Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE  2017/2018 znajdują się tutaj

Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018

Kandydaci są proszeni o rejestrację w IRK.

Dokumenty prosimy składać w 6 egzemplarzach (oryginał + 5 kopii). Prosimy o odbiór oryginałów oraz 4 kopii w ciągu 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie nieodebrane kopie zostaną zniszczone.

Dokumenty prosimy umieścić w białych teczkach do akt.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

 

Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji na studia prosimy przesłać dowód wpłaty za elektroniczną legitymację studencką oraz zdjęcie, które znajdzie się na legitymacji.

Rozmowy kwalifikacyjne na studia doktoranckie odbędą się 19 września 2017 (wtorek) w sali 74.

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do spraw Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2017/2018:

1)    dr hab. Anna Cierpka – przewodnicząca komisji;

2)    dr hab. Maciej Haman, prof. UW – sekretarz komisji;

3)    prof. dr hab. Ewa Pisula – członek komisji;

4)    prof. dr hab. Katarzyna Schier – członek komisji;

5)    dr hab.Marcin Zajenkowski – członek komisji;

6)    dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW – Prodziekan ds. Nauki;

7)    mgr Joanna Witowska – przedstawiciel doktorantów.