Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zasady rekrutacji dla studentów z Ukrainy/Правила прийому студентів з України

Zasady rekrutacji dla kandydatów z Ukrainy na rok 2023/24

 

Kandydaci z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną i przyjechali do Polski 24 lutego lub później, dysponujący numerem PESEL UKR będą mogli wziąć udział w rekrutacji na kierunek psychologia w trybie stacjonarnym (tylko studia w języku polskim) dodatkową, specjalną ścieżką, uwzględniającą np. braki w dokumentach, czy przerwane studia.

 

REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW – 5 miejsc

Rejestracja w systemie  Ukraina IRK w terminie 20.06.2023 00:00 – 6.07.2023 23:59

https://gp.vpn.uw.edu.pl/https/ukraina.irk.edu.pl/pl/offer/STUDJ_2023/programme/WA-UW-SJ-PS/?from=field:P_PS

Podstawa kwalifikacji: Egzamin pisemny stacjonarny

Języki prowadzenia kwalifikacji: ukraiński, polski

Zakres egzaminu:

Podstawą rekrutacji będzie egzamin testowy z dwóch tekstów psychologicznych – jednym w języku ukraińskim (egzamin również w tym języku), drugim – po polsku (egzamin po polsku).

Informacje o lekturach zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Psychologii oraz w systemie IRK nie później niż na 7 dni przed datą egzaminu.

Wynik końcowy składa się z sumy punktów uzyskanych z testu w języku ukraińskim z wagą 80% oraz testu w języku polskim z wagą 20%. Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci mogą zdobyć 100 punktów. W ramach obowiązującego limitu miejsc na studia zostaną zakwalifikowane osoby, które osiągną najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Lektury do egzaminu:

1) Психологія особистості [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 280 с

Dwa wymagane fragmenty są udostępnione na stronie podręczników ukraińskich:

1. https://pidru4niki.com/15290527/psihologiya/kontseptsiyi_osobistosti_freydizmu_neofreydizmu

2. https://pidru4niki.com/15970122/psihologiya/analitichna_psihologiya_yunga

2) Cialdini, R. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
“Wstęp” i rozdział 1 “Narzędzia wpływu” (strony 11- 33), dostępny na stronie:
https://books.google.pl/books/about/Wywieranie_Wp%C5%82ywu_Na_Ludzi_Teoria_i_Pra.html?id=nFumGkPQvs0C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=pl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Terminy:

Egzamin pisemny: 14 lipca 2023 r. godz. 13.30, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023 r.

Terminy składania dokumentów: 21, 24,25 lipca 2023. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc 26-27.07.2023 i ew. kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

 

PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI

dr Irena Zinserling

e-mail: rekrutacja@psych.uw.edu.pl
Dyżur telefoniczny w semestrze letnim: poniedziałek-piątek 12.00-16.00
Tel.: 668 588 516

 

 

Правила прийому студентів з України

Кандидати з України, які були змушені покинути Україну через війну та прибули до Польщі 24 лютого або пізніше, зможуть брати участь у наборі на навчання на психологію на денній формі навчання (навчання тільки польською мовою) через додатковий, спеціальний набір, з урахуванням усіх формальних труднощів, наприклад відсутність документів або перерване навчання в Україні.

 

НАБІР НА ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ – 10 місць

Реєстрація в системі IRK з 20.06.2023 00:00 – 06.07.2023 23:59

https://gp.vpn.uw.edu.pl/https/ukraina.irk.edu.pl/pl/offer/STUDJ_2023/programme/WA-UW-SJ-PS/?from=field:P_PS

Підстави до кваліфікації (прийняття на навчання) : Письмовий іспит (стаціонарно)

Мови, в яких відбудеться іспит:  українська, польська

Обсяг іспиту:

Основою для набору стане тестовий іспит на підставі двох психологічних текстів – один українською (іспит українською мовою), інший – польською (іспит польською мовою).

Інформація про вибрані тексти буде розміщена на сайті факультету психології та в системі IRK не пізніше ніж за 7 днів перед іспитом.

Підсумковий результат складається із суми балів, отриманих у тесті з українським текстом з вагою 80% та тесті з польським текстом з вагою 20%. У процесі відбору кандидати можуть набрати не більше 100 балів. У межах поточного ліміту місць на навчання будуть допущені кандидати, які досягнуть найкращих результатів на іспиті, але необхідно набрати не менше 50% балів загально, аби бути прийнятим на навчання.

Література до іспиту:

1) Психологія особистості [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 280 с

До читання “Концепції особистості фрейдизму і неофрейдизму” i “Аналітична психологія К. Юнга” , доступні за адресою:

1. https://pidru4niki.com/15290527/psihologiya/kontseptsiyi_osobistosti_freydizmu_neofreydizmu

2. https://pidru4niki.com/15970122/psihologiya/analitichna_psihologiya_yunga

2) Cialdini, R. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

До читання: «Wstęp» і розділ 1 «Narzędzia wpływu» (сторінки 11-33), доступні за адресою:

https://books.google.pl/books/about/Wywieranie_Wp%C5%82ywu_Na_Ludzi_Teoria_i_Pra.html?id=nFumGkPQvs0C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=pl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

 

Терміни

Письмовий іспит: 14 липня 2023 р., о годині. 13:30, місце: факультет психології Варшавського університету (Stawki 5/7).

Оголошення результатів: 20 липня 2023 року

Терміни подачі документів: 21,25,26 липня 2023 року. У разі незаповнення ліміту місць: 26-27 липня 2022 року, та, можливо, наступні дати, встановлені приймальною комісією

 

ЗАПИТАННЯ З НАБОРУ

Др. Ірена Зінсерлінг

електронна пошта: rekrutacja@psych.uw.edu.pl

Дежурство по телефону в літній семестр: понеділок- п’ятниця 12.00-16.00

Тел.: 668 588 516