Radomska Anna †

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
E-mail: aldona@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22)- 55 49 786
Pokój: 220
Dyżury: wtorek 12.00-14.00
Działalność naukowa

1. Główne kierunki badań:

1.1 Style humoru – temperamentalno-osobowościowe i rozwojowe uwarunkowania

oraz ograniczenia;

1.2 Rozwój poczucia humoru w biegu życia;

1.3 Lęk przed śmiechem a funkcjonowanie społeczne;

1.4 Style humoru i gelotofobia w kontekście rozwojowych przemian okresu

dorastania.

2. Granty i projekty badawcze:

2.1 Kierownik następujących, zrealizowanych projektów badawczych MNiSW, tzw.

badań statutowych:

2.1.1 Radomska, A. (2006). Style humoru a style przywiązania we wczesnej

dorosłości. Projekt nr 1134/49. Przyznana kwota: 7.500 PLN.

2.1.2 Radomska, A. (2007). Rekonstrukcja „Humor Styles Questionnaire” (HSQ)

Martina, Puhlik-Doris, Larsena, Gray i Weira (2003). Projekt nr 125020 uzyskał

kategorię A (wyróżniającą). Wartość grantu: 15.500 PLN.

2.1.3 Radomska, A. (2008). Od utajonej do jawnej kompetencji humorystycznej –

longitudinalne badania  trzylatków. Projekt nr 134036 uzyskał kategorię A

(wyróżniającą). Wartość grantu: 17.600 PLN.

2.1.4 Radomska, A. (2009). Konstrukcja kwestionariusza do pomiaru stylów humoru

w adolescencji. Projekt nr 144536. Wysokość finansowania: 6.800 PLN.

2.1.5 Radomska, A. (2010). Rozwijanie poczucia humoru jako zasobu

podwyższającego dobrostan i subiektywną ocenę stanu zdrowia. Projekt nr 154544.

Przyznana kwota: 8.800 PLN.

2.1.6 Radomska, A. (2011). Deficyty prozdrowotnych zasobów osobistych w

gelotofobii. Projekt nr 16150036. Wartość grantu: 8000 PLN.

2.1.7 Radomska, A. (2012). Style humoru jako zasób wspomagający pomyślne

starzenie się. Projekt nr 164639 uzyskał kategorię A (wyróżniającą). Wartość grantu:

9200 PLN.

2.1.8 Radomska, A. (2013). Gelotofobia we wczesnej adolescencji – eksploracyjne

badania porównawcze. Projekt nr 167820. Wartość grantu: 4100 PLN.

2.1.9. Radomska, A. (2014). Osobowościowe wyznaczniki lęku przed śmiechem w

okresie dorastania. Projekt nr 171207. Wartość grantu: 9200 PLN.

2.2 Kierownik następujących, realizowanych projektów badawczych:

2.2.1 Radomska, A. (2015). Samoocena i cechy osobowości jako determinanty

gelotofobii w adolescencji. Projekt nr 174428. Wartość grantu: 6000 PLN.

2.2.2 Radomska, A. (2016). Gelotofobia jako mediator relacji między samooceną i

cechami osobowości a kompetencjami społecznymi adolescentów. Projekt uzyskał

kategorię A (wyróżniającą).

2.3. Od 11.2015r. główny wykonawca w projekcie realizowanym pod kierownictwem A.

Branieckiej (grant NCN) pt. „Czy depresyjność warto obrócić w żart?” Zastosowanie

humoru w usprawnianiu regulacji emocji osób podatnych na depresję.

3. Nagrody:

W 2009r. i 2014r. Nagrody Jubileuszowe Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 20- i

25-lecia działalności zawodowej.

4. Główne publikacje:

4.1.1 Artykuły w czasopismach z listy JCR

4.1.1.1 Proyer, R., Ruch, W.,……Radomska, A. (2009). Breaking the ground in cross-

cultural research on Gelotophobia: A multi-national study involving 69 countries. Humor.

International Journal of Humor Research, 22(1/2), 253-279.

4.1.1.2 Braniecka, A., Parnowska, D., Radomska, A. (2012). Poczucie humoru u pacjentów z

depresją – przegląd badań. Psychiatria Polska, 6(66), 1007-1018.

4.1.1.3 Parnowska, D., Braniecka, A., Radomska, A. (2013). Poczucie humoru w

schizofrenii – zdolność do odbioru komizmu i możliwości jego wykorzystania w

oddziaływaniach terapeutycznych. Psychiatria Polska, 47(5), 945-956.

4.1.2 Artykuły w czasopismach z listy ERIH (wszystkie z kategorii NAT)

4.1.2.1 Radomska, A. (2007). Understanding and appreciating humour in late childhood and

adolescence. Polish Psychological Bulletin, 38(4), 189-197.

4.1.2.2 Chłopicki, W., Radomska, A., Proyer, R.T., Ruch, W. (2010). The assessment of  the

fear of being laughed at in Poland: Translation and first evaluation of  the Polish GELOPH

<15>, Polish Psychological Bulletin, 41(4), 172-181.

4.1.2.3 Radomska, A. (2011). Humor from the perspective of positive psychology.

Implications for research on development in adulthood. Polish Psychological Bulletin, 42(4),

215-225.

4.1.3 Artykuły w zagranicznych czasopismach w j. angielskim spoza list JCR i ERIH

4.1.3.1 Radomska, A. Tomczak, J. (2010). Gelotophobia, self-presentation styles, and

psychological gender. Psychological Test and Assessment Modeling, 52(2), 191-201.

4.1.4 Artykuły w czasopismach z ministerialnej listy B

4.1.4.1 Radomska, A., Horodziejczyk, D. (2006). Rozwój dziecięcych teorii umysłu a płeć i

kompetencja komunikacyjna. Psychologia Rozwojowa, 11(2), 49-60.

4.2 Rozdziały w książkach:

4.2.1 Rozdziały w książkach w j. angielskim

4.2.1 Radomska, A., Bąk, K. (2009). Humour styles and professional burnout in nurses. In:

S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska (Ed.), Making sense of humour. Humor – Theories.

Applications. Practices, vol. 2/2 (s. 61-79). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo

Piotrkowskie.

4.2.2 Jelińska, M., Radomska, A. (2010). Religious orientation and the reception of

religious jokes and selected psychosocial properties of adults. W: E. Rydz, D. Musiał (red.),

The psychology of human development – selected issues (s. 205 – 229). Lublin: Wydawnictwo

Towarzystwa Naukowego KUL JPII.

4.2.3 Radomska, A. (2012). Researching psychology of humour. W: D. Brzozowska, W.

Chłopicki (red.), Polish humor (s. 609-654). Humor and Culture 2. Kraków: Krakowskie

Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

4.2.2 Rozdziały w książkach w j. polskim

4.2.2.1 Radomska, A. (2006). „Animacja, afirmacja, afiliacja” – o roli humoru w procesie

edukacji. W: W.J. Maliszewski (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad

rolą komunikowania (s. 353-365). Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałka.

4.2.2.2 Rudzka, U., Radomska, A. (2006). Humorem pokonam stres! Zastosowanie humoru

jako metody walki ze stresem w sporcie. W: D. Parzelski (red.), Psychologia w sporcie.

Teorie, badania, praktyka (s. 94-108). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu

Warszawskiego.

4.2.2.3 Radomska, A. (2007). Odbiór komizmu a zależność-niezależność od pola w

okresach późnego dzieciństwa i dorastania. W: M. Czerwińska-Jasiewicz, E. Dryll (red.),

Rozważania o rozwoju i wychowaniu (s. 41-65). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu

Psychologii PAN.

4.2.2.4 Radomska, A., Filipek, M., Sobiecka, J. (2007).  Roda A. Martina koncepcja stylów

humoru i możliwości jej zastosowania w badaniach nad rozwojem. W: E. Rydz, D. Musiał

(red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. Tom I (s. 11- 37). Lublin: Wydawnictwo

Towarzystwa Naukowego KUL JPII.

4.2.2.5 Jelińska, M., Radomska, A. (2008a). Mariaż humoru z religią czyli charakterystyka

zjawiska humoru religijnego. W: W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-

Tazbir  (red.), Oblicza humoru. Tom II (s. 92-106). Warszawa: Polskie Towarzystwo

Socjologiczne.

4.2.2.6 Jelińska, M., Radomska, A. (2008b). Odbiór humoru religijnego a orientacja

religijna. W: W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir  (red.), Oblicza

humoru. Tom II (s. 107-119). Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

4.2.2.7 Radomska, A. (2008). Narodziny i rozwój poczucia humoru w pierwszej dekadzie

życia. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. Tom II (s.

127-164). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL JPII.

4.2.2.8 Radomska, A. Jelińska, M. (2009). Społeczne funkcje humoru. W: W. Świątkiewicz,

M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Oblicza humoru. Tom III (s. 21-37).

Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

4.2.2.9 Radomska, A., Wiśniewska, K. (2009). Przekraczając granice – humor

feministyczny jako skuteczny oręż w walce z seksizmem. W: S. Dżereń-Głowacka, A.

Kwiatkowska (red.), Zrozumieć humor. Humor – Teoria. Praktyka. Zastosowania, tom 2/1 (s.

299-315). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

4.2.2.10 Radomska, A. (2010). Lękając się śmiechu – gelotofobia w badaniach

psychologicznych. W: W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir (red.),

Oblicza humoru. Tom IV (s. 54-71). Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

4.2.2.11 Jelińska, M., Radomska, A. (2010). W poszukiwaniu zależności między stylami

humoru a wzorcami więzi emocjonalnych. W: W. Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W.

Ślęzak-Tazbir (red.), Oblicza humoru. Tom IV (s. 82-102). Warszawa: Polskie Towarzystwo

Socjologiczne.

4.2.2.12 Radomska, A. (2012). Gelotofobia a style radzenia sobie ze stresem. W: W.

Świątkiewicz, M. Świątkiewicz-Mośny, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Oblicza humoru. Tom VI (s.

67-89). Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

4.2.2.13 Radomska, A. (2014). Psychologia humoru w Polsce. W: D. Brzozowska, W.

Chłopicki (red.), Humour and Culture 4: Humor polski (s. 671-700). Kraków: Krakowskie

Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

4.2.3 Książki (w przygotowaniu):

4.2.3.1 Radomska, A. Poczucie humoru – ujęcie psychologiczne. Warszawa: DIFIN.

4.2.3.2 Radomska, A. Adaptacyjna rola stylów humoru w radzeniu sobie ze

specyficznymi, rozwojowymi problemami okresu adolescencji. Warszawa: DIFIN.

5. Udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych:

5.1 Czynny udział w następujących, międzynarodowych konferencjach naukowych:

5.1.1 Radomska, A. (2006, maj). Differences and similarities between parents and

their adolescent children’s humour styles. Plakat zaprezentowany na Xth Biennial Meetings

of European Association for Research on Adolescence (EARA), Antalya, Turkey.

5.1.2 Radomska A., Wiśniewska, K. (2008, maj). Humor feministyczny – kobiecy oręż

w walce z seksizmem? Referat przedstawiony na II Międzynarodowej Konferencji pt. „Humor

– theories, applications, practices”, zorganizowanej przez Jan Kochanowski University in

Piotrków Trybunalski English Philology Department, Piotrków Trybunalski, Polska.

5.1.3 Radomska A., Bąk K. (2008, maj). Style humoru a wypalenie zawodowe

pielęgniarek. Referat zaprezentowany na II Międzynarodowej Konferencji pt. „Humor –

theories, applications, practices”, zorganizowanej przez Jan Kochanowski University in

Piotrków Trybunalski English Philology Department, Piotrków Trybunalski, Polska.

5.1.4 Radomska A., Tomczak, J. (2009, czerwiec). Gelotophobia and self-presentation

styles as well as psychological gender. Referat wygłoszony na XXI International Society for

Humor Studies Conference (ISHS), Long Beach, California, USA.

5.1.5 Proyer, R.T., Ruch, W………..Radomska, A. (2009, czerwiec). Gelotophobia

around the world: The cross-cultural study of the fear of being laughed at. Referat

zaprezentowany na XXI International Society for Humor Studies Conference (ISHS), Long

Beach, California, USA.

5.1.6 Proyer, R.T., Ruch, W………..Radomska, A. (2009, sierpień). A cross-cultural

study on gelotophobia: The fear of being laughed at as a universal individual differences

phenomenon. Referat wygłoszony na XIth Congress of the Swiss Psychological Society,

Neuchatel, Switzerland.

5.1.7 Radomska A. (2009, sierpień). The construction of a method measuring

developmental changes in the humor competence in middle childhood. Plakat przedstawiony

na XIVth European  Conference on Developmental Psychology (ECDP), Vilnius, Lithuania.

5.1.8 Proyer, R.T., Ruch, W………..Radomska, A. (2009, wrzesień). The

measurement of the fear of being laughed at around the world. Referat zaprezentowany na

Xth European Conference on Psychological Assessment, Ghent, Belgium.

5.1.9 Jelińska, M., Radomska, A., Buksik, D. (2010, maj). Relationships between

adolescents’ attachment styles, identity orientations and humor styles. Plakat przedstawiony

na XXIIth Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence

(EARA), Vilnius, Lithuania.

5.1.10 Radomska, A., Tomczak, J. (2012, czerwiec). Gelotophobia and creative

behaviour style. Plakat zaprezentowany na XXIV International Society for Humor Studies

(ISHS) Conference. Kraków, Poland.

5.1.11 Radomska, A. (2012, lipiec). Construction of the Questionnaire Measuring

Humor Types – SH-TQ (Sense of Humor – Type Questionnaire). Plakat przedstawiony na

XXII International Society for the Study of Behavioural Development Biennial Meeting

(ISSBD). Edmonton, Canada.

5.2 Czynny udział w następujących, krajowych konferencjach naukowych:

5.2.1 Radomska, A., Filipek, M., Sobiecka, J. (2006, czerwiec). Funkcje humoru a

jakość życia. Wstępna ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji Humor Styles

Questionnaire Martina, Puhlik-Doris, Larsena, Gray i Weira (2003). Plakat zaprezentowany

na XV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. ,,Bieg życia – między

uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju”, Ustroń.

5.2.2 Radomska, A., Sobiecka, J. (2007, czerwiec). Relacje między poczuciem humoru

i jego stylami a kompetencją emocjonalną i aleksytymią –  różnice związane z płcią. Plakat

przedstawiony na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. „Drogi

rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości”, Poznań.

5.2.3 Jelińska M., Radomska A. (2008, czerwiec). Orientacja religijna a odbiór

komizmu o treści religijnej i wybrane właściwości psychospołeczne dorosłych. Plakat

zaprezentowany na XVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. „Cztery

pory roku w rozwoju człowieka”, Bydgoszcz.

5.2.4 Radomska A., Jelińska M. (2008, październik). Społeczne funkcje poczucia

humoru. Referat wygłoszony na IV Sympozjum Humorologicznym „Festiwal Humoru”,

Katowice. W trakcie konferencji prowadziłam także jedną z sesji (II).

5.2.5 Radomska A., Duma M. (2009, czerwiec). Dobrostan a style humoru i

gelotofobia we wczesnej dorosłości. Plakat przedstawiony na XVIII Ogólnopolskiej

Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. „Rozwój człowieka w kontekście przemian

cywilizacyjnych”,  Wrocław.

5.2.6 Radomska, A. (2009, październik). Kto i dlaczego boi się bycia wyśmianym? – o

różnicach (także kulturowych) w gelotofobii. Referat wygłoszony na V Międzynarodowym

Sympozjum Humorologicznym „Festiwal Humoru”, Katowice.

5.2.7 Jelińska, M., Radomska, A. (2009, październik). W poszukiwaniu zależności

między stylami humoru a wzorcami więzi emocjonalnych. Referat zaprezentowany na V

Międzynarodowym Sympozjum Humorologicznym „Festiwal Humoru”, Katowice.

5.2.8 Radomska, A., Bułhak, M. (2010, czerwiec). Style humoru a ocena poznawcza

zdarzenia stresowego we wczesnej i średniej dorosłości. Plakat przedstawiony na XIX

Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. „Perspektywy rozwoju

współczesnego człowieka”, Łódź.

5.2.9 Jelińska, M., Radomska, A. (2010, czerwiec). Wzorce więzi emocjonalnych a

style humoru u ludzi młodych. Plakat zaprezentowany na XIX Ogólnopolskiej Konferencji

Psychologii Rozwojowej pt. „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”, Łódź.

5.2.10 Jelińska, M., Radomska, A. (2011, czerwiec). Style tożsamości a style humoru

we wczesnej dorosłości. Plakat przedstawiony na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii

Rozwojowej pt. „pt. „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”, Kraków.

5.2.11 Radomska, A., Tomczak, J. (2011, wrzesień). Polska adaptacja

Kwestionariusza do Pomiaru Gelotofobii GELOPH <15>. Referat zaprezentowany na

XXXIV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza

współczesnej psychologii –  jedność w różnorodności?”, Katowice.

5.2.12 Radomska, A. (2012, marzec). Gelotofobia a style i strategie radzenia sobie ze

stresem. Referat zaprezentowany na VII Międzynarodowym Sympozjum Humorologicznym

„Festiwal Humoru”, Katowice.

5.2.13 Radomska, A. (2015, czerwiec). Profile stylów i strategii humoru w

adolescencji. Plakat przedstawiony na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii

Rozwojowej pt. „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”,

Warszawa.

6. Współpraca międzynarodowa:

6.1 Od roku 2007 do chwili obecnej współpraca z Prof. W. Ruchem i dr R. Proyerem

(Zurich Universität) w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego pt.

Gelotophobia, the fear of being laughed at.

6.2 Od roku 2013 współpraca z Prof. W. Ruchem i dr R. Proyerem (Zurich

Universität) w ramach realizacji projektu badawczego pt. GELOPH and PhoPhiKat:

Adaptations of scales to different cultures. Jej celem jest polska adaptacja kwestionariusza

PhoPhiKat-45 do pomiaru postaw wobec śmiechu.

7. Aktywność dydaktyczna:

7.1 Autorskie programy i prowadzenie następujących zajęć fakultatywnych:

7.1.1 „Quo vadis, homo?” – rozważania o ludzkim rozwoju; seminarium; 30 godz.;

prowadzone w latach: 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009;

7.1.2 W trosce o jakość życia – rola poczucia humoru i śmiechu; wykład; 30 godz.;

prowadzony w latach: 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009;

7.1.3 „Homo ridens” – praktyczne zastosowania psychologicznych teorii humoru i

śmiechu; ćwiczenia – 30 godz.; prowadzone w latach: 2005/2006, 2006/2007,

2008/2009;

7.1.4 Psychospołeczne uwarunkowania poczucia humoru; seminarium magisterskie;

prowadzone w latach: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015;

7.1.5 Seminarium roczne teoretyczne i empiryczne; prowadzone w latach: 2005/2006,

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,

2013/2014, 2014/2015.

8. Działalność praktyczna i popularyzatorska:

8.1 Publikacje popularnonaukowe:

8.1.1 Radomska, A. (2005). Śmiej się, nie pajacuj. Charaktery, 4, 28-29 oraz Style i

Charaktery. Psychologia Dobrego Życia, 3, 36-39.

8.1.2 Radomska, A. (2006). Śmiech wart szkoły. Psychologia w Szkole, 2(10), 51-60.

8.1.3 Radomska, A. (2006). Humor zwierciadłem osobowości. VII Festiwal Dobrego

Humoru,  2-3. Polska: Gdańsk.

8.1.4 Radomska, A. (2008a). Niech żyje żart. Rola poczucia humoru w naszym życiu.

ODNOWA, 3(7), 8-13.

8.1.5 Radomska, A. (2008b). Zatrudnię żart. ODNOWA, 9(13), 42-45.

8.1.6 Radomska, A. (2008c). W echu śmiechu. Charaktery, 11, 34-37.

8.1.7 Radomska, A. (2009). Kto się boi ośmieszenia? O syndromie gelotofobii.

Nowiny Psychologiczne, 1, 21-41.

8.1.8 Radomska, A., Pęczak, K. (2012). Dobry żart męża wart. Charaktery, 4, 32-35.

8.1.9 Pęczak, K., Radomska, A. (2013). Harmonia ukryta w dowcipie. Charaktery, 8,

36-39.

8.1.10 Radomska, A. (przyjęte do druku). Recenzja książki „Psychologia humoru”

autorstwa Jolanty Tomczuk-Wasilewskiej. Nowiny Psychologiczne.

8.2 Prelekcje dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym:

8.2.1 Radomska, A. (2012; 21.XI). Blaski i cienie późnej dorosłości. Tłuszcz: UTW.

8.2.2 Radomska, A. (2012; 22 XI). Humor – bezpłatna inwestycja w jakość życia.

Warszawa Międzylesie: Wawerski UTW.

8.2.3 Radomska, A. (2013; 24.I.). Psychologia pozytywna a pomyślne starzenie się.

Warszawa Międzylesie: Wawerski UTW.

Kilka wykładów nt. roli poczucia humoru i śmiechu w ramach stałej współpracy z Fundacją

dr. Clown.

8.3 Udział w imprezach popularyzujących wiedzę i kulturę:

8.3.1 Radomska, A. (2012; 29.IX.). Pomiar wybranych aspektów poczucia humoru w

psychologii. Wykład wygłoszony w ramach XVI Festiwalu Nauki.

8.3.2 Radomska, A. (2013; 21.I.). O psychologii pozytywnej XXI wieku i badaniach

nad humorem. Wykład wygłoszony w ramach XX Tygodnia Kultury. Warszawa: XXXVIII

LO im Władysława IV.

Ponadto współpraca z firmą Rowland Communications, zajmującą się tworzeniem

medialnego wizerunku Wydziału Psychologii UW

Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna