Stypendia

Stypendia i pomoc materialna

Wszyscy studenci Naszego Wydziału mogą ubiegać się o różne stypendia studenckie, zaś studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zniżki czesnego w przypadku uzyskania wysokich wyników w nauce.

Lista  wniosków o jakie student ma prawo się ubiegać:

 • Stypendium Socjalne
 • Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości ( dotyczy studiów w trybie stacjonarnym)
 • Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga
 • Miejsce w Domu Studenta

Więcej informacji

Szczegółowe informacje w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (stypendia, zapomogi, akademiki) dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich UW, zakładka Sekcja Socjalna oraz na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów http://www.oks.uw.edu.pl/ .

SKŁAD KOMISJI STYPENDIALNEJ WYDZIAŁU PSYCHOLOGII  – 2015/2016

Skład Komisji Stypendialnej zmieni się na początku roku akademickiego 2016/2017.

PROSIMY O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW – wnioski wygenerowane z systemu USOS należy wydrukować, podpisać i wraz z kompletnymi dokumentami dostarczyć do Dziekanatu lub wrzucić do skrzynki pod pokojem nr 76 na II piętrze.

Dyżury w roku akademickim 2016/2017  

 • Terminy dyżurów będą określone na początku roku akademickiego 2016/2017.

Oświadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać się studenci, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Lista  wniosków o jakie student ma prawo się ubiegać:

 • Stypendium Socjalne
 • Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości ( dotyczy studiów w trybie stacjonarnym)
 • Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga
 • Miejsce w Domu Studenta

Wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 12 października 2015 r.

STYPENDIUM SOCJALNE

Aby wnioskować o stypendium socjalne, należy wypełnić Oświadczenie o dochodach za rok 2015 (w kolejnych latach – za każdy rok poprzedzający rok akademicki).

W tym celu niezbędne jest skompletowanie dokumentów potwierdzającą dochody
za cały rok 2015. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej rodziny, (np. utrata pracy, dochody uzyskane), student dostarcza dodatkowo dokumenty potwierdzające aktualny stan materialny rodziny.

Złożenie papierowej wersji wniosku do 10 dnia każdego miesiąca, pozwala na otrzymanie stypendium w miesiącu kolejnym z wyrównaniem za miesiąc w którym złożyło się wniosek.

Wysokość stypendium socjalnego związana jest z dochodem na osobę w rodzinie studenta. Od kwoty bazowej 1055 zł odejmowany jest dochód netto na osobę w rodzinie studenta. Stypendia będą przyznawane na maksymalnie 9 miesięcy, a nie na 10 – jak to było do tej pory.

Maksymalny dochód na jednego członka rodziny w roku akademickim 2015/2016 nie może być wyższy niż 895 oraz 950 zł:

 • W miesiącu październik (od 1 do 31 października 2015r.), kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 220 zł – ( dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 895 zł). Czyli jeśli studenta dochód wynosi 836 zł,
  to nie dostanie on stypendium w wysokości 219, a 220zł. Ponadto jeśli studenta dochód będzie wynosił 896 zł – wówczas nie otrzyma on stypendium. Dlatego jeśli dochód studenta w miesiącu październik przekracza kwotę 895 a nie przekracza kwoty 950 zł (kwota na listopad) – warto złożyć wniosek w listopadzie, kiedy będzie obowiązywała inna kwota maksymalnego dochodu.
 • W miesiącu listopad (od 1 listopada do dnia 30 września 2016r.), kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 220 zł – dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 950 zł). Czyli jeśli studenta dochód wynosi 950 zł, to dostanie
  on stypendium w wysokości 220zł. Natomiast jeśli studenta dochód przekroczył kwotę 950 zł – nie otrzyma stypendium.
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o dodatek mieszkaniowy wynosi
  – kwota bazowa 1055 zł minus dochód netto na jedną osobę w rodzinie (określony
  w pełnych złotówkach) plus 165 zł, (tutaj kwota najniższego stypendium nie będzie niż 385 zł, czyli minimalne stypendium socjalne 220 zł plus 165 zł).

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3190/M.2015.172.Post.13.pdf

Do podstawowych dokumentów, pozwalających wypełnić Oświadczenie o dochodach za rok 2014, należą:

– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego określające dochody pełnoletnich członków rodziny. Każdy pełnoletni członek rodziny nawet jeśli nie osiągnął dochodu w roku 2014 ma obowiązek dostarczyć dany dokument.

– zaświadczenie z ZUS określające wysokość wpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za cały rok 2014r. ( na niektórych dokumentach z Urzędu Skarbowego podawane są te kwoty,  należy jednak brać pod uwagę kwotę wystawioną na dokumencie z ZUS).Jeśli członek rodziny miał dochód 0 PLN nie musi dostarczać zaświadczenia z ZUS.
– oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2014r. – plik z drukiem jest dostępny do pobrania w systemie USOS w trakcie wypełniania Oświadczenia o dochodach – należy go pobierać, wydrukować tyle sztuk ile jest pełnoletnich członków rodziny – każdy wypełnia.
– w przypadku rodzeństwa – jeśli rodzeństwo nie ukończyło 26 roku życia i nadal się uczy – należy dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły a jeśli jeszcze nie rozpoczęło nauki należy dostarczyć kopię skróconego aktu urodzenia.
– w przypadku rozliczania się ryczałtowo – rodzic wypełnia specjalny druk, który również jest do pobrania w trakcie wypełniania w USOS.
– rozwody/alimenty – w przypadku gdy rodzice posiadają wyrok sądowy zasądzający rozwód, należy wpisać w systemie USOS tylko tego rodzica (jego dochody) któremu została zasądzona opieka nad dzieckiem. Jeśli chodzi o zasądzone alimenty –  kwotę alimentów należy podać taką jaka jest wpisana w wyroku ( w USOS w polu z dochodami nieopodatkowanymi). Do przedstawionych wyżej dokumentów należy załączyć kopie przelewów/ przekazów pocztowych/ alimentów.
–  gospodarstwo rolne – należy pobrać z Urzędu Gminy zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. znajduje się na stronie:  http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2014-r-,278,2.html ,(system sam wyliczy dochód na podstawie podanej wielkości przeliczeniowej ha).

– jeśli rodzic jest osobą bezrobotną – z Urzędu Pracy należy pobierać dokument poświadczający o tym że Pani/Pan ZXS jest osobą bezrobotną od / do / ma prawo / nie ma prawa do zasiłku – jeśli istnieje prawo do zasiłku, należy posiadać na dokumencie informacje odnośnie kwoty, daty od kiedy do kiedy dane świadczenie będzie/jest wypłacane.

UWAGA ! Wnioski o Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości ( dotyczy studiów w trybie stacjonarnym). W  ubiegłych latach wymagana była kopia umowy bądź zaświadczenie z DS – (w zależności gdzie mieszkał student), określająca że student mieszka w danym miejscu. Od tego roku obowiązuje tylko oświadczeni, które można pobrać w trakcie składania wniosku. Wzór oświadczenia znajduje się również pod adresem: http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/osw_zwiekszone.pdf

DOKUMENTÓW MOŻE BYĆ MNIEJ LUB WIĘCEJ  – W przypadku wątpliwości odnośnie jakie dokumenty będą wymagane w indywidualnym przypadku, Komisja Stypendialna prosi o kontakt.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Aby wnioskować o Stypendium Rektora należy złożyć wniosek w systemie USOS  do 15 października oraz wydrukowaną i podpisaną wersję dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Psychologii.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie danego stypendium ze względu na wysoką średnią ocen lub osiągnięcia artystyczne, naukowe lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym bądź krajowym.

Dokładne wytyczne odnośnie stypendium rektora dla najlepszych studentów można znaleźć na stronach:

http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/1817/M.2014.197.Zarz.36.pdf

http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=1693

http://samorzad.uw.edu.pl/21043/rusza-wnioskowanie-stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow/

UWAGA ! STYPENDIUM REKTORA – zmiany w regulaminie:

1) Osiągnięcia sportowe są określane jako osiągnięcia uzyskane w dyscyplinach olimpijskich oraz tych, w których odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski,

2) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o profilu ścisłym i przyrodniczym, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i Historycznej nie muszą załączać zaświadczeń o liczbie uzyskanych punktów, wystarczą tylko te o tytułach.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2015/2016

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi w zależności od stopnia niepełnosprawności:

a) 470 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,

b) 360 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

c) 250 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

MIEJSCE W DOMU STUDENTA

Szczegółowe informacje odnośnie ubiegania się o miejsce w Domu Studenta oraz wzór wypełniania Oświadczenia o dochodach za rok poprzedzający rok akademicki znajduje się na stronie:http://oks.uw.edu.pl/akademiki/
http://oks.uw.edu.pl/akademiki/zasady-przyznawania-miejsc/

SKŁAD KOMISJI STYPENDIALNEJ WYDZIAŁU PSYCHOLOGII – 2014/2015

 • Magdalena Chmaruk – Przewodnicząca Komisji Stypendialnej –  magdalenachmaruk@wp.pl
 • Klaudia Karolina Kułaga  – Zastępca Przewodniczącej Komisji Stypendialnej – klaudia.kulaga13@gmail.com
 • Aleksandra Wielgosz  – Członek Komisji Stypendialnej – al.wielgosz@gmail.com
 • Viktoria Fabian – Członek Komisji Stypendialnej
 • Zofia Zielkowska – Pracownik Dziekanatu
 • dr hab. Ludwika Wojciechowska – Pełnomocnik Dziekana