Szkolenie dla studentów przyjętych w roku akademickim 2021/22
16 września 2021

Szanowni Państwo,

 

w dniu 24.09.2021 r. (piątek) odbędzie się szkolenie on-line z zakresu praw i obowiązków studenta dla kierunków Psychologia w j. polskim i SPZ.

Studenci stacjonarni godz. 12.00

Studenci niestacjonarni-wieczorowi/zaoczni godz. 16.00

 

Link do spotkania otrzymacie Państwo najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres mailowy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Zoom.


Zniżka czesnego na rok akademicki 2021/2022 ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce
30 lipca 2021

KIERUNKI: PSYCHOLOGIA W JĘZYKU POLSKIM I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

 

Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni:

  1. Zapoznać się z uchwałą nr 11 Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i SPZ z dnia 15.06.2021 r. w sprawie zasad zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce na kierunkach Psychologia w j. polskim i SPZ http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/07/uchwalaRD2021_X_znizkiCzesnego.pdf

 

  1. „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.

 

  1. Złożyć podanie w USOSweb do Prodziekan ds. studenckich z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do skrzynki Sekcji Studenckiej znajdującej się na portierni Wydziału lub wysłać pocztą).

 

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 30 września 2021 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 21 października 2021 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2021/2022 należy uiścić do dnia 30.09.2021 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Zniżek udziela Prodziekan ds. studenckich Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.


Komunikat dotyczący ubiegania się o miejsca Domach Studenta w roku akademickim 2021/22
26 lipca 2021

Komunikat Rektora w sprawie składania przez studentów i studentki oraz doktorantów i doktorantki wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2021/2022:

Na podstawie § 1 ust 2 oraz § 2 załącznika nr 5 do Regulaminu świadczeń na Uniwersytecie Warszawskim ogłasza się, co następuje:

1.Forma składania wniosku

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

 

2.Terminy składania wniosków dla studentów i studentek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć:

a) do 9 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych studentów i studentek[1];

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku studentów i studentek przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)

 

3.Terminy składania wniosków dla doktorantów i doktorantek

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć:

a) do 2 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych doktorantów i doktorantek;

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku doktorantów i doktorantek przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

4.Terminy rozpatrywania wniosków dla studentów i studentek

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

a) 23 sierpnia 2021 roku – obecnym studentom i studentkom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 9 sierpnia 2021 roku;

b) 10 września 2021 roku – studentom i studentkom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia), którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a;

c) 18 września 2021 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim studentom i studentkom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

 

5.Terminy rozpatrywania wniosków dla doktorantów i doktorantek

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta będą rozpatrywane w następujących terminach:

a) 27 sierpnia 2021 roku – obecnym doktorantom i doktorantkom, którzy złożyli kompletny wniosek najpóźniej do 2 sierpnia 2021 roku;

b) 22 września 2021 roku – doktorantom i doktorantkom przyjętym na I rok kształcenia
w Szkole Doktorskiej, którzy złożyli kompletny wniosek w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a;

c) 27 września 2021 roku – w przypadku wolnych miejsc, wszystkim doktorantom
i doktorantkom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom
, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca.

 

6.Kwaterowanie w domach studenta

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.

 

7.Giełda zamiany miejsc

Studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki  mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 28 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku.

 

[1] Studenci i studentki trzeciego roku I stopnia, którzy planują kontynuowanie studiów na UW powinni złożyć wnioski w tym terminie.

 

ŹRÓDŁO >> 


Ubezpieczenia na wyjazdy prywatne i służbowe dla pracowników i studentów UW
16 czerwca 2021

Pragniemy poinformować, że pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu mogą na preferencyjnych warunkach przystąpić do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance poza granicami RP oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer 436000238548.

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosekpodpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać jego skan (lub zdjęcie) do jednej z niżej wymienionych osób:

Emilia Rzeszotek, e-mail: emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 345
Robert Gadomski, e-mail: robert.gadomski@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 23 261

 

Informacje i niezbędne dokumenty, dotyczące ubezpieczeń, zainteresowane osoby znajdą na każdej z poniższych stron:

https://www.uw.edu.pl/pracownik/

https://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/ubezpieczenia/ 

https://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/ubezpieczenia/dodatkowe-ubezpieczenie/

 

Płatności za ubezpieczenie realizowane są przelewem na wskazany na certyfikacie przez Ubezpieczyciela numer rachunku bankowego.


Ewaluacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/21
31 maja 2021

Zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, w bieżącym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych będą realizowane we wszystkich jednostkach naszego Uniwersytetu przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przekazała nam już szczegółowe informacje, które znajdują się poniżej.

Ankiety ewaluacyjne będą aktywne w okresie od 24.05. do 13.06.2021 r.

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

UWAGA: do wypełnienia ankiety w aplikacji mobilnej konieczne jest jej zaktualizowanie do najnowszej wersji!

W przypadku zajęć realizowanych w formie synchronicznej, prowadzący zajęcia będą Państwa prosić o wypełnienie ankiety podczas przedostatnich lub ostatnich zajęć (zajmuje to około 15 minut).

W przypadku zajęć prowadzonych w formie asynchronicznej lub zajęć, które już się zakończyły, prowadzący zajęcia będą przypominać Państwu o prośbie dot. wypełnienia ankiet m.in. poprzez wysłanie informacji przez USOS.


Rejestracja na Seminaria magisterskie i Prace roczne empiryczne 2021/2022
09 kwietnia 2021

Rekrutacja na Seminaria magisterskie i Prace roczne empiryczne trwa do 30.09.2021

 

Lista Promotorów i grup  Seminarium magisterskiego 2500-SEM-MGR

Lista Tutorów i grup Pracy rocznej empirycznej 2500-SRE
(jeżeli grupa ma 3 zapisane osoby, oznacza to zakończenie naboru do danej grupy)

Rejestrację studentów do grupy zgłaszają Prowadzący.
Braki w rejestracjach należy zgłaszać na: USOSWEB (at) psych.uw.edu.pl