Komunikat: w sprawie zmiany zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19
30 listopada 2021

W zarządzeniu nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 (Monitor UW z 2021 r. poz. 172) wprowadza się m.in. następujące zmiany:

 • Adresem właściwym do przekazania przez pracowników, studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz kursów, jak również mieszkańców domów studenta, informacji o fakcie stwierdzenia zakażenia jest InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.
 • Obsługą adresu mailowego InfoCovid19@adm.uw.edu.pl, gromadzeniem oraz przekazywaniem informacji w zakresie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty uczelni zajmuje się Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Po otrzymaniu informacji o zakażeniu Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej przekazuje tę informację właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej lub kierownikowi jednostki dydaktycznej. Właściwy kierownik może przedsięwziąć środki zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z możliwością narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 • W przypadku zwrócenia się przez służby sanitarno-epidemiologiczne z zapytaniem o wskazanie osób z kontaktu, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, w celu przekazania takich informacji w sposób wskazany w zapytaniu, wspiera w ich przekazywaniu pracownika właściwej jednostki wyznaczonego do wykonywania tego zadania, o którym mowa w § 2 ust. 4.”.

Źródło: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6047/M.2021.282.Zarz.139.pdf


Komunikat: zmiana godzin pracy Sekcji Studenckiej
29 listopada 2021

Szanowni Państwo,

zmianie ulegają godziny otwarcia Sekcji studenckich. Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/

Zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego.

 

 


Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022
04 października 2021

Data publikacji: 01.10.2021 r.

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.


Informacje dla studentów przyjętych w roku akademickim 2021-2022 (kierunek psychologia)
21 września 2021

 

Drodzy Studenci

 

 

Podajemy istotne informacje, które mogą usprawnić Państwu start na naszym Wydziale.

 

Prosimy o zapoznanie się z:

 

Regulaminem studiowania na Uniwersytecie Warszawskim https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4930

 

Informatorem studenckim Wydziału Psychologii na rok akademicki 2021/2022

Program studiów, regulaminy i zarządzenia, szczegółowa organizacja roku na WP (w tym terminy rejestracji na zajęcia)  http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/  

 

Opłatami za usługi edukacyjne

Zarządzeniem nr 63 Rektora UW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 98);

Zarządzeniem nr 64 Rektora UW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 99).

https://bok.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/oplaty-za-uslugi-edukacyjne/

https://bok.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/zwolnienia-z-oplat-za-uslugi-edukacyjne/

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/  Opłaty i organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

 

Prosimy o wnikliwe czytanie aktualności na stronach internetowych uczelni (www.psych.uw.edu.pl, www.uw.edu.pl, http://usosweb.uw.edu.pl) na których zamieszczane są m.in. informacje o programie studiów, opłatach za usługi edukacyjne, odwołanych zajęciach, terminach sesji egzaminacyjnych, rejestracjach, stypendiach itp.

 

Na Wydziale Psychologii obowiązuje rozliczenie roczne. Rozkład roku akademickiego znajduje się na stronie:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5755/M.2021.18.Post.1.pdf

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Psychologii odbędzie się on-line w dniu 28.09.2019 r. o godz.14.00 . Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 04.10.2021 r.

 

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty i zajęcia z wychowania fizycznego odbywa się za pośrednictwem systemu UL (stanowiącego część systemu USOS), pod adresem https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php .

 

Zapisy na lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów). Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów (w takim przypadku zostaje naliczona płatność). Studenci, którzy nie zamierzają kontynuować nauki w semestrze letnim, powinni samodzielnie wyrejestrować się z lektoratu podczas trwania tury rejestracji.

Egzamin z języka obcego na poziomie min. B2 należy zdać najpóźniej do końca III roku studiów. Aktualna informacja znajduje się na stronie http://www.certyfikacja.uw.edu.pl/

 

Rejestracja na przedmioty obligatoryjne dla kierunku Psychologia dostępna jest pod adresem https://usosweb.uw.edu.pl w zakładce dla studentów.

Link do prezentacji ze szkolenia USOSweb  http://psych.uw.edu.pl/2021/08/31/szkolenie-usosweb/

 

Zajęcia realizowane na innych uczelniach należy potwierdzać kartą przebiegu studiów (w wersji polskiej i angielskiej, poświadczone pieczęcią uczelni).

 

Szczegółowe informacje na temat akademików, pomocy materialnej https://www.uw.edu.pl/student_/

 

Elektroniczne Legitymacje Studenckie będą wydawane po inauguracji, w terminie 29.09 -15.10.2021 r. w pok. 76, II piętro w godz. 9.00-16.00.

 

 

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat wg podanego harmonogramu, na indywidualne konto studenta.

Terminy i wysokość opłat widoczne są po zalogowaniu się do systemu usosweb.

Harmonogram i wykaz opłat edukacyjnych znajduje się także na stronie internetowej

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

 

I ratę czesnego za studia wieczorowe należy uiścić do dn. 30.09.2021 r. Student zobowiązany jest do wyboru planu ratalnego w usosweb. Dowodem opłaty, bez względu na formę płatności, jest pojawienie się wpłaty na indywidualnym koncie studenta.

 

Informacje o kredytach studenckich

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002468/O/D20182468.pdf

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5082/M.2019.329.Zarz.150.pdf

 

Ubezpieczenie

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia studentów każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Do 26. roku życia studenta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców, to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia. Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną. Studenci obcokrajowcy, którzy posiadają Kartę Polaka bądź opinię o polskim pochodzeniu w

celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię składają:

 • ksero Umowy Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia  (ul. Chałubińskiego 8, Warszawa) – niezwłocznie po podpisaniu umowy;
 • ksero Karty Polaka bądź opinii o polskim pochodzeniu;
 • oświadczenie do wypełnienia przez studenta w celu ubezpieczenia zdrowotnego przez UW;
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta z dziekanatu;

Informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro ds. Pomocy Materialnej.

 

 

Obowiązkowe szkolenia:

 

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie online odbędzie się 24.09.2021 r.

studenci stacjonarni  godz. 12.00

studenci niestacjonarni  godz. 16.00

Link do spotkania otrzymacie Państwo najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres mailowy. Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Zoom.

 

Szkolenie biblioteczne BUW on-line z platformy COME (więcej informacji na stronie  https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/szkolenia-biblioteczne-dla-studentow-uw/)

 

Szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale Psychologii – szkolenie on-line

http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/szkolenie_biblioteczne.pdf

 

Szkolenie z zakresu BHP – studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać zamieszczony stronie internetowej test.

Informacje na stronie www.kampus.come.uw.edu.pl – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.

 

Szkolenie z zakresu Podstawy ochrony własności intelektualnej – data szkolenia zostanie podana w późniejszym terminie

 

Kontakt do Sekcji ds. studenckich, dyżur Prodziekan ds. studenckich

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/

 

I rok stacjonarny – p. Agata Mizgalska Agata.Mizgalska@psych.uw.edu.pl

I rok niestacjonarny – p. Joanna Popow-Meissner Joanna.Popow-Meissner@psych.uw.edu.pl

 

 

 


Szkolenie dla studentów przyjętych w roku akademickim 2021/22
16 września 2021

Szanowni Państwo,

 

w dniu 24.09.2021 r. (piątek) odbędzie się szkolenie on-line z zakresu praw i obowiązków studenta dla kierunków Psychologia w j. polskim i SPZ.

Studenci stacjonarni godz. 12.00

Studenci niestacjonarni-wieczorowi/zaoczni godz. 16.00

 

Link do spotkania otrzymacie Państwo najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres mailowy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Zoom.


Zniżka czesnego na rok akademicki 2021/2022 ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce
30 lipca 2021

KIERUNKI: PSYCHOLOGIA W JĘZYKU POLSKIM I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

 

Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni:

 1. Zapoznać się z uchwałą nr 11 Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i SPZ z dnia 15.06.2021 r. w sprawie zasad zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce na kierunkach Psychologia w j. polskim i SPZ http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/07/uchwalaRD2021_X_znizkiCzesnego.pdf

 

 1. „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.

 

 1. Złożyć podanie w USOSweb do Prodziekan ds. studenckich z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do skrzynki Sekcji Studenckiej znajdującej się na portierni Wydziału lub wysłać pocztą).

 

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 30 września 2021 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 21 października 2021 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2021/2022 należy uiścić do dnia 30.09.2021 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Zniżek udziela Prodziekan ds. studenckich Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.