Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium dla studentów i doktorantów
17 października 2019

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów

Studenci składają wnioski:

 • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
 • o zapomogę – w Biurze Zarządu Samorządu Studentów;
 • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

Doktoranci składają wnioski:

 • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 i o zapomogę – w Biurze Spraw Doktoranckich; żeby otrzymać wyrównanie stypendium socjalnego za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
 • o stypendium rektora – do komisji doktoranckiej jednostki, w której odbywają studia doktoranckie; termin na złożenie wniosku upływa 31 października 2019 r.

Wnioski o zapomogę będzie można składać przez cały rok akademicki, do 31 sierpnia 2020 r.

 

Wnioski o naukowe stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, należy go wydrukować i podpisany dostarczyć do swojej jednostki w wyznaczonym terminie (z niezbędnymi załącznikami). Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków znajdują się na ekranach w poszczególnych wnioskach.

Szkoły doktorskie

Doktoranci i doktorantki ze szkół doktorskich otrzymają stypendium doktoranckie po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. O szczegółach procedury poinformują Sekretariaty szkół.
Widoczny niżej wniosek o stypendium doktoranckie jest przeznaczony dla osób na studiach doktoranckich, które rozpoczęły się najpóźniej w roku akademickim 2018/2019.

Pomoc dla studentów i doktorantów wypełniających wnioski

Jeśli masz problemy techniczne z wnioskami (nie możesz przejść na kolejny ekran, wyskakuje jakiś błąd itp.) możesz napisać na adres stypendia.usos@uw.edu.pl. Opisz możliwie dokładnie błąd, nie zapomnij o podaniu imienia, nazwiska, numeru albumu oraz kierunku i roku studiów. Mile widziane są zrzuty ekranu w pliku .jpg lub .png załączone do wiadomości (prosimy o niewklejanie załączników w treść maila).


Najważniejsze zmiany w zasadach studiowania wynikające z nowego Regulaminu Studiów
13 września 2019

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zasadach studiowania wynikające z nowego Regulaminu Studiów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf) oraz uchwały Rady Wydziału Psychologii (http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/UchwalaRW2019_zasady-1.pdf).

 

Istotne zmiany w Regulaminie studiów na UW oraz zasadach studiowania na Wydziale Psychologii.

Zmiany obowiązują wszystkich studentów od 1 października 2019 r.

 

 • Wznowienie studiów nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.
 • Studia można wznowić pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów oraz uiszczenia zaległych opłat wobec Uniwersytetu.
 • Studenci mają prawo m.in. do przeszkolenia przez samorząd studencki w zakresie praw i obowiązków studenta – takie szkolenie odbędzie się w dniu 26.09.2019 o godz. 12.00 i o godz. 16.00.
 • Studenci mają prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego lub komisyjnego sprawdzenia wyników zaliczenia, gdy mają zastrzeżenia:
  • co do formy lub przebiegu egzaminu lub zaliczenia;
  • co do bezstronności przy wystawianiu oceny z egzaminu lub zaliczenia.
 • Warunkowy wpis na kolejny rok jest możliwy, gdy suma ECTS z niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 20 ECTS (1/3 punktów koniecznych do zaliczenia roku).
 • Student nie może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów, jeżeli nie zaliczył przedmiotów, do których zaliczenia był zobowiązany otrzymując skierowanie na powtarzanie etapu studiów.
 • Student zobowiązany jest do podpięcia pod bieżący etap studiów przedmiotów za nie mniej niż 60 punktów ECTS. Jeśli student nie zrealizował wystarczającej liczby przedmiotów, to zostanie dopisany do takiej liczby kursów dodatkowych z oceną NDST, by osiągnięty został wymagany limit punktów ECTS.
 • Jeśli od etapu zostanie odpięty przedmiot, który jest niezaliczony, to podlega on opłacie na podstawie odrębnych przepisów. Po wniesieniu opłaty studentowi zwracane są żetony utracone w chwili zapisywania się na ten przedmiot.
 • Opiekun pracy magisterskiej lub koordynator może, jako regułę zaliczenia seminarium ustalić wymóg obecności na spotkaniach.
 • Recenzent po zapoznaniu się z pracą dyplomową może wezwać studenta do poprawy  pracy  w  terminie  określonym  w  porozumieniu  z  kierującym  tą  pracą, formułując na piśmie zagadnienia do poprawienia (…).
 • Skreślenie z listy studentów nastąpi m.in., gdy student przyjęty na studia nie zapisał się na zajęcia objęte planem studiów.
 • Skreślenie może nastąpić m.in., gdy student I roku nie może przejść na II rok, a także gdy student nie uczestniczy w co najmniej trzech kursach obowiązkowych (liczba nieobecności uniemożliwia ich zaliczenie).

Obowiązkowe szkolenia dla I roku studiów 2019/2020, kierunek psychologia

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie odbędzie się 26.09.2019 r. w Auli
studenci stacjonarni godz. 12.00
studenci niestacjonarni godz. 16.00

Szkolenie z zakresu BHP – studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać zamieszczony stronie internetowej test.
Informacje na stronie www.kampus.come.uw.edu.pl – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.

Szkolenie z zakresu Podstawy ochrony własności intelektualnej – szkolenie w formie wykładu odbędzie się w dn. 12.10.2019 r. (sobota) w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7
kierunek psychologia-studenci stacjonarni, kierunek SPZ- w godz. od 8.00 do godz. 11.30
kierunek psychologia-studenci niestacjonarni w godz. od 12.00 do godz. 15.30
Tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do testu egzaminacyjnego będzie obecność na wykładzie.

Szkolenie biblioteczne online – informacje na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Informacje praktyczne, następnie: Szkolenia – Szkolenie biblioteczne – Szkolenie biblioteczne online – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.
Szkolenie BUW student jest zobligowany zakończyć testem zaliczeniowym.

Szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale Psychologii – szkolenie online
http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/02/szkolenie_biblioteczne.pdf


Stypendium Ministra dla studentów
06 września 2019

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o przyznanie STYPENDIUM MINISTRA za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami bądź znaczące osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Procedura ubiegania się przez studentów o w/w stypendium uległa zmianie, co następuje:

 1. student NIE SKŁADA wniosku wraz załącznikami w formie papierowej,
 2. od roku akademickiego 2019/2020 student powinien przesłać na adres mailowy pracownika wyznaczonego przez Kierownika jednostki:

PSYCHOLOGIA: Zofia Zielkowska Zofia.Zielkowska@psych.uw.edu.pl

STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT: Zofia Pozorek Zofia.Pozorek@psych.uw.edu.pl

KOGNITYWISTYKA, COGNITIVE SCIENCE: Agata Brzezińska agata.brzezinska@psych.uw.edu.pl

WISP:  Aleksandra Lindenberg alinden@psych.uw.edu.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2019 r.

 • osobno wniosek (opisany jako „wniosek stypmin_skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF”),
 • osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie.PDF”),
 • osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – załączniki.PDF”).

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad przyznawania stypendiów Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, wzór wniosku, oświadczenia oraz tabela prezentująca wykaz złożonych wniosków w programie Excel zamieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich UW w zakładce Sekcja Socjalna  – Stypendium Ministra.

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020


Zmiana formy studiów z niestacjonarnych na studia stacjonarne (kierunek psychologia)
01 lipca 2019

Przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (liczoną z ostatniego roku studiów), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 16.09.2019 r. (poniedziałek). Rozpatrywane są tylko wnioski studentów, którzy uzyskali średnią nie niższą niż 4,75.

Podanie powinno zostać przesłane przez USOSweb, wydrukowane, podpisane i dostarczone do sekcji studenckiej.

Szczegóły (§ 11 Zasady zmiany formy studiów na kierunku psychologia):

link do uchwały

Lektoraty z języka angielskiego dedykowane dla kierunku psychologia
18 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż w ofercie SzJO istnieją dedykowane tylko dla studentów kierunku psychologia lektoraty z języka angielskiego. Zajęcia te odbywają się w budynku Wydziału – ul. Stawki 5/7. Pozostałe lektoraty dostępne w ofercie odbywają się w lokalizacjach wskazanych przez SzJO.

 

Poniżej przedstawiamy ofertę z lektoratami na rok akademicki 2019/2020, które prowadzone są na Wydziale Psychologii:

 

SEM. ZIMOWY I LETNI

Język angielski – poziom średniozaawansowany 4024-ANGOB1 , Grupa 17 (Prowadzący: Małgorzata Rytelewska)

Wtorek

godz. 10.15 – 11.45 – poziom B1

Czwartek

godz. 8.30 – 10.00

……………………………………………………….

Język angielski – poziom ponad średniozaawansowany 4024-ANGOB2 , Grupa 15 (Prowadzący: Małgorzata Rytelewska)

Wtorek

godz. 12.00 – 13.30 – poziom B2

Czwartek

godz. 10.15 – 11.45

……………………………………………………….

Język angielski – poziom zaawansowany 4024-ANGOC1 , Grupa 2 (Prowadzący: Małgorzata Rytelewska)

Środa

godz. 8.30 – 11.45 – poziom C1

……………………………………………….……..

Język angielski – poziom ponad średniozaawansowany, kurs półinternetowy 4024-ANGSPOL-INTB2, Grupa 3 (Prowadzący: Małgorzata Rytelewska)

Środa

godz. 12.30-13.30

grupa półinternetowa – poziom B2

……………………………………………………..

Poniedziałek

godz. 17.45 – 19.15 – poziom B2

Czwartek

godz. 17.45 – 19.15

……………………………………………………..

Poniedziałek

godz. 19.30 – 21.00 – poziom C1

Czwartek

godz. 19.30 – 21. 00

………………………………………………………

Środa

godz. 16.00 – 17.30

grupa półinternetowa – poziom C1