Laboratoria, ośrodki i projekty badawcze

Kliknij, aby rozwinąć ↓

AutismLabUW
AutismLabUW logo

W AutismLabUW prowadzimy badania naukowe w obszarze spektrum autyzmu, które należy obecnie do najczęstszych problemów w rozwoju i adaptacji człowieka. Badania prowadzone w tym obszarze mają więc istotne znaczenie zarówno dla poznania uwarunkowań i specyfiki nietypowych trajektorii rozwoju oraz nietypowych wzorców zachowania, jak i wymiar aplikacyjny, dostarczają bowiem wiedzy użytecznej w praktyce klinicznej, edukacyjnej oraz szerzej – życiu społecznym. Realizowane w naszym zespole projekty dotyczą m.in: (1) funkcjonowania rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu (w tym zwłaszcza uwarunkowań i konsekwencji stresu rodzicielskiego), (2) funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz wspierania osób ze spektrum (w tym szczególnie znaczenia płci w kontekście problemów emocjonalnych i behawioralnych; potrzeb w zakresie wsparcia), (3) cech autystycznych u osób z populacji ogólnej oraz ich powiązań z innymi charakterystykami psychologicznymi, (4) narzędzi diagnostycznych użytecznych w rozpoznawaniu spektrum autyzmu, (5) interakcji rodzic-dziecko ujmowanymi jako kontekst rozwoju człowieka w pierwszych latach życia. 
 
Kierowniczka: dr Izabela Chojnicka

Babylab PAN & UW

BabyLabUW logoW Pracowni Psychologii Niemowląt – Babylab prowadzimy badania dotyczące mechanizmów rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci. W pierwszym roku życia niemowlęta odkrywają najważniejsze prawa fizyki oraz zaczynają rozumieć pierwsze słowa. Uczą się samoregulacji, czyli bardzo ważnej zdolności do regulowania swojej uwagi, emocji i zachowania w różnych sytuacjach. Naszym celem jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób każde dziecko tworzy własną niepowtarzalną ścieżkę rozwoju.

Kierownik: dr hab. Przemysław Tomalski

Facebook

Strona internetowa

Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

Centrum badań nad uprzedzeniami logo

Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych. Comiesięczne seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz liczne sesje naukowe i konferencje stanowią ważną platformę wymiany myśli pomiędzy badaczami z Polski i ze świata. Centrum organizuje również coroczne Seminaria Tajfelowskie poświęcone psychologii stosunków międzygrupowych. Centrum prowadzi działalność badawczą obejmującą zarówno badania podstawowe, jak i badania stosowane realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  W ramach działań Centrum prowadzony jest również Polski Sondaż Uprzedzeń/Polish Prejudice Survey – ogólnopolskie wielowymiarowe badanie postaw wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Kierownik: dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

Facebook

Strona internetowa

e-MPAT Lab

Zespołu badawczy  e-MPAT Lab (e-Mindfulness, Psychotherapy and Technology Lab, Pracownia Badań nad Uważnością, Psychoterapią i Technologią) skupia badaczy z Wydziału Psychologii, UW oraz współpracujące osoby z innych uczelni krajowych i zagranicznych wokół zagadnień wyłaniających się z interakcji psychoterapii, uważności i technologii. W polu naszych zainteresowań badawczych znajduje się rozwijanie metod wspierających diagnozę oraz terapię przy użyciu internetu i nowych technologii (e-Mental Health), włączając w to z jednej strony badania nad psychoterapią przy użyciu danych cyfrowych i sztucznej inteligencji, a z drugiej strony rozwijanie i ocena skuteczności interwencji online, w tym treningów uważności oraz innych metod pomocy psychologicznej wspartych technologicznie.

Kierownik: dr hab. Paweł Holas

Strona internetowa

Grupa badawcza Psychologiczne Aspekty Pandemii

W marcu 2020 roku, kiedy podano informację o pierwszym przypadku zakażenia wirusem SARS-COV-2 w Polsce, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu badań dotyczących psychologicznych aspektów i konsekwencji pandemii COVID-19 w kraju i na świecie. Na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego spontanicznie powstała grupa badawcza integrująca naukowców z różnych dziedzin psychologii, ekspertów z krajowych i zagranicznych instytucji naukowych. Po roku zbierania informacji i realizacji ponad 20 projektów badawczych przedstawiamy pierwsze rezultaty naszych prac. Uważamy, że dla skutecznego poradzenia sobie z wyzwaniami pandemii COVID-19 kluczowe są odkrycia i wyniki badań naukowców. Nieprawdziwe teorie i informacje, tzw. fake newsy, są dużym zagrożeniem dla skutecznej walki z pandemią oraz radzenia sobie z jej skutkami. W związku z tym, bardzo ważne jest dla nas dzielenie się z innymi wiedzą płynącą z badań naukowych.

Kierowniczka: dr hab. Małgorzata Gambin

Strona internetowa 

Human Interactivity and Language Lab

HILL logo

HILL gromadzi ludzi zainteresowanych znaczeniem interaktywności dla ludzkiego poznania. Badamy podstawowe i naturalne interakcje ludzi ze sobą i ze światem, szukając w nich zarówno źródeł, jak i motywacji dla procesów i struktur poznawczych. Jako najważniejszy, fascynujący problem rozważamy, w jaki sposób z tego typu interakcji powstają ustrukturyzowane wzorce (takie jak język), pojawiają się, stabilizują i zmieniają, czyniąc poznanie kolektywnym na wiele sposobów i w wielu skalach czasowych: ewolucyjny, kulturowy, rozwojowy, „społeczny” & online.

Kierowniczka: prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

Strona internetowa 

Intelligence Cognition Emotion Lab

Intelligence cognition emotion lab logoBadacze ICE Lab interesują się ludzką inteligencją i jej związkiem   z funkcjami poznawczymi (np. pamięcią operacyjną, kontrolą wykonawczą), osobowością i regulacją emocji. W badaniach łączą techniki psychometryczne z metodami eksperymentalnymi.

Facebook

Strona internetowa

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

ICGZ logo

ICGZ jest jednostką naukową wyspecjalizowaną w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań dotyczących mechanizmów leżących u podłoża zachowania. Projekty badawcze prowadzone w Centrum zmierzają do identyfikacji genetycznych podstaw zachowań w normie i patologii. Analizowane są ponadto zjawiska interakcji genotypu i różnych czynników środowiskowych (m.in. prenatalnych, relacyjnych, rodzinnych) w kształtowaniu zachowania. W badaniach prowadzonych w ICGZ wykorzystywane są tradycyjne metody genetyki zachowania (badania bliźniąt, badania rodzinne), ale również współczesne sposoby identyfikowania powiązań między zmiennością genetyczną (polimorfizmami) a zachowaniem.

Kierownik: dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.

Facebook

Strona internetowa

Laboratorium Psychologii Transportu

Laboratorium jest pracownią, w której prowadzone są ćwiczenia praktyczne dla studentów w zakresie badań diagnostycznych kierowców. Nowoczesne, skomputeryzowane stanowisko Test2Drive pozwala na kompleksowe badanie wszystkich funkcji psychicznych niezbędnych w pracy kierowcy oraz zautomatyzowane prowadzenie i przechowywanie dokumentacji badań.

Laboratorium neuroscience

W ramach laboratorium prowadzone są projekty z zakresu psychologii poznawczej, społecznej oraz emocji i motywacji. W laboratorium możliwe jest prowadzenie eksperymentów z użyciem wielokanałowego pomiaru aktywności fal elektrycznych mózgu i potencjałów wywołanych.

Kierowniczka: dr Dorota Karwowska

Laboratorium psychofizjologii

Laboratorium zajmuje się badaniami fizjologicznych reakcji powiązanych ze zjawiskami psychicznymi. Wykorzystujemy aparaturę mierzącą parametry pracy układu sercowo-naczyniowego (np. szybkość pracy serca, ciśnienie tętnicze, kurczliwość serca) oraz układu oddechowego. Badamy również aktywność mięśni (np. mięśni twarzy przy ocenie wyrazu mimicznego) i aktywność gruczołów potowych (przewodność elektryczna skóry).

Kierownik: dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Laboratorium Technik Diagnostycznych

W laboratorium znajdują się niemal wszystkie metody diagnostyczne legalnie wydawane w Polsce, zbiór oryginalnych testów i szeroki zakres technik opracowanych w wersjach eksperymentalnych. Zakres działalności LTD obejmuje wsparcie dydaktyki oraz badań naukowych prowadzonych na Wydziale Psychologii UW.

Kierownik: dr hab. Konrad Jankowski

Strona internetowa

Laboratorium zachowania się zwierząt i Zwierzętarnia

Laboratorium prowadzi badania z udziałem m.in. psów, szczurów, mrówek i ślimaków z zakresu psychologii porównawczej, ewolucyjnej, analizy behawioralnej oraz etologii. Prowadzone są również terenowe obserwacje innych gatunków.

Kierownik: dr hab. Jerzy Osiński, jerzy.osinski@psych.uw.edu.pl

Projekty EIT Food

EIT Food jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji Unii Europejskiej, która wspiera innowacje i przedsiębiorczość w Europie. To wiodąca europejska inicjatywa zajmująca się unowocześnianiem sektora żywności. Jej celem jest modyfikacja sektoru żywności, tak, by możliwe było skuteczne mierzenie się z wyzwaniami, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa. Połączenie problemów demograficznych, środowiskowych i zdrowotnych zagraża przyszłości naszej żywności; EIT Food dzięki międzynarodowej współpracy stara się to zmienić. Członkowie grupy EIT Food starają się opracować szereg działań mających na celu zapoczątkowanie światowej rewolucji w zakresie innowacji i produkcji żywności. Dzięki zaangażowaniu konsumentów w proces zmian, chcą stworzyć bezpieczny, zaufany i wydajny system żywieniowy, który będzie miał szansę przyczynić się do poprawy jakości życia.  Projekty, nad którymi organizacja pracuje dotyczą zwiększenia świadomości żywieniowej poprzez tworzenie aplikacji badającej preferencje konsumentów, opracowanie spójnego systemu edukacyjnego, w tym organizacji kursów w zakresie rozwoju nowych rozwiązań spożywczych czy promowanie akcji, mających przeciwdziałać marnowaniu żywności.

Uniwersytet Warszawski współpracuje z krajowymi i zagranicznymi partnerami należącymi do wspólnoty, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch czy Finlandii. Wydział Psychologii obecnie realizuje osiem projektów. 

Strona internetowa

Projekt DynaMORE Warszawa

DynaMORE to międzynarodowy projekt naukowy, w którym badamy mechanizmy odporności na stres. Pracując nad tym zagadnieniem staramy się ulepszać metody zapobiegania, a także leczenia chorób i problemów związanych ze stresującymi wydarzeniami z życia. W europejskim konsorcjum badawczym DynaMORE naukowcy współpracują, aby dowiedzieć się, jak ludzie radzą sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i stresem, oraz jakie czynniki chronią ich przed wystąpieniem chorób psychicznych związanych ze stresem. W ramach prac konsorcjum zespół z Warszawy zbiera dane do dwóch dużych wieloośrodkowych badań, których celem jest w pierwszej kolejności przetestowanie modelu odporności na stres, a następnie wdrożenie go.

Kierowniczka: dr Dorota Kobylińska 

Facebook 

Strona internetowa

Projekt PolkaNorski
Norway grants logo

Projekt PolkaNorski bada rozwój umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i ich jednojęzycznych rówieśników w Polsce i w Norwegii. Celem projektu jest zbadanie związku między umiejętnościami językowymi dzieci oraz ich wiedzą o świecie a środowiskiem językowym, kulturowym i edukacyjnym, w którym dorastają. W czterech pakietach badawczych będą obserwowane wielojęzyczne polsko-norweskie dzieci oraz jednojęzyczne dzieci norweskie i polskie w wieku od 2 do 6 lat. 

Kierowniczki: prof. dr hab. Ewa Haman (Uniwersytet Warszawski) i prof. Nina Gram Garmann (Oslo Metropolitan University & MultiLing, University of Oslo)

Strona internetowa

The Mind Lab UW

W naszym projekcie chcemy poszerzyć wiedzę dotyczącą mechanizmów  rozwoju teorii umysłu, jako umiejętności koniecznej w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Jest to możliwe dzięki sprawdzeniu jak dzieci wykonują różne zadania wymagające przyjęcia perspektywy drugiej osoby.  Udział w naszych badaniach grup dzieci, u których z różnych powodów rozwój rozumienia stanów umysłu innych ludzi może przebiegać nietypowo (dzieci z ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz korzystające z implantów ślimakowych), dostarczy nam dodatkowych informacji o badanych przez nas procesach. Prowadzone przez nas badania mogą przyczynić się w przyszłości do opracowania zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych mających na celu ocenę oraz usprawnienie funkcjonowania społecznego dzieci.

Kierowniczka:  dr Agnieszka Pluta

Strona internetowa