Oferta pracy: specjalista ds. promocji i komunikacji
23 czerwca 2022

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatek i kandydatów do pracy na stanowisku

specjalisty ds. promocji i komunikacji

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ

 


Ogłoszenie na zatrudnienie doktoranta/ki – stypendysty/ki

Ogłoszenie

na zatrudnienie doktoranta/ki – stypendysty/ki

w grancie OPUS NCN pt. „Exodus do wirtualnych światów: rola dopasowania do środowiska i przywiązania do miejsca kierowanym przez dr Tomasza Oleksego
(nr grantu 2021/43/B/HS6/03357)

 

OGŁOSZENIE


CALL FOR A POSITION
21 czerwca 2022

                                                                            CALL FOR A POSITION

 

Applications are invited for the position of a research fellow (assistant professor) in the project entitled
“Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children”
(PolkaNorski) founded by Norwegian Financial Mechanism for the period 2014-2021 (no of agreement
with the National Science Centre in Poland UMO-2019/34/H/HS6/00615)

Call for a position


Ogłoszenie o konkursie – stanowisko post-doc
20 maja 2022

Ogłoszenie o konkursie – stanowisko post-doc

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii – Warszawa
Nazwa stanowiska: Post-doc/adiunkt

Wymagania:

 1. Tytuł doktora w zakresie psychologii;
 2. Doświadczenie w zakresie zaawansowanych metod analizy danych z wykorzystaniem programów Statistica, SPSS;
 3. Bardzo dobra znajomość metodologii prowadzenia badań psychologicznych;
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 5. Dorobek publikacyjny;
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

Opis zadań:

 1. Kodowanie i analiza danych z badań z wykorzystaniem aktygrafów;
 2. Tworzenie bazy danych i ich aktualizacje;
 3. Wykonywanie analiz statystycznych.

Typ konkursu NCN: Opus 18
Termin składania ofert: 26 maj 2022, 23:59
Forma składania ofert: na adres malgorzata.sobol@psych.uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Praca związana jest z realizacją projektu „Perspektywa temporalna i zaburzenia rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie. Badania podłużne”.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Sobol
Zatrudnienie: umowa o pracę
Planowany okres zatrudnienia: 1.07.2022 – 30.06.2023 (12 miesięcy);

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys zawodowy zawierający informacje o udziale w projektach badawczych, wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą;
 2. Wykaz publikacji naukowych;
 3. Skan dyplomu doktorskiego;
 4. List motywacyjny;
 5. Podpisana klauzula dotycząca ochrony danych osobowych – pobierz

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Data dodania ogłoszenia: 20 maja 2022 r.


Poszukiwany doktorant/stypendysta w grancie BEETHOVEN NCN pt. „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej”
16 maja 2022

Ogłoszenie
o zatrudnieniu doktoranta/ki – stypendysty/ki
w grancie BEETHOVEN NCN pt. „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do
zrozumienia dynamiki emocjonalnej” kierowanym przez dr Aleksandrę Świderską
(nr grantu 2020/39/G/HS6/00231)

 

Mowa nienawiści to forma agresji werbalnej wymierzonej w członkinie i członków różnych grup społecznych. Mamy z nią styczność w wielu kontekstach życia codziennego. Nadrzędnym celem projektu jest zrozumienie podstawowych właściwości mowy nienawiści i jej wpływu na słuchaczy. Będziemy pracować z nagraniami mowy nienawiści, w odróżnieniu od większości poprzednich badań, które opierały się na tekstach. Spodziewamy się, że mowa nienawiści w formie nagrań będzie wywoływała silniejsze reakcje emocjonalne i tym samym będzie trudniej się do niej przyzwyczaić niż do jej odpowiedników tekstowych. To założenie sprawdzimy w serii badań laboratoryjnych z pomiarami aktywności psychofizjologicznej i behawioralnej uczestników (np. aktywności skóry, serca, mózgu). Będziemy również używać metod przetwarzania sygnałów i uczenia maszynowego do rozpoznawania i odróżniania mowy nienawiści od innych typów mowy, zarówno po stronie mówiących, jak i słuchaczy. Tu zaczniemy od stworzenia bazy danych audio, której użyjemy do zidentyfikowania cech akustycznych, językowych i paralingwistycznych mowy nienawiści. Nagrania będą adnotowane, początkowo ręcznie, a następnie automatycznie w oparciu o maszynowe rozpoznawanie mowy. Końcowo pozwoli to na w pełni automatyczne rozpoznawanie mowy nienawiści.

Poszukujemy osób chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka.

Do zadań doktoranta/ki będą należały:

 • współpraca z kierowniczką projektu, asystentami badawczymi oraz innymi wykonawcami, w tym partnerami niemieckimi, przy realizacji projektu;
 • przygotowanie systematycznego przeglądu literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego;
 • uczestnictwo w tworzeniu bazy nagrań mowy nienawiści;
 • uczestnictwo w projektowaniu badań;
 • współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych, zbieranie danych w badaniach laboratoryjnych;
 • analiza statystyczna danych zebranych w trakcie projektu;
 • przygotowywanie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie przeprowadzonych badań;
 • rozpowszechnianie wyników badań w środowisku akademickim i poza-akademickim;
 • realizacja pracy doktorskiej, powiązanej tematycznie z projektem.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • 1) posiadanie statusu studenta/ki ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu psychologii, socjologii lub pokrewnych nauk społecznych LUB 2) posiadanie tytułu magistra psychologii, socjologii lub innych pokrewnych nauk społecznych LUB 3) bycie uczestnikiem/czką Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego lub Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Preferowane będą osoby, którzy planują aplikować do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trwającej obecnie rekrutacji (*informacje poniżej).
 • wysoka motywacja do pracy naukowej oraz pasja do prowadzenia badań z zakresu psychologii społecznej, jak też psychofizjologii lub gotowość do nauki stosowania pomiarów psychofizjologicznych w badaniach;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • dobra znajomość metod statystycznych, w tym umiejętność obsługi któregoś pakietu statystycznego (SPSS, MPlus, Stata lub R) oraz gotowość do doskonalenia tych umiejętności;
 • umiejętność poprawnego, logicznego pisania ze ścisłym stosowaniem się do reguł pisania akademickiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • dodatkowymi atutami będą: udział w projektach naukowych, doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych, udział w konferencjach naukowych, oraz znajomość języka niemieckiego.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wymiar pracy: oczekiwane jest zaangażowanie jak przy pełnym etacie (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich)
 • Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
 • Rozpoczęcie zatrudnienia: nie później niż 01.10.2022
 • Stypendium w wysokości: 5000 PLN miesięcznie (kwota maksymalna przewidziana w grancie; może ulec modyfikacji w zależności od indywidualnych warunków zatrudnienia);
 • Dodatkowe korzyści: doktorant/ka będzie uczestniczyć w pracach w międzynarodowym zespole (projekt realizowany będzie we współpracy z Prof. Tanją Schultz z Uniwersytetu w Bremie). Koszty uczestnictwa w konferencjach naukowych będą pokryte z grantu. Doktorant/ka otrzyma dostęp do licencji statystycznych, oprogramowania do badań i laboratorium na Wydziale Psychologii UW.

Wymagane dokumenty:

 • CV z listą osiągnięć naukowych (tytuł pracy magisterskiej oraz promotor, udział w pracach badawczych, ewentualne publikacje, czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, wyróżnienia, nagrody) i opisem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. poziom znajomości angielskiego, jakie analizy kandydat/ka potrafi wykonać, jakie programy potrafi obsługiwać);
 • podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych – POBIERZ;
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (maksymalnie jedna strona);
 • próbka tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej) w języku polskim lub angielskim.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 31.05.2022 na adres aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Zatrudnienie w projekcie Beethoven”. Pod uwagę będą brane tylko kompletne aplikacje.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej połowie czerwca 2022 roku.

Dodatkowe informacje:

 1. Docelowo stypendysta/ka ma zostać uczestnikiem Szkoły Doktorskiej UW. Preferowani będą kandydaci chcący napisać pracę doktorską na temat związany z projektem.
 2. Aby otrzymywać zarówno stypendium z grantu, jak i ze Szkoły Doktorskiej, konieczne jest dostanie się do Szkoły Doktorskiej w zwykłej rekrutacji.
 3. Kandydaci, którzy nie są jeszcze uczestnikami Szkoły Doktorskiej UW, powinni skontaktować się ze mną przed aplikowaniem do Szkoły (rekrutacja do Szkół Doktorskich UW zamyka się w czerwcu 2022). Informacje o aktualnej rekrutacji do Szkół Doktorskich UW są zamieszczone na stronie https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/rekrutacja/
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.06.2022

WYNIKI

Komisja rekrutacyjna w składzie: dr Aleksandra Świderska – przewodnicząca komisji, dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz., dr Wiktor Soral, spotkała się online 7.06.2022. Po dyskusji i przyznaniu punktów zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki, kandydatem z najwyższą liczbą punktów (6.6 na 11.1) okazał się pan Dominik Puchała. Gratulujemy wygrania konkursu!


Programming assistant in grant “Riskiness of financial decisions under the influence of emotions evoking approach or withdrawal behavioral tendencies”

Programming assistant in grant “Riskiness of financial decisions under the influence of emotions evoking approach or withdrawal behavioral tendencies”

Our team is conducting research in the project “Riskiness of financial decisions under the influence of emotions evoking approach or withdrawal behavioral tendencies”, granted by the National Science Center to the Faculty of Psychology, University of Warsaw. We are looking for students or graduates of psychology and other cognitive sciences, as well as students or graduates of science or technology (including mathematics, physics, informatics) interested in behavioral sciences, for the position of

 

PROGRAMMING ASSISTANT / PROGRAMMER

We offer the possibility of gaining experience in conducting behavioral experiments, working in a research team and growing methodological expertise.

Job description:

 • Programming behavioral experiments in jsPsych/lab.js (JavaScript) and/or PsychoJs/PsychoPy (Python)
 • Testing the experiments, verifying the data collected in the procedures

Job requirements:

 • Knowledge of at least one of the following libraries/languages/software: jsPsych or lab.js (JavaScript) and/or PsychoJs/PsychoPy (Python)
 • Experience in creating behavioral/psychological/cognitive experiments and/or conducting research
 • Interest in cognitive and behavioral sciences

Flexible working hours, 10-15 hours per week, mostly during programming the experiments.

We offer 800 Euros for developing one modifiable procedure (one experiment with the possibility of changing stimuli, loops, trials etc., around 60 hours of work).

We invite submissions for this job from students and graduates from all countries. Please send CV and a short letter of motivation to the email address: maciej.pastwa@psych.uw.edu.pl. We wait for the submissions until May 29, 2022, selected candidates will be invited to individual interviews.