Stypendia i pomoc materialna

Wszyscy studenci naszego wydziału mogą ubiegać się o różne stypendia studenckie. Ponadto studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zniżki czesnego w przypadku uzyskania wysokich wyników w nauce.

Lista  wniosków o jakie student ma prawo się ubiegać:

 • Stypendium Socjalne
 • Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości ( dotyczy studiów w trybie stacjonarnym)
 • Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga
 • Miejsce w Domu Studenta

Skrót informacji o stypendiach >>

Aktualny skład Komisji Stypendialnej >>

Szczegółowe informacje w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (stypendia, zapomogi, akademiki) dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich UW, zakładka Sekcja Socjalna oraz na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów http://www.oks.uw.edu.pl/ .

PROSIMY O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW – wnioski wygenerowane z systemu USOS należy wydrukować, podpisać i wraz z kompletnymi dokumentami dostarczyć do Dziekanatu lub wrzucić do skrzynki pod pokojem nr 76 na II piętrze.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM SOCJALNE

Aby wnioskować o stypendium socjalne, należy wypełnić Oświadczenie o dochodach za rok 2017 (w kolejnych latach – za każdy rok poprzedzający rok akademicki).

W tym celu niezbędne jest skompletowanie dokumentów potwierdzającą dochody

za cały rok 2017. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej rodziny, (np. utrata pracy, dochody uzyskane), student dostarcza dodatkowo dokumenty potwierdzające aktualny stan materialny rodziny.

Złożenie papierowej wersji wniosku do 10 dnia każdego miesiąca, pozwala na otrzymanie stypendium w miesiącu kolejnym z wyrównaniem za miesiąc, w którym złożyło się wniosek.

 

POSTANOWIENIE  Nr 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018.

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

 • 1

Od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 1 000 zł.

 • 2

W roku akademickim 2017/2018 stypendia wypłacane z funduszu pomocy materialnej dla studentów ustala się w następującej wysokości:

1) wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta i wynosi 1 000 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych, z tym, że od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 200 zł (osoby uzyskujące dochód netto na osobę w rodzinie studenta od 800 zł do 1 000 zł, otrzymują stypendium w wysokości 200 zł), a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 1000 zł;

2) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 1000 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych plus 150 zł, z tym, że kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 350 zł, a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 1 150 zł.

Wysokość stypendium socjalnego związana jest z dochodem na osobę w rodzinie studenta. Od kwoty bazowej 1000 zł odejmowany jest dochód netto na osobę w rodzinie studenta. Stypendia będą przyznawane na maksymalnie 9 miesięcy.

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3190/M.2015.172.Post.13.pdf

 

Do podstawowych dokumentów, pozwalających wypełnić Oświadczenie o dochodach za rok 2016, należą:

– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego określające dochody pełnoletnich członków rodziny. Każdy pełnoletni członek rodziny nawet jeśli nie osiągnął dochodu w roku 2016 ma obowiązek dostarczyć dany dokument.

– zaświadczenie z ZUS określające wysokość wpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za cały rok 2016r. ( na niektórych dokumentach z Urzędu Skarbowego podawane są te kwoty,  należy jednak brać pod uwagę kwotę wystawioną na dokumencie z ZUS).Jeśli członek rodziny miał dochód 0 PLN nie musi dostarczać zaświadczenia z ZUS.

– oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2016r. – plik z drukiem jest dostępny do pobrania w systemie USOS w trakcie wypełniania Oświadczenia o dochodach – należy go pobierać, wydrukować tyle sztuk ile jest pełnoletnich członków rodziny – każdy wypełnia.

– w przypadku rodzeństwa – jeśli rodzeństwo nie ukończyło 26 roku życia i nadal się uczy – należy dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły, a jeśli jeszcze nie rozpoczęło nauki należy dostarczyć kopię skróconego aktu urodzenia.

– w przypadku rozliczania się ryczałtowo – rodzic wypełnia specjalny druk, który również jest do pobrania w trakcie wypełniania w USOS.

 

 PODSTAWY PRAWNE

 1. OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY,PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lipca 2017 r.w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodó osiąganych przez osoby fizyczne http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20170000766
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny http://isap.sejm.gov.pl/DetalisServlet?id=WDU20170001428

– rozwody/alimenty – w przypadku gdy rodzice posiadają wyrok sądowy zasądzający rozwód, należy wpisać w systemie USOS tylko tego rodzica (jego dochody) któremu została zasądzona opieka nad dzieckiem. Jeśli chodzi o zasądzone alimenty –  kwotę alimentów należy podać taką jaka jest wpisana w wyroku ( w USOS w polu z dochodami nieopodatkowanymi). Do  przedstawionych wyżej dokumentów należy załączyć kopie przelewów/ przekazów pocztowych/ alimentów.

–  gospodarstwo rolne – należy pobrać z Urzędu Gminy zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. znajduje się na stronie: Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł. 22 wrz 2017

– jeśli rodzic jest osobą bezrobotną – z Urzędu Pracy należy pobierać dokument poświadczający o tym że Pani/Pan ZXS jest osobą bezrobotną od / do / ma prawo / nie ma prawa do zasiłku – jeśli istnieje prawo do zasiłku, należy posiadać na dokumencie informacje odnośnie kwoty, daty od kiedy do kiedy dane świadczenie będzie/jest wypłacane.

UWAGA ! Wnioski o Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości ( dotyczy studiów w trybie stacjonarnym). W  ubiegłych latach wymagana była kopia umowy bądź zaświadczenie z DS – (w zależności gdzie mieszkał student), określająca że student mieszka w danym miejscu. Od tego roku obowiązuje tylko oświadczeni, które można pobrać w trakcie składania wniosku. Wzór oświadczenia znajduje się również pod adresem: http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/osw_zwiekszone.pdf

DOKUMENTÓW MOŻE BYĆ MNIEJ LUB WIĘCEJ  – W przypadku wątpliwości odnośnie jakie dokumenty będą wymagane w indywidualnym przypadku, Komisja Stypendialna prosi o kontakt.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

POSTANOWIENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia  18 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018.

Aby wnioskować o Stypendium Rektora należy złożyć wniosek w systemie USOS  do 15 października oraz wydrukowaną i podpisaną wersję dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Psychologii.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie danego stypendium ze względu na wysoką średnią ocen lub osiągnięcia artystyczne, naukowe lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym bądź krajowym.

1) Osiągnięcia sportowe są określane jako osiągnięcia uzyskane w dyscyplinach olimpijskich oraz tych, w których odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski,

2) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o profilu ścisłym i przyrodniczym, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i Historycznej nie muszą załączać zaświadczeń o liczbie uzyskanych punktów, wystarczą tylko te o tytułach.

Dokładne wytyczne odnośnie stypendium rektora dla najlepszych studentów można znaleźć na stronach:

http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/1817/M.2014.197.Zarz.36.pdf

http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=1693

http://samorzad.uw.edu.pl/21043/rusza-wnioskowanie-stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow/

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w roku akademickim 2017/2018
 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu.
 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do właściwej komisji stypendialnej po przedłożeniu do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi w zależności od stopnia niepełnosprawności:

a) 500 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,

b) 400 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

c) 300 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

ZAPOMOGA
 1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
 1. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 2. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia określonego w ust. 1, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
 1. Komisja stypendialna jednostki organizacyjnej UW wydaje decyzję o przyznaniu zapomogi w kwocie nie większej niż 1.000 zł.
 1. Decyzja o przyznaniu zapomogi w kwocie większej niż 1.000 zł wymaga zgody komisji powoływanej przez właściwy organ Samorządu Studentów. Komisja wydaje opinię nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku komisji stypendialnej oraz akt sprawy.

Opinia uzasadniana jest faktycznie i prawnie oraz podpisywana przez przewodniczącego komisji lub upoważnionego członka komisji.

 1. W wypadku niepowołania komisji, o której mowa w ust. 2 lub niewydania opinii w przewidzianym terminie, komisja stypendialna może skierować wniosek oraz akta sprawy do prorektora właściwego ds. studenckich, który wydaje opinię nie później niż w ciągu 30 dni.
 1. Kwota zapomogi nie może być wyższa niż 5.500 zł.
MIEJSCE W DOMU STUDENTA

 

Akademiki na UW – poradnik dotyczący ubiegania się o miejsce w domu studenta >>

 

Regulamin domów studenta – UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU DOMÓW STUDENTA

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone:

ZARZĄDZENIE NR 54 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 40 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 31 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIEM NR 58 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje odnośnie ubiegania się o miejsce w Domu Studenta oraz wzór wypełniania Oświadczenia o dochodach za rok poprzedzający rok akademicki znajduje się na stronie: http://oks.uw.edu.pl/akademiki/

http://oks.uw.edu.pl/akademiki/zasady-przyznawania-miejsc/