Oferta pracy: doktorant – stypendysta prowadzący badania ankietowe w projekcie badawczym NCN

OGŁOSZENIE

na zatrudnienie doktoranta – stypendysty prowadzącego badania ankietowe w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki

(w ramach grantu OPUS 18 nr umowy UMO-2019/33/B/HS6/00513 „Elastyczna regulacja emocji – interakcja czynników sytuacyjnych i dyspozycyjnych w wyznaczaniu efektywności wybranych strategii regulacji emocji”)

 

 

 Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

Dorota Kobylińska

dorotak@psych.uw.edu.pl

 

ZAKRES OGŁOSZENIA

Obowiązki stypendysty obejmują prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratorium psychofizjologii oraz  badań kwestionariuszowych w ramach projektu.

Opis stanowiska:

Stypendysta będzie pełnił obowiązki asystenta laboratoryjnego w badaniach psychofizjologicznych. Do jego zadań będzie należało programowanie eksperymentów; praca nad przygotowaniem procedur badawczych w projekcie; analizowanie danych, w tym danych psychofizjologicznych; wsparcie techniczne badań; pomoc innym członkom zespołu w prowadzeniu eksperymentów w laboratorium psychofizjologicznym; szkolenie innych członków zespołu w zakresie gromadzenia i analizy danych.

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • statusu 4 lub 5 roku studenta psychologii lub kognitywistyki
 • doświadczenie w badaniach naukowych z pomiarami neuropsychologicznymi i psychofizjologicznymi udokumentowane oświadczeniami kierowników projektów
 • co najmniej jednej przyjętej do druku publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie
 • znajomości metodologii prowadzenia badań eksperymentalnych
 • umiejętności analizy danych
 • umiejętności obsługi programów do projektowania badań (np. E-prime, PsychoPy, Presentation, Qualtrics)
 • zainteresowania tematyką projektu i motywacji do pracy w projekcie naukowym.

 

Forma zatrudnienia: umowa o finansowanie stypendium.

Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający wymiaru pół etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Styczeń 2021 – Grudzień 2023 (36 miesięcy)

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

 • CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego i doświadczenia badawczego,
 • potwierdzenia udziału w projektach badawczych
 • list motywacyjny uzasadniający zasadność zatrudnienia tej właśnie osoby na to stanowisko
 • podpisana klauzula (załączona do dokumentów) która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres kierownika projektu: dorota.kobylinska@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 28.12.2020

 

OCENA OFERT

 1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt.
 2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
  • Doświadczenie w prowadzeniu badań, w szczególności z zastosowaniem pomiarów neuropsychologicznych i psychofizjologicznych: waga 65%.
  • Dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia na konferencjach, udział w międzynarodowych zespołach badawczych itd.): waga 35%

 

WYNAGRODZENIE: Stypendium Narodowego Centrum Nauki w wysokości 3500 PLN (brutto) płatne miesięcznie przez 36 miesięcy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy

Data publikacji: 19 grudnia 2020