Informacje o lektoratach języka angielskiego dla studentów zaocznych
20 stycznia 2021

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni
zostaną przepisani automatycznie, chyba że wydział zdecyduje inaczej.

Dotyczy to również sytuacji, w której student nie dysponuje już żetonami, 
co będzie łączyło się z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny semestr lektoratu!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim,
będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie: 1.02. – 18.02.2021 r.

 

Rejestracja na e-lektoraty odbędzie się w tym samym terminie.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

  1. Wszyscy nowi studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php
  2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 11.01. – 26.02.2021 pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

  1. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
  2. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
  3. Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.
  4. Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Jeśli w USOS jest grupa, która ma odpowiedni poziom językowy i pasujące terminy, a są w niej jeszcze wolne miejsca, w celu dopisania się na listę student zaoczny powinien zwrócić się do Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

Ewaluacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21
11 stycznia 2021

Zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, w bieżącym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych będą realizowane we wszystkich jednostkach naszego Uniwersytetu przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przekazała nam już szczegółowe informacje, które znajdują się poniżej.

Ankiety ewaluacyjne będą aktywne w okresie od 11.01. do 31.01.2021 r.

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

UWAGA: do wypełnienia ankiety w aplikacji mobilnej konieczne jest jej zaktualizowanie do najnowszej wersji!

W przypadku zajęć realizowanych w formie synchronicznej, prowadzący zajęcia będą Państwa prosić o wypełnienie ankiety podczas przedostatnich lub ostatnich zajęć (zajmuje to około 15 minut).

W przypadku zajęć prowadzonych w formie asynchronicznej lub zajęć, które już się zakończyły, prowadzący zajęcia będą przypominać Państwu o prośbie dot. wypełnienia ankiet m.in. poprzez wysłanie informacji przez USOS.


Zmiana terminów zapisów na semestr letni
08 grudnia 2020

Nowy harmonogram znajduje się na stonie:

 

Rejestracja na przedmioty semestru letniego


Rejestracja na przedmioty semestru letniego
26 listopada 2020

Informacje dodatkowe:

Obligatory:
– brakujące miejsca dodawane są z uwzględnieniem wyników ankiety która była aktywna po II serii zapisów. Wszystkie ustalenia dot. dodawanych miejsc lub nowych grup są przesyłane bezpośrednio do osób które wypełniły ankietę.

Specjalizacje:
– osoby zapisane na specjalizacje które nie zapisały się na przedmioty które muszą zrealizować w sem. letnim muszą uzupełnić rejestrację PRZED ROZPOCZĘCIEM III serii. Jeżeli w grupie nie ma wolnych miejsc, konieczny jest kontakt z prowadzącym. Po uzyskaniu zgody na dopisanie – należy wysłać zgłoszenie na usosweb@psych.uw.edu.pl (z kodem zajęć, numerem grupy i numerem indeksu)

Fakultety:
– w trakcie rejestracji (do końca trwania IV serii) nie ma możliwości dopisywania do grup poza systemem rejestracji w USOSweb
– indywidualne zgody dot. dopisania będzie można zgłosić w trakcie rejestracji uzupełniającej która odbędzie się na początku semestru

OGuny, lektoraty:
– w przypadku problemów z zapisami na dany kurs należy kontaktować się z jednostką organizującą dany kurs. Informacja o jednostce organizującej znajduje się na stronie przedmiotu w katalogu USOweb.
– w przypadku problemów z żetonami należy kontaktować się z dziekanatem jednostki macierzystej.

 

Wymiany grup
– wymiany w grupach obligatorów można realizować przez giełdę
– wymiany ustalone pomiędzy dwoma osobami będzie można zgłosić w rejestracji uzupełniającej, zgłaszanie wymian zostanie uruchomione przed rozpoczęciem roku akademickiego

 

 

Harmonogram rejestracji


Przedmioty obligatoryjne
2500-PL-PS-2020L-OB

I seria (dedykowana) – 15.12.2020  – 16.12.2020 
II seria 18.12.2020 – 24.12.2020 
III seria – 22.01.20201 – 7.02.2021
IV seria – 12.02.2021 – 17.02.2021
wszystkie serie rozpoczynają się o godz.: 20:00


Przedmioty specjalizacyjne – specjalizacje
I seria –
15.12.2020 – 16.12.2020 


dla specjalizacji 301 – 2500-PL-PS-2020L-301
dla specjalizacji 302 – 2500-PL-PS-2020L-302
dla specjalizacji 303 – 2500-PL-PS-2020L-303
dla specjalizacji 304 – 2500-PL-PS-2020L-304
dla specjalizacji 305 – 2500-PL-PS-2020L-305
dla specjalizacji 306 – 2500-PL-PS-2020L-306
dla specjalizacji 308 – 2500-PL-PS-2020L-308
dla specjalizacji 309 – 2500-PL-PS-2020L-309
dla specjalizacji 311 – 2500-PL-PS-2020L-311

przedmioty specjalizacyjne – specjalizacja ogólna
2500-PL-PS-2020L-SP 

II seria – 18.12.2020 – 24.12.2020 

przedmioty specjalizacyjne – zapisy bez ograniczeń
2500-PL-PS-2020L-SP 

III seria – 22.01.20201 – 7.02.2021
IV seria – 12.02.2021 – 17.02.2021

wszystkie serie zaczynają się o 20:30


Przedmioty fakultatywne lata II-V
2500-PL-PS-2020L-F

I seria 18.12.2020 – 20.12.2020 (do 2 kursów)
II seria – 21.12.2020 -24.12.2020 (do 4 kursów)
III seria – 22.01.20201 – 7.02.2021 (do 6 kursów)
IV seria – 12.02.2021 – 17.02.2021 (bez ograniczeń)
wszystkie serie zaczynają się o 21:00

przedmioty fakultatywne I rok
2500-PL-PS-2020L-F-1

I seria – 18.12.2020 – 20.12.2020
II seria – 21.12.2020 – 24.12.2029
III seria – 22.01.20201 – 7.02.2021
IV seria – 12.02.2021 – 17.02.2021
wszystkie serie zaczynają się o 21:00


W rejestracjach będzie widoczna seria testowa, dzięki niej możliwe będzie zweryfikowanie uprawnień.

W rejestracjach dodawane są kursy które zostały  potwierdzone w planie zajęć.

Jeżeli na koncie nie pojawi się potrzebna rejestracja prosimy o wysłanie maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl – koniecznie z numerem indeksu.


Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego i zapomogi w roku akademickim 2020/2021
21 października 2020

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych niemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 3 listopada 2020 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich do 3 listopada 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r., w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o zapomogę wraz z załącznikami może zostać złożony w formie papierowej do Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.

Źródło >>


Zajęcia dydaktyczne
14 października 2020

Szanowni Państwo,

 

przypominamy, że zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 15.10.2020 r. zgodnie z kalendarzem akademickim

https://www.uw.edu.pl/kalendarz-akademicki/

 

Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Prodziekana ds.  studenckich na Wydziale Psychologii UW z dn. 09.10.2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych

http://psych.uw.edu.pl/2020/10/09/covid-19-komunikat-przejscie-na-zdalna-forme-nauczania-z-dniem-12-10-2020/

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach funkcjonowania Wydziału w okresie pandemii

http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii/