Barlińska Julia

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra psychologii społecznej
E-mail: jbarlinska@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 820
Pokój: 316
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCHaplikacyjna psychologia społeczna, mechanizmy i profilaktyka cyberprzemocy, psychodietetyka, ewaluacja programów profilaktycznych (z obszaru cyberprzemocy i zmiany nawyków żywieniowych u dzieci).

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki i rozdziały w książkach

Barlińska, J.,(2019, in press). Cyberbullying: challenges and ideas for prevention. W: M. F. Wright (red.), Digital Technology: Advances in Research and Applications. Hauppauge: Nova Publishing. ISBN:

Barlińska, J., Małecka, A., Światkowska, J. (2018).  Cyberbezpieczeństwo – charakterystyka, mechanizmy i strategie zaradcze w makro i mikro skali. Warszawa: Wydawnictwo Texter.  ISBN 978-83-7790-505-0.

Szuster, A., Barlińska, J., Kozubal, M. (2016). In Search of a Simple Method: Is a Human Face an Effective, Automatic Filter Inhibiting Cyberbullying? W: M. F. Wright (red.), A social-ecological approach to cyberbullying. Hauppauge: Nova Publishing. ISBN: 978-1-63483-755-2

Barlińska, J., Szuster, A. (2014). Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów. Warszawa: Wydawnictwa UW. ISBN/ISSN: 978-83-235-1531-9.

Artykuły angielskojęzyczne

Kozubal, M., Szuster, A., Barlińska, J. (2019). Cyberbystanders, Affective Empathy and Social Norms Studia Psychologica v. 61, No. 2, 2019, 120-131 doi: 10.21909/sp.2019.02.777.

Barlińska, J., Szuster, A., Winiewski, M. (2018). Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of Affective Versus Cognitive Empathy in Increasing Prosocial Cyberbystander Behavior. Frontiers in Psychology9:799doi: 10.3389/fpsyg.2018.00799.

Barlińska, J. Szuster, A., Winiewski, M. (2015). The Role of Short- and Long Term Cognitive Empathy Activaction in Preventing Cyberbystander Reinforcing Cyberbulling Behavior. Cybepsychology, Behawior and Social Networking, 18,4, 241-244. doi: 10.1089/cyber.2014.0412

Barlińska, J., Szuster, A., Winiewski, M. (2013). Cyberbulling among Adolescent Bystander: Role of the Communication Medium, Form of Violence and Empathy. Journal of Community& Applied Social Psychology, 23, 37-51.

Artykuły polskojęzyczne

Barlińska, J., Plichta, P., Pyżalski, J., Szuster, A. (2018). Ich słowami – obraz pomocy w sytuacjach cyberprzemocy rówieśniczej z perspektywy uczniów. Dziecko Krzywdzone . Teoria, badania, praktyka. v 17, n 4, 83-115.

Barlińska, J., Lalak, D., Szuster, A. (2018). Jak skutecznie ograniczyć cyberprzemoc rówieśniczą? – o efektywności metod aktywizujących kompetencje społeczne ze szczególnym uwzględnieniem empatii.  Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka V 17 N 1, 68-95.

Plichta, P., Pyżalski, J. Barlińska, J. (2018). Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w Internecie – co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób? [Cyberbullying Versus Self-Image Creation on the Internet: Are the Underlying Mechanisms Different in Young Adults with Disabilities?]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 20, 101-122.

więcej informacji: https://www.researchgate.net/profile/Julia_Barlinska

GRANTY

 • NCBIR – „Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych” finansowany ze środków przyznanych przez NCBiR w ramach II konkursu „Innowacje Społeczne” realizowany przez Konsorcjum interdyscyplinarne Wydział Psychologii UW, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 • EIT FOOD, Horyzont 2020 – “EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage in preschool and schoolchildren.” Project mający na celu stworzenie programu edukacyjnego promującego zdrowe odżywianie wśród dzieci realizowany przez Konsorcjum interdyscyplinarne  AZTI (Hiszpania), Grupo AN (Hiszpania), Queen’s University Belfast (Irlandia), University of Helsinki (Finlandia), University of Reading (Wielka Brytania), Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii.
 • BST i DSM: seria grantów wewnętrznych dotyczących różnych aspektów cyberprzemocy i roli: stresu informacyjnego, wizerunku online, empatii afektywnej, empatii poznawczej jako czynnika modyfikującego zachowania prospołeczne świadków rówieśniczej agresji elektronicznej

KONFERENCJE

Udział w naukowych konferencjach krajowych oraz zagranicznych, a także licznych wystąpieniach o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym (m.in. Festiwal Nauki, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Uniwersytet Otwarty).

Współpraca międzynarodowa (nie objęta grantami):

 • COST Action IS1210 APPEARANCE MATTERS: TACKLING THE PHYSICAL AND PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES OF DISSATISFACTION WITH APPEARANCE
 • Współpraca międzynarodowa z naukowcami specjalizującymi się w zagadnieniu świadków cyberprzemocy (Masaryk University; Technische Universität Berlin; University of Antwerp) zakończona m.in. 2 międzynarodowymi publikacjami książkowymi.

Członkostwo w stowarzyszeniach i redakcjach czasopism:

 • Członek kolegium redakcyjnego: „Social Psychological Bulletin”,
 • Członek kolegium redakcyjnego: „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”,
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.
Działalność dydaktyczna

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ: psychologia internetu, psychologia społeczna, psychologiczne aspekty zagrożeń internetowych wobec dzieci, profilaktyka cyberprzemocy, psychologia jedzenia, warsztaty podstawowych kompetencji psychologicznych.

LISTA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Child in the Web (WISP)
 • Social Psychology Mechanisms Online (WISP)
 • Podstawy psychologii wpływu społecznego (seminarium fakultatywne)
 • „Dziecko w sieci – o społecznymi antyspołecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w internecie” (seminarium fakultatywne)
 • „Podstawowe Umiejętności Psychologiczne” (ćwiczenia obligatoryjne)
 • „Psychologia społeczna” (ćwiczenia obligatoryjne)
 • „Psychologia Jedzenia” (Uniwersytet Otwarty)

OPIEKA NAD STUDENTAMI

 • Ponad 20 prac rocznych empirycznych
 • Opiekun 4 prac magisterskich – w tym 1 realizowanej w ramach projektu „Aplikacyjne parce dyplomowe”
 • Wsparcie studentów w realizacji staży studenckich w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Działalność organizacyjna

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Koordynatorka Festiwalu Nauki na Wydziale Psychologii UW (2016-2018)
 • Członkini Rady Wydziału Psychologii UW (2016-2019)
 • Członkini Komisji ds. Etyki (2018-2019)

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA

Autorka i współautorka książek, artykułów, programów edukacyjnych i e-learningowych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zdrowego odżywania się dzieci. Prelegent ponad 100 konferencji i warsztatów związanych z różnymi aspektami dobrostanu dzieci adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi.