Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii

Od mechanizmu psychopatologii do zmiany w psychoterapii

Warszawskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe

 

Cel: Stymulacja współpracy między naukowcami, rozwijanie wiedzy i wymiana informacji. Tworzenie opiniotwórczego i integrującego się środowiska naukowców-psychoterapeutów.

Tematy: Badania własne, projekty badawcze lub przeglądy badań na temat mechanizmów psychopatologii lub zmiany w psychoterapii. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, ze szczególnym naciskiem na badania translacyjne (od mechanizmu i objawu do terapeutycznej zmiany). Próba łączenia tych dwóch aspektów może być zawarta w prezentacji lub odbywać się już wyłącznie w dyskusji. Same badania nie muszą w sobie zawierać bezpośredniego połączenia psychopatologia-psychoterapia. (A zatem prezentowane tematy mogą w sposób szeroki dotyczyć badań nad psychopatologią i psychoterapią). Tematy spotkań mogą również dotyczyć zjawisk powiązanych bądź zbliżonych do psychoterapii, a dotyczących zmiany w funkcjonowaniu człowieka i istotnych ze względów społecznych. Przykładami takich tematów mogą być zagadnienia takie jak psychoterapia a coaching, duchowość, badania nad superwizją, psychoterapia a rehabilitacja poznawcza.

Rada programowa: dr Paweł Holas (WP UW), dr Rafał Styła (WP UW), dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN), dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP USWPS), dr Konrad Janowski (WP WSFiZ), dr Izabela Kaźmierczak (IP APS), dr Cezary Żechowski (IP UKSW).

Komitet organizacyjny: dr Paweł Holas (WP UW), dr Rafał Styła (WP UW), dr Małgorzata Chądzyńska (IPiN), dr Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (WP USWPS), dr Konrad Janowski (WP WSFiZ), dr Izabela Kaźmierczak (IP APS), dr Cezary Żechowski (IP UKSW), mgr Joachim Kowalski (sekretarz komitetu, WP UW).

Instytucje organizujące: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii USWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ.

Kiedy: Spotkania odbywają się kilka razy w roku, w wybrane piątki.

Czas trwania: Dwie godziny zegarowe, 10:00-12:00.

Gdzie: W pierwszym roku działania na Wydziale Psychologii UW.

Dla kogo: Dla pracowników naukowych, którzy są psychoterapeutami, a zarazem czynnie prowadzą badania naukowe. W pierwszym kręgu zainteresowania są badania w dziedzinie psychopatologii i psychoterapii, jednakże mile widziani są psychoterapeuci-badacze, którzy podejmują badania z szerokiego pola zagadnień humanistyczno-społeczno-medycznych. Obserwatorzy – studenci, doktoranci, psychoterapeuci i inne osoby nie prowadzące czynnie badań lub niebędący psychoterapeutami są również mile widziane.

Przebieg: Do 45 minut prezentacja, 75 minut komentarza zaproszonych gości i dyskusji wszystkich uczestników.

Zapisy: Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości na adres seminarium-psychoterapia@psych.uw.edu.pl podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy, adres e-mail oraz numer telefonu. Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przyjmowania uczestników stosuje się zasadę kolejności zgłoszeń).

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Program seminarium.

Rok 1. Rok akademicki 2017-2018

W roku akademickim 2017-2018 seminaria odbywać się będą w wybrane piątki w godzinach 10:00-12:00, na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Stawki 5/7) w sali 74 (drugie piętro).

 

*** Najbliższe seminaria ***

Seminarium 2. Odwrócenie ról w rodzinie jako sytuacja traumatyczna. Też dla psychoterapeutów? 

Prelegentka: prof. dr hab. Katarzyna Schier (Wydział Psychologii UW)

Dyskutantka: prof. UW dr hab. Barbara Tryjarska (Wydział Psychologii UW)

Termin: 19.I.2018 (piątek w godz. 10:00-12:00)

Streszczenie referatu

W ramach wystąpienia przedstawię istotę zjawiska odwrócenia ról w rodzinie czyli parentyfikacji oraz doniesienia kliniczne na temat jego częstotliwości w grupie zawodów związanych z pomaganiem, w tym psychoterapeutów. Dziecko, które w sposób emocjonalny lub/i instrumentalny opiekuje się własnym rodzicem, bo tylko tak potrafi pozyskać i zagwarantować sobie jego troskę, może w przyszłości poszukiwać aktywności zawodowej, która będzie miała podobny charakter. Przedstawię tezę o odwróceniu ról jako zjawisku traumatycznym i będę próbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób psychoterapeuci mogą radzić sobie ze swoją przeszłością w pracy z pacjentami. Wystąpienie zakończą wyniki badań przeprowadzonych razem z Marcinem Rzeszutkiem nad problemem wypalenia zawodowego w grupie psychoterapeutów Gestalt oraz psychoterapeutów behawioralno-poznawczych (Psychotherapy, 2014). Będę próbowała interpretować wyniki tych badań w aspekcie teorii przywiązania.

 

Seminarium 3. 16.III.2018. Dr Agnieszka Popiel (Uniwersytet SWPS)

Seminarium 4. 20.IV.2018. Prof. dr hab. Piotr Oleś (KUL)

Seminarium 5 15.VI.2018

 

*** Archiwum spotkań ***

Seminarium 1. Idea i praktyka niewiedzenia w psychoterapii

Prelegent: Dr Wojciech Drath (Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ)

Dyskutantki: dr hab. Anna Cierpka (Wydział Psychologii UW) oraz dr Magdalena Budziszewska (Wydział Psychologii UW)

Termin: 17.XI.2017 (piątek w godz. 10:00-12:00)

Streszczenie referatu Idea i praktyka niewiedzenia w psychoterapii

Badania nad znaczeniem niewiedzenia w pracy psychoterapeutów przeprowadzono w paradygmacie jakościowym metodą analizy fenomenologiczno-interpretacyjnej. Na podstawie zapisów doświadczenia niewiedzenia w literaturze fachowej oraz wywiadów pogłębionych z psychoterapeutami różnych orientacji teoretycznych, stworzono bogaty opis zjawiska, uwzględniający jego różnorodność i wielowymiarowość. Opisane zostały przejawy, rodzaje, działanie i źródła doświadczenia niewiedzenia, a także postawy, jakie przyjmują wobec niego psychoterapeuci.
Badanie obejmowało aspekt idei – to jest sposoby konceptualizacji niewiedzenia w literaturze przedmiotu, oraz aspekt praktyki – bezpośredniego doświadczania tego zjawiska w codziennej pracy terapeutycznej.
Wynikiem badań jest model zjawiska, które, choć pełni istotną rolę w procesie psychoterapii, rzadko poddawane jest systematycznej analizie i dyskusji. Wnioski z przeprowadzonych analiz pokazują znaczenie opisywanego fenomenu dla indywidualnego rozwoju zawodowego terapeutów, dialogu pomiędzy różnymi orientacjami teoretycznymi, oraz dla rozumienia miejsca psychoterapii w systemie różnych instytucji społecznych.