Specjalizacje

Specjalizacje to bloki zajęć ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej.

Wydział oferuje możliwość wyboru jednej lub więcej spośród dziewięciu specjalizacji, a w ramach nich ćwiczeń, warsztatów i staży pozwalających nabyć umiejętności praktyczne. Możliwe jest także ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji (tzw. specjalizacja ogólna) – student sam wybiera kursy z różnych specjalizacji, które zamierza ukończyć, w zależności od swoich zainteresowań.

Ponadto studenci w ramach studiów mają możliwość odbycia 100-godzinnych praktyk.

 

Rekrutacja na specjalizacje 2019-2021

• I tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem 07.05.2019 – 09.05.2019
• Decyzje kierowników specjalizacji o przedłużeniu/zakończeniu naboru 14.05.2019 – 16.05.2019
• II tura zapisów studentów na specjalizacje z naborem 18.05.2019 – 20.05.2019
• Decyzje kierowników specjalizacji i zakończenie naboru 22.05.2019 – 23.05.2019

 

Neuropsychologia kliniczna

Kierowniczka: dr Anna Bolewska

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z neuropsychologią człowieka dorosłego. Neuropsychologia zajmuje się badaniem związku zachowania ze strukturami mózgu w normie i w patologii. Specjalizacja ta pozwala zrozumieć neuronalne podstawy procesów poznawczych, emocji i świadomych działań. Poza podstawami teoretycznymi i metodologicznymi oferuje wiedzę i trening umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych użytecznych w praktyce klinicznej. Dotyczy to również współczesnych metod badania pracy mózgu i podstaw neuroobrazowania oraz nowoczesnych technologii elektronicznych stosowanych w diagnostyce i rehabilitacji. Program obejmuje 460 godz. obligatoryjnych  i 44 ETCS dla osób wybierających specjalizację a otwartych w większości dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia są zgrupowane w 3 bloki: blok teoretyczno-metodologiczny, blok diagnostyczny (praktyczny) i blok rehabilitacyjny (z udziałem pacjentów odwiedzających Wydział). Przygotowanie do specjalizacji stanowią zajęcia fakultatywne na pierwszych latach studiów.

Liczba godzin/ECTS zajęć obowiązkowych  460/44

Liczba godzin/ECTS zajęć do wyboru  0

Program specjalizacji 2018-2020

Program specjalizacji 301 2019-2021

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny

Kierowniczka: dr hab. Grażyna Kmita

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach dziecięcych, poradniach i placówkach medycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach edukacyjnych, Studenci podczas wykładu i seminariów otrzymują wiedzę teoretyczną dotyczącą psychopatologii rozwoju, zaburzeń rodziny i różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin. Ponadto podczas ćwiczeń mają możliwość praktycznego stosowania wiedzy, analizując materiał kliniczny (nagrania wideo) oraz uczestnicząc w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami podczas ćwiczeń stażowych (do wyboru: zajęcia w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci lub udział w terapii rodzin). Studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek:

 • Terapia dzieci z różnymi problemami klinicznymi
 • Terapia rodzin
 • Diagnoza i terapia dzieci z chorobami układu nerwowego

Program specjalizacji obejmuje 480 godz. zajęć (48 punktów ECTS), w tym:

 • 90 godzin wykładu na temat zaburzeń rozwoju dziecka oraz zaburzeń rodziny;
 • 120 godzin seminarium z zakresu pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie;
 • 120 godzin ćwiczeń z technik diagnozy i terapii dzieci i rodzin, w tym 30 godzin – genogram własny;
 • 120 godz. ćwiczeń stażowych w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW albo udział w ćwiczeniach stażowych z terapii rodzin.
 • 30 godzin – zajęcia specjalizacyjne rozszerzające wiedzę studenta; do wyboru jedne zajęcia spośród trzech seminariów i jednego wykładu

Liczba godzin/ECTS zajęć obowiązkowych: 450/45

Liczba godzin/ECTS zajęć do wyboru: 30/3

Program specjalizacji 2018-2020

Psychoterapia

CEL SPECJALIZACJI 

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z prawidłowościami powstawania zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz oddziaływań psychoterapeutycznych. Zajęcia specjalizacyjne po pierwsze, dostarczają wiedzy o koncepcjach wyjaśniających powstawanie zaburzeń psychicznych, oraz o metodach i technikach psychoterapii, jak również o zjawiskach występujących w procesie psychoterapii. Po drugie, kształcą umiejętności w zakresie rozumienia człowieka i wywierania wpływu w toku psychoterapii na pacjenta. Po trzecie, uczą umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, w tym psychoterapii.  

Wiedza z zakresu psychologii klinicznej, jak również umiejętności prowadzenia psychoterapii są użyteczne w pracy psychologa klinicznego, to jest w oddziałach szpitalnych, poradniach zdrowia psychicznego, państwowych i prywatnych ośrodkach psychoterapeutycznych, gabinetach psychologicznych. Umiejętność wnikliwego rozumienia ludzi i skutecznego kierowania nimi jest przydatna także i w innych obszarach pracy psychologa, jak prowadzenie szkoleń i konsultacji dla menedżerów, rekrutacja pracowników, praca z zespołami ludzi.  
 
KRYTERIA NABORU NA SPECJALIZACJĘ  

Specjalizacja prowadzona jest w ramach studiów dziennych i wieczorowych. Maksymalną liczbą studentów przyjętych na specjalizację są 24 osoby.  

Przyjmowani są studenci, którzy uzyskają (niezależnie od trybu studiów) najwyższe średnie ocen ze wszystkich przedmiotów obligatoryjnych lat I – II i zimowego semestru roku III. Każdy przedmiot obligatoryjny musi być zaliczony. Przyjęcie tego kryterium pomaga wyłonić osoby, które mają odpowiedzialny stosunek do obowiązków, których się podejmują. Poziom średniej wymaganej do przyjęcia na specjalizację co roku jest inny i różni się też wariancją. Jest tworzona lista rezerwowa kandydatów na specjalizację, którzy mają niższe średnie. Gdy z powodów losowych ktoś z listy zasadniczej rezygnuje ze specjalizacji, wówczas na jego miejsce jest przyjmowana osoba z listy rezerwowej. Osoby przyjęte na specjalizację oraz kandydaci z listy rezerwowej mają pierwszeństwo w zapisach na zajęcia organizowane w ramach specjalizacji.

Studentów studiujących na studiach międzywydziałowych (MISH, MISMAP) a zainteresowanych przyjęciem na specjalizację obowiązują te same kryteria. 

Zajęcia specjalizacyjne organizowane przez Katedrę Psychopatologii i Psychoterapii na IV i V roku studiów w większości są otwarte dla osób, które nie są formalnie uczestnikami specjalizacji. Tylko ćwiczenia z psychoterapii prowadzone na V roku studiów w Akademickim 
Ośrodku Psychoterapii (AOP) oraz ćwiczenia z psychiatrii, które odbywają się w szpitalu psychiatrycznym, są dostępne wyłącznie dla osób przyjętych na specjalizację.

Plan specjalizacji 308 2019

Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Specjalizacja przekazuje studentom wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie udzielania pomocy psychologicznej osobom chorym somatycznie oraz osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także ich rodzinom.

Podczas zajęć specjalizacyjnych poruszane są m.in. takie zagadnienia jak: psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje chorób somatycznych, diagnoza oraz pomoc psychologiczna osobie chorej oraz z niepełnosprawnością, stres traumatyczny w praktyce psychologii zdrowia i rehabilitacji, profilaktyka oraz promocja zdrowia. W ramach zajęć studenci mają również możliwość poznania metod wspomagania rozwoju osobowego i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, a także nabycie umiejętności stosowania języka migowego.

Psycholog o tej specjalizacji może znaleźć zatrudnienie np. w placówkach służby zdrowia (ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych), poradniach, ośrodkach wczesnej interwencji, placówkach edukacyjnych, ośrodkach oferujących pomoc osobom z niepełnosprawnością lub prywatnej praktyce psychologicznej.

 

UWAGA! Od 2019 roku nie ma zapisów na specjalizację – świadectwo ukończenia specjalizacji otrzymają studenci, którzy zrealizują pełen program zajęć specjalizacyjnych (360h)

Ramowy program specjalizacji 306 skrót 2019/2021

Plan specjalizacji 306 2019-2021

Psychologia sądowa

Specjalizacja przygotowuje studentów do współpracy z policją oraz wymiarem sprawiedliwości w zakresie psychologii kryminalistycznej, penitencjarnej oraz orzecznictwa w prawie rodzinnym i cywilnym. Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w policji, sądach, więziennictwie lub jako biegły.

Plan specjalizacji 304 2019-2021

Psychologia ekonomiczna

Psychologia ekonomiczna

Kierownik: dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło

 

Psychologia ekonomiczna to stosunkowo młoda dziedzina, zajmująca się badaniem interakcji zachodzących między człowiekiem a systemem ekonomicznym.

Celem specjalizacji jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności psychologicznych związanych z  ekonomicznymi zachowaniami człowieka, traktowanego jako jeden z elementów systemu ekonomicznego (człowieka kształtującego ten system oraz będącego podmiotem jego oddziaływań). Wiedza ta jest niezmiernie przydatna w instytucjach podejmujących decyzje finansowe i publiczne, adresujących swoje działania do człowieka jako konsumenta i uczestnika rynku pracy. Program specjalizacji ma przygotowywać studentów do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie wspomagania marketingowych i ekonomicznych procesów decyzyjnych oraz zamawiania, planowania i realizacji badań marketingowych.

 Szczególny nacisk położony jest na rozwinięcie:

 1. Wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w systemie ekonomicznym
 2. Wiedzy na temat funkcjonowania człowieka jako konsumenta dóbr i usług, obejmującej:
 1. umiejętność formułowania przewidywań zachowań konsumentów dóbr i usług w różnych zadaniach i sytuacjach (reakcje na inflację, oddziaływania marketingowe, sposób dysponowania środkami finansowymi, itp.);
 2. umiejętność realizowania badań marketingowych na potrzeby znalezienia rozwiązań dla konkretnych problemów marketingowych.

 

 

Liczba godzin i ECTS zajęć obowiązkowych: 360 godzin / 48 ECTS

 

Liczba godzin i ECTS zajęć do wyboru:  0

 

Oferta zajęć fakultatywnych do specjalizacji jest zmienna. Studenci nie mają obowiązku realizowania żadnego z tych kursów, zatem 0 (ale na ogół większość korzysta).

Plan specjalizacji 311 2019-2021

Psychologia wychowawcza stosowana

Kierownik specjalizacji: Dr hab. Grażyna Katra

Specjalizacja uczy diagnozowania różnorodnych problemów dzieci i dorosłych oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej, takich jak doradztwo, mediacje szkolne i rodzinne, elementy terapii rodzin, psy­choprofilaktyka itp. Większość zajęć ma charakter praktyczny i jest prowadzona we współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki potrzebne do uzyskania uprawnień pedagogicznych, które studentom zainteresowanym pracą na stanowisku psychologa szkolnego umożliwiają korzystanie z przywilejów Karty Nauczyciela. Niektóre placówki wymagają także takich uprawnień od osób prowadzących zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym z ramienia firm zewnętrznych.

Przykładowe zajęcia:

 • Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka
 • Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole
 • Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami
 • Podstawy poradnictwa wychowawczego
 • Diagnoza trudności szkolnych i Terapia pedagogiczna
 • Psychopatologia rozwojowa okresu dzieciństwa

Możliwości zatrudnienia:

 • szkoły podstawowe, gimnazja i licea,
 • przedszkola, publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki diagnostyczne,
 • ośrodki zajmujące się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz psychoprofilaktyką,
 • instytucje opracowujące programy wychowawcze i edukacyjne oraz kontrolujące pracę placówek wychowawczych i oświatowych.

Lista przedmiotów specjalizacji 2017-2019

Lista przedmiotów specjalizacji 2018-2020

Wspieranie rozwoju osobowości

Specjalizacja dla studiów dziennych i wieczorowych
Specjalizacja z naborem: 14 miejsc dla studentów dziennych
oraz 14 miejsc dla studentów wieczorowych
440 godzin, 46,5 punktu

 

Opis specjalizacji:

Celem specjalizacji jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych. Na zajęcia składają się wykłady oraz seminaria, które mają na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki grupy, procesu grupowego oraz mechanizmów i metod rozwoju osobowości, oraz treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na grupę. Osobną kategorię zajęć stanowią zajęcia dostarczające wiedzy na temat konkretnych technik pracy z różnymi grupami oraz pozwalające wypróbować te techniki w bezpiecznych warunkach zajęć. Dodatkowo na drugim roku specjalizacji, w ramach stażu, studenci przygotowują pod kierunkiem opiekuna program warsztatu oraz prowadzą (w parach) przygotowany warsztat dla grupy osób poza Wydziałem Psychologii.

Kryterium naboru:                                        

Średnia ocen (średnia minimalna jest ustalana w każdym roku po pierwszej turze zapisów na specjalizację)

Warunki ukończenia specjalizacji:

Zaliczenie wszystkich zajęć obligatoryjnych oraz wybranych zajęć „do wyboru” w tym: dwóch treningów 30-to godzinnych  (w zależności od oferty zajęć na dany rok: Trening twórczości, Trening asertywności, Warsztat komunikacji interpersonalnej, Trening umiejętności zarządzania stresem,  Trening relaksacyjny, Trening Inteligencji Emocjonalnej, Trening regulacji emocji, Trening autorefleksji), dwóch seminariów fakultatywnych (Niektóre uwarunkowania skuteczności kontroli emocji, Sytuacje trudne w pracy trenera, Podstawy praktyki coachingu, Uprzedzona osobowość).

Ocena końcowa ze specjalizacji jest średnią wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów realizowanych w ramach specjalizacji.

WSPIERANIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI opis 2017

Opis specjalizacji WRO 2019-2021

 

 

Psychologia organizacji i pracy

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy przy zarządzaniu ludźmi, rozwiązywaniu konfliktów i podejmowaniu decyzji, poszukiwaniach pracowników, systemach ocen pracowniczych oraz badania warunków pracy. Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w działach human resources, czyli zarządzania ludźmi (kadrami) lub w firmach zajmujących się konsultacjami organizacyjnymi.
Więcej na stronie specjalizacji: http://www.spop.uw.edu.pl

 

Experimental Social Psychology