Płatos Mateusz

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: starszy asystent
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: mateusz.platos@pych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 113
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Dr n. społ. (Wydział Psychologii UW, 2019, dyplom z wyróżnieniem), absolwent psychologii i kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW.

Zainteresowania badawcze

Psychologia rozwojowa i kliniczna, a w szczególności funkcjonowanie i wsparcie osób ze spektrum autyzmu – bliskie relacje, skuteczność interwencji oraz aspekty społeczne. Innowacje społeczne.

Podstawowe publikacje

Płatos, M., & Pisula, E. (2021). Friendship understanding in males and females on the autism spectrum and their typically developing peers. Research in Autism Spectrum Disorders, 81, 101716.

Płatos, M., & Pisula, E. (2019). Service use, unmet needs, and barriers to services among adolescents and young adults with autism spectrum disorder in Poland. BMC health services research, 19(1), 587.

Płatos, M., & Wojaczek, K. (2018). Broadening the scope of peer-mediated intervention for individuals with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 48(3), 747-750.

Płatos, M. (2018). Autyzm odcieleśniony. Historia społecznego konstruowania autyzmu jako choroby, zaburzenia i niepełnosprawności. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 10(1).

Płatos M. (2016, red.). Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”.

Płatos, M. (2015).  Technologia medyczna jako sposób widzenia świata w serialu Dr House. W: J. Jakubaszek, R. Chymkowski (red.), Pongo, t. VII, (Nie)widzialne, (nie)słyszalne. Katowice: Wydawnictwo GK, s. 165-178.

Kowalik, S., Koper, M., Nadolska, A., Woźniak-Rekucka, P., Płatos, M. (2015). Wykorzystanie metody zogniskowanych wywiadów grupowych do określenia sytuacji, potrzeb i oczekiwań osób z ASD i ich rodzin w kontekście wdrożenia wolontariatu koleżeńskiego. W:  M. Koper, A. Nadolska, J. Wieczorek (red.). Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez DAR. Propozycje nowych form diagnozy i terapii. Studia z dostosowanej aktywności ruchowej, t. III. Poznań: AWF – monografia recenzowana.

Wojaczek, K., Płatos, M., Okruszek, Ł., Lipnicka, M. (2015). Zastosowanie programów komputerowych w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Psychiatria i Psychoterapia, 11(2), s. 21-37.

Płatos, M., Wojaczek, K., Zawisny, A. (2015).  W stronę przyjaźni zorganizowanej. Wolontariat koleżeński jako brakujący element kompleksowego systemu wsparcia osób z autyzmem. W: P. Tomaszewski, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula (red.), Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 109-129.

Projekty badawcze

Kierownik projektu badawczego „Adaptacja kulturowa i ocena skuteczności programu PEERS w procesie tworzenia wystandaryzowanych i opartych na dowodach metod rehabilitacji społecznej nastolatków i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” finansowanego przez PFRON (2020- )

Kierownik projektu badawczo-rozwojowego „Wolontariat Koleżeński Mary i Max” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2013-2016)

Kierownik projektu DSM „Skuteczność interwencji rówieśniczej dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” finansowanego ze środków własnych Wydziału Psychologii UW (2016)

Asystent badawczy w Pracownii Neurokognitywistyki Rozwojowej (Babylab UW), w ramach projektu „Rola regulacji emocji i poziomu pobudzenia w rozwoju mechanizmów kierowania procesami uczenia się i uwagi wzrokowej u niemowląt” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Stypendia zagraniczne

Stypendium ETIUDA na zagraniczny wyjazd naukowy – półroczny pobyt na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), praca pod opieką prof. Connie Kasari z UCLA Center for Autism Research and Treatment (2018).

Stypendium TRANSFORMATION.DOC finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podniesienie kompetencji miękkich i związanych z komercjalizacją wyników badań;

trzytygodniowy pobyt w Ivey Business School, na Western University w Kanadzie (2015)

Konferencje międzynarodowe

Członek Komitetu Naukowego XIII Autism-Europe Congress, który odbędzie się w Krakowie, 7-9 października 2022 r.

Mateusz Płatos, The characteristics and understanding of friendship in men and women on the autism spectrum. XII Autism-Europe International Congress, Nicea, Francja, 13-15 września 2019.

Mateusz Płatos, Kinga Wojaczek. Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Polsce. Międzynarodowa konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23-25 września 2017 r.

Mateusz Płatos, Ewa Pisula. Service access, barriers, and needs in adolescents and young adults with autism. The 18th European Conference on Developmental Psychology (ECDP 2017), Utrecht, The Netherlands, 29 sierpnia – 1 września 2017.

Mateusz Płatos, Peer Volunteers Mary&Max. A befriending scheme for people with ASD. Defining guidelines for designing and implementation of peer-mediated interventions. XI Autism-Europe International Congress, Edinburgh, Scotland, 16-18 września 2016.

Płatos, M., Gocłowska, K., Zawisny, A., Wojaczek, K. (2015). Bullying experience in pupils with autism spectrum disorders. 17th European Conference on Developmental Psychology, 8-12 września, Braga, Portugalia.

Płatos, M. (2013). Friendship in Adolescents with High-Functioning Autism and Asperger Syndrome – wystąpienie na konferencji regionalnej International Society for Study of Behavioural Development (12-14 września, Budapeszt).

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone na kierunku Psychologia:

Interwencje terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu – perspektywa badań klinicznych

Psychologia rozwoju człowieka II

Seminarium roczne empiryczne

Pomoc rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą (2014-2016)

Zajęcia prowadzone w ramach WISP (w języku angielskim):

Therapeutic interventions for people with autism spectrum disorder – clinical science perspective

Developmental Psychology I (lecture)

Social Innovation Lab

Career Paths Development (2018)

Działalność organizacyjna

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Rozwoju Dydaktyki

W latach 2016-2019 członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Projekty aplikacyjne

Warsztaty umiejętności społecznych PEERS – adaptacja kulturowa i wdrożenie (www.peers.pl)

Wolontariat Koleżeński „Mary i Max” – program wsparcia rówieśniczego wypracowany w ramach Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max” (www.wolontariatkolezenski.pl)

Grupy Samorzeczników – program grup samopomocowych dla osób ze spektrum autyzmu (www.maryimax.pl/grupy)

Klub Psychologa Dziecięcego – cykl spotkań popularnonaukowych dla specjalistów (2013)

Autilius – gra terapeutyczna dla dzieci ze spektrum autyzmu (konsultant naukowy, www.autilius.pl)