Budziszewska Magdalena

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Psychologii UW, Zakład Psychologii Wychowania
E-mail: mbudzisz@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 784
Pokój: 222
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zajmuje się narracjami i metodami jakościowymi i mieszanymi (łączącymi podejście jakościowe z ilościowym) w psychologii. Badam historie jakie opowiadają ludzie. Są to m.in. narracje rodzinne, narracje o emocjach, wspomnienia biograficzne i sposoby w jakie ludzie narracyjnie konstruują siebie w różnych kontekstach społecznych.

Ważnym obszarem moich zainteresowań są relacje w ramach rodzin: rodzinne tworzenie znaczeń, relacje dzieci – rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, etc, tożsamość związana z rodziną, pamięć własnej i rodzinnej przeszłości, oraz przemiany tych relacji w biegu życia. Mam przygotowanie psychoterapeutyczne w podejściu integratywnym i interesują mnie także tematy kliniczne w ujęciu narracyjnym, zwłaszcza te związane z wychowaniem, emocjami i z rodziną.

Interesują mnie także narracje w kontekście psychologii społecznej, narracje o doświadczeniach emocji kolektywnych, związane z tożsamością narodową i religijną. Także to, jak ta tożsamość przekłada się na zachowania wobec innych – pozytywne (prospołeczność, zaangażowanie we wspólne dobro) i negatywne (dyskryminację, uprzedzenia, nienawiść). Badam rozumienie nierówności społecznych przez dzieci, uprzedzenia i dyskryminację wobec różnych osób. Specjalizuję sie w badaniach łączących metody ilościowe i jakościowe. Jestem współpracowniczką Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.

Publikacje: 

https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Budziszewska

Budziszewska, M., Pietrzak, J. (2016). Parents have lives, too! Adolescents’ and early adults’   narratives about their parents. Narrative Inquiry 26:1 (2016), 130–149.

Budziszewska, M. (2015).  Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych.  Warszawa: Liberi Libri. http://www.liberilibri.pl/budziszewska

Budziszewska, M., Olender, E., Gołuchowska, M., Kocik, D., Mućka, J. (2015) Pamięć szkoły      PRL-u. Badanie z wykorzystaniem technik narracyjnych. Psychologia Wychowawcza  7       (2015), s.62-81.

Budziszewska, M., Hansen, K., & Bilewicz, M. (2014). Backlash Over Gender-Fair Language The Impact of Feminine Job Titles on Men’s and Women’s Perception of Women. Journal of Language and Social Psychology, December 2014 vol. 33 no. 6 681-691. 0261927X14544371.

Budziszewska M. (2014). Kiedy zawodzi grupa własna… Emocje kolektywnej winy i wstydu w doświadczeniu młodych katolików. Psychologia Wychowawcza 6 (2014), s.7-24.

Baranowska B., Budziszewska M. (2014). Stories of Love and Death as Tools in Academic Education on Midwifery. In L. Mőller, M. Ahumada, L Brown (Eds.) Perspectives on Storytelling Framing Personal and Global Identities (pp. 285 – 292). UK: Interdisciplinary Press.

Mandecka, M., Budziszewska, M., Barczak, A., Filipek, A., Styczynska, M., Barcikowska, M., &   Gabryelewicz, T. (2013). Cognitive functions and CSF biomarkers in MCI: Preliminary        findings of follow-up study. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s   Association, 9(4), P220-P221. Suplement – Recenzowane materiały pokonferencyjne.

Budziszewska M., Dryll E. (2013). Narratives about relationships with parents from the perspective of middle-aged and older adults. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 217–236.

Budziszewska M. (2013). Wywiad biograficzny Dana McAdamsa – adaptacja polska i niektóre możliwości interpretacyjne. Przegląd Psychologiczny, T 56/(3) 2013, 347 – 362.  

 Schneiderman G., Budziszewska M. (2012) Sixty-Five Years After World War II: A Family Secret. Psychiatric Times. Vol. No. April 24, 201.

Budziszewska M. (2010).  Możliwości wykorzystania programu wspierającego jakościową analizę danych – Atlas.ti w psychologicznych badaniach nad narracją. W: M. Straś Romanowska, B. Bartosz, M Żurko (red.) Badania Narracyjne w Psychologii. (s. 83 -100). Eneteia.

Budziszewska M. (2009). Semantic field analysis in the study of parents – child   relationships. Polish Psychological Bulletin, Vol 40., 4, p. 233- 241.

Budziszewska M. (2008). Patrząc cudzymi oczami – perspektywa narracyjna w   opowiadaniach młodzieży o domu rodzinnym. Ruch Pedagogiczny t. 5/6 2008.

Budziszewska M. (2009). Wspieranie całościowego rozwoju uczniów w pracy psychologa  szkolnego. W:  Katra G., Sokołowska E. (red.) Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 205 – 217). Wolters Kluwer Verlag.

Budziszewska M. (2008). Obraz rodziców w opowiadaniach młodzieży gimnazjalnej. Psychologia Rozwojowa, 13, s. 81-94.

Budziszewska M. (2008). Narracja, cierpienie i jakość życia w fenomenologicznym ujęciu Paula Ricoeura. W: Jakość życia współczesnego człowieka, Wybrane problemy. Kraków: Impuls.

Budziszewska M., Dryll E. (2008). Poczucie dorosłości a opowieść o własnych rodzicach, badanie z wykorzystaniem strukturalnej analizy tekstu. W: B. De Barbaro (red.) Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budziszewska M. (2007). O wspólnocie komunikacyjnej i narracyjnym trybie ujmowania doświadczenia w rozumieniu Paula Ricoeura W: B. Sierocka (red.) Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, Via Communicandi, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Budziszewska M. (2007). Tryb opowiadania dorastającej młodzieży o swoich rodzicach i jego uwarunkowania. Psychologia Rozwojowa. t.12/1 str. 77- 91.

Działalność dydaktyczna

Prowadzę warsztaty z Podstawowych Umiejętności Psychologicznych i zajęcia z wykorzystania metod jakościowych i mieszanych  w psychologii – to głównie. Prowadzę seminaria magisterskie i prace empiryczne.  Zapraszam także jako tutor studentów MISH I MISMAP zainteresowanych podobnymi do moich obszarami badań naukowych.

Zapraszam studentów chcących napisać pracę roczną empiryczną lub pracę magisterską w jednym z poniższych obszarów.

  1. Przy wykorzystaniu metod jakościowych, zwłaszcza Interpretatywnej Analizy Fenomenologicznej (IPA), metody wywiadu biograficznego Dana McAdamsa lub szeroko pojętych metod narracyjnych i innych podejść jakościowych i metod mieszanych w psychologii.
  2. W obszarze narracji o emocjach w kontekście klinicznym lub rodzinnym i wychowawczym, pamięci rodzin, tożsamości osobistej rodzinnej. Transmisji rodzinnej schematów emocjonalnych.
  3. Stereotypów, uprzedzeń i narracji związanych z biedą, wykluczeniem społecznym, a także płcią, kobiecością i męskością.
  4. Chcących wykorzystać metody jakościowe i narracyjne i gotowych przekonać mnie do swojego tematu.
Działalność organizacyjna

Wraz z Koziołkiem Matołkiem organizuję wtorki naukowe Wydziału Psychologii UW.