Bokus Barbara

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor zwyczajny
Jednostka: Wydział Psychologii
E-mail: bokus@al.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 780
Pokój: 209
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Ważne fakty z życiorysu naukowego:

 • 1972-1977 studia z psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW
 • 1977  Praca magisterska pod kierunkiem Profesora Tadeusza Tomaszewskiego na temat „Wspólna z dorosłym i izolowana percepcja sytuacji obrazkowej przez dziecko a proces konstruowania tekstu wypowiedzi małego dziecka w toku interakcji werbalnej dziecko-dorosły”
 • 1982  Praca doktorska pod kierunkiem Profesor Grace Wales Shugar  na temat „Nawiązywanie interakcji społecznych przez dzieci w młodszym wieku przedszkolnym (Uwarunkowania użycia języka przez małe dziecko w procesie nawiązywania interakcji z rówieśnikiem)”.
 • 1991 Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie psychologii−psycholingwistyki rozwojowej (rozprawa habilitacyjna: „Tworzenie opowiadań  przez dzieci. O linii i polu narracji”)
 • 2001 tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (na podstawie m.in. monografii „Światy fabuły w narracji dziecięcej”, 2000)

 

Etat nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Warszawskim

 • 1977/1978 asystent stażysta w Instytucie Psychologii UW
 • 1978/1979 asystent w Instytucie Psychologii UW
 • 1979-1982 studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UW
 • 1982/1983 starszy asystent w Instytucie Psychologii UW
 • 1983-1995 adiunkt na Wydziale Psychologii UW
 • 1995-2005 profesor nadzwyczajny  na Wydziale Psychologii UW
 • Od 2006 profesor zwyczajny na Wydziale Psychologii UW

 

Prace w innych uczelniach:

 • 1992/1993 adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • 2000/2001profesor nadzwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w W-wie
 • 2008-2017 profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w W-wie (obecnie: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
 • 2017 – 2019 profesor wizytujący w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym

Problematyka badań naukowych

 • Sytuacyjne uwarunkowania dyskursu narracyjnego dziecko-dorosły i dziecko-dziecko
 • Rola pola działania (wspólnego, izolowanego) w procesie nawiązywania interakcji  dziecko-dziecko
 • Linia i pole narracji. Pejzaż akcji i pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych
 • Kompetencja językowa i komunikacyjna – przejawy i rozwój
 • Dyskurs argumentacyjny w interakcjach dziecko-dziecko (na przykładzie ustalania znaczenia metafory)
 • Rozumienie metafor przez dzieci, młodzież i dorosłych
 • Etyka troski i etyka sprawiedliwości – weryfikacja koncepcji C. Gilligan
 • Metaforyczne konceptualizacje pojęć u osób depresyjnych
 • Odpowiedzialność za słowo na przykładzie zobowiązaniowych aktów mowy
 • Rozumienie ironii werbalnej i sytuacyjnej. Ironia i autoironia – wpływ zmiennych indywidualnych i kontekstualnych

 

Dorobek naukowy Barbary Bokus  mieści się w obszarze psychologii poznawczej, dotyczy głównie wiedzy o języku i kompetencji komunikacyjnej człowieka (psycholingwistyka). B. Bokus podsumowała wspólnie z Grace Wales Shugar (2007) osiągnięcia psychologii języka dziecka w ostatnim ćwierćwieczu i nakreśliła nowe perspektywy badań nad dyskursem dziecięcym. Analizuje dyskurs narracyjny i argumentacyjny.

Zajmuje się językiem dosłownym i językiem  niedosłownym (metafora, ironia) dzieci  i dorosłych. Wiele uwagi poświęca teorii, która nadała tożsamość polskiej psychologii,  tj. teorii czynności Tadeusza Tomaszewskiego. Jej podstawowe pojęcia analizuje w kontekście  badań nad rozwojem poznawczym.

Współtworzyła studia interdyscyplinarne (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim, kieruje Międzyuczelnianym Programem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii >>Artes Liberales<<.

Prace Bokus służą m.in. przybliżeniu wybranych zagadnień humanistyki (teksty, interpretacje, odpowiedzialność, wątpienie, prawda i fałsz) z perspektywy różnych dyscyplin.

 

Granty

 • Rozbudowywanie pola narracji przez dzieci w wieku przedszkolnym. Grant badawczy  1 H01F 074 10, Sponsor:  Komitet Badań Naukowych ,1996-1998. [Kierownik grantu]
 • „Status wyrazów pochodnych w słowniku dziecka” Grant promotorski (doktorat Ewy Haman), Sponsor:  Komitet Badań Naukowych, 1998-2000  [Kierownik grantu]
 • „Reprezentacja poznawcza wybranych pojęć u osób depresyjnych (Metaforyczne konceptualizacje PRZESZŁOŚCI, PRZYSZŁOŚCI, RADOŚCI, SMUTKU  i  SZCZĘŚCIA)” Grant promotorski  (doktorat Marleny Bartczak), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  2009-2011 [Kierownik grantu]
 • „Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce” POKL.04.01.03-00-002/11.  Projekt w ramach  Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 2012-2015  [Wykonawca w projekcie].
 • Opiekun grantu diamentowego mgr Natalii Banasik nt. „Rozwój wnioskowania społecznego u dzieci. Rozumienie ironii werbalnej a teoria umysłu” MNiSW, 2012-2015
 • Opiekun naukowy grantu NCN nr 2013/09/N/HS6/02863  (PRELUDIUM 5) mgr Dagmary Płońskiej (SWPS) na temat „Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza”, NCN, 2014-2016
 • Opiekun naukowy grantu NCN nr 2016/23/N/HS2/01046 (PRELUDIUM 12) mgr Natalii Banasik (UW) na temat „Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi ironicznych –analiza korpusów Child Language Data Exchange System”, NCN, 2017-2019

 

Publikacje

Książki

Bokus, B. (1984). Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko (Initiating social interactions by the young child). Monografie Psychologiczne, Wrocław: Ossolineum.

Kurcz, I., Shugar, G.W. & Bokus, B. (Eds.) (1987). Wiedza a Język (Knowledge and Language), vol.2 “Język dziecka” (Child Language). Wrocław: Ossolineum.

Shugar, G.W. & Bokus, B. (1988). Twórczość językowa dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej (Children’s language creativity studied in play task situations). Monografie Psychologiczne, Wrocław: Ossolineum.

Bokus, B. (1991). Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji. (Children building stories. Narrative line and narrative field). Kielce: Energeia.

Bokus, B. & Haman, M. (Eds.) (1992). Z badań nad kompetencją komunikacyjną dzieci (Studies on children’s communicative competence). Warszawa: Energeia.

Bokus, B. (2000). Światy fabuły w narracji dziecięcej (Story worlds in child narration). Warszawa: Energeia.

Bokus, B. (Ed.) (2005). Studies in the psychology of child language (In honor of Grace Wales Shugar). Warszawa: Matrix.

Bokus, B. & Shugar, G. W. (Eds.) (2007). Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy ( Psychology of child language. Achievements and new prospects). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bokus, B. (Ed.) (2010). Studies in the psychology of language and communication (In honor of Ida Kurcz). Warsaw: Matrix.

Bokus, B. (Ed.) (2011). The humanities today and the idea of interdisciplinary studies (In honor of Jerzy Axer). Warsaw: Matrix.

Bokus, B. & Kloch, Z. (Eds.) (2013). Teksty i interpretacje (Texts and interpretations). Piaseczno: Studio Lexem.

Bokus, B. (Ed.) (2013). RESPONSIBILITY. A cross-disciplinary perspective. Piaseczno: Studio Lexem.

Bartczak, M., Bokus, B. (2013). Rozumienie pojęć w depresji [Understanding of notions in depression]. Piaseczno: Studio Lexem.

Shugar, G.W.S,  Bokus, B., & Smogorzewska, J. (2013). From reference situation to narrative text. Piaseczno: Studio Lexem  [afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny]

Bokus, B., Kosowska, E. (Eds.) (2015). O wątpieniu (On Doubting). Piaseczno: Studio Lexem  [afiliacja:  Wydział „Artes Liberales” UW]

Bokus, B., Kosowska, E. (Eds.) (2016). Nauczyciel akademicki – etos i warsztat [University Teachers: Ethos and Methods ]  Piaseczno: Studio Lexem  [afiliacja:  Wydział „Artes Liberales” UW]

Dryll, E., Bokus, B. (2016). Zrozumieć metaforę. Studium z psycholingwistyki rozwojowej [Understanding metaphors: A study in developmental psycholinguistics]. Piaseczno: Studio Lexem.

Gomóła, A., Bokus, B. (Eds.) (2017). Żywność kulturowo przetworzona [Culturally Processed Food]. Piaseczno: Studio Lexem [afiliacja:  Wydział „Artes Liberales” UW]

Bokus, B., Kosowska, E. (Eds.) (2018). Człowiek w sytuacji  – nie tylko z perspektywy psychologa. Studia inspirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego. [Humans in Situations – not only from a psychologist’s perspective. Studies inspired by the theory of Tadeusz Tomaszewski]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny [ zob. Nowe Książki 10/2020, s. 34-35]

Milanowicz, A., Bokus, B. (2020). W krzywym zwierciadle ironii i autoironii. O kobietach i mężczyznach nie wprost. [The distorted lens of irony and self-mockery. A gender comparison]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bokus, B., Kosowska, E. (Eds.) (2020). Truth and Falsehood in Science and the Arts. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [afiliacja:  Wydział „Artes Liberales” UW]. E-book: https://wuw.pl/data/include/cms//Truth_and_Falsehood_Bokus_Barbara_Kosowska_Ewa_red_2020.pdf?v=1586512884220

Kosowska, E., Bokus, B. (red.) (2020). Prawda i fałsz w nauce i sztuce.Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [afiliacja: Wydział „Artes Liberales” UW]

 

Rozdziały w książkach

Bokus, B. & Shugar, G. W. (1979). What will a three-year-old say? In: O. Garnica & M. King (Eds.), Language, Children and Society (pp.249-269) Oxford: Pergamon Press.

Bokus, B. (1983). Proces inicjowania interakcji społecznych przez dzieci 3-5 letnie. Metoda analizy, niektóre wyniki (The process of social interaction initiation by preschool children. Method of analysis and some results). In: I. Kurcz (Ed.), Studia z psycholingwistyki ogólnej i rozwojowej (Studies in General and Developmental Psycholinguistics) (pp. 235-271). Wrocław: Ossolineum.

Bokus, B. & Shugar, G.W. (1984). What do young children say to start peer interaction? Some discourse processes at preschool age in the child-child dyadic relation. In: C. E. Johnson & C. L. Thew (Eds.), Proceedings of Second International Congress for the Study of Child Language, vol. II (pp.322-336). Lanham: University Press.

Bokus, B. & Shugar, G. W. (1985) Freedom to choose what to say: Conditions and consequences. In: C. J. Brainerd & V. F. Reyna (Eds), Developmental Psychology, vol.6, Selected Papers of 23th International Congress of Psychology – Mexico 1984 (pp.113-132). Amsterdam: North-Holland.

Shugar, G. W. & Bokus, B. (1986). Children’s discourse and children’s activity in the peer situation. In: E. Mueller & C. Cooper (Eds.), Process and outcome in peer relationships (pp-189-228). Orlando: Academic Press.

Bokus, B. & Shugar, G. W. (1986). Knowledge and language in the development of agentive activity. In: I. Kurcz, G. W. Shugar & J. H. Danks (Eds.), Knowledge and language (pp. 541-572). Amsterdam: North-Holland.

Bokus, B. (1987). Pole działania a użycie języka w interakcjach dziecko-dziecko (Analiza wypowiedzi otwierających interakcje) (Action field and language use in child-child interactions. Analysis of utterances opening social interactions). In: I. Kurcz, G.W. Shugar & B. Bokus (Eds.) Wiedza a język (Knowledge and Language), vol. 2 “Język dziecka” (Child Language) (pp.191-206). Wrocław: Ossolineum.

Bokus, B. (1988). Interakcje rówieśnicze: diagnoza aktywności społecznej dzieci upośledzonych umysłowo (Peer interactions: social activity of mental retarded children). In: M. Kościelska (Ed.), Studia z psychologii klinicznej dziecka (Studies in Child Clinical Psychology) (pp. 117-143). Warszawa: WSiP.

Bokus, B. (1989). O warunkach narracji stwarzanych dziecku przez dorosłego (Situational conditions organized by the adult for child’s narration). In: A. Gurycka (Ed.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży (Agentivity in educational experiences of children and adolescents). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bokus, B. (1991). Children’s pragmatic knowledge of narrative tasks. In: J. Verschueren (Ed.), Pragmatics at Issue, Part I, (pp.13-28). Amsterdam: John Benjamins.

Bokus, B., Więcko, K. & Zamęcka, J. (1992). Współtworzenie tekstu narracyjnego przez dzieci w wieku przedszkolnym (O kompetencji komunikacyjnej współnarratora) (Co-narration in the preschool age. Co-narrator’s communicative competence). In: B. Bokus & M. Haman (Eds.), Z badań nad kompetencją komunikacyjną dzieci (Studies on children’s communicative competence) (pp. 125-147). Warszawa: Energeia.

Bokus, B. & Shugar, G. W. (1995). Analiza tekstu tworzonego przez dziecko w dyskursie narracyjnym /Wybór treści znanych i nie znanych odbiorcy/ (Analysis of text created by the child in the narrative discourse / Choice of kontent known or unknown to the listener). In G. W. Shugar, Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych (Child discourse. Development in the framework of social stuctures) (pp. 105-118). Warszawa: Energeia.

Bokus, B. (1996). Narrative space structuring at the preschool age. Findings on monologic and dialogic discourse. In: C. E. Johnson & J. H. V. Gilbert (Eds.), Children’s language, vol. 9 (pp. 197-207). Mahvah, NJ: Erlbaum.

Bokus, B. (1998). Pole narracji: pejzaż akcji i pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych (The narrative field: landscape of action and landscape of cosciousness in children’s stories). In: M. Smoczyńska (Ed.), Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki (Studies in the developmnetal psychology and psycholinguistics) (pp. 211-217). Kraków: Universitas.

Bokus, B. (2000). False belief attributions in child narrative discourse. Polish Psychological Bulletin (Special issue edited by B. Bokus, J. Bobryk, & G. W. Shugar: Knowledge of language and knowledge of the world (pp. 185-193).

Bokus, B. (2001). Z analiz linii i pola narracji. O pejzażu świadomości w opowiadaniach dziecięcych (From the analyses of narrative line and narrative field. The landscape of consciousness in children’s stories). In: B. Owczarek, Z. Mitosek ,& W. Grajewski (Eds.), Praktyki opowiadania (Narrative practices) (pp. 63-85). Kraków: Universitas.

Kurcz, I. & Bokus, B. (2002). O języku i aktywności komunikacyjnej człowieka (On the language and human communicative competence). In: I. Kurcz & D. Kądzielawa (Ed.), Psychologia czynności – nowe perspektywy (The psychology of action – new prospects) (pp. 150-161). Warszawa: Scholar.

Bokus, B. (2003). Deca razkazvat na po-malki pomadki po-golemi deca. Razlichiya v orientaciyata na razkazvacha (Children telling stories to younger nad older listeners. Differences in narrator orientation). In: H. Kyuchukov (Ed.), Decka rech i bilingvisam (Child’s speech and bilingualism) (pp. 87-98). Sofia: Diversity Press.

Bokus, B. (2005). O przenikaniu się światów fabuły w narracji dziecięcej (On the interpenetration of story worlds in child narration). In: E. Chmielnicka-Kuter, M. Puchalska-Wasyl, P. Oleś (Ed.), Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji (Polyphony of personalisty. Actual problems in the psychology of narration) (pp. 243-260). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bokus, B. (2005). Dialogic representation of action in children’s stories. In: B. Bokus (Ed.), Studies in the psychology of child language (In honor of Grace Wales Shugar) (pp. 289-311). Warszawa: Matrix.

Staroń, M., Bokus, B., & Kail, M. (2005). On-line sentence processing in Polish children and adults. In: B. Bokus (Ed.), Studies in the psychology of child language (In honor of Grace Wales Shugar) (pp. 227-245). Warszawa: Matrix.

Bokus, B. & Shugar, G. W. (2007). Psychologia języka dziecka: stare pytania, nowe dane, nowe hipotezy (Psychology of child language: old questions, new data, and new hypotheses). In: B. Bokus, G.W. Shugar (Eds.), Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy (Psychology of child language. Achievements and new prospects) (pp. 9-32). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bokus, B. (2009). Children’s pragmatic and metapragmatic knowledge of story-telling. In: E. Pisula & P. Tomaszewski (Eds.), New ideas in studying and supporting the development of exceptional people. Essays in honor of Tadeusz Gałkowski (pp. 64-78). Warszawa: Warsaw University Press.

Bokus, B. (2010) Introduction: In Honor of Professor Ida Kurcz on Her 80th Birthday and the 40th Anniversary of Her Text in Advances in Psycholinguistics. In B. Bokus (Ed.), Studies in the Psychology of Language and Communication (pp. 11-16). Warsaw: Matrix.[afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny]

Bartczak, M., Szymańska, A., & Bokus, B. (2010). The word association test:From classic applications to new data. In B. Bokus (Ed.), Studies in the Psychology of Language and Communication (pp. 251-273). Warsaw: Matrix.

Płońska, D. & Bokus, B. Advanced Translation Strategies Exclusively for Professionals? Results of a Process-Oriented Translation Study. In B. Bokus (Ed.), Studies in the Psychology of Language and Communication (pp. 227-248). Warsaw: Matrix. [afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny]

Бокус, Б. (2010). Что привносит теория деятельности Тадеуша Томашевского в транснациональный научный дискурс? B: Е. Аксер, И. Савельева (Ред.), Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: Опыт России и Польши (c. 250-259). Москва: Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики.

Бокус, Б. (2010). O междисциплинарнom образовании и отношениях Учитель – Ученик. B: И.М. Узнародов, А.В. Кореневский, М.В. Заковоротная, В.Ю. Апрыщенко (Ред.), Разработка междисциплинарных программ в области гуманитарного образования (c.14-31). Ростов-на-Дону: Логос.

Bokus, B. (2011). What does Tomaszewski’s Theory of Action contribute to scientific discourse? W: J. Axer, I. Sawieliewa (red.), Humanistyka krajowa w kontekście światowym. Doświadczenie Polski i Rosji (s.253-261). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Bokus, B. (2011). Uncertainty in peer co-narration. In: J. Stoyanova & H. Kyuchukov (Eds.), Psichologiya i Lingvistika//Psychology and Linguistics (pp. 100-116). Sofia: Prosveta.

Milanowicz, A., Bokus, B. (2011). Speaker’s intended meaning in cases of situational irony. In: J. Stoyanova & H. Kyuchukov (Eds.), Psichologiya i Lingvistika/Psychology and Linguistics (pp. 117-128). Sofia: Prosveta.[afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny]

Bokus, B. (2011). Introduction: In Honor of Jerzy Axer on His 65th Birthday and to Celebrate the Jubilee of the »Artes Liberales« Academy . In B. Bokus (Ed.), The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies (In honor of Jerzy Axer) (pp.11-24). Warsaw: Matrix.

Bokus, B. (2011). The Porcupine and the Moles from Aesop’s fable in children’s narratives addressed to different listeners (verifying Gilligan’s theory of moral development). In. K. Marciniak (Ed.), Birthday Beasts’ Book. Cultural Studies In Honour of Jerzy Axer (pp. 7-18). Warsaw: Wydawnictwo „Wilczyska”- Maciej Rysiewicz.

Bokus, B. & Kloch, Z. (2013). Teksty i interpretacje. Wprowadzenie do lektury. In: B. Bokus & Z. Kloch (Eds.), Teksty i interpretacje (Texts and interpretations)  (pp.7-20). Piaseczno: Studio Lexem.

Bokus, B. (2013). Pejzaż akcji i pejzaż świadomości w opowiadaniach dziecięcych (z badań nad kompetencją komunikacyjną sześciolatków) (Landscape of action and landscape of consciousness in children’s stories. On communicative competence of six-year-olds)  In: B. Bokus & Z. Kloch (Eds.), Teksty i interpretacje (Texts and interpretations) (pp. 298-308). Piaseczno: Studio Lexem.[afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny]

Bokus, B. (2013). Responsibility for one’s word on the example of children’s comprehension of promises. In: B. Bokus (Ed.), Responsibility. A cross-disciplinary perspective (pp. 127-135). Piaseczno: Studio Lexem.

Kosowska, E., Bokus, B. (2015). Śladami wątpienia. Wprowadzenie do tematu. [Pathways of Doubting. An Introduction to the Reading Matter].  In: B. Bokus, E. Kosowska (Eds.), O wątpieniu [On Doubting] (pp. vii- xv). Piaseczno: Studio Lexem  [afiliacja:  Wydział „Artes Liberales” UW].

Ważyńska, A., Szymańska, A., Bartczak, M.,  & Bokus, B. (2015). Przy okrągłym stole dialogowego ja. Gdzie siedzi sceptyk? (At the Dialogical Self’s Round Table: Where’s the Skeptic Seated?). In: B. Bokus & E. Kosowska (Eds.),  O wątpieniu (On Doubting) (pp. 63-82). Piaseczno: Studio Lexem.[afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny]

Bokus, B. (2016). Tadeusz Tomaszewski (1910-2000). Ojciec sukcesu polskiej psychologii. W:  W. Baraniewski, W. Tygielski, & A.K. Wróblewski (red.), Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945. Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016 (s. 405-412). Warszawa: WUW.

Jaworska, K., Szymańska, A., Bartczak, B., Bokus, B. (2016). Metaphorical conceptualization of notions: The role of mood. W: H. Kyuchukov (Red.), New trends in the psychology of language (s. 83-106). Muenchen: LINCOM GmbH. (afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

Latawiec, B.M, Latawiec C.C., Bokus, B. (2016). Dynamical assessment of Pan-Slavic oral persuasion. W: H. Kyuchukov (Red.), New trends in the psychology of language (s. 54-82). Muenchen: LINCOM GmbH. (afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

Kosowska, E., Bokus, B. (2016). Zaproszenie do lektury [Invitation to Readers].  In:  B. Bokus & E. Kosowska (Eds.), Nauczyciel akademicki – etos i warsztat [University Teachers: Ethos and Methods ] (pp. xvii-xxv).   Piaseczno: Studio Lexem  [afiliacja:  Wydział „Artes Liberales” UW]

Gomóła, A., Bokus, B. (2017). Kulturowe twarze żywności [Cultural Facets of Food]. In: A. Gomóła & B. Bokus (Eds.),  Żywność kulturowo przetworzona [Culturally Processed Food] (pp. vii-xv). Piaseczno: Studio Lexem  [afiliacja:  Wydział „Artes Liberales” UW].

Bokus, B., Kosowska, E. (2018). Człowiek w sytuacji. Wprowadzenie do lektury [Humans in Situations: Invitation to Readers]. In: B. Bokus, E. Kosowska (Eds.), Człowiek w sytuacji – nie tylko z perspektywy psychologa. Studia inspirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego [Humans in Situations – not only from a psychologist’s perspective. Studies inspired by the theory of Tadeusz Tomaszewski] (pp. 11-26). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego & SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Kosowska, E., Bokus, B. (2020). Beyond Truth and Falsehood. In: B. Bokus, E. Kosowska (Eds.), Truth and Falsehood in Science and the Arts (pp. 7–20)Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego [afiliacja:  Wydział „Artes Liberales” UW]. https://wuw.pl/data/include/cms//Truth_and_Falsehood_Bokus_Barbara_Kosowska_Ewa_red_2020.pdf?v=1586512884220

Kosowska, E., Bokus, B. (2020). Poza prawdą i fałszem. W: EKosowska, B. Bokus, B. (red.), Prawda i fałsz w nauce i sztuce (s. 7–19). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [afiliacja:  Wydział „Artes Liberales” UW]

Bokus, B. (2020). How narrative thinking motivates children to help those in need. Human narrative understanding. In: N. Javakhishvili,  M.  Lortkipanidze, & N.  Butsashvili (Eds.), Proceedings of the Scientific Conference Dedicated to the 90th Anniversary of Ilia State University’s Emeritus Professor Natela Imedadze (pp. 109-115). Tbilisi: Ilia State University (the chapter in English, the book in Georgian).

Banasik-Jemielniak, N., Bokus, B. (in press). Introducing the ICT: Irony Comprehension Task for preschool children. In: H. Kyuchukov, E. Gerganov (Eds.), Linguistics and Children’s Development. Muenchen: Lincom Academic Publishers.

Artykuły

Bokus, B. (1978). Proces konstruowania tekstu przez małe dziecko w toku interakcji werbalnej z dorosłym (Process of text construction by the young child in verbal interaction with the adult), Psychologia Wychowawcza (Educational Psychology), 4, 397-407.

Bokus, B. (1979). Effect of adult-shared vs. nonshared perception of a picture on its description by the three-year-old, Polish Psychological Bulletin, 9 (4), 239-243.

Bokus, B. (1979). Niedyrektywna terapia zabawowa. Koncepcja V.M.Axline (Nondirective play therapy. V.M. Axline’s conception), Psychologia Wychowawcza (Educational Psychology), 5, 673-688.

Bokus, B. (1981). Initiating social interactions at the preschool age, Polish Psychological Bulletin, 12 (3), 187-194.

Bokus, B. (1983). Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko (Process of initiating social interactions by the young child), Psychologia Wychowawcza (Educational Psychology), 4, 387-399.

Bokus, B. (1985). O aktywności językowej małego dziecka i jej sytuacyjnych uwarunkowaniach (The child’s linguistic activity and its situational conditionment), Studia Pedagogiczne (Pedagogical Studies), vol. XLVIII, 39-56.

Bokus, B. (1986). Action field and language use in child-child interactions, Polish Psychological Bulletin, 17(3-4), 197-206.

Bokus, B. (1992). Children building stories: Peer interactive spoken discourse, Polish Psychological Bulletin, 23 (2),121-138.

Bokus, B. (1992). Peer co-narration: Changes in the structure of preschoolers’ participation, Journal of Narrative and Life History, 2 (3), 252-275.

Bokus, B. & Shugar, G. W. (1996). The child as narrator: Choice of contnt known or unknown to the listener. Polish Psychological Bulletin, 27 (3), 217-230.

Bokus, B. (1997). Referential space in story-telling: Findings on children’s narrative discourse. Psychology of Language and Communication, 1 (1), 53-64.

Bokus, B. (1998). Action and its representation in the minds of story characters. Findings from children’s discourse. Psychology of Language and Communication, 2 (2), 63-77.

Bokus, B. & Shugar, G. W. (1998). Social structures of children’s narrational activity. Psychology of Language and Comunication, 2 (1), 75-81.

Haman, E. & Bokus, B. (2002). Butnik czy szewc? – dziecięce słowotwórstwo (Butnik or szewc? – children’s word-formation). Przegląd Eureka, 1 (6), 4-5.

Bokus, B. (2003). Ninos que cuentan cuentos a oyentes de menor y de mayor edad: Diferencias en la orientacion del narrador (Children telling stories to younger and older listeners: Differences in narrator orientation). Boletín de Lingüística, 20, 4-21.

Bokus, B. (2004). Inter-mind phenomena in child narrative discourse. Pragmatics, 14 (4), 391-408.

Bokus, B. & Cieślik, K. (2006). Jak powinien postapić bohater bajki Ezopa? Przyczynek do narracyjnej psychologii moralności (How should the hero of Aesop’s fable act? A contribution to the narrative psychology of moral development). Kolokwia Psychologiczne, 15, 173-185.

Bokus, B. (2008). Children’s communication in space. The creation of peer interactions at the preschool age. VESTNIK PERMSKOGO UNIVERSITETA. Serija „FILOLOGIJA, 19(3), 8-24.

Bokus, B., Garstka, T. (2009). Toward a shared metaphoric meaning in children’s discourse: The role of argumentation. Polish Psychological Bulletin, 40,4 (“Knowledge, Language, and Communication”, edited by B. Bokus & J.E. Okuniewski), 193-203.

Milanowicz, A., Bokus, B. (2013). Gender and moral judgments: the role of who is speaking to whom. Journal of Gender Studies, 22 (4), 423-443. DOI:10.1080/09589236.2012.719314 Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09589236.2012.719314

Bokus, B. (2014). In Memory of Professor Grace Wales Shugar: Introduction to the special issues on “Children’s Language and Communicative Knowledge”. Psychology of Language and Communication, 18(2), 79–86. DOI: 10.2478/plc-2014-0007

Tarwacka-Odolczyk, A., Tomaszewski, P., Szymańska, A., & Bokus, B. (2014). Deaf children building narrative texts. Effect of adult-shared vs. non-shared perception of a picture story. Psychology of Language and Communication, 18 (2), 149-177.Link: http://www.degruyter.com/view/j/plc.2014.18.issue-2/issue-files/plc.2014.18.issue-2.xml

Bartczak, M., Bokus, B. (2015). Cognitive Representations (Metaphorical Conceptualizations) of PAST, FUTURE, JOY, SADNESS and HAPPINESS in Depressive and Non-Depressive Subjects: Cognitive Distortions in Depression at the Level of Notion. Journal of Psycholinguistic Research, 44 (2), 159-185 (published online 2014.02.09. DOI: 10.1007/s10936-014-9286-6) Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10936-014-9286-6#page-2

Bokus, B. & Hernik, M. (2015). Pojęcie ZAMIARU z perspektywy badań nad rozwojem poznawczym (The notion of intention from the perspective of cognitive development). Czasopismo PsychologicznePsychological Journal, 21, 1, 27-32    DOI: 10.14691/CPPJ.21.1.27  [afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny]

Bartczak, M. & Bokus, B. (2016). Semantic Distances in Depression: Relations Between ME and PAST, FUTURE, JOY, SADNESS, HAPPINESSJournal of Psycholinguistic Research. doi:10.1007/s10936-016-9442-2  http://link.springer.com/article/10.1007/s10936-016-9442-2

Bokus, B. & Kałowski, P. (2016). Figurative language processing: Irony. Introduction to the issue. Psychology of Language and Communication 20 (3), 193-198. DOI: 10.1515/plc-2016-0012

Bokus, B.,  Bartczak, M., Szymańska, A., Chronowska, R., & Ważyńśka, A. (2017).  The Dialogical Self’s Round Table: Who Sits at It and Where? Psychology of Language and Communication, 21 (1), 84-108 [afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny] DOI: 10.1515/plc-2017-0005

Bokus, B. & Kałowski, P. (2017). Editorial Remarks: Beyond Literal Meaning. Metaphors. Psychology of Language and Communication 21 (1), 380-385. DOI: 10.1515/plc-2017-0018

Milanowicz, A., Tarnowski, A., & Bokus, B. (2017). When Sugar-Coated Words Taste Dry: The Relationship between Gender, Anxiety, and Response to Irony. Frontiers in Psychology 8, 2215. Front. Psychol., 19 December 2017  DOI:  doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02215

Dryll, E.M.,  Bokus, B. (2018). Разбиране от деца и юноши на метафори, описващи хора [Children’s and adolescents’ comprehension of metaphors describing people]. Ezik i Literatura, 1-2, 9-26 http://www.ezik-i-literatura.eu/2018/1-2/2-Dril-Bokus.pdf

Banasik-Jemielniak, N. & Bokus, B. (2019). Children’s Comprehension of Irony: Studies on Polish-Speaking Preschoolers. Journal of  Psycholinguistic Research. https://doi.org/10.1007/s10936-019-09654-x

Banasik-Jemielniak, N., Bokus, B. (2019). Jak dzieci w wieku przedszkolnym uzasadniają użycie języka figuratywnego. Dane z badań z zastosowaniem Zadania Rozumienia Ironii (ZRI). Psychologia Wychowawcza57(15), 7-37.  DOI: 10.5604/01.3001.0013.2960 https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=190480&language=pl

 

Redakcje naukowe (inne)

 • Inicjatorka i Redaktor naczelna czasopisma „Psychology of Language and Communication”(1997-2014), obecnie Honorowa Redaktor Naczelna „Psychology of Language and Communication” (od 2015)
 • Inicjatorka i Redaktor Serii Wydawniczej Język – Poznanie- Komunikacja ( od 1991 roku do 2016 ukazały się 24 tomy; Wydawnictwo:  Studio LEXEM, wcześniej: Energeia, Matrix). Seria zamknięta.
 • Redakcja naukowa książki Psychologia rozwoju człowieka, Tom 1, Zagadnienia ogólne, autorstwa  M. Przetacznik-Gierowskiej i M. Tyszkowej (po śmierci Autorek). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Redakcja naukowa tłumaczenia książki J. Dunn „Przyjaźnie dzieci” (2008, tłum. M. Białecka-Pikul). Kraków: WUJ
Działalność dydaktyczna
 • Wykład obligatoryjny „Wstęp do psychologii” na studiach dziennych i wieczorowych na Wydziale Psychologii UW
 • 2010/11 seminarium z elementami wykładu (kurs 30 godz. Wstęp do Psychologii, Kolegium CLASS)
 • Od 2011/12, obecnie wykład fakultatywny z Psycholingwistyki, Wydział Psychologii , także w ramach OGUN, (2 kursy po 30h rocznie)
 • 2010/11 seminarium „Psycholingwistyka” w Kolegium Artes Liberales 4018-SEM15-CLASS (30 h rocznie)
 • 2011/12 Seminarium główne i seminarium pomocnicze „Język – Komunikacja – Idee” (4018-SEM21-CLASS, 4018-SEM26-CLASS) w Kolegium Artes Liberales ( 1/3 część 90 h rocznie)
 • 2011/12-2013/14 Seminarium roczne – teoretyczne na Wydziale Psychologii 2500-SRT
 • Od 2011/12, obecnie  Seminarium roczne – empiryczne na Wydziale Psychologii 2500-SRE
 • 2011/12 Seminarium „Kompetencja językowa i komunikacyjna człowieka – przejawy, rozwój, zaburzenia” w Kolegium Artes Liberales, 4018-SEM 28-CLASS, 30h rocznie
 • Od 2011/12, obecnie Seminarium magisterskie na Wydziale Psychologii 2500-SEM-MGR, 90 h rocznie
 • 2016/2017 – 2018/2019 Wykład „Podstawy Psychologii” na kierunku Biologia 2500-ZNP-BIO-2
 • 2017/2018 Wykład z elementami konwersatorium „Wprowadzenie do Psychologii” dla kierunku artes liberales (Kolegium Artes Liberales UW)
 • 2016/2017 – 2018/2019 Wykład „Psychologia” dla kierunku lingwistyka stosowana (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW)
 • 2019/2020 Wykład „Psychologia na I etapie edukacyjnym” dla kierunku lingwistyka stosowana (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW)
 • 2020/2021 Wykład „Nauki społeczne – Psychologia ogólna” dla kierunku lingwistyka stosowana (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW)
Działalność organizacyjna
 • Współtwórczyni Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim.
 • W latach 1994-2008 zastępca Kierownika/Dyrektora Kolegium MISH UW.
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii ds. MISH (1994-2018)
  Kierownik Zakładu Psycholingwistyki na Wydziale Psychologii UW (w latach 1993-2013)
 • Kierownik Katedry Psychologii Poznawczej na Wydziale Psychologii UW (od 2002 do lutego 2019)
 • Współtwórczyni Programu Akademia »Artes Liberales« (AAL)
 • Pełnomocnik Przewodniczącego Rady Akademii »Artes Liberales« (AAL) ds. studiów
 • Kierownik Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii »Artes Liberales« (MPISD AAL) od roku akad.2008/09
 • Z-ca Dyrektora Kolegium Artes Liberales UW (w roku akad. 2011/2012)
 • Członkini Rady Wydziału Psychologii UW (od 1991r.), Rady Naukowej MISH UW  (1994 – 2019), Rady AAL (od 2000r.)
 • Członkini Komitetu Psychologii PAN (2011-2015, 2015-2019, 2019-2023),  Członkini Prezydium Komitetu Psychologii PAN i  Sekretarz Komitetu w kadencji 2011-2015
 • Członkini Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki NCN (2011, 2012, 2014, 2015)
 • Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego (od 2014 do 2018 roku)

Opieka nad pracami doktorskimi 

Doktoraty obronione:

 • Dr Ewa Haman, 2000, „Status wyrazów pochodnych w słowniku dziecka – analiza psycholingwistyczna”, Wydział Psychologii UW.
 • Dr Jolanta Rytel, 2003, „Argumentacja w dyskursie narracyjnym dzieci w wieku przedszkolnym”, Wydział Psychologii UW.
 • Dr Małgorzata Staroń, 2006, ” Sentence processing in monolinguals (Polish) and bilinguals (Russian-Polish, Russian-German, Polish-French)”. Wydział Psychologii UW. /co-tutelle/ współpromotor: Michele Kail (ParisV)
 • Dr Barbara Rojek-Kmieciak, 2012, „Podróż w poszukiwaniu własnej tożsamości. Polifonia wędrówki w twórczości Antonio Tabucchiego”. Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, /co-tutelle/ Współpromotor: Piotr Salwa (UW, IBI AL).
 • Dr Marlena Bartczak, 2012, „Reprezentacja poznawcza wybranych pojęć u osób depresyjnych (Metaforyczne konceptualizacje PRZESZŁOŚCI, PRZYSZŁOŚCI, RADOŚCI, SMUTKU i SZCZĘŚCIA)”, Wydział Psychologii UW.
 • Dr Ewa Dryll, 2015,  „Rozwój zdolności posługiwania się metaforą charakteryzującą człowieka”.  Wydział Psychologii UW.
 • Dr Dagmara Płońska, 2015, „Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza”. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.
 • Dr Natalia Banasik (2017). „Wnioskowanie społeczne: rozumienie ironii werbalnej u dzieci a teoria umysłu”. Wydział Psychologii UW.
 • Dr Anna Milanowicz (2019). „Stereotyp płci w odniesieniu do języka niedosłownego. Z badań nad ironią. Wydział Psychologii UW.
 • Dr Piotr Kałowski (2021). „Ironia w dialogu z innymi i samym sobą. Wpływ gelotofobii”. Wydział Psychologii UW. 

Opieka nad pracami doktorskimi (w toku):

 • Mgr Katarzyna Branowska, „Kto jest sarkastyczny? Wpływ czynników indywidualnych na posługiwanie się agresją werbalną w codziennej komunikacji”, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Promotor pomocniczy: Dr Natalia Banasik-Jemielniak (APS).

Współpraca międzynarodowa

 • International Association for the Study of Child Language (IASCL) – członkini Executive Committee (z wyboru) w latach 2005-2011
 • International Pragmatics Association (IPrA) – członkini IPrA Consultation Board (z wyboru) na lata 2012-2017, 2018-2023

Nagrody i medale

 • Nagroda PTP im. Stefana Błachowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie psychologii (1982)
 • Nagroda Rektora UW za współtworzenie Ośrodka Terapeutycznego dla Dzieci (1980)
 • Nagrody Rektora UW (indywidualne, zbiorowe) za działalność naukową (1991,1992, 2001, 2009, 2011)
 • Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW przyznana w roku 2016 Inicjatorce i Redaktor Naczelnej czasopisma Psychology of Language and Communication w latach 1997-2014
 • Nagroda Rektora UW za kierowanie Międzyuczelnianym Programem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich  AAL (2019)
 • Medal OPTIME MERITO w uznaniu szczególnych zasług dla Akademii »Artes Liberales«, przyznany przez Fundację „Instytut Artes Liberales” (2018)