Wąsowicz Grażyna

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej, Zakład Teorii Decyzji
E-mail: grazyna.wasowicz@psych.uw.edu.pl
Telefon: +48 (22) 55 49 779
Pokój: 208
Dyżury: wt. 15.00-16.00
Działalność naukowa

Wybrane publikacje [selected publications]

Wąsowicz, G., Styśko-Kunkowska, M., Grunert K. G. (2015). The meaning of colours in nutrition labelling in the context of expert and consumer criteria of evaluating food product healthfulnessJournal of Health Psychology, 20(6), 907-920.

Hodgkins, Ch. E., Raats, M. M., Fife-Schaw, C, Peacock, M., Gröppel-Klein, A., Koenigstorfer, J., Wasowicz, G., Stysko-Kunkowska, M., Gulcan, Y., Kustepeli, Y., Gibbs, Shepherd, R., Grunert, K. G. (2015). Guiding healthier food choice: Systematic comparison of four front-of-pack labelling systems and their effect on judgements of product healthinessBritish Journal of Nutrition, 113(10), 1652-1663. doi: 10.1017/S0007114515000264.

Wąsowicz-Kiryło, G , Styśko-Kunkowska, M., Koenigstorfer, J. Groeppel-Klein, A. (2013, July – August). Rutynowe zakupy żywności: o związkach między czasem i wyborem a kategorią produktową [Routine food buying: the relationships between time, choice and product category]. Handel Wewnętrzny, Czas jako determinanta zachowań konsumenckich – aspekty marketingowe, t. III, 214-225.

Wąsowicz, G., Styśko-Kunkowska, M. (2015). Kwestionariusz Moja Aktywność w Internecie MAWI – badanie zagrożenia uzależnieniem od Internetu i wybranych czynności w nim podejmowanych (gier, hazardu, zakupów) wśród polskiej młodzieży w wieku 13-19 lat. W: I. Niewiadomska (red.) Hazard i inne uzależnienia behawioralne: doniesienia z badań (s. 95-117). [MIA – My Internet Activity – the risk of addiction among Polish adolescents 13-19]. Warszawa: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.

Bialkova, S., Grunert, K. G., Juhl, H. J., Wasowicz-Kirylo, G., Stysko-Kunkowska, M., & van Trijp, H. C. M. (2014). Attention mediates the effect of nutrition label information on consumers’ choice. evidence from a choice experiment involving eye-tracking. Appetite, 76(0), 66-75. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2013.11.021

Koenigstorfer, J., Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M., Groeppel-Klein, A. (2014): Healthful Food Decision-Making at the Point of Purchase: An Update on Nutrition Labeling, in: Advances in Consumer Research, Vol. 41, ed. Simona Botti and Aparna Labroo.

Wąsowicz, G., Styśko-Kunkowska, M. (2014). Młodzież w Internecie. Zagrożenie uzależnieniem. Podręcznik do Kwestionariusza MAWI [Adolescents on the Internet. The risk of addiction]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2013). Postawy wobec pieniędzy. Pomiar – struktura – determinanty [Money mindset. Measurement – structure -determinants]. Warszawa: Difin.

Aschemann-Witzel, J., Grunert, K.G., van Trijp, H., Bialkova, S., Raats, M. M., Hodgkins, C., Wasowicz-Kirylo, G., Koenigstorfer, J. (2013). Effects of Nutrition Label Format and Product Assortment on the Healthfulness of Food ChoiceAppetite, 71, 1, 63-74.

Koenigstorfer, J., Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M., Groeppel-Klein A. (2013). Behavioural effects of directive cues on front-of-package nutrition information: The combination matters!Public Health Nutrition, 17 (9), 2115-2121.  doi:10.1017/S136898001300219X, pp 1-7.

Wąsowicz-Kiryło, G. , Baran, T. (2013). Wpływ samooceny i dobrostanu ekonomicznego na satysfakcję z życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku. [The influence of self-esteem on satisfaction with life among women and men]. Chowanna, 39, 85-101.

Marczak. M., Wasowicz-Kiryło, G. (2012). Żyjąc z dnia na dzień lub myśląc o przyszłości. O finansowej perspektywie czasowej i jej determinantach. [Financial temporal perspective and its determinants]. W: M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka (red.) W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia (s. 224-241). Warszawa: Difin.

Hodgkins, Ch., Barnett, J. Wąsowicz-Kiryło, G. Styśko-Kunkowska, M., Gülcan, Y., Kuştepeli, Y., Akgüngör, S., Chryssochoidis, G. Fernández-Celemín, L., Storcksdieck genannt Bonsmann, S., Gibbs, M. & Raats M. (2012).Understanding how consumers categorize nutritional labels; A consumer derived typology for front-of-pack nutrition labelingAppetite, 59 (3), 806-817. Doi: 10.1016/j.appet.2012.08.014.

Wasowicz-Kiryło G., Styśko-Kunkowska M. (2011). Attributes of nutritional information labelling that determine attractiveness of labels and correctness of inferences made about food healthfulness. Procedia – Social and Behavioral Sciences on Science Direct, 30, 722-728. Doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.141

Wąsowicz-Kiryło, G. The role of self-esteem, psycho-economic well-being and attitudes toward money in shaping adults’ satisfaction with life. Medimond International Proceedings. 15th European Conference on Developmental Psychology, 23-27 August 2011 – Bergen – Norway (p. 343-349). Bologna: Medimond – Monduzzi Editore Internationa Proceedings Division. ISBN 978-88-7587-636-4. http://www.medimond.com/proceedings/moreinfo/20110823_index.pdf

Wąsowicz-Kiryło, G. (2010). Postawy wobec pieniędzy a zachowania ubezpieczeniowe. Badanie eksploracyjne. [Attitudes toward money and insurance buying]. W: Maryla Goszczyńska i Małgorzata Górnik-Durose (red.). Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Warszawa: Difin.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. [Financial psychology. Money in human life] Warszawa: Difin.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Attitudes towards money and psycho-economic well-being. Paper presented at the 33dt IAREP/SABE Conference, Rome, Italy, CD. ISBN 9788861050273.

Wąsowicz-Kiryło, G., Samson, P., Podsiadły, P. Strzałka, A., Stasiuk, K. (2007). Orientacje regulacyjne Ja, postawy życiowe i preferencje wartości a postawy wobec pieniędzy u kobiet i mężczyzn. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 3, 227-244.

Wąsowicz-Kiryło G. (2007). WSTĘP. Psychologia finansowa – obszary badań w zarysie. [Financial Psychology – new field of research]. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 3, 197-210.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2007). Attitudes towards money and motives of financial decisions. In: M. Polic, B. Bajec, L. Komidar (eds.), Values and Economy (261-267), Proceedings of the 32nd IAREP Conference, Ljubljana, Slovenia.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2006). Zasoby, zachowania i decyzje alokacyjne. [Resources, behaviours and allocative decisions]. W: M. Łukasiak-Goszczyńska, E. Aranowska (red.) Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności. (156-171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 156-171.

Wąsowicz-Kiryło, G., Wiśniewska, A. (2005). Postawy wobec pieniędzy a refleksyjny i impulsywny styl poznawczy. [Attitudes toward money versus reflexsive and impulsive cognitive style]. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 4, 353-368.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2004). Determinanty aktywności konsumentów wobec marketingowych działań lojalnościowych i promocyjnych (BTL). [The determinants of consumer activity with respect to promotional and loyalty programmes]. Problemy Zarządzania, 2 (4), 24-39. WZ UW.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2002). The cross-elasticity of financial and behavioral resources in acquisition patterns. In.: Stability and Dynamics of Power. XXVII Annual Colloquium on Research in Economic Psychology, 445-451.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2000). Usefulness of behavioral resources in acquisition process in the situation of insufficiency of financial budget. Polish Psychological Bulletin, Vol. 31, No 4, 315-334.

Grzelak, J., Maison, D., & Wąsowicz-Kiryło, G. (2000). Kultura negocjacyjna Polaków w kontekście integracji z Unią Europejską. [Poles culture of negotiating and EU integration].  Instytut Spraw Publicznych.

Wąsowicz-Kiryło, G., (1994). „Conjoint analysis”: metody badań i analizy danych. Przegląd Psychologiczny, tom XXXVII, nr 1-2, 167-173.

 

Granty (grants)

2013 – 2014: Zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi (od Internetu, gier internetowych, w tym e-hazardu, zakupów dokonywanych w sieci).  Krajowy Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. [The risk of behavioural addictions. Internet, online gaming, gambling and shopping – coordinator and principal investigator].

2008-2012: Food Labelling to Advance Better Education for Life (FLABEL). 7 PR / EU. Principal investigator, coordinator of the Polish part of the project).

2008-2012: Etykietowanie żywności w celu podnoszenia poziomu edukacji prozdrowotnej. MNSzW [Food labelling – coordinator and principal investigator]

2000: Kultura negocjacyjna Polaków w kontekście integracji z Unią Europejską.  Instytut Spraw Publicznych. [Poles culture of negotiating and EU integration – principal investigator].

 

Wybrane (z 31) projekty badawcze finansowane ze środków Uniwersytetu Warszawskiego (Selected, out of 31, research projects funded by University of Warsaw)

2016: Socjalizacja ekonomiczna  w dzieciństwie a stosunek do pieniędzy i kompetencje finansowe dorosłych. [Economic socialisation in childhood versus money mindset and financial capability of adults].

2013: Hierarchiczny Model Stosunku do Pieniędzy. [Hierarchical Model of Money Mindset].

2011: Sprawność finansowa a postawy wobec pieniędzy i postawy wobec zachowań finansowych. [Financial capability versus attitudes toward money and financial behaviours].

2008: Postawy wobec pieniędzy a cele i wartości życiowe. [Attitudes toward money versus values and life goals].

2005: Psychologiczne i demograficzne determinanty zachowań podatkowych. [Psychological and demographic determinants of tax behaviours].

2000: Cechy produktu oraz cechy sytuacji użytkowania produktu a krzyżowa elastyczność zasobowa zachodząca na poziomie obiektywnych i subiektywnych kosztów finansowych i behawioralnych ponoszonych w procesie kupowania. [Cross-elasticity of financial and behavioural resources].

1997: Obiektywne i subiektywne koszty behawioralne ponoszone w zadaniach nakierowanych na kupowanie dóbr trwałego użytku. [Objective and subjective costs of durable goods buying].

1995: Alokacja zasobów finansowych i behawioralnych w procesie dokonywania zakupów oraz jej determinanty socjo-ekonomiczne. [Financial and behavioural resources allocation and its socio-economic determinants].

 

Nagrody (Rewards)

2014: Nagroda Dziekana WPUW za dorobek naukowy. [Individual Dean’s reward for scientific achievements].

2013: Nagroda za najlepszy plakat – XVI Ogólnopolska Konferencja „Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich”, Międzyzdroje. [Best poster reward].

2008: Nagroda Rektora Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. [First degree individual UW Rector’s reward for scientific achievements].

2007: Nagroda Rektora Zespołowa I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. [First degree collective UW Rector’s reward for scientific achievements].

2006: Nagroda Rektora Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej. [First degree individual UW Rector’s reward for educational achievements].

1995: Stypendium Tempus. [Tempus scholarship].

1991: Stypendium im. A. i T. Ginsbergów. [Ginsbergs‘ scholarship].

1989: Nagroda Rektora Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. [First degree individual UW Rector’s reward for organisational achievements].

 

Wybrane wystąpienia konferencyjne (Selected conference presentations)

Konferencje międzynarodowe (international conferences)

Wąsowicz, G., Styśko-Kunkowska, M. (2015). Adolescent online gambling, risk of addiction and its consequences. 17th European Conference on Developmental Psychology, University of Minho, Braga, Portugal.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2011). The role of self-esteem, psycho-economic well-being and attitudes toward money in shaping adults’ satisfaction with life. 15th European Conference on Developmental Psychology, Bergen, Norway.

Wąsowicz-Kiryło, Styśko-Kunkowska, M., Koeningstorfer, J., Groeppel-Klein, A. (2011). How to support consumer in buying healthful food? The interrelationships between nutrition labels, consumers psychographics, and product choices. 9th International MAPP Workshop on Consumer Behaviour and Food Marketing, Middlefart, Denmark.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2010). Psychology of labelling. Euro Science Open Forum, Torino, Italy.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Purchasing of insurance policies and attitudes toward money. Financial Capability Colloquium, Wageningen, The Netherlands.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2007). Attitudes towards money and well-being. First Conference on Transformative Consumer Research, Tuck School of Business, Dartmouth College, USA.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2007). Attitudes towards money and motives of financial decisions. IAREP, Lubljana, Slovenia.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2006). Polish consumers’ attributions of loyalty programmes and sales promotion. European Marketing Academy, Athens, Greece.

Wąsowicz-Kiryło, G. (2002). The cross-elasticity of financial and behavioral resources in acquisition patterns. IAREP-SABE, Turku, Finland.

Konferencje polskie (Polish conferences)

Wąsowicz, G. (2015). Stosunek do pieniędzy a zachowania finansowe – walidacja modelu. ASPE. [Money mindset and financial behaviours] .

Wąsowicz-Kiryło, G. (2013). Hierarchiczny model stosunku do pieniędzy. ASPE, Warszawa. [Hierarchical Model of Money Mindset]

Wąsowicz-Kiryło, G., Styśko-Kunkowska, M., Koeningstorfer, J., Groeppel-Klein, A. (2013). Rutynowe zakupy żywności: o związkach między czasem i wyborem a kategorią produktową. XVI Ogólnopolska Konferencja „Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich”, Międzyzdroje. [Routine food buying: the relationships between time, choice and product category].

Wąsowicz-Kiryło, G. (2011). Samoocena, dobrostan psychologiczno-ekonomiczny i postawy wobec pieniędzy a satysfakcja z życia kobiet i mężczyzn w różnym wieku, ASPE,  Kraków. [Self-esteem, psycho-economic well-being, attitudes toward money and satisfaction with life].

Marczak, M., Wąsowicz-Kiryło, G. (2010). Żyjąc z dnia na dzień lub myśląc o przyszłości. O finansowej orientacji temporalnej w świecie pieniędzy. II Konferencja „Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia”, Katowice. [Financial temporal perspective]

Wąsowicz-Kiryło, G., Marczak, M. (2010). O związkach sprawności finansowej z postawami wobec zachowań związanych z pieniędzmi u kobiet i mężczyzn. IV Konferencja ASPE, Gdańsk. [Financial capability and attitudes toward money].

Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Temperamentalne i osobowościowe korelaty postaw wobec pieniędzy. PTP, Poznań. [Temperament and personality as correaltes of attitudes toward money].

Działalność dydaktyczna

Opracowanie autorskich programów zajęć z: psychologii ekonomicznej, psychologii finansowej, psychologii zachowań konsumenckich, metod badań społecznych, metodologii badań marketingowych, zastosowań statystyki w badaniach marketingowych, negocjacji (Wydział Psychologii UW) oraz psychologii ogólnej (Wydział Zarządzania UW).

Opracowanie autorskiego programu wykładu z zachowań konsumenckich w języku angielskim (Wydział Zarządzania UW, 2001-2003).

Opieka nad pracami magisterskimi – 55 prace wypromowane.

Opracowanie autorskiego programu, pierwszej w Polsce, specjalizacji PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA (1998) – Nagroda Rektora I stopnia indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne (rok 2006).

 

Teaching experience: general psychology, consumer psychology, economic psychology, financial psychology, negotiations, methodology, market research, statistics.

Działalność organizacyjna

Członkostwo w Radzie Wydziału Psychologii UW (od 2014).

Członkostwo w Komisji Rady Wydziału ds. Ocen Nauczycieli Akademickich (od 2008).

Członkostwo w komisji Rady Wydziału ds. konkursu prac rocznych empirycznych (2006-2008).

Członkostwo w Radzie Programowej Magisterskich Studiów Psychologicznych w jęz. angielskim WP UW (2006-2008).

Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym Psychologii Ekonomicznej MODERATOR (od 2006).

Kierowanie specjalizacją Psychologia Ekonomiczna (od 1998).

Kierowanie (z-ca kierownika) studiami podyplomowymi Psychologia Zachowań Rynkowych (1998 – 2007).

Zorganizowanie pracowni komputerowej dla studentów Wydziału Psychologii UW oraz opracowanie do niej programu (przed doktoratem) – Nagroda Rektora Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (1989)