Rekrutacja

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 2018/2019 znajdują się tutaj.


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE  2018/2019 znajdują się tutaj.

UCHWAŁA NR 308 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawski

Zarządzenie nr 45 Rektora UW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 

Kandydaci są proszeni o rejestrację w IRK.

Dokumenty prosimy składać w 6 egzemplarzach (oryginał + 5 kopii). Prosimy o odbiór oryginałów oraz 4 kopii w ciągu 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie nieodebrane kopie zostaną zniszczone.

Dokumenty prosimy umieścić w białych teczkach do akt.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

 

Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji na studia prosimy przesłać dowód wpłaty za elektroniczną legitymację studencką oraz zdjęcie, które znajdzie się na legitymacji.

Rozmowy kwalifikacyjne na studia doktoranckie odbędą się 18 września 2018 (wtorek) w sali 74

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2018/2019:

1)    dr hab. Anna Cierpka – przewodnicząca komisji;

2)    dr hab. Maciej Haman, prof. UW – sekretarz komisji;

3)    prof. dr hab. Ewa Pisula – członek komisji;

4)    prof. dr hab. Katarzyna Schier – członek komisji;

5)    dr hab.Marcin Zajenkowski – członek komisji;

6)    dr hab. Andrzej Rynkiewicz – Prodziekan ds. Studenckich;

7)    mgr Joanna Witowska – przedstawiciel doktorantów.