Sekcja IT

InformacjeSPSS/Statistica/QualtricsPocztaSprzęt na zajęciaRezerwacje salPodpis elektronicznyMateriały szkoleniowe

Instrukcja obsługi wydziałowego xero na parterze [pdf]

W celu założenia indywidualnego konta oraz konfiguracji komputera stacjonarnego/laptopa do możliwości drukowania, prosimy o uprzedni kontakt na adres mailowy admin@psych.uw.edu.pl

Xero dostępne jest jedynie dla naukowców i doktorantów Wydziału Psychologii

 


GODZINY PRACY SEKCJI: 

Poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00 (wieczorny dyżur do godz. 20:00)

HELPDESK SEKCJI IT
e-mail: admin@psych.uw.edu.pl
tel. 22 55-49-737; 22 55-49-727

SPRAWY ZWIĄZANE Z USOSWEB
e-mail: usosweb@psych.uw.edu.pl
tel. 22 55-49-735

pok. 46
Michał Broniarz – kierownik sekcji
Bartosz Markowski

pok. 55 – wsparcie USOSowe
Michał Markowicz 
Anna Michałowska

pok. 56
Maciej Kot
Michał Szałata

 

PL UWAGA! Od maja 2022 wszystkie prośby o kody licencyjne proszę wysyłać na adres licencje@psych.uw.edu.pl – pozwala to na częściową automatyzację procesu wysyłania kodów.

 W celu otrzymania dostępu do programu proszę wypełnić właściwą formułkę i wysłać ją na adres licencje@psych.uw.edu.pl używając adresu w domenie UW (np. @student.uw.edu.pl):

EN Attention! From May 2022 all requests for license codes please send to licencje@psych.uw.edu.pl – this allows for partial automation of the codes sending process.

In order to receive access to appropriate software please write an email to licencje@psych.uw.edu.pl from your official UW address (eg. @student.uw.edu.pl) and paste the following text into your email adding your details:

SPSS PL

Potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania oprogramowania w ramach Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions
dla: Uniwersytetu Warszawskiego
Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania poniższych warunków korzystania z ROZWIĄZANIA PS.
1. Zobowiązuję się do przestrzegania warunków Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions, na mocy, której  ROZWIĄZANIE PS zostało przekazane do użytkowani Uczelni.
2. Nie będę usuwać lub zmieniać treści Oświadczenia praw autorskich zamieszczonych na jakiejkolwiek używanej przeze mnie kopii ROZWIĄZANIA PS.
3. Zapewnię ochronę i poufność każdej udostępnionej mi kopii. Nie będę kopiować ani też świadomie nie zezwolę na kopiowanie. Zobowiązuję się nie tworzyć lub nie usiłować odtworzyć albo zezwalać lub pomagać innym w odtworzeniu kodu źródłowego ROZWIĄZANIA PS dostarczonego zgodnie z umową.
4. Będę używać ROZWIĄZANIA PS jedynie w celu zdefiniowanym w Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions i tylko w systemie określonym w Licencji.
5. Nie będę wcielać zmodyfikowanej wersji ROZWIĄZANIA PS do jakiegokolwiek programu napisanego przeze mnie bez wyraźnego zezwolenia Licencjodawcy.
6. Nie będę odkodowywać ani też dekompilować ROZWIĄZANIA PS.
7. Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia licencji, jak również na wezwanie Uczelni.
8. *Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, po zakończeniu kursu/semestru/roku akademickiego.
9. **Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego mnie z Uczelnią, uprawniającego do korzystania z ROZWIĄZANIA PS.
* – dotyczy studentów
** – dotyczy pracowników i współpracowników Uczelni

Imię i nazwisko: 
Jednostka organizacyjna: 
Stanowisko: 
Data:

ROZWIĄZANIE_PS_warunki_licencji_2022

SPSS EN

Confirmation of reading the terms of use of the software under the Predictive Solutions Computer Software License
for: University of Warsaw
I hereby agree to be bound by the following terms of use for the PS SOLUTION.
1. I undertake to abide by the terms of the Predictive Solutions Computer Software License, under which the PS Binding has been transferred to the University for use.
2. I will not remove or amend the Copyright Statement posted on any copy of the PS SOLUTION that I use.
3. I will ensure the protection and confidentiality of every copy made available to me. I will not copy, nor will I knowingly authorize copying. I undertake not to create or attempt to reproduce or permit or assist others in recreating the source code of the PS SOLUTION provided under the contract.
4. I will use the PS SOLUTION only for the purpose defined in the Predictive Solutions Computer Software License and only on the system specified in the License.
5. I will not incorporate the modified version of the PS SOLUTION into any program written by me without the express permission of the Licensor.
6. I will not decode or decompile the PS SOLUTION.
7. I undertake to immediately uninstall the PS SOLUTION and destroy all copies in my possession upon the expiry of the license, as well as upon the request of the University.
8. * I undertake to immediately uninstall the PS SOLUTION and destroy all copies in my possession, after the end of the course / semester / academic year.
9. ** I undertake to immediately uninstall the PS SOLUTION and destroy all copies in my possession upon the expiry of the employment or other legal relationship between me and the University, entitling me to use the PS SOLUTION.
* – applies to students
** – applies to employees and associates of the University

First name and surname:
Organizational unit:
Position:
Date:

PS Imago License Terms (PL)

Statistica PL

Oświadczam, iż jestem studentem/doktorantem/pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania SPSS/Statistica licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu*:
Stanowisko**:

*studenci/doktoranci
**pracownicy

Statistica EN

I declare that I am a student/employee of the University of Warsaw and I accept the terms of using Statistica programs licensed by the University of Warsaw.
Name:
Surname:
Index number*:
Position**:

*students/PhD students
*employees

Qualtrics PL

Oświadczam, iż jestem studentem/pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania Qualtrics licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski. Oprogramowania będę używać tylko w celu realizacji zadań na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu:

Licencja dla studentów wydawana jest na rok z możliwą przedłużenia po tym czasie.

Licencja może być wykorzystywana WYŁĄCZNIE przez pracowników i studentów Wydziału Psychologii UW. Naruszenie zasad korzystania z licencji skutkować będzie zablokowaniem konta.

Qualtrics EN

I declare that I am a student/employee of the University of Warsaw and I accept the terms of using Qualtrics program licensed by the University of Warsaw. I will only use the software to carry out tasks at the Faculty of Psychology at the University of Warsaw.
Name:
Surname:
Index number:

The student license is issued for a year with a possible extension after this time.

The license may ONLY be used by employees and students of the Faculty of Psychology, University of Warsaw. Violation of the rules of using the license will result in the account being blocked.

Poczta dla pracowników i doktorantów
(…@psych.uw.edu.pl)

Obsługiwana jest na wydziale.
Działa pod kontrolą systemu gmail.

Logowanie przez gmail.com

Login: pełny adres email

Poczta studencka
(…@student.uw.edu.pl)

Jest usługą dostępną dla wszystkich studentów UW.

Nie jest obsługiwana przez Ośrodek Komputerowy na wydziale.

Z problemami i pytaniami dotyczącymi poczty studenckiej należy zwracać się bezpośrednio do helpdesku poczty studenckiej:

Krakowskie Przedmieście 26/28
budynek d. Centrum Informatycznego, p. 105
tel. 22 55 20836, 22 55 22005
e-mail: pocztastudent@adm.uw.edu.pl

lub skorzystać z informacji zawartych na portalu poczty studenckiej google.uw.edu.pl

Poniższa strona dotyczy wypożyczania sprzętu komputerowego na zajęcia dydaktyczne. W celu znalezienia instrukcji zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników naukowych proszę przejść na stronę Dla pracowników

Jak zamówić sprzęt na zajęcia?
Laboratorium Aparatury stanowi zaplecze techniczne do prowadzonej na Wydziale Psychologii dydaktyki. Jego pracownicy zajmują się m.in. urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi do zajęć: projektorami multimedialnymi, sprzętem do prezentacji audiowizualnych, nagłośnieniem itd.

W dziale aparatury można zamówić laptopa, projektor, dyktafon na potrzeby zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale. Pierwszeństwo mają zawsze stałe zamówienia które wykładowcy składają na dany semestr.

Poniżej tabela przedstwaiająca stałe wyposażenie sal dydaktycznych:

Nr sali Projektor Nagłośnienie Komputer
aula
1
8
16  
54    
74
92  
93
94
98
128    
 303    
404  
405
406    
407      
408
412  
 421

Sale w których projektory są zamontowane na stałe, potrzeba tylko laptopa, to aula, 1, 8, 54, 74, 92, 93, 94, 98, 128, 303, 404, 405, 406, 408, 412, 421. Jeżeli chcą Państwo zamówić sprzęt na zajęcia, prosimy najpierw o uważne zapoznanie się z informacjami poniżej.

Laptop i/lub projektor do sali można zamawiać nie wcześniej niż trzy tygodnie przed zajęciami. Prosimy jednak nie czekać z tym do ostatniej chwili, obowiązuje kolejność zgłoszeń i może się okazać, że na dany termin nie ma już wolnego sprzętu. Zamówienia sprzętu na zajęcia proszę przesyłać mailem na adres: aparatura@psych.uw.edu.pl

 • dzień tygodnia w którym odbywają się zajęcia,
 • numer sali w której odbywają się zajęcia,
 • godzinę o której odbywają się zajęcia.

Jeżeli sprzęt w tym terminie będzie dostępny, należy jeszcze pamiętać o kilku ważnych sprawach:

 1. Prezentacja powinna być przyniesiona na dysku CD, lub pamięci USB Flash lub dysku USB.
 2. W wypadku gdy nie mają Państwo możliwości użycia tych nośników, można prezentację przesłać mailem (w załączniku) do Działu Aparatury. Należy to zrobić nie później niż dwa dni przed terminem prezentacji. W tytule maila powinny znaleźć się następujące informacje:
  • Którego dnia odbywa się prezentacja
  • W której sali odbywa się prezentacja
  • O której godzinie rozpoczynają się zajęcia

  Przykładowy tytuł: „21 XII, sala 421, 8.30” Prezentacje prosimy przesyłać na adres: aparatura@psych.uw.edu.pl (prosimy o zachowanie rozsądku w kwestii rozmiaru plików!)

 3. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek niestandardowych materiałów (w tym np.: filmów, DVD, czy plików dźwiękowych), prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: aparatura@psych.uw.edu.pl.
 4. Jeżeli posiadają Państwo własnego laptopa warto wcześniej sprawdzić, czy współpracuje on z projektorem (istnieją różne typy złącz obrazowych).

Wszystkie laptopy posiadają system Windows oraz zainstalowany Microsoft Office (razem z PowerPointem) i aplikację Adobe Reader. Z pakietu Open Office nie można korzystać. Przypominamy również, że obowiązuje zakaz instalowania oprogramowania na laptopach bez konsultacji.

Ze względu na ustalone przez władzę Wydziału Psychologii zalecenia dotyczące ograniczenia przebywania na wydziale, prowadzone są rezerwacje sal wykładowych.
Rezerwacji mogą dokonywać pracownicy naukowi, w tym doktoranci za pisemną zgodą promotora.

W celu rezerwacji sali prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową, na adres:
 rezerwacjesal@psych.uw.edu.pl lub
 admin@psych.uw.edu.pl 

W treści maila powinna zawierać się data, godzina, numer sali i cel rezerwacji sali.
Prosimy o podanie imion i nazwisk osób, które mają zostać upoważnione do odebrania klucza, do danej sali.

Do rezerwacji dostępne są poniższe sale:

*liczba miejsc dostępnych w związku z reżimem dotyczącym COVID-19

1
liczba miejsc: 45 (12*)
sala 1

8
liczba miejsc: 35 (12*)
sala 8

16 (sala nagrań)
liczba miejsc: 4 (2*)
sala 16

54
liczba miejsc: 16 (15*)
sala 54

68 (pracownia komputerowa)
sala 68

92
liczba miejsc: 42 (15*)
sala 92

93
liczba miejsc: 42 (15*)
sala 93

94
liczba miejsc: 56 (20*)
sala 94

98
liczba miejsc: 42 (15*)
sala 98

101 (pracownia komputerowa)
liczba miejsc: 18 (9*)

128

303
liczba miejsc: 20 (9*)
sala 303

404
liczba miejsc: 42 (15*)
sala 404

405
liczba miejsc: 42 (15*)
sala 405

406
liczba miejsc: 42 (15*)
sala 406

407
liczba miejsc: 16 (6*)

408
liczba miejsc: 116 (27*)
sala 408a sala 408b

412
liczba miejsc: 42 (15*)

421
sala 421
liczba miejsc: 42 (15*)

W zakładce Sprzęt na zajęcia znajduje się spis wyposażenia danych sal.

Rezerwację sali można zaplanować także na kilka kolejnych terminów (tj. cotygodniowe wykłady online lub powtarzające się nagranie wykładu).

Zamawianie podpisu dla kierownika projektu:

W celu zamówienia podpisu elektronicznego należy wypełnić FORMULARZ.

Po przesłaniu formularza pracownik Sekcji IT skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu podpisania dokumentów niezbędnych do aktywacji podpisu.

Instrukcje instalacji podpisów cyfrowych dla poszczególnych wystawców:

1. KIR Szafir

 • Strona producenta zawierająca wszelkie instrukcje dotyczące podpisów i sprzętu do ich obsługi [LINK]
 • Strona producenta z oprogramowaniem do obsługi podpisów [LINK]

2. Certum by Asseco

 • Strona producenta z oprogramowaniem do obsługi podpisów ProCertum Card Manager i ProCertum SmartSign [LINK]
 • Strona producenta ze sterownikami poszczególnych urządzeń do obsługi podpisów [LINK]
 • Strona producenta zawierająca wszelkie instrukcje dotyczące podpisów i sprzętu do ich obsługi [LINK]

3. CenCert (PEM Heart)

 • Poradnik Użytkownika CenCert [LINK]
 • Strona producenta z oprogramowaniem do obsługi podpisów [LINK]
 • Strona producenta z oprogramowaniem PEM HEART (zawiera sterowniki urządzeń) [LINK]

Materiały szkoleniowe znajdują się TUTAJ
Odnośnik do materiałów znajduje się także w zakładce Dla pracowników