Barlińska Julia

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra psychologii społecznej
E-mail: jbarlinska@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 820
Pokój: 316
Dyżury: wt. 12.00-14.00; śr. 14.30-15.30
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Psychologia internetu, cyberprzemoc, profilaktyka negatywnych cyberzachowań u dzieci, psychologia wpływu społecznego.

Publikacje

Barlińska, J., Szuster, A. Kozubal, M. (2016). In Search of a Simple Method: Is a Human Face an Effective, Automatic Filter Inhibiting Cyberbullying? W: M. F. Wright (red.), A social-ecological approach to cyberbullying. Hauppauge: Nova Publishing. ISBN: 978-1-63483-755-2.

Barlińska, J., Szuster, A., & Winiewski, M. (2015). The Role of Short-and Long-Term Cognitive Empathy Activation in Preventing Cyberbystander Reinforcing Cyberbullying Behavior. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 18(4), 241-244. doi: 10.1089/cyber.2014.0412.

Barlińska, J., Szuster, A. (2014). Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów. Warszawa: WUW. ISBN: 978-83-235-1531-9.

Barlińska, J., Szuster, H., Winiewski, M. (2013). Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of the Communication Medium, Form of Violence and Empathy, Journal of Community and Applied Social Psychology, 23: 37-51. doi: 10.1002/casp.2137.

Barlińska, J., Szuster A. (2011). Cyberprzemoc – o starym zjawisku agresji w nowoczesnej przestrzeni Internetu. W: J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling (red.) W kręgu najistotniejszych zagadnień psychologii społecznej. Książka przygotowywana na 70-lecie prof. Grzelaka.

Barlińska, J. (2009). Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej dla adolescentów? W: I. Chrzanowska (red.), Kwartalnik Pedagogiczny nr 4/2009. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW.

Barlińska, J. (2009). Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer i Internet na nasilenie zachowań antyspołecznych. W: Dziecko krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka. Cyberprzemoc. nr 1 (26). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Barlińska, J., Wojtasik, Ł. (2008). Peer Violence And Electronic Media – research and social campaign. W: M. Barbovschi, M. Diaconescu (red.).Teenagers’ Actions and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potentials and Empowerment, Risks and Victimization. Cluj-Napoca: Cluj University Press Babeş-Bolyai University.

Publikacje popularno-naukowe:

Barlińska, J. (2015). Jak ograniczyć agresję w internecie? Publikacja pokonferencyjna podsumowująca projekt Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie. Rybnik:  Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, http://www.niehejtuje.com/

Barlińska, J. (2010). 3…2…1…Internet! – scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Barlińska, J. (2009). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. W: Jak reagować na cyberprzemoc? Warszawa: Helpline.org.pl i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. (wyd. 2, poprawione).

Barlińska, J., (2009). Sieciaki –program dla klas 1-3. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Barlińska, J., Sołodki, M. (2009). Scenariusz kursu e-learning Znajomi – nieznajomi https://elearning.dzieckowsieci.pl/. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Barlińska, J. (2008). Młodzież w Sieci  –  podłoże zachowań agresywnych i antyspołecznych. W: Jak reagować na cyberprzemoc? Warszawa: Helpline.org.pl i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Granty

 1. b) granty zewnętrzne:

 

„Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych” finansowany ze środków przyznanych przez NCBiR w ramach II konkursu „Innowacje Społeczne”. Grant o charakterze aplikacyjnym (2 projekt z tego konkursu na Wydziale Psychologii UW), którego zwięczeniem będzie wdrożenie o zasięgu krajowym – bezpłatny, ogólnostępny, naukowo zewaluowany, program przeciwdziałania agresji elektronicznej dla szkół. Będzie to pierwszy program dotczący agresji elektronicznej, którego treści są zintegrowanym rezultatem ustaleń interdyscyplinarnego zespołu badaczy (Wydział Psychologii UW, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej).

 

Członek (zastępca w Managment Commitee ze strony Polski) COST Action IS1210 APPEARANCE MATTERS: TACKLING THE PHYSICAL AND PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES OF DISSATISFACTION WITH APPEARANCE. W ramach działań grupy 7 realizowane są badania psychologicznych uwarunkowań związanych z prezentacją wizerunku online w kontekście cyberprzemocy, badania porównawcze w 5 krajach (Wielka Brytania, Szwecja, Rumunia, Holandia, Polska).

 

 1. b) badania własne (BW):

 

2015-obecnie: „Cyberprzemoc wśród adolescentów – o roli empatii afektywnej i poznawczej jako czynnika nasilającego zachowania prospołeczne świadków rówieśniczej agresji elektronicznej” z funduszy DSM 1039/2015.

 

2012-2013: „Cyberprzemoc wśród adolescentów – o roli empatii poznawczej jako czynnika ograniczającego zachowania antyspołeczne” z funduszy DSM 111718/2015.

 

Recenzowanie projektów i prac naukowych.

 

 • Członek konsylium doktorów w konkursie o Nagrodę Teofrasta.
 • Recenzent artykułów w następujących czasopismach:
  • Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.
  • Journal of Community and Applied Social Psychology.
  •  
  • Journal of media psychology.
  • Journal of school violence.
  • Journal of gentic psychology.
  • Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.

 

Udział w konferencjach naukowych

 

 • Wystąpienie pt Electronic Aggression Prevention Program na International winter training school – “Evidence based interventions to prevent developmental risk outcomes in youth and adolescence – 3rd edition” Pavia, Włochy, 18-20.02.16 r.
 • Wystąpienie pt. „The role of short- and long-term cognitive empathy activation in preventing bystander reinforcing cyberbullying behaviour” w ramach symposium – bystanders’ reactions to cyberbullying, na konferencji 20TH WORKSHOP AGGRESSION, Linz, Austria, 20-21.11.2015
 • Plakat pt. “Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of the Communication Medium and Empathy”, na konferencji „Cyberbullying – A Challenge for researchers and practitioners”, Gothenburg, Szwecja, 11-12.05.2014

Działalność popularyzatorska

 • Lekcja „Bohaterowie cyberświata – jak ograniczyć przemoc w internecie” – lekcja dla gimnazjalistów w ramach XX Festiwalu Nauki, 26.09.16r.
 • Wystąpienie pt. „Profilaktyka Agresji Elektronicznej wśród polskich nastolatków – prezentacja interdyscyplinarnego projektu”. na 10. Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” Warszawa, 20 września 2016r.
 • Wykład dla rodziców pt. „Internet i telewizja – edukacja i zagrożenia” w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, Warszawa, 2 grudnia 2015 r.
 • Szkolenie policjantów z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie pt. „Cyberbullying – charakterystyka i metody profilaktyki” realizowane w ramach projektu „CyberX – Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” Zakopane, 14.10.2015r.
 • Wystąpienie pt. „Jak ograniczyć cyberbullying?” na festiwalu nauki, Warszawa, 19 Wrzesień, 2015r.
 • Wystąpienie i publikacja pokonferencyjna pt. „Jak ograniczyć agresję w internecie?” podsumowującej projekt „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”. Rybnik, 24.06.2015r.
 • Wystąpienie pt: „Jak ograniczyć cyberbullying – o roli świadków przemocy rówieśniczej online oraz empatii” na VII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, Warszawa, 18-19.09.2013r.

 

 

Działalność dydaktyczna

Dydaktyka

 • „Podstawy psychologii wpływu społecznego” (seminarium fakultatywne)
 • „Dziecko w sieci – o społecznymi antyspołecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w internecie” (seminarium fakultatywne)
 • „Podstawowe Umiejętności Psychologiczne” (ćwiczenia obligatoryjne)
 • Seminarium empiryczne (prace roczne)

 

Działalność organizacyjna

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Warszawskim

 • Koordynator festiwalu nauki na wydziale Psychologii UW
 • Członek rady wydziału Psychologii UW