Specjalizacje

Specjalizacje to bloki zajęć ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej.

Wydział oferuje możliwość wyboru jednej lub więcej spośród dziewięciu specjalizacji, a w ramach nich ćwiczeń, warsztatów i staży pozwalających nabyć umiejętności praktyczne. Możliwe jest także ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji (tzw. specjalizacja ogólna) – student sam wybiera kursy z różnych specjalizacji, które zamierza ukończyć, w zależności od swoich zainteresowań.

Ponadto studenci w ramach studiów mają możliwość odbycia 100-godzinnych praktyk.

Rekrutacja na specjalizacje 2020-2022 (link)
Informacje oraz wyniki

Neuropsychologia kliniczna

Kierownik: dr Ewa Malinowska

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z neuropsychologią człowieka dorosłego. Neuropsychologia zajmuje się badaniem związku zachowania ze strukturami mózgu w normie i w patologii. Specjalizacja ta pozwala zrozumieć neuronalne podstawy procesów poznawczych, emocji i świadomych działań. Poza podstawami teoretycznymi i metodologicznymi oferuje wiedzę i trening umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych użytecznych w praktyce klinicznej. Dotyczy to również współczesnych metod badania pracy mózgu i podstaw neuroobrazowania oraz nowoczesnych technologii elektronicznych stosowanych w diagnostyce i rehabilitacji. Program obejmuje 460 godz. obligatoryjnych  i 44 ETCS dla osób wybierających specjalizację a otwartych w większości dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia są zgrupowane w 3 bloki: blok teoretyczno-metodologiczny, blok diagnostyczny (praktyczny) i blok rehabilitacyjny (z udziałem pacjentów odwiedzających Wydział). Przygotowanie do specjalizacji stanowią zajęcia fakultatywne na pierwszych latach studiów.

Liczba godzin/ECTS zajęć obowiązkowych  460/44

Liczba godzin/ECTS zajęć do wyboru  0

Program specjalizacji 2018-2020

Program specjalizacji 301 2019-2021

Program specjalizacji 2020-2022

 

Psychologia kliniczna dziecka i rodziny

Kierownik: dr hab. Grażyna Kmita

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach dziecięcych, poradniach i placówkach medycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach edukacyjnych, Studenci podczas wykładu i seminariów otrzymują wiedzę teoretyczną dotyczącą psychopatologii rozwoju, zaburzeń rodziny i różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin. Ponadto podczas ćwiczeń mają możliwość praktycznego stosowania wiedzy, analizując materiał kliniczny (nagrania wideo) oraz uczestnicząc w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami podczas ćwiczeń stażowych (do wyboru: zajęcia w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci lub udział w terapii rodzin). Studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek:

 • Terapia dzieci z różnymi problemami klinicznymi
 • Terapia rodzin
 • Diagnoza i terapia dzieci z chorobami układu nerwowego

Program specjalizacji obejmuje 480 godz. zajęć (48 punktów ECTS), w tym:

 • 90 godzin wykładu na temat zaburzeń rozwoju dziecka oraz zaburzeń rodziny;
 • 120 godzin seminarium z zakresu pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie;
 • 120 godzin ćwiczeń z technik diagnozy i terapii dzieci i rodzin, w tym 30 godzin – genogram własny;
 • 120 godz. ćwiczeń stażowych w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Wydziału Psychologii UW albo udział w ćwiczeniach stażowych z terapii rodzin.
 • 30 godzin – zajęcia specjalizacyjne rozszerzające wiedzę studenta; do wyboru jedne zajęcia spośród trzech seminariów i jednego wykładu

Liczba godzin/ECTS zajęć obowiązkowych: 450/45

Liczba godzin/ECTS zajęć do wyboru: 30/3

Specjalizacja Psychologia kliniczna dziecka i rodziny_prezentacja 5.05.2020

Program specjalizacji 2018-2020

Program specjalizacji 2020-2022

 

Psychoterapia

Kierownik: dr Hubert Suszek

Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z prawidłowościami powstawania zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz oddziaływań psychoterapeutycznych. Zajęcia specjalizacyjne po pierwsze, dostarczają wiedzy o koncepcjach wyjaśniających powstawanie zaburzeń psychicznych, oraz o metodach i technikach psychoterapii, jak również o zjawiskach występujących w procesie psychoterapii. Po drugie, kształcą umiejętności w zakresie rozumienia człowieka i wywierania wpływu w toku psychoterapii na pacjenta. Po trzecie, uczą umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, w tym psychoterapii.  

Wiedza z zakresu psychologii klinicznej, jak również umiejętności prowadzenia psychoterapii są użyteczne w pracy psychologa klinicznego, to jest w oddziałach szpitalnych, poradniach zdrowia psychicznego, państwowych i prywatnych ośrodkach psychoterapeutycznych, gabinetach psychologicznych. Umiejętność wnikliwego rozumienia ludzi i skutecznego kierowania nimi jest przydatna także i w innych obszarach pracy psychologa, jak prowadzenie szkoleń i konsultacji dla menedżerów, rekrutacja pracowników, praca z zespołami ludzi.  
 
Kryteria naboru:

Specjalizacja prowadzona jest w ramach studiów dziennych i wieczorowych. Maksymalną liczbą studentów przyjętych na specjalizację są 24 osoby.  

Przyjmowani są studenci, którzy uzyskają (niezależnie od trybu studiów) najwyższe średnie ocen ze wszystkich przedmiotów obligatoryjnych lat I – II i zimowego semestru roku III. Każdy przedmiot obligatoryjny musi być zaliczony. Przyjęcie tego kryterium pomaga wyłonić osoby, które mają odpowiedzialny stosunek do obowiązków, których się podejmują. Poziom średniej wymaganej do przyjęcia na specjalizację co roku jest inny i różni się też wariancją. Jest tworzona lista rezerwowa kandydatów na specjalizację, którzy mają niższe średnie. Gdy z powodów losowych ktoś z listy zasadniczej rezygnuje ze specjalizacji, wówczas na jego miejsce jest przyjmowana osoba z listy rezerwowej. Osoby przyjęte na specjalizację oraz kandydaci z listy rezerwowej mają pierwszeństwo w zapisach na zajęcia organizowane w ramach specjalizacji.

Studentów studiujących na studiach międzywydziałowych (MISH, MISMAP) a zainteresowanych przyjęciem na specjalizację obowiązują te same kryteria. 

Zajęcia specjalizacyjne organizowane przez Katedrę Psychopatologii i Psychoterapii na IV i V roku studiów w większości są otwarte dla osób, które nie są formalnie uczestnikami specjalizacji. Tylko ćwiczenia z psychoterapii prowadzone na V roku studiów w Akademickim 
Ośrodku Psychoterapii (AOP) oraz ćwiczenia z psychiatrii, które odbywają się w szpitalu psychiatrycznym, są dostępne wyłącznie dla osób przyjętych na specjalizację.

Plan specjalizacji 308 2019

Program specjalizacji 2020-2022

 

 

Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Kierownik: dr Joanna Kowalska

Specjalizacja przekazuje studentom wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie udzielania pomocy psychologicznej osobom chorym somatycznie oraz osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także ich rodzinom.

Podczas zajęć specjalizacyjnych poruszane są m.in. takie zagadnienia jak: psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje chorób somatycznych, diagnoza oraz pomoc psychologiczna osobie chorej oraz z niepełnosprawnością, stres traumatyczny w praktyce psychologii zdrowia i rehabilitacji, profilaktyka oraz promocja zdrowia. W ramach zajęć studenci mają również możliwość poznania metod wspomagania rozwoju osobowego i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, a także nabycie umiejętności stosowania języka migowego.

Psycholog o tej specjalizacji może znaleźć zatrudnienie np. w placówkach służby zdrowia (ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych), poradniach, ośrodkach wczesnej interwencji, placówkach edukacyjnych, ośrodkach oferujących pomoc osobom z niepełnosprawnością lub prywatnej praktyce psychologicznej.

UWAGA! Od 2019 roku nie ma zapisów na specjalizację – świadectwo ukończenia specjalizacji otrzymają studenci, którzy zrealizują pełen program zajęć specjalizacyjnych (360h)

Ramowy program specjalizacji 306 skrót 2019/2021

Plan specjalizacji 306 2019-2021

Program specjalizacji 2020-2022

Psychologia sądowa

Kierownik: dr Jerzy Wojciechowski

Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w
tym szczególnie do orzecznictwa psychologicznego w prawie rodzinnym, karnym i cywilnym, a
także współpracy z policją, pracy w jednostkach penitencjarnych i jednostkach zajmujących się
resocjalizacją nieletnich.

Studenci specjalizacji rozszerzą swoją wiedzę o najważniejsze zagadnienia z zakresu psychologii
sądowej ( w tym dotyczące m.in. etiologii przestępczości, psychologii zeznań świadków dzieci i
dorosłych, psychologii penitencjarnej). Ponadto specjalizacja oferuje rozwijanie umiejętności m.in.
w zakresie: diagnozy psychologicznej, przygotowywania opinii na potrzeby sądu oraz stosowania
oddziaływań resocjalizacyjnych w stosunku do nieletnich jak i pomocy psychologicznej w
kontekście penitencjarnym. W ramach specjalizacji studenci będą mieli unikalną możliwość
wcielenia się w rolę biegłych i przygotowania swojej pierwszej opinii sądowo-psychologicznej
oraz obrony jej w trakcie pozorowanej sprawy sądowej.

Kryteria naboru

Podstawowym kryterium przyjęcia na specjalizację jest średnia ocen.

Specjalizacja – podsumowanie

Liczba kursów, godzin i ECTS: 12 kursów/ 420 godzin dydaktycznych/ 48 punktów ECTS

Plan specjalizacji 2020-21

Program specjalizacji 2020-2022

Psychologia biznesu

(nowa odsłona specjalizacji Psychologia Ekonomiczna)

Kierownik: dr Katarzyna Sekścińska

Specjalizacja ma na celu pokazanie studentom w jaki sposób wykorzystać wiedzę psychologiczną w biznesie, tak by w najlepszym stopniu dopasować produkty i usługi oferowane przez firmy do potrzeb, oczekiwań i kontekstu decyzyjnego konsumentów i klientów usług finansowych oraz by możliwie najskuteczniej wprowadzić i utrzymać na rynku produkt lub usługę.

Studenci specjalizacji poznają psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich oraz finansowych (oszczędnościowych i inwestycyjnych). Zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu i reklamy. Pogłębią kompetencje z zakresu tworzenia i pracy w zespole, efektywnych negocjacji oraz zarządzania projektami. Zdobędą umiejętności związane z ustalaniem celów badawczych, projektowaniem, realizacją, analizą i raportowaniem wyników badań jakościowych i ilościowych w kontekście biznesowym. Studenci zdobędą również umiejętność analizy i wyciągania wniosków z big data i danych zastanych.

Specjalizacja skierowana jest do osób, które planują swoją przyszłość we współpracy z biznesem jako badacze, doradcy, konsultanci, kierownicy lub wykonawcy projektów B+R, pracownicy działów badań lub marketingu.

Zajęcia na specjalizacji prowadzone są przez osoby łączące z sukcesem pracę naukową i pracę z biznesem.

Program specjalizacji 2020-21

Program specjalizacji 2020-2022

Pytania dotyczące Specjalizacji Psychologia Biznesu prosimy przesyłać na adres: specjalizacja311@psych.uw.edu.pl

Psychologia ekonomiczna 2019-2021

 

Psychologia wychowawcza stosowana

Kierownik: dr hab. Grażyna Katra

Specjalizacja uczy diagnozowania różnorodnych problemów dzieci i dorosłych oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej, takich jak doradztwo, mediacje szkolne i rodzinne, elementy terapii rodzin, psy­choprofilaktyka itp. Większość zajęć ma charakter praktyczny i jest prowadzona we współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki potrzebne do uzyskania uprawnień pedagogicznych, które studentom zainteresowanym pracą na stanowisku psychologa szkolnego umożliwiają korzystanie z przywilejów Karty Nauczyciela. Niektóre placówki wymagają także takich uprawnień od osób prowadzących zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym z ramienia firm zewnętrznych.

Przykładowe zajęcia:

 • Problemy wychowawcze dzieciństwa i dorastania na tle rozwoju dziecka
 • Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole
 • Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami
 • Podstawy poradnictwa wychowawczego
 • Diagnoza trudności szkolnych i Terapia pedagogiczna
 • Psychopatologia rozwojowa okresu dzieciństwa

Możliwości zatrudnienia:

 • szkoły podstawowe, gimnazja i licea,
 • przedszkola, publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodki diagnostyczne,
 • ośrodki zajmujące się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz psychoprofilaktyką,
 • instytucje opracowujące programy wychowawcze i edukacyjne oraz kontrolujące pracę placówek wychowawczych i oświatowych.

Lista przedmiotów specjalizacji 2017-2019

Lista przedmiotów specjalizacji 2018-2020

Program specjalizacji 2020-2022

Wspieranie rozwoju osobowości

Kierownik: dr Dorota Kobylińska

Specjalizacja dla studiów dziennych i wieczorowych
Specjalizacja z naborem: 14 miejsc dla studentów dziennych
oraz 14 miejsc dla studentów wieczorowych
440 godzin, 46,5 punktu

Opis specjalizacji:

Celem specjalizacji jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych. Na zajęcia składają się wykłady oraz seminaria, które mają na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki grupy, procesu grupowego oraz mechanizmów i metod rozwoju osobowości, oraz treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na grupę. Osobną kategorię zajęć stanowią zajęcia dostarczające wiedzy na temat konkretnych technik pracy z różnymi grupami oraz pozwalające wypróbować te techniki w bezpiecznych warunkach zajęć. Dodatkowo na drugim roku specjalizacji, w ramach stażu, studenci przygotowują pod kierunkiem opiekuna program warsztatu oraz prowadzą (w parach) przygotowany warsztat dla grupy osób poza Wydziałem Psychologii.

Kryterium naboru:                                        

Średnia ocen (średnia minimalna jest ustalana w każdym roku po pierwszej turze zapisów na specjalizację)

Warunki ukończenia specjalizacji:

Zaliczenie wszystkich zajęć obligatoryjnych oraz wybranych zajęć „do wyboru” w tym: dwóch treningów 30-to godzinnych  (w zależności od oferty zajęć na dany rok: Trening twórczości, Trening asertywności, Warsztat komunikacji interpersonalnej, Trening umiejętności zarządzania stresem,  Trening relaksacyjny, Trening Inteligencji Emocjonalnej, Trening regulacji emocji, Trening autorefleksji), dwóch seminariów fakultatywnych (Niektóre uwarunkowania skuteczności kontroli emocji, Sytuacje trudne w pracy trenera, Podstawy praktyki coachingu, Uprzedzona osobowość).

Ocena końcowa ze specjalizacji jest średnią wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów realizowanych w ramach specjalizacji.

WSPIERANIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI opis 2017

Opis specjalizacji WRO 2019-2021

Program specjalizacji 2020-2022

Psychologia organizacji i pracy

Kierownik: dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Specjalizacja przygotowuje studentów do pracy przy zarządzaniu ludźmi, rozwiązywaniu konfliktów i podejmowaniu decyzji, poszukiwaniach pracowników, systemach ocen pracowniczych oraz badania warunków pracy. Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w działach human resources, czyli zarządzania ludźmi (kadrami) lub w firmach zajmujących się konsultacjami organizacyjnymi.
Więcej na stronie specjalizacji: http://www.spop.uw.edu.pl

Experimental Social Psychology

About Specialization
Social psychology tries to answer how people’s thoughts, feelings, and behaviors are influenced by the actual, imagined, or implied presence of others. Particularly, we study how human cognition is affected by social factors, and how people behave in social groups. The Experimental Social Psychology specialization offers advanced training in social cognition, intergroup and interpersonal relations and variety of research methods utilized in social research.

AIM of the specialization

This is the only specialization offered at the Faculty of Psychology with an explicit aim to train future researchers: both in academic and practical sense. This specialization is divided into three fundamental blocks related to specific skills that will be trained within each block.

 • Theory: courses exploring dimensions of advanced social psychology. Allow students to gain extensive theoretical background that will be helpful in asking valid questions and interpret empirical answers.
 • Methodology: courses in advanced experimental and survey design, neuro-science techniques and interview methods. All this owing capturing variety of human social behavior.
 • Statistics: different multivariate methods allowing for exploration of new phenomena and for testing theory or practice driven models

Staff
Several faculty members affiliated in different departments are involved in developing and teaching the specialization courses. Prof. Michał Bilewicz, dr Mikołaj Winiewski, dr Karolina Hansen and dr Aleksandra Świderska from Center for Research on Prejudice, dr Julia Barlińska, dr Monika Prusik and Dr Jan Zając from Social Psychology department, Agnieszka Pluta from Neuropsychology department, dr Małgorzata Styśko, Personality department, dr Wouter de Raad WISP director, and many other. Further our faculty staff will be strengthen by several top specialists among them: Dr Anca Minescu from University of Limerick, Prof John Jackson, University of Michigan, dr Artur
Marchewka from Nencki Institute, dr Sindhuja Sankaran, Jagiellonian University and many more.

Job opportunities:
Researchers specialized in experimental social psychology are currently working in the fields of evaluation, public opinion, conflict resolution, tolerance education, anty-discriminatory education. They find work in governmental and non-governmental intuitions, universities and research institutes, marketing research companies and polling agencies.

Technical aspects:

All the courses are thought entirely in English

This is 48 ECTS specialization. Student need to take every course within specialization in order to finish it. If you enroll specialization you are automatically assigned to every specialization course.

Specialization courses are arranged in two year cycles.

Enrolment:
This is open WISP specialization all Polish students can enroll.
In order to enroll SPECIALIZATION:
1) register in USOS
2) send short email to coordinator dr Mikołaj Winiewski at MIKK@PSYCH.UW.EDU.PL stating that you want to enroll and 2-3 paragraph motivational letter. USE TITLE: “ESP enrollment”
– All courses (except workshop) are open to other specializations (although priority of enrolment is for specialization)
– In order to enroll courses you need to contact WISP office.