Ledzińska Maria

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor
Jednostka: Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej
E-mail: maria.ledzinska@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 814
Pokój: 313
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Kierunki badań (psychologia zdolności, poznawcza i edukacyjna):
-Różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym
-Rola różnic indywidualnych w adaptacji do globalnego środowiska życia
-Miejsce metapoznania w strukturze inteligencji osób o różnych zdolnościach
-Uczenie się i nauczanie w ujęciu poznawczym

Granty i nagrody naukowe w ostatnich 5 latach
Granty
2007 – 2010 grant promotorski MNiSZW: N N 106011 32/0824: Typy zaangażowania poznawczego a poziom wykonania zadań intelektualnych: weryfikacja w ramach modelu formalnej teorii inteligencji
2010 – 2012 grant własny MNiSZW: N N106 039 938: Intelektualno – temperamentalne uwarunkowania uwagi
2011 – 2012 grant promotorski MNiSzW: N N 106 352 540: Inteligencja emocjonalna a dynamika i efektywność funkcjonowania poznawczego

Nagrody
– Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Zespołowa za współ-redakcję książki „Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości” – 2009
– Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Indywidualna I-stopnia, za monografię pt. „Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego” – 2010
– Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Zespołowa I-stopnia za podręcznik „Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze” – 2011 Nominacja do nagrody Teofrasta – 2012
– Zespołowa I-stopnia za współautorstwo i współredakcję monografii „Nastrój. Geneza-Teorie-Funkcje – 2011
– Dziekana Wydziału Psychologii za działalność organizacyjną – 2011
– Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Zespołowa za książkę „Temperament i poznanie. Energetyczne i czasowe zaplecze umysłu” – 2013
– Prezydenta RP: Złoty Medal za Długoletnią Służbę – 2013

Publikacje z ostatnich 5 lat
Książki
Ledzińska, M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN
Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2011). Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Ledzińska, M. (2012). Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne. Warszawa: Difin
Ledzińska, M., Zajenkowski, M., Stolarski, M. (2013). Temperament i poznanie. Energetyczne i czasowe zaplecze umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Redakcje
Ledzińska, M. & Zajenkowski, M. (red.) (2009). Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN
Goryńska, E., Ledzińska, M., Zajenkowski, M. (red.) (2011). Nastrój. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Oleś, P., Ledzińska, M. (red. nauk.) (2015). Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II. Warszawa: Difin

Rozdziały w książkach
Ledzińska, M. (2009). E-learning and the fulfilment of certain postulates of contemporary psychology of teaching. W: Theoretical and practical aspects of distance learning (263-273). Cieszyn: International Visegrad Fund
Ledzińska, M. (2010). Wiedza na temat uczniów zdolnych i jej edukacyjne konsekwencje. W: A. Sękowski i W. Klinkosz (red.), Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii (s. 63-79). Lublin: Tow. Naukowe KUL Jana Pawła II
Ledzińska, M. (2011). Young adults in the face of worldwide transformations – an attempt at psychological analysis. W: B. L. Kaczmarek, G. E. Kwiatkowska, K. Markiewicz (red.), Youth facing the challenges of globalizaton (s. 31-44). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Ledzińska, M. (2011). Rola emocji, nastroju i poznania w doświadczeniu stresu informacyjnego. W: E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje (s. 172-208) . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2011). Prawidłowości rozwoju sfery metapoznawczej w teorii i praktyce nauczania. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (s. 353-363). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Ledzińska, M. (2011). Bliżej emocji, bliżej umysłu – o historii narodzin idei inteligencji emocjonalnej. W: T. Rzepa, C. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii (s. 31-51). Lublin: Wydaw. UMCS.
Ledzińska, M. (2011). Nowe czasy, nowe źródła stresu w pracy. W: T. Juliszewski, H. Ogińska, M. Złowodzki (red.). Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii (s. 59-76). Kraków: Wydaw. UJ.
Ledzińska, M. (2013). Korzenie nauki są gorzkie a owoce słodkie. O niektórych problemach ewolucji nauki na przykładzie psychologii z przełomu XX i XXI wieku. W: T. Rzepa, C. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii (s. 27-41). T. 2. Lublin: Wydaw. UMCS
Zajenkowski, M., Carelli, M.G., Ledzińska, M (2014). Cognitive processes in time perspective. In: Stolarski, M., van Beek, W., Fieulaine, N. (red.). Handbook of Time Perspective. New York: Springer.

Ledzińska, M. (2014). Technologia informacyjna, wiedza i osobowość. W: M. Święcicka (red.), Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży (s. 43-64). Warszawa: Paradygmat

Ledzińska, M. (2016). Przeciążenie informacyjne jako przedmiot diagnozy psychologicznej. W: A. Rynkiewicz, K. Jankowski, W. Oniszczenko (red.), Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 126-139). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ledzińska, M., Filippowa, I. (2016). Informacijnij stres diagnostkia miżkulturnych widminnostiej. T. 3. W: L. Zasiekina (red.), Aktualni problemi zagalnoj ta socjalnoj psichołogii (s. 50-57). Łuck: Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki

Ledzińska, M. (2017). Ewolucja podejść do uczenia się i nauczania jako wyzwanie dla diagnozy. W: J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 323-341). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Ledzińska, M., Filippowa, I. (2018). Time orientation and attitudes of personality toward the acceptance o changes in the globalization era: methodological and diagnostic aspects. W: Ledzińska, M., Filippowa, I. Psychology – values – spirituality (s. 37-45). Łuck: Wydział Psychologii i Socjologii Środkowoeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki

Ledzińska, M. (2018). Integracja wewnętrzna jako jeden z warunków spoistości społecznej w dobie nadprodukcji informacji. W: S. Frydrychowicz (red.), Wyzwania integracji społecznej (s. 53-74). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum

Ledzińska, M. (2018). Człowiek w obliczu przeciążenia informacyjnego: o sytuacjach trudnych w dobie przemian ogólnoświatowych. W: B. Bokus, E. Kosowska (red.), Człowiek w sytuacji: nie tylko z perspektywy psychologa. Studia inspirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego (s. 220-237 ). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS

Ledzińska, M., Kłakulak-Torba, W. (2019). Znaczenie solidarności między pokoleniami w dobie starzenia się populacji – perspektywa edukacyjna. W: M. Kielar-Turska (red.), Starość jak ją widzi psychologia. Siła umysłu w starości (s. 455-482). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum

Artykuły
Ledzińska, M. (2009). Myths, id est false knowledge on able pupils its educational consequences. Problems of Education in the 21st Century, 13, 54-65.
Postek, S. Ledzińska, M., Czarkowski, J. (2010). Psychological and pedagogical problems of distance education for adults. science education . Problems of Education in the 21st Century,22, 99-108.
Ledzińska, M., Postek, S. (2010). The role of metacognition in c-learning curriculum. Problems of Education in the 21st Century , 23, 137-145.
Mongay Batalla, J., Ledzińska, M. (2011). On reducing the detrimental information flood in the use internet. Problems of Education in the 21st Century, 28, 84-95
Ledzińska, M. (2011). Merely a threat? Worldwide transformations as a chance development – psychological reflection. Polish Psychological Bulletin, 42, 4, 235-246
Stolarski, M., Ledzińska, M., Matthews, G. (2013). Morning is tomorrow, evening is today: relationships between chronotype and time perspective”. Biological Rhythm Research, 44, 181-196.
Ledzińska, M., Mongay Battala, J., Stolarski, M. (2014). Cognitive styles could be implicitly assessed in the Internet environment: reflection – impulsivity is manifested in individual manner of searching for information. Journal of Baltic Science Education, 13, 133-145.

Ledzińska, M. (2015). Solidarnie, czyli we wspólnocie uczniów i nauczycieli – próba refleksji. Psychologia Wychowawcza, 49, 159-170

Postek, S., Ledzińska, M. (2015). Temperamentalne predyktory stresu informacyjnego w grupie menadżerów wysokiego szczebla. Psychologia Etologia Genetyka, 31, 69-87

Ledzińska, M., Dziamska, J, Toeplitz, Z. (2016). Olimpijczycy w progach wyższej uczelni – wyzwania dla rekrutujących i nauczających. Psychologia Wychowawcza, 51, 105-119

Ledzińska, M. (2016). Przeciążenie informacyjne jako problem współczesnej edukacji. Social Studies and Practice, 1, 35-45

Ledzińska, M. (2017). Nauczyciela akademickiego spojrzenie na rozwój w dobie przemian ogólnoświatowych. Psychologia Rozwojowa, 22, 9-25

Ledzińska, M., Postek, S. (2017). From metaphorical information overflow and overload to real stress: theoretical background, empirical findings and applications. European Management Journal, 35, 785-793

Świerżewska-Chadaj, D., Ledzińska, M. (2017). Stary problem w nowym ujęciu: związki między inteligencją i samoregulacją w uczeniu się a osiągnięciami w nauce szkolnej. Psychologia – Etologia – Genetyka, 35, 45-68

Ledzińska, M., Kłakulak-Torba, W. (2018). Od pomiaru czasu reakcji do charakterystyki mentalnego poruszania się w czasie: ewolucja badań w psychologii różnic indywidualnych. Przegląd Psychologiczny, 61, 435-448

Współpraca międzynarodowa
Bezpośrednia
-Uniwersytet w Łucku Wydział Pedagogiczny – Przeciążenie informacyjne w populacji studentów zamieszkujących różne kraje – analiza porównawcza
-San Francisco State University Personality and Well-being Laboratory – stres informacyjny a jakość życia – zakończono w 2013

Działalność dydaktyczna

Profil dydaktyczny
Typy zajęć: wykłady, seminarium magisterskie, seminarium roczne, seminaria, ćwiczenia
Przedmioty: psychologia różnic indywidualnych, poznawcza, edukacyjna
Kursy
-Wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych Trener umiejętności poznawczych (Przedmioty: Inteligencja poznawcza, Przeciążenie informacyjne)
-Seminarium magisterskie: liczba wypromowanych magistrów – 100
-Zajęcia fakultatywne: Stres informacyjny: sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania – semianrium;  Oblicza analfabetyzmu w XXI wieku – ćwiczenia; , Globalizacja – szanse i zagrożenia dla rozwoju – wykład

Liczba wypromowanych doktorów – 5
Recenzje w przewodach habilitacyjnych – 6, w przewodach doktorskich – 33

Inna aktywność dydaktyczna i osiągnięcia
-Współudział (z E. Czerniawską) w opracowaniu programu zajęć obligatoryjnych Umiejętności akademickie
-Program zajęć Stres informacyjny: istota, geneza, sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania. Opracowany na zlecenie ORE MEN jako element systemowego doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-Opracowanie programu obligatoryjnego wykładu dla doktorantów z Podstaw psychologii nauczania

Działalność organizacyjna

Pełnione funkcje na Wydziale i w Uniwersytecie
Pełnomocnik Dziekana w przewodniczeniu egzaminom magisterskim

Prace w komisjach
Komisja ds. Studiów i Studentów
Komisja ds Przewodów Doktorskich

Prace redakcyjne
– Członek Rady Redakcyjnej „Przeglądu Psychologicznego”
– Członek Rady Redakcyjnej „Psychologii Rozwojowej”
– Członek Rady Redakcyjnej „Psychologii Wychowawczej”
– Członek Rady Redakcyjnej „Horyzontów Psychologii”
– Członek Rady Redakcyjnej „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica”
– Członek Rady Redakcyjnej „Problems of Psychology 21st Century”

Działalność popularyzatorska
-teksty popularne dla czasopism Charaktery, Psychologia w Szkole
-Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku