Ogłoszenie na zatrudnienie stypendysty w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki – „Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe”

OGŁOSZENIE

na zatrudnienie stypendysty w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki

(w ramach grantu OPUS 19 nr umowy UMO-2020/37/B/HS4/02173 „Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe”)

 

Obowiązki stypendysty obejmują prace badawcze i naukowe w ramach realizacji projektu.

Opis stanowiska:

Stypendysta będzie w ramach swoich obowiązków:

 • Współtworzył narzędzia badawcze
 • Uczestniczył w projektowaniu procedur badań pilotażowych i badań głównych w projekcie
 • Przygotowywał materiały do badań pilotażowych
 • Przeprowadzał badania pilotażowe narzędzi i procedur
 • Wprowadzał dane z badań pilotażowych do baz w formacie obsługiwanym przez programy SPPS lub Stata
 • Przeprowadzał wstępne analizy danych z badań pilotażowych i głównych
 • Dokonywał regularnego przeglądu literatury
 • Współpracował z panelem badawczym, na którym realizowane będą badania główne.
 • Uczestniczył w pisaniu publikacji naukowych przedstawiających wyniki uzyskane w badaniach opisanych w projekcie
 • Uczestniczył w przygotowaniach prezentacji i posterów konferencyjnych

Powyższe punkty będą realizowane we współpracy z kierownikiem projektu i wykonawcą.

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • Posiadania statusu studenta piątego roku psychologii lub doktoranta będącego uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej z zakresu psychologii lub w szkole/ na kierunku międzydziedzinowym uwzględniającym psychologię. Preferowane będą osoby posiadające status doktoranta.
 • Udokumentowanego doświadczenia w pracy w naukowych projektach badawczych, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w projektach z zakresu psychologii konsumenta lub psychologii finansowej, udokumentowane oświadczeniem kierowników projektu
 • Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenia w zakresie planowania i przeprowadzania badań naukowych z zakresu psychologii finansowej – mile widziane doświadczenie w realizacji badań z zakresu psychologicznych determinant ryzyka finansowego, udokumentowane oświadczeniem kierowników projektu
 • Posiadanie co najmniej jednej opublikowanej (lub przyjętej do druku) publikacji naukowej w czasopiśmie międzynarodowym, posiadającym IF i punktację co najmniej 70 pkt w najnowszej punktacji MNiSW. Szczególnie cenne będzie posiadanie publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych dotyczącej psychologii ryzyka finansowego.
 • Doświadczenia w wystąpieniach konferencyjnych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym swobodnie czytać i pisać artykuły naukowe oraz swobodnie się komunikować (np. podczas wystąpień na konferencjach międzynarodowych) – poziom B2/C1
 • Bardzo dobrych umiejętności obsługi programów SPSS lub STATA.
 • Wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych analiz statystycznych.
 • Znajomości metodologii prowadzenia badań eksperymentalnych
 • Zainteresowania tematyką projektu i motywacji do pracy w projekcie naukowym.
 • Planowane złożenie pracy magisterskiej lub doktorskiej z zakresu psychologii ekonomicznej, konsumenta lub finansowej.
 • Dyspozycyjności w czasie całego trwania projektu (w obrębie zdefiniowanych ram czasowych)

Forma zatrudnienia: umowa o finansowanie stypendium

Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający wymiaru pół etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku.

 

TERMIN REALIZACJI

30 miesięcy w okresie od maja 2021 r. – do października 2023 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

 • CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego i doświadczenia badawczego,
 • potwierdzenia udziału w projektach badawczych
 • list motywacyjny uzasadniający zasadność zatrudnienia tej właśnie osoby na to stanowisko
 • podpisaną klauzulę która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres sekscinska@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 08.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 30.03.2021 r.

 

Szczegóły oferty >> 

Załącznik_klauzula-o-przetwarzaniu-danych >>


Data publikacji: 24 lutego 2021