Zmiana terminu rejestracji na zajęcia obligatoryjne lato 2019/2020
03 grudnia 2019

Rejestracja na przedmioty obligatoryjne, semestr letni 2019/2020, zostaje przełożona na 4.12.2019, na godz. 21:00


Stypendium w Indiach

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości uzyskania stypendium na studia na uczelniach indyjskich. Szczegóły w załączniku.


Rusza rekrutacja na Program MOST semestr letni 2019/20
28 października 2019

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w kolejnej rekrutacji na Program MOST. Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni w semestrze letnim 2019/2020zobowiązane są zarejestrować się pomiędzy 31 października a 30 listopada 2019 roku w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz. Z wnioskiem student zobowiązany jest udać się do Prodziekana ds. studenckich jednostki macierzystej w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

Po uzupełnieniu wszystkich formalności student zobowiązany jest przekazać wniosek do Koordynatora Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Magdaleny Mars (Biuro Spraw Studenckich UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29a) do dnia 4 grudnia 2019 r.

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób.

Przewodnik po Programie MOST dla studentów


Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium dla studentów i doktorantów
17 października 2019

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów

Studenci składają wnioski:

 • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
 • o zapomogę – w Biurze Zarządu Samorządu Studentów;
 • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

Doktoranci składają wnioski:

 • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 i o zapomogę – w Biurze Spraw Doktoranckich; żeby otrzymać wyrównanie stypendium socjalnego za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
 • o stypendium rektora – do komisji doktoranckiej jednostki, w której odbywają studia doktoranckie; termin na złożenie wniosku upływa 31 października 2019 r.

Wnioski o zapomogę będzie można składać przez cały rok akademicki, do 31 sierpnia 2020 r.

 

Wnioski o naukowe stypendia dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, należy go wydrukować i podpisany dostarczyć do swojej jednostki w wyznaczonym terminie (z niezbędnymi załącznikami). Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków znajdują się na ekranach w poszczególnych wnioskach.

Szkoły doktorskie

Doktoranci i doktorantki ze szkół doktorskich otrzymają stypendium doktoranckie po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. O szczegółach procedury poinformują Sekretariaty szkół.
Widoczny niżej wniosek o stypendium doktoranckie jest przeznaczony dla osób na studiach doktoranckich, które rozpoczęły się najpóźniej w roku akademickim 2018/2019.

Pomoc dla studentów i doktorantów wypełniających wnioski

Jeśli masz problemy techniczne z wnioskami (nie możesz przejść na kolejny ekran, wyskakuje jakiś błąd itp.) możesz napisać na adres stypendia.usos@uw.edu.pl. Opisz możliwie dokładnie błąd, nie zapomnij o podaniu imienia, nazwiska, numeru albumu oraz kierunku i roku studiów. Mile widziane są zrzuty ekranu w pliku .jpg lub .png załączone do wiadomości (prosimy o niewklejanie załączników w treść maila).


Najważniejsze zmiany w zasadach studiowania wynikające z nowego Regulaminu Studiów
13 września 2019

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zasadach studiowania wynikające z nowego Regulaminu Studiów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf) oraz uchwały Rady Wydziału Psychologii (http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/UchwalaRW2019_zasady-1.pdf).

 

Istotne zmiany w Regulaminie studiów na UW oraz zasadach studiowania na Wydziale Psychologii.

Zmiany obowiązują wszystkich studentów od 1 października 2019 r.

 

 • Wznowienie studiów nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.
 • Studia można wznowić pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów oraz uiszczenia zaległych opłat wobec Uniwersytetu.
 • Studenci mają prawo m.in. do przeszkolenia przez samorząd studencki w zakresie praw i obowiązków studenta – takie szkolenie odbędzie się w dniu 26.09.2019 o godz. 12.00 i o godz. 16.00.
 • Studenci mają prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego lub komisyjnego sprawdzenia wyników zaliczenia, gdy mają zastrzeżenia:
  • co do formy lub przebiegu egzaminu lub zaliczenia;
  • co do bezstronności przy wystawianiu oceny z egzaminu lub zaliczenia.
 • Warunkowy wpis na kolejny rok jest możliwy, gdy suma ECTS z niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 20 ECTS (1/3 punktów koniecznych do zaliczenia roku).
 • Student nie może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów, jeżeli nie zaliczył przedmiotów, do których zaliczenia był zobowiązany otrzymując skierowanie na powtarzanie etapu studiów.
 • Student zobowiązany jest do podpięcia pod bieżący etap studiów przedmiotów za nie mniej niż 60 punktów ECTS. Jeśli student nie zrealizował wystarczającej liczby przedmiotów, to zostanie dopisany do takiej liczby kursów dodatkowych z oceną NDST, by osiągnięty został wymagany limit punktów ECTS.
 • Jeśli od etapu zostanie odpięty przedmiot, który jest niezaliczony, to podlega on opłacie na podstawie odrębnych przepisów. Po wniesieniu opłaty studentowi zwracane są żetony utracone w chwili zapisywania się na ten przedmiot.
 • Opiekun pracy magisterskiej lub koordynator może, jako regułę zaliczenia seminarium ustalić wymóg obecności na spotkaniach.
 • Recenzent po zapoznaniu się z pracą dyplomową może wezwać studenta do poprawy  pracy  w  terminie  określonym  w  porozumieniu  z  kierującym  tą  pracą, formułując na piśmie zagadnienia do poprawienia (…).
 • Skreślenie z listy studentów nastąpi m.in., gdy student przyjęty na studia nie zapisał się na zajęcia objęte planem studiów.
 • Skreślenie może nastąpić m.in., gdy student I roku nie może przejść na II rok, a także gdy student nie uczestniczy w co najmniej trzech kursach obowiązkowych (liczba nieobecności uniemożliwia ich zaliczenie).

Obowiązkowe szkolenia dla I roku studiów 2019/2020, kierunek psychologia

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie odbędzie się 26.09.2019 r. w Auli
studenci stacjonarni godz. 12.00
studenci niestacjonarni godz. 16.00

Szkolenie z zakresu BHP – studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać zamieszczony stronie internetowej test.
Informacje na stronie www.kampus.come.uw.edu.pl – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.

Szkolenie z zakresu Podstawy ochrony własności intelektualnej – szkolenie w formie wykładu odbędzie się w dn. 12.10.2019 r. (sobota) w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7
kierunek psychologia-studenci stacjonarni, kierunek SPZ- w godz. od 8.00 do godz. 11.30
kierunek psychologia-studenci niestacjonarni w godz. od 12.00 do godz. 15.30
Tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do testu egzaminacyjnego będzie obecność na wykładzie.

Szkolenie biblioteczne online – informacje na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Informacje praktyczne, następnie: Szkolenia – Szkolenie biblioteczne – Szkolenie biblioteczne online – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.
Szkolenie BUW student jest zobligowany zakończyć testem zaliczeniowym.

Szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale Psychologii – szkolenie online
http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2016/02/szkolenie_biblioteczne.pdf