w pracy trenera, Podstawy praktyki coachingu, Uprzedzona osobowość).

Ocena końcowa ze specjalizacji jest średnią wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów realizowanych w ramach specjalizacji.

WSPIERANIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI opis 2017

Psychometria stosowana

Celem specjalizacji „Psychometria” jest wyposażenie studentów w wiedzę o zasadach i procedurach konstruowania oryginalnych narzędzi oraz adaptowania i stosowania już istniejących zagranicznych narzędzi diagnostycznych w badaniach psychologicznych. Duży nacisk położony jest na zapoznanie studentów z podstawami najnowszej wiedzy psychometrycznej (np. IRT, teoria generalizowalności). Powiązane jest to z praktycznym ćwiczeniem umiejętności analizy danych psychometrycznych w pracowni komputerowej z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania (R, Amos, SPSS). Student kończący specjalizację ma pogłębioną wiedzę o sposobie konstrukcji i walidacji testów psychologicznych oraz o zasadach ich użytkowania, rozumie klasyczne oraz nowoczesne modele pomiarowe, a także poszczególne właściwości testów psychologicznych oraz zakres metod ich ustalania (rzetelność, trafność, normalizacja właściwości pozycji testowych).

Specjalizacja dysponuje bogatą ofertą zajęć teoretycznych i praktycznych, w ramach których studenci mają okazję: zapoznać się z podstawami planowania i organizowania prac konstrukcyjnych i adaptacyjnych testów psychologicznych oraz ich zastosowania w diagnozie indywidualnej; nabyć wiedzę dotyczącą statystycznego opracowania wyników niezbędnych do stworzenia lub zaadaptowania testów. Ponadto studenci mogą zapoznać się ze szczegółowymi zagadnieniami, takimi jak specyfika psychometrycznego pomiaru afektu, inteligencji czy osobowości.

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy odbywa się poprzez wykonanie dwóch obowiązkowych prac o charakterze empirycznym. Pierwsza z nich polega na adaptacji lub konstrukcji samodzielnie wybranego testu a druga na przeprowadzeniu wszechstronnej diagnozy przypadku przy zastosowaniu standardowych narzędzi diagnostycznych. Obie prace wykonywane będą na zasadzie indywidualnej pracy z tutorem.

Program specjalizacji jest realizowany w wymiarze 330 godzin obligatoryjnych i 150 zajęć fakultatywnych w czterech semestrach studiów. Formalnym warunkiem zrealizowania specjalizacji jest zaliczenie wszystkich obligatoryjnych zajęć oraz wybranych zajęć fakultatywnych, a ocena końcowa obliczana jest w następujący sposób: 80% na podstawie ważonej oceny z dwóch empirycznych prac własnych, realizowanych w trakcie obligatoryjnych zajęć konsultacyjno-ćwiczeniowych, 20% na podstawie ważonej oceny z pozostałych przedmiotów zrealizowanych w ramach specjalizacji.

Specjalizacja „Psychometria” może być realizowana samodzielnie lub razem z inną specjalizacją. Daje to wiedzę z określonej dziedziny (np. z organizacji i pracy, z rozwoju człowieka) połączoną z umiejętnościami prowadzenia badań psychometrycznych, czyli używania, a przede wszystkim – tworzenia narzędzi pomiaru. Przydawać się może do prowadzenia badań i analiz w korporacjach (HR) oraz ośrodkach badania opinii. Umiejętności psychometryczne są też ważne w ewentualnej dalszej karierze naukowej.

Psychologia organizacji i pracy

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy przy zarządzaniu ludźmi, rozwiązywaniu konfliktów i podejmowaniu decyzji, poszukiwaniach pracowników, systemach ocen pracowniczych oraz badania warunków pracy. Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w działach human resources, czyli zarządzania ludźmi (kadrami) lub w firmach zajmujących się konsultacjami organizacyjnymi.
Więcej na stronie specjalizacji: http://www.spop.uw.edu.pl