Trzcińska Agata

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Asystent
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail: atrzcinska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 799
Pokój: 208
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

psychologia ekonomiczna, socjalizacja ekonomiczna, oszczędzanie pieniędzy, psychologia rynków kapitałowych

PUBLIKACJE

 • Sekścińska, K., Maison, D., Trzcińska, A. (2016). How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial ChoicesFrontiers in Psychology, 7:1360. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01360
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2016). The Effects of Activating the Money Concept on Perseverance and the Preference for Delayed Gratification in Children. Frontiers in Psychology, 7:609. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00609
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2016). The Influence of Different Social Roles Activation on Women’s Financial and Consumer ChoicesFrontiers in Psychology, 7:365. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00365
 • Trzcińska, A., Goszczyńska, M. (2015). The role of mothers in economic socialization of saving behaviour in Polish adolescents / El rol de las madres en la socialización ecónomica del comportamiento de ahorro de los adolescentes polacos,Revista de Psicología Social: International Journal of Social Psychology, DOI: 10.1080/21711976.2015.1016757
 • Maison, D., Sekścińska, K., Trzcińska, A. (w recenzji). Poziom wiedzy ekonomicznej Polaków na tle wiedzy mieszkańców innych krajów – przegląd badań.
 • Maison, D., Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2015). Przegląd programów z zakresu edukacji ekonomicznej Polaków. Ruch Pedagogiczny nr 1, s. 125-139
 • Trzcińska, A., Goszczyńska, M. (2014) Cechy indywidualne jako determinanty postaw i zachowań oszczędnościowych młodzieży. Ruch Pedagogiczny nr 1, s. 31-45
 • Goszczyńska, M., Kołodziej, S., Trzcińska, A. (2012) Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin
 • Rudzińska-Wojciechowka, J., Trzcińska, A., Maison, D. (2011) Co dzieci wiedzą o bankach? Rozwój rozumienia zasad funkcjonowania banków u dzieci w wieku 4-12 lat. Ruch Pedagogiczny nr 5-6s. 61-75
 • Trzcińska, A. (2010) Ocena rzetelności i trafności polskiej wersji Youth Life Orientation Test. Psychologia-Etologia-Genetyka nr 22, s.43-61
 • Trzcińska, A. (2010) Korzystanie z usług banków przez młodzież polską i brytyjską w: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose (red.) Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Warszawa: Difin
 • Trzcińska, A. (2008) Psychologiczne i społeczne uwarunkowania dziecięcego oszczędzania. Ruch Pedagogiczny nr 5-6, 2008, s. 53-70
 • Pudzyńska A. (2005). Dlaczego doszukujemy się porządku tam, gdzie go nie ma? O nieracjonalności inwestorów giełdowych. Ekonomia Nr 13/2004, s. 208-221

 

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE:

Krajowe:

 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2016) Wpływ aktywizacji myślenia o samokontroli na wybory ekonomiczne dzieci w wieku 9-12 lat. Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, Katowice, 12-13 maja 2016
 • Sekścińska, K., Maison, D., Trzcińska, A. (2016) Promocyjne i prewencyjne nastawienie samoregulacyjne a oszczędnościowe, inwestycyjne i ryzykowne wybory finansowe. Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, Katowice, 12-13 maja 2016
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2015) Związek postaw rodziców wobec pieniędzy z socjalizacją ekonomiczną ich dzieci. IX Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, Gdańsk, 8-9 maja 2015
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2014) Projekt „Ekonomiczne podwórko – bogactwo wiedzy dla całej rodziny”. Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, Warszawa 23-24 października 2014
 • Trzcińska, A. (2014) Wiedza ekonomiczna polskich nastolatków. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Bydgoszcz, 17-21 września 2014
 • Trzcińska, A. (2014) Socjalizacja ekonomiczna a poziom wiedzy ekonomicznej polskich nastolatków (12-16 lat). VIII Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, Wrocław, 9-10 maja 2014
 • Trzcińska, A. (2014) Jak wychować oszczędnego nastolatka? O roli socjalizacji ekonomicznej i cech indywidualnych. Sesja Akademii Artes Liberales „Człowiek w obliczu kryzysu”, Warszawa, 17-20 marca 2014
 • Trzcińska, A. (2013) Cechy indywidualne jako determinanty postaw oszczędnościowych młodzieży. VII Konferencja „Psychologia ekonomiczna” Warszawa, 17-18 maja 2013
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2013) Czy myślenie o pieniądzach zwiększa wytrwałość dzieci w realizacji zadań? VII Konferencja „Psychologia ekonomiczna” Warszawa, 17-18 maja 2013
 • Trzcińska, A. (2012) Wpływ postaw matek wobec pieniędzy na postawy i motywy oszczędnościowe ich dzieci, plakat. VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, Lublin,    11-12 maja 2012
 • Trzcińska, A., Świerczewska, A. (2011) Wiedza ekonomiczna młodzieży. Wyniki badań z Polski i Stanów Zjednoczonych, plakat. V Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, Kraków, 13-14 maja 2011
 • Trzcińska, A. (2010) Cechy indywidualne jako determinanty zachowań ekonomicznych młodzieży, referat. XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Łódź 14-16 czerwca, 2010
 • Trzcińska, A. (2010) Wpływ socjalizacji ekonomicznej na oszczędzanie pieniędzy przez młodzież, referat. IV Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, Gdańsk, 23-24 kwietnia 2010
 • Trzcińska, A. (2009) Banki i młodzież. Porównanie wyników badań polskich i brytyjskich, plakat. XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Wrocław, 14-16 czerwca, 2009
 • Trzcińska, A. (2009) Jak młodzież korzysta z banków, plakat. Konferencja „Psychologia ekonomiczna 2009”, Nowy Sącz, 26-27 marca 2009
 • Trzcińska, A. (2008) Dziecięce motywy oszczędzania, plakat. XXXIII Zjazd Naukowy PTP „Żyć godnie…”, Poznań, 24-27 września 2008
 • Trzcińska, A., Goszczyńska, M., (2008) Psychologiczne i społeczne uwarunkowania dziecięcego oszczędzania, referat. Konferencja „Psychologia ekonomiczna 2008”, Wrocław, 4 kwietnia 2008

 

Międzynarodowe:

 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2017). How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices?. Poster podczas Society for Personality and Social Psychology Convention, San Antonio, 19-21 stycznia 2017
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2017). Parental attitudes toward money, economic education within the family and child’s savings. Poster podczas Society for Personality and Social Psychology Convention, San Antonio, 19-21 stycznia 2017
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2016). Parental attitudes towards money and economic socialization of their children. Wystąpienie podczas 31st International Congress of Psychology 2016 (ICP2016) w ramach sympozjum Children in a Material World, Yokohama, Japonia, 24-29 lipca 2016
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2016). Prevention vs promotion regulatory orientation on financial decisions and behaviors. Wystąpienie podczas The Conference “Motivation and Social Perception”, Gdańsk, 19-21 Lipca 2016
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2016). The Influence of thinking about self–control on child’s economic choices. Poster podczas 17th Annual Convention Society for Personality ans Social Psychology, San Diego, USA, 28-30 stycznia 2016.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2016) The influence of thinking about different social woman roles on female financial and consumer choices. 17th Annual Convention of Society for Personality and Social Psychology, San Diego, 28-30.01.2016
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2015) Positive effects of activating the money concept in children. 90th Annual Conference of Western Economic Association International, Honolulu, 28.06-02.07 2015
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2015). The influence of thinking about different social woman roles on female financial and consumer choices, Wystąpienie podczas 90th Annual Conference of Western Economic Association International, Honolulu, USA, 28 czerwca – 2 lipca 2015
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2014) Positive effects of activating the money concept in children. 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, 8-13 lipca 2014
 • Trzcińska, A. (2012) The influence of mothers’ money attitudes on their children saving. IAREP 2012 Conference „Microcosm of Economic Psychology”, Wrocław, 5-8.09.2012
 • Trzcińska, A. (2010) Banking in Polish and British Youth, plakat. Konferencja: Economic Psychology: New Methods and Findings, Bolton, 26 marca, 2010

 

PROJEKTY BADAWCZE:

 • Główny wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki OPUS 6. Tytuł projektu: „Determinanty zachowań finanowych dzieci w wieku 10-11 lat”. Kierownik projektu: dr hab. Dominika Maison (2014-2017), Grant realizowany w ISS UW.
 • Wykonawca w projekcie finansowanym ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwo Zdrowia). Tytuł projektu: „Przeprowadzenie badań naukowych (jakościowych i ilościowych) dotyczących zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi (od Internetu, gier internetowych, w tym e-hazardu, zakupów dokonywanych w sieci), służących konstrukcji testu do opisu stopnia zagrożenia uzależnieniami oraz definicji kierunków działań profilaktycznych do wdrożenia przez pedagogów i psychologów

 

Działalność dydaktyczna
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia dla nauczycieli
 • Dziecko w świecie ekonomii
 • Podstawy statystyki
 • Mikroekonomia
 • Psychologia pieniądza
Działalność organizacyjna