Nagroda im. Profesora Józefa Kozieleckiego za najlepszą pracę magisterską


Profesor Józef Kozielecki
1936 – 2017
Prekursor psychologii poznawczej w Polsce, najbardziej znany z prac nad teorią decyzji. Jego książki zawsze sięgały poza powierzchowne dane, poszukując filozoficznych znaczeń w nauce i rzeczywistości społecznej. Był również autorem esejów historycznych, literatury pięknej i publicystyki.

 

REGULAMIN 

 1. Nagroda im. Profesora Józefa Kozieleckiego za najlepszą pracę magisterską- zwana dalej nagrodą- nawiązuje do inicjatywy Profesora Józefa Kozieleckiegoi przyznawana jest corocznie ze środków Dziekana Wydziału Psychologii UW absolwentom tego Wydziału, którzy w danym roku akademickim przedstawią wyróżniającą się wysokim poziomem pracę magisterską. 
 2. Możliwość uzyskania Nagrody mają absolwenci wszystkich rodzajów studiów magisterskich organizowanych przez Wydział (studia stacjonarne- w tym studia w języku angielskim i studia niestacjonarne).
 3. Nagroda ma charakter nagrody naukowej, tzn. jedynym kryterium jest wartość pracy magisterskiej jako specyficznej rozprawy naukowej. Przede wszystkim bierze się pod uwagę walory merytoryczne, a dodatkowo inne- wyrażające poziom kompetencji w przygotowaniu tekstu naukowego.
 4. Kwota Nagrody wynosi 2000 złotych polskich i nie może być dzielona (przyznaje się tylko jedną nagrodę w danym roku i zawsze w pełnej kwocie).
 5. Wnioski pisemne o Nagrodę należy składać na ręce Prodziekana ds. studenckich do dnia 15 października każdego roku.
 6. Wnioski o Nagrodę mogą dotyczyć tylko osób, które spełniają dwa następujące warunki:
  1. zdały egzamin magisterski po 15 października poprzedniego roku akademickiego
  2. uzyskały w obu recenzjach swej pracy magisterskiej oceny bardzo dobre lub celujące
 7. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać się:
  1. absolwenci- autorzy prac
  2. recenzenci prac magisterskich
  3. osoby kierujące pracami magisterskimi
  4. dziekan i prodziekani
  5. studenckie koło naukowe
  6. organy samorządu studenckiego
 8. Każdy zgłaszający może przedstawić tylko jedną propozycję. Wnioski powinny zawierać uzasadnienie określające zwięźle, na czym polega merytoryczna wartość zgłoszonej do Nagrody pracy.
 9. Wstępny przegląd zgłoszeń dokonywany jest przez Prodziekana ds. studenckich, który dokonuje ich weryfikacji ze względu na warunki określone w punkcie 6 regulaminu Nagrody. Prodziekan proponuje także skład jury Nagrody przy uwzględnieniu charakteru zgłoszonych prac i postanowień punktu 10 regulaminu.
 10. W skład jury powinny wchodzić co najmniej 3 osoby, które mają uprawnienia do kierowania pracami magisterskimi. Członkami jury nie mogą być osoby, które kierowały (były promotorami) pracami magisterskimi zgłoszonymi do Nagrody. W skład jury wchodzą wyłącznie pracownicy Wydziału Psychologii UW.
 11. Jury Nagrody powołuje Dziekan Wydziału.
 12. Jury wyłania ze swego grona przewodniczącego i ustala własne zasady pracy, respektując postanowienia niniejszego regulaminu. Jury może powoływać dodatkowych opiniodawców.
 13. Decyzja dotycząca Nagrody powinna być podjęta w terminie do 30 listopada każdego roku. Jury Nagrody przedstawia Dziekanowi Wydziału protokół określający autora i tytuł nagrodzonej pracy magisterskiej lub też zawierający umotywowane stwierdzenie o nie przyznaniu Nagrody w danym roku. Werdykt jury jest ostateczny. Po przekazaniu Dziekanowi protokołu końcowego jury ulega rozwiązaniu.
 14. Na podstawie protokołu wzmiankowanego w punkcie 13 Dziekan Wydziału podejmuje odpowiednie czynności związane z wręczeniem Nagrody wskazanemu laureatowi.
 15. Regulamin wchodzi z dniem zatwierdzenia przed Radę Wydziału Psychologii UW. Jego treść opublikowana będzie na stronie internetowej Wydziału.