Ledzińska Maria

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor
Jednostka: Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej
E-mail: maria.ledzinska@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój:
Dyżury:
Działalność naukowa

 

Praca na UW: 1.10.1974 – 30. 09.2021;  od 1.10. 2021 emeryt

 

Obszary badań: psychologia pamięci i uczenia się; funkcjonalne znaczenie metapoznania; różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym oraz w procesie adaptacji do globalnego środowiska życia – zjawisko stresu informacyjnego

 

Programy badań finansowane z funduszy Badań Statutowych Wydziału Psychologii UW

 

2000 – Różnice indywidualne a przebieg i efekty kształcenia tradycyjnego oraz wspomaganego komputerowo. Psychologiczne aspekty zastosowań w uczeniu się i nauczaniu programów komputerowych

2001 – Funkcjonowanie poznawcze użytkowników Internetu: wybrane aspekty różnicowe

2002 – Stres informacyjny w doświadczeniu osób w różnym wieku: próba diagnozy

2003 – Podmiotowe wyznaczniki stresu informacyjnego

2004 – W poszukiwaniu wyznaczników siły doznań stresu informacyjnego i stosowanych strategii zaradczych. Znaczenie specyfiki umysłowego przetwarzania informacji oraz gospodarowania energią

2005 – Wybiórczość umysłu a siła doznań stresu informacyjnego

2006 – Osobowościowe i metapoznawcze korelaty podejmowania ważnych decyzji życiowych w dobie globalizacji

2008 – Kontekst społeczny jako wyznacznik siły doznań stresu informacyjnego: wybrane aspekty

2009 – Człowiek w obliczu globalnych przemian: poznawcze korelaty odniesień wobec globalizacji

2012 – Percepcja  jakościowych oraz ilościowych cech  informacji: wyznaczniki podmiotowe oraz związek z doświadczanym stresem

2013 – Funkcjonowanie metapoznawcze młodych dorosłych  – zdrowych oraz dotkniętych nadciśnieniem tętniczym: analiza porównawcza

2015 – Nowy rodzaj stresu, znaczenie specyficznych zasobów: związki między deficytami w zakresie umiejętności meta-poznawczych a przeciążeniem umysłu ujmowanym w kategoriach stresu

2017 – Odkładanie wykonania zadań w czasie jako deficyt  metapoznawczy – uwarunkowania podmiotowe

2018 – Wybrane przejawy emocjonalności  jako korelat siły  doznań stresu informacyjnego

2019 – Stosunek do siebie i innych jako podmiotowy korelat siły doznań  stresu informacyjnego

 

Programy badań finansowane z puli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

2007 – 2010 grant promotorski MNiSZW: N N 106011 32/0824: Typy zaangażowania poznawczego a poziom wykonania zadań intelektualnych: weryfikacja w ramach modelu formalnej teorii inteligencji (ukończony)

2010 –  2012 grant własny MNiSZW: N N106 039 938: Intelektualno – temperamentalne uwarunkowania uwagi (ukończony)

2011 – 2012 grant promotorski MNiSzW: N N 106 352 540: Inteligencja emocjonalna a dynamika i efektywność funkcjonowania poznawczego (ukończony)

 

Publikacje          

                                   

Książki: autorstwo i współautorstwo

 

Ledzińska, M. (1988, wyd. 1989). Zależność przebiegu i efektów uczenia się od wcześniejszej aktywności podmiotu i od poprzedzających czynników sytuacyjnych. W: Z. Włodarski (red.), Psychologia uczenia się. T. 2. (5-100). Warszawa: PWN

Czerniawska, E..  Ledzińska, M. (1993). Ja i moja pamięć. O użytecznych strategiach uczenia się. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

Ledzińska, M. (1996). Przetwarzanie informacji przez uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności a ich postępy szkolne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii UW

Czerniawska, E., Ledzińska, M. (2007). Jak się uczyć. Bielsko Biała: Wydawnictwo Park Edukacja

Ledzińska,  M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN

Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2011). Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Ledzińska, M. (2012). Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne. Warszawa: Difin

Ledzińska, M., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2013). Temperament i poznanie. Energetyczne i czasowe zaplecze umysłu.  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

 

Redakcje naukowe

 

Ledzińska, M., Rudkowska, G.,  Wrona, L. (red.) (2002). Osoba – edukacja – Dialog. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. T. 1, ss. 268; T. 2, ss. 287

Ledzińska, M.,  Rudkowska, G., Wrona, L. (red.) (2005). Psychologia współczesna: oczekiwania i   rzeczywistość. Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, ss. 583

Ledzińska, M. & Zajenkowski, M. (red.) (2009). Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN

Goryńska, E., Ledzińska, M., Zajenkowski, M. (red.) (2011). Nastrój. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Oleś, P., Ledzińska, M. (red. nauk.) (2015). Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II. Warszawa: Difin

Ledzińska, M., Filippowa, I. (2018). Psychology – values – spirituality. Łuck: Wydział Psychologii i Socjologii Środkowoeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki

Bargiel-Matusiewicz, K., Ledzińska, M. (red.) (2020). Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby. Warszawa: Liberi Libri

 

Rozdziały w książkach

 

Błaszczak, A., Ledzińska, M. (1978). Społeczna efektywność bodźców pozytywnych i negatywnych. W: Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki  Narodowej SGPiS,  VII, 3-13

Ślenzak, J.,  Ledzińska, M. (1979). Psychologiczna analiza niektórych przyczyn  nieprzystosowania społecznego dzieci w wieku od 5 do 7 lat. W: Wybrane zagadnienia psychologicznej problematyki przystosowania (s. 71-85). Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego

Czerniawska, E.,  Ledzińska, M. (1986). Ontogenetyczny rozwój strategii pamięciowych i ich ćwiczenie. W: Z. Włodarski (red.), Psychologiczna problematyka pamięci (240-281). Materiały do nauczania psychologii. Seria 1, T. 5. Warszawa: PWN

Ledzińska, M. (1986). Wydobywanie informacji przechowywanych w pamięci. W: Z. Włodarski  (red.), Psychologiczna problematyka pamięci (s.129-170). Materiały do nauczania psychologii.  Seria 1, T. 5. Warszawa: PWN 

Ledzińska, M. (1997). Samoświadomość nauczyciela jako stymulator rozwoju uczniów. W: B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju, psychostymulacja, psychokorekcja (t. 1, s. 125-134). Bydgoszcz:  Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

Ledzińska, M. (1997). Zróżnicowane możliwości i podobne postępy szkolne: problem uczniów czy nauczycieli? W: W. Pilecka i M. Kliś (red.), Funkcje psychologii w dobie przemian   społeczno – kulturowych w Polsce (s. 47-54). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP

Ledzińska, M. (1997). Percepcja relacji nauczyciel – uczeń w kontekście przemian oświatowych   w Polsce. W: W. Pilecka i M. Kliś (red.), Funkcje psychologii w dobie przemian społeczno –   kulturowych w Polsce (s. 200-206). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP

Ledzińska, M. (1999). Koniec wieku i nauczanie. O niektórych wyznacznikach efektywności kształcenia muzycznego. W: M. Manturzewska (red.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego (s. 11-18). Warszawa: Wydawnictwa Akademii Muzycznej 

Ledzińska, M. (2000). Uczenie się wykraczające poza warunkowanie. W: J. Strelau (red.),Psychologia. Podręcznik akademicki (s. 117-136). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Ledzińska, M. (2001). Od inteligencji poznawczej do emocjonalnej. W: B. Kaczmarek, K. Markiewicz, S. Orzechowski (red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka (s. 33-45). Lublin: Wydawnictwa UMCS

Ledzińska, M. (2001). Człowiek współczesny wobec nadprodukcji informacji, czyli o informacyjnym stresie. W: A. Matczak, W. Ciarkowska (red.), Różnice indywidualne: wybrane zagadnienia inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 135-153). Warszawa: UW, Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

Ledzińska, M. (2002). Dialog w nauczaniu a perspektywy rozwoju. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Osoba – edukacja dialog (s. 88-98). Kraków: Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej  

Ledzińska, M. (2002). Stres informacyjny: sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania. W: I. Heszen-Niejodek (red.), Konteksty stresu psychologicznego (s. 27-40). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Ledzińska, M. (2003). Technika i edukacja na przełomie stuleci – blaski i cienie. W: A. Mitas (red.), Media i edukacja w dobie globalizacji (s. 91-103). Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie

Ledzińska, M. (2003). Kompetencje metapoznawcze nauczyciela w dobie rewolucji informacyjnej. W: J. Kuźma i J. Morbitzer (red.), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2. (s. 168-175). Kraków: Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej

Ledzińska, M. (2004). Technologia informacyjna a twórczość naukowa. W: S. Popek, R. Bernacka, D. Turska, B. Gawda, C. Domański (red,), Twórczość w teorii i praktyce (s. 29-37). Lublin: Wydawnictwa Naukowe UMCS

Ledzińska, M. (2004). Nadprodukcja informacji jako wyzwanie edukacyjne – perspektywa    psychologiczna. W: M. Radochoński i B. Przywara (red.), Jednostka – grupa – cybersieć (s. 15-27). Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Ledzińska, M. (2004). W poszukiwaniu powiązań między inteligencją i osobowością. W: A. Sękowski (red.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań (s. 15-29). Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN

Ledzińska, M. (2005). Znaczenie inteligencji jednostki w dobie informacyjnego zalewu. W: W. Limont i J. Cieślikowska (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T 1.Zdolności i stymulowanie ich rozwoju  (s. 41-52). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 

Ledzińska, M. (2005). Relacja człowiek – media: funkcjonalne znaczenie temperamentu. W: L. Dyczewski (red.), Rodzina-Dziecko-Media (s. 122-133). Lublin: Wydaw. Gaudium

Ledzińska, M. (2006). Problemy dialogu edukacyjnego w dobie rewolucji informacyjnej. W: B. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel (red.), Komunikowanie się. Problemy i perspektywy (s. 185-197). Lublin: Wydawnictwo UMCS

Ledzińska, M. (2006). Kult informacji jako wyzwanie edukacyjne. W: W. Jakubowski (red.), Dzisiejsze czasy – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej (s. 45-58). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Ledzińska, M. (2006). Globalizacja i transgresja. W: E. Aranowska i M. Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności (s. 172-188). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Ledzińska, M. (2008). Różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym: z badań nad znaczeniem procesów kontrolnych. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z psychologii różnic indywidualnych (s. 178-189). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Ledzińska, M. (2009). E-learning and the fulfilment of certain postulates of contemporary psychology of teaching. W: Theoretical and practical aspects of distance learning (263-273). Cieszyn: International Visegrad Fund 

Ledzińska, M. (2010). Wiedza na temat uczniów zdolnych i jej edukacyjne konsekwencje. W: A. Sękowski i W. Klinkosz (red.), Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii (s. 63-79). Lublin: Tow. Naukowe KUL Jana Pawła II  

Ledzińska, M. (2010). Przeszkody w rozwoju zdolności – refleksje psychologa. W: W. Limont, J. Dreszer, J. Cieślikowska (red.),Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego (s. 51-66). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Ledzińska, M. (2011). Young adults in the face of worldwide transformations – an attempt at psychological analysis. W: B. L. Kaczmarek, G. E. Kwiatkowska, K. Markiewicz (red.), Youth facing the challenges of globalizaton (s. 31-44). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Ledzińska, M. (2011). Rola emocji, nastroju i poznania w doświadczeniu stresu informacyjnego. W: E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje (s. 172-208) . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2011). Prawidłowości rozwoju sfery metapoznawczej w teorii i praktyce nauczania. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 353-363). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

Ledzińska, M. (2011). Bliżej emocji, bliżej umysłu – o historii narodzin idei inteligencji emocjonalnej. W: T. Rzepa, C. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii (s. 31-51). Lublin: Wydaw. UMCS

Ledzińska, M. (2011). Nowe czasy, nowe źródła stresu w pracy. W: T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.). Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii (s. 59-76). Kraków: Wydaw. UJ
Ledzińska, M. (2013).  Korzenie nauki są gorzkie a owoce słodkie. O niektórych problemach ewolucji nauki na przykładzie psychologii z przełomu XX i XXI wieku. W: T. Rzepa, C. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii (s. 27-41). T. 2. Lublin: Wydaw. UMCS

Zajenkowski, M., Carelli, M.G., Ledzińska, M (2014). Cognitive processes in time perspective. In:  Stolarski, M., van Beek, W., Fieulaine, N. (red.). Handbook of Time Perspective (s. 243-255). New York: Springer

Ledzińska, M. (2014). Technologia informacyjna, wiedza i osobowość. W: M. Święcicka (red.), Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży (s. 43-64). Warszawa: Paradygmat

Ledzińska, M. (2016). Przeciążenie informacyjne jako przedmiot diagnozy psychologicznej. W: A. Rynkiewicz, K. Jankowski, W. Oniszczenko (red.), Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 126-139). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ledzińska, M., Filippowa, I.  (2016). Informacijnij stres diagnostkia miżkulturnych widminnostiej. T. 3. W: L. Zasiekina (red.), Aktualni problemi  zagalnoj ta socjalnoj psichołogii (s. 50-57). Łuck: Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki

Ledzińska, M. (2017). Zmiana podejść do uczenia się i nauczania jako wyzwanie dla diagnozy.  W: J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 323-341). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Ledzińska, M., Filippowa, I. (2018). Time orientation and attitudes of personality toward the acceptance o changes in the globalization era: methodological and diagnostic aspects. W:             Ledzińska, M., Filippowa, I. Psychology – values – spirituality (s. 37-45).  Łuck: Wydział Psychologii i Socjologii Środkowoeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki

Ledzińska, M. (2018). Integracja wewnętrzna jako jeden z warunków spoistości społecznej w dobie nadprodukcji informacji. W: S. Frydrychowicz (red.), Wyzwania integracji społecznej (s. 53-74). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum

Ledzińska, M. (2018). Człowiek w obliczu przeciążenia informacyjnego: o sytuacjach  trudnych w dobie przemian ogólnoświatowych. W: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Człowiek w sytuacji: nie tylko z perspektywy psychologa. Studia inspirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego (s. 220-237 ). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS

Ledzińska, M., Kłakulak-Torba, W. (2019). Znaczenie solidarności między pokoleniami w dobie starzenia się populacji – perspektywa edukacyjna. W: M. Kielar-Turska (red.), Starość jak ją widzi psychologia. Siła umysłu w starości (s. 455-482). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 

Ledzińska, M. (2020). Od informacji do wiedzy w dobie globalizacji. W: H. Liberska, J. Trempała (red.), Psychologia wychowania. Wybrane problemy (s. 121-131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wiśniewska, D., Ledzińska, M. (2020). Stres informacyjny w doświadczeniu osób w różnym wieku. W: M. Kielar-Turska (red.), Starość – jak ją widzi psychologia. Szanse rozwoju w starości (345-368). Kraków:  Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum

Ledzińska, M. (2020). Paradoks dostępności: perspektywa psychologiczna. W. K. Bargiel-Matusiewicz, M. Ledzińska (red.), Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby (s. 115-138). Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri

Ledzińska, M. (2021). Inteligentne metapoznanie, czyli jak wiedza  o własnym umyśle może być przydatna w codziennym życiu. W: M. Zajenkowski (red.), Inteligencja w codziennym życiu (s. 207-232). Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri

Ledzińska, M. (2021). Nowe czasy, nowe źródła stresu, uniwersalne zasoby: związki między wybranymi charakterystykami Ja a poczuciem stresu informacyjnego. W: M. Huflejt-Łukasik, A. Pluta (red.). Mechanizmy psychologiczne i społeczne warunkujące formułowanie ocen oraz podejmowanie działań (s. 19-40). Warszawa: Wydawnictwo Liberi Lbri.

 

Artykuły

 

Ledzińska, M.,  Janiak, E. (1976). Niektóre czynniki warunkujące skuteczność przekazu wiedzy psychologicznej. Doskonalenie Kadr Kierowniczych, 5, 31-37

Ledzińska, M. (1977). Postawy młodzieży wielkomiejskiej i wiejskiej wobec szkoły. Psychologia Wychowawcza, 4, 409-420

Ledzińska, M. (1981). Znaczenie treningu w organizowaniu treści i determinanty jego skuteczności. Psychologia Wychowawcza, 2, 231-243

Ledzińska, M. (1982). Wydobywanie informacji z pamięci. Psychologia Wychowawcza, 1, 15-25

Ledzińska, M. (1983). Metody badania strategii pamięciowych. Psychologia Wychowawcza, 4, 374-386

Ledzińska, M. (1985). Znaczenie podobieństwa aktywności jednostki na etapie zapamiętywania i przypominania. Psychologia Wychowawcza, 1, 17-27 (artykuł teoretyczny)

Ledzińska, M. (1986). Znaczenie podobieństwa aktywności jednostki na etapie zapamiętywania i przypominania. Psychologia Wychowawcza, 1, 56-68 (artykuł empiryczny)

Czerniawska, E., Ledzińska, M. (1986). Ontogenetyczny rozwój strategii pamięciowych.  Psychologia Wychowawcza, 4, 397-409

Czerniawska, E., Ledzińska, M. (1986). O możliwości ćwiczenia strategii pamięciowych.   Psychologia Wychowawcza, 5, 518-531

Ledzińska, M. (1988). Wiedza uczniów o strategiach pamięciowych i jej związek z osiągnięciami w nauce. Psychologia Wychowawcza, 5, 509-523

Ledzińska, M. (1996). O niektórych problemach kształcenia z perspektywy psychologii poznawczej.  Psychologia Wychowawcza, 4, 327-336

Ledzińska, M. (1997). Wybrane problemy w studiach nad metapoznaniem. Psychologia Wychowawcza, 40, 4, 97-106

Ledzińska, M. (1997). Rola czynnika metapoznawczego w edukacji. Psychologia Wychowawcza, 40, 5, 429-435

Ledzińska, M. (1999). Elementy poznawcze i metapoznawcze w inteligencji. Psychologia Wychowawcza, 41, 1, 1-10

Ledzińska, M. (1999). Mity i edukacja. O niektórych problemach kształcenia w perspektywie zmian społecznych. Psychologia Wychowawcza, 42, 4, 350-358

Ledzińska, M. (2000). O niektórych próbach łączenia inteligencji i osobowości. Psychologia Wychowawcza, 43, 1, 1-10

Ledzińska, M. (2000). Między Raportem Faure’a a Raportem Delors’a – specyfika refleksji o edukacji na przełomie stuleci. Psychologia Rozwojowa, 5, 27-35

Ledzińska, M. (2000). Dialog i edukacja. Forum Psychologiczne, 5, 108-123

Ledzińska, M. (2001). Znaczenie kompetencji metapoznawczych nauczyciela w dobie rewolucji informacyjnej. Forum Psychologiczne, 1, 127-139

Ledzińska, M. (2002). Stres informacyjny jako zagrożenie dla rozwoju. Roczniki Psychologiczne, 5, 77-97

Ledzińska, M. (2002). Status metapoznania we współczesnej psychologii edukacji. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 6, 171-183

Ledzińska, M. (2003). Przemiany technologiczne jako źródło informacji i stymulacji: funkcjonalne znaczenie temperamentu. Psychologia – Etologia – Genetyka, 7, 101-119

Ledzińska, M. (2004). Informacja i wiedza w dobie globalizacji: perspektywa edukacyjna. Ruch Pedagogiczny, 75, 5-15

Ledzińska, M. (2004). Informacja i wiedza w dobie globalizacji: perspektywa rozwojowa. Psychologia Rozwojowa, 7, 11-19

Ledzińska, M. (2005). Rola inteligencji poznawczej i emocjonalnej w dobie nadprodukcji  informacji. Aannales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio J, XVIII, 13-22

Ledzińska, M. (2006). Młodzi dorośli w obliczu globalnych przemian: spojrzenie z perspektywy psychologii różnic indywidualnych. Psychologia Etologia Genetyka, 13, 35-57

Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2008). The importance of cognitive selectiveness in the age of information flood. Problems of Education in the 21st Century, 5,  80-86

Ledzińska, M. (2009). Myths, id est false knowledge on able pupils its educational consequences. Problems of Education in the 21st Century, 13,  54-65

Postek, S. Ledzińska, M., Czarkowski, J. (2010). Psychological and pedagogical problems of distance education for adults.  science education . Problems of Education in the 21st Century,22,  99-108

Ledzińska, M., Postek, S. (2010). The role of metacognition in c-learning curriculum. Problems of Education in the 21st Century , 23,  137-145

Mongay Batalla, J., Ledzińska, M. (2011). On reducing the detrimental information flood in the use internet. Problems of Education in the 21st Century, 28, 84-95

Ledzińska, M. (2011). Merely   a threat?  Worldwide transformations    as a  chance development –   psychological   reflection. Polish Psychological Bulletin, 42, 4, 235-246

Stolarski, M., Ledzińska, M., Matthews, G. (2013). Morning is tomorrow, evening is today: relationships between chronotype and time perspective”. Biological Rhythm Research, 44, 181-196

Ledzińska, M. Mongay Batalla, J., Stolarski, M. (2014).  Cognitive styles could be implicitly assessed in the Internet environment: reflection – impulsivity is manifested  in individual manner of searching for information. Journal of Baltic Science Education,

 13, 133-145

Ledzińska, M. (2015). Solidarnie, czyli we wspólnocie uczniów i nauczycieli – próba refleksji. Psychologia Wychowawcza, 49, 159-170

Postek, S., Ledzińska, M. (2015). Temperamentalne predyktory stresu informacyjnego w grupie menadżerów wysokiego szczebla. Psychologia Etologia Genetyka, 31, 69-87

Ledzińska, M., Dziamska, J, Toeplitz, Z. (2016). Olimpijczycy w progach wyższej uczelni – wyzwania dla rekrutujących i nauczających. Psychologia Wychowawcza, 51, 105-119

Ledzińska, M. (2016). Przeciążenie informacyjne jako problem współczesnej edukacji. Social Studies and Practice, 1, 35-45

Ledzińska, M. (2017). Nauczyciela akademickiego spojrzenie na rozwój w dobie przemian ogólnoświatowych. Psychologia Rozwojowa, 22, 9-25

Ledzińska, M., Postek, S. (2017). From metaphorical information overflow and overload to real stress: theoretical background, empirical findings and applications. European Management Journal, 35, 785-793

Świerżewska-Chadaj, D., Ledzińska, M. (2017). Stary problem w nowym ujęciu: związki między inteligencją i samoregulacją w uczeniu się a osiągnięciami w nauce szkolnej. Psychologia – Etologia – Genetyka, 35, 45-68

Ledzińska, M., Kłakulak-Torba, W.  (2018). Od  pomiaru czasu reakcji do charakterystyki mentalnego poruszania się w czasie:  ewolucja badań w psychologii różnic indywidualnych. Przegląd Psychologiczny, 61, 435-448

 

Oniszczenko, W.,  Ledzińska, M. (2019). Sex, affective temperaments and information stress. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 32, 635-644

Ledzińska, M. (2019). Samowychowanie – stary problem, nowe wyzwania. Psychologia Wychowawcza, 58, 129-143

 

Recenzje

 • w procedurze profesorskiej: 3
 • w procedurze habilitacyjnej: 8
 • w przewodach doktorskich: 35
 • wydawnicze – książki: 42

 

Działalność dydaktyczna

 

Liczba wypromowanych magistrów: 113

Autorskie programy zajęć:  3 na studiach doktoranckich; 16 na studiach magisterskich; 15 na studiach podyplomowych

 

Działalność organizacyjna

Funkcje w administracji naukowej i dydaktycznej w Uniwersytecie Warszawskim

 

W strukturze Wydziału

 

 • Kierownik Pracowni Psychologii Zdolności w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych:  1999- 2008 
 • Pełnomocnik Dziekana do Przeprowadzania Egzaminów Magisterskich:  od 2006

 

Udział w pracach organizacyjnych Wydziału

 

 • Komendant Studenckiego Hufca Pracy: 1975
 • Opiekun roku: 1983-1984, 1987-1988, 1989-1990
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 1983, 1987
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 1996

 

Członkostwo w Komisjach Rady Wydziału

 

 • Komisja ds.  Badań Naukowych i Wydawnictw: 1984-1987
 • Komisja ds. Studiów i Studentów:  od 1987
 • Komisja ds. Oceny Kadry: 1999-2002
 • Komisja Biblioteczna: 1999-2002
 • Komisja ds. Rekrutacji na stypendia zagraniczne – Erasmus: 1999-2002
 • Komisja Konkursowa  Prac Rocznych i Magisterskich: 2002, 2003
 • Komisja ds. Jakości Kształcenia:  2009 – 2015
 • Komisja Etyczna Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania: 2008-2012
 • Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie: od 2012-2016
 • Rada Programowa Studiów Doktoranckich: od 2012
 • Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich: od 2014-2016
 • Członek Komisji ds. Przewodów Doktorskich: 2016-2018
 • Członek Komisji Konkursowej: 2018, 2019
 • Wice-przewodniczący Komisji Konkursowej: 2019, 2020

 

Członkostwo w Komisjach Rektorskich

 

 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: 2001-2006, 2008-2012, 2014
 • Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia: 2011-2016

 

Działalność  redakcyjna

 • Współredaktor „Annual Report“: 1980-1984
 • Redakcja „Informatora o kierunkach badań realizowanych w Polsce w latach 1980- 1985” –  na zlecenie KNP PAN
 • Członek Rady Redakcyjnej „Przeglądu Psychologicznego”
 • Członek Rady Redakcyjnej „Psychologii Rozwojowej”
 • Członek Rady Redakcyjnej wznowionej „Psychologii Wychowawczej”
 • Członek Rady Redakcyjnej „Horyzontów Psychologii”
 • Członek Rady Redakcyjnej „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica”
 • Członek Rady Redakcyjnej „Problems of Psychology 21st Century”
 • Członek Rady Redakcyjnej „Psychological Prospects Journal”