Zakład Psychologii Wychowania

StrukturaAktywność naukowaDydaktykaDziałalność praktyczna

 

Kierownik Katedry: prof. Elżbieta Dryll

Członkowie:

Dr hab. Grażyna Katra
Dr hab. Anna Cierpka

Dr Małgorzata Babiuch – Hall

Dr Magdalena Budziszewska

 

Współpracownicy:

Prof. dr hab. Elżbieta Czwartosz

 

Doktoranci:

mgr Karolina Małek

mgr Aneta Miękisz

mgr Marta Borkowska Bierć

mgr Anna Wasiak

mgr Agnieszka Sternak

mgr Katarzyna Zdunik

 

Kierunki Badań:

 • Zagadnienia teoretyczne psychologii wychowawczej
 • Zagadnienia psychologii w szkole i w edukacji (w tym: mechanizmy wpływu oczekiwań nauczycieli na funkcjonowanie szkolne uczniów, bezradność intelektualna uczniów i studentów, współpraca między rodziną a szkołą)
 • Zagadnienia psychologii wychowawczej w rodzinie (w tym: mechanizmy powstawania trudności wychowawczych)
 • Procesy transmisji rodzinnej systemu wartości i narracji osobistych
 • Metody jakościowe w psychologii
 • Metody narracyjne w psychologii
 • Aktywność prospektywna
 • Zachowania ryzykowne młodzieży w kontekście czynników chroniących 
 • Rodzina w poszczególnych fazach swojego rozwoju (w tym miłość i małżeństwo pierwotne lub kohabituacja, rodzicielstwo, faza postrodzicielska, starość)
 • Transmisja międzypokoleniowa dziadkowie – wnuki i recepcja przekazu przez najmłodsze pokolenie
 • Poradnictwo wychowawcze adresowane do rodziców
 • Model pracy psychologicznej w szkole
 • Psychologia miłości i małżeństwa
 • Psychoprofilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży
 • Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (elementy doradztwa zawodowego)
 • Praca z dziećmi uzdolnionymi

 

Granty i nagrody:

 1. Katra: Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UW za książkę: Katra G. (2008). Aktywność prospektywna młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. – 2011
 2. Katra: Nagroda zespołowa Rektora UW za redakcję i współautorstwo książki: Katra G., Sokołowska E. (red.) (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp z o.o.
 3. Cierpka: Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo książki „Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole” (2011)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za redakcję książki „Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza” (2012)

Nagroda Samorządu Studenckiego „Złoty Inspirator” – dydaktyka 2011/2012

 1. Budziszewska: Nagroda Indywidualna III Stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię naukową.

 

 

Główne publikacje:

Babiuch, M. (2002).  Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Babiuch, M.E. (2003). Style miłości wśród młodzieży – porównania międzykulturowe. W A. Jurkowski (red.), Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej, s. 267-295. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
Babiuch-Hall, M.E. (2007).  Czy matematyka jest wciąż „tylko dla mężczyzn”? O wpływie kontekstu nauczania na poziom osiągnięć, W M. Czerwińska-Jasiewicz i E. Dryll (red.), Rozważania o rozwoju i wychowaniu, s. 67-83.  Warszawa:  Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
Babiuch-Hall, M.E. (2010). Specyficzne problemy rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym – kierunki i formy działań profilaktycznych. W G. Katra i W. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole, s. 59-73. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Budziszewska, M., Pietrzak, J. (2016). Parents have lives, too! Adolescents’ and early adults’     narratives about their parents. Narrative Inquiry 26:1 (2016), 130–149.
Mandecka, M., Budziszewska, M., Barczak, A., Pepłońska, B., Chodakowska-Żebrowska, M.,     Filipek-    Gliszczyńska, A., … & Gabryelewicz, T. (2016). Association between     Cerebrospinal Fluid     Biomarkers for Alzheimer’s Disease: APOE Genotypes and     Auditory Verbal Learning Task in Subjective Cognitive Decline, Mild Cognitive     Impairment, and Alzheimer’s Disease. Journal of Alzheimer’s Disease, (Preprint), 1-12.  
Budziszewska, M. (2015).  Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w     dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych.  Warszawa: Liberi Libri. (Monografia)
Budziszewska, M., Olender, E., Gołuchowska, M., Kocik, D., Mućka, J. (2015) Pamięć szkoły         PRL-u. Badanie z wykorzystaniem technik narracyjnych. Psychologia Wychowawcza  7 (2015), s.62-81.
Budziszewska, M., Hansen, K., & Bilewicz, M. (2014). Backlash Over Gender-Fair Language     The Impact of Feminine Job Titles on Men’s and Women’s Perception of     Women. Journal of Language and Social Psychology, December 2014 vol. 33 no.     6 681-691. 0261927X14544371.
Budziszewska M. (2014). Kiedy zawodzi grupa własna… Emocje kolektywnej winy i wstydu     w doświadczeniu młodych katolików. Psychologia Wychowawcza 6 (2014), s.7-24.
Baranowska B., Budziszewska M. (2014). Stories of Love and Death as Tools in Academic     Education on Midwifery. In L. Mőller, M. Ahumada, L Brown (Eds.) Perspectives on     Storytelling Framing Personal and Global Identities (pp. 285 – 292). UK:     Interdisciplinary Press.
Mandecka, M., Budziszewska, M., Barczak, A., Filipek, A., Styczynska, M., Barcikowska, M., &     Gabryelewicz, T. (2013). Cognitive functions and CSF biomarkers in MCI: Preliminary     findings of follow-up study. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s     Association, 9(4), P220-P221s.
Budziszewska M., Dryll E. (2013). Narratives about relationships with parents from the     perspective of middle-aged and older adults. Journal of Social and Personal     Relationships, 30(3), 217–236.
Budziszewska M. (2013). Wywiad biograficzny Dana McAdamsa – adaptacja polska i     niektóre możliwości interpretacyjne. Przegląd Psychologiczny  
    T 56/(3) 2013, 347 – 362.
Schneiderman G., Budziszewska M. (2012) Sixty-Five Years After World War II: A     Family     Secret. Psychiatric Times. Vol. No. April 24, 201.
Dryll E., Cierpka A. [red]. (2011). Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza.  
Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury                                              
Dryll, E., Cierpka, A. (2011). Zagadnienia teoretyczne nurtujące polską psychologię narracyjną.
Wprowadzenie. [w] E. Dryll, A. Cierpka [red.]. Psychologia narracyjna: tożsamość,
dialogowość, pogranicza (s.13-39). Warszawa: Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Cierpka, A. (2012). Obraz Ja osób zorientowanych homoseksualnie. Badania narracyjne jako
możliwość spotkania idiografii z nomotetyką.  Przegląd Psychologiczny, 55, 2, s. 179-193
Cierpka, A. (2012). Narrative Identity In Late Adulthood. Psychology of Language and
Communication 2012, Vol. 16, No. 3, s. 237-252
Cierpka, A. (2013). Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych. Warszawa: Eneteia,
Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Cierpka, A., Wierzbicka J. (2013). Samoocena młodych dorosłych a style wychowania w rodzinie
pochodzenia. Psychologia Wychowawcza, 4, s. 80-92
Cierpka, A. (2014). Narrative Identity of Adolescents and Family Functioning. Psychology of
Language and Communication, Vol. 18, No. 3, s. 263-279
Cierpka, A., Małek, K., Horodeńska, M. (2015). What does it mean to live after heart transplantation? The lived experience of heart transplant recipients. A qualitative study. Health Psychology Report, Vol. 3(2), s. 123-130
Kowalski, J., Litwin, P., Pankowski, D., Cierpka, A. (2016).  Mity psychologiczne wśród studentów
psychologii. Edukacja, 2(137), xx–xx ISSN 0239-6858
Tokarska, U., Dryll E., Cierpka A. (2016). Letter to a Grandchild Wisdom Legacy in Late
Adulthood. The Gerontologist (sent to revision)
Dryll, E., Tokarska, U., Cierpka, A. (2016). Międzypokoleniowy przekaz generatywny w narracji epistolograficznej seniorów. [w] M. Kielar-Turska, M. (red.). Starość jak ją widzi psychologia. Kraków: Kraków: Wydawnictwo Ignatianum i WAM.
Tokarska, U., Dryll, E., Cierpka, A. (w recenzjach). Letter to a grandchild: Wisdom legacy in late adulthood. The Gerontologist
Cierpka, A., Dryll, E., Tokarska, U. (w druku). Poczucie jakości życia w okresie starości a przekaz doświadczenia życiowego. W: B. Bartosz, J, Klebaniuk, E. Dryll (red.), Jakość życia w refleksji psychologicznej (według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś-Romanowskiej). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.  
Dryll, E., Tokarska, U., Cierpka, A. (2017). Międzypokoleniowy przekaz generatywny w narracji epistolograficznej seniorów. W: M. Kielar-Turska (red.), Starość: Jak ją widzi psychologia, s. 157 – 192. Kraków: Wydawnictwo Ignatianum i WAM.
Dryll, E. (2014). Narracje rodzinne. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, s. 73-93. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
Dryll, E. (2013). Wrastanie w kulturę: Transmisja narracji w wychowaniu rodzinnym. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
Budziszewska, M., Dryll, E. (2013). Narratives about relationships with parents from the perspective of middle-aged and older adults. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 217-236.
Dryll, E. (2013). Wpływ języka na duchowy rozwój dziecka. W: G. Leszczyński, H. Gawrońska (red.), Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, s. 63-81. Poznań: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Dryll, E. (2012). Rodzinne środowisko wychowawcze w ujęciu psychologii narracyjnej. Psychologia Wychowawcza, 1, 7-23.
Dryll, E., Cierpka, A. (red.) (2011). Psychologia narracyjna: Tożsamość dialogowość pogranicza. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
Dryll, E., Cierpka, A. (2011). Zagadnienia teoretyczne nurtujące polską psychologię narracyjną: Wprowadzenie. W: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Psychologia narracyjna: Tożsamość dialogowość pogranicza, s. 13-39. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
Dryll, E. (2010). Wielkie i małe narracje w życiu człowieka. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii, s. 163-182. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
Dryll, E. (2010). Charakterystyka środowiska szkolnego. W: G. Katra, E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole, s. 33-44. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Dryll, E. (2010). Praca indywidualna. W: G. Katra, E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole, s. 141-151. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Dryll, E. (2009). Sub-cultural differentiation of family ethos in terms of values related to child development. Studia Psychologica, 9, 91-103.
Katra G., Sokołowska E. (red.) (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej     szkole. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp z o.o.  
Katra G. (2002). Attributional style, self-esteem, and future time perspective of adolescents,      [w:] Janusz Trempała, L-E. Malmberg (eds.), Adolescents` future-orientation. Theory     and research. Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter     Lang.
Katra G. (2002). Plany życiowe młodzieży o zróżnicowany stylu atrybucyjnym. Psychologia     Rozwojowa, t.7, 3, s. 63-77.
Katra G. (2003). Dorastanie jako okres wielkich transformacji. /w:/ A. Jurkowski (red.), Z     zagadnień psychologii wychowawczej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii     PAN, s. 227 – 264.

 

Profil dydaktyczny:

            Katedra prowadzi specjalizację : PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA STOSOWANA

 

Specjalizacja 305.

Opis specjalizacji jest tu: link

Tabela przedmiotów jest tu: link

           

Członkowie katedry koordynują zajęcia z podstawowych umiejętności psychologicznych, swobodnych metod diagnostycznych w starym programie  i w nowym programie studiów z metod jakościowych w psychologii.

 

Kursy:

 

Katra G.: Konflikty i zagrożenia okresu dorastania /seminarium fakultatywne.

Katra G.: Adolescencja jako przejście od dzieciństwa do dorosłości /wykład fakultatywny

Katra G.: Problemy wychowawcze okresu dorastania i wczesnej dorosłości /ćwiczenia specjalizacyjne

Katra G.: Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży /ćwiczenia specjalizacyjne

Katra G.: Rola i zadania psychologa szkolnego /seminarium fakultatywne

Katra G.: seminaria magisterskie

Anna Cierpka:

 • Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny – fakultet, 30 h
 • Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodzinami – ćwiczenia specjalizacyjne (Psychologia Wychowawcza Stosowana), 60 h
 • Terapia rodzin – staż specjalizacyjny, 15 h
 • Terapia dla rodzin w kryzysie – ćwiczenia, 15 h
 • Podstawowe Umiejętności Psychologiczne – ćwiczenia, 30 h
 • Prace roczne teoretyczne i empiryczne, seminarium magisterskie – psychologia rodziny, proces kształtowania się tożsamości jednostki, psychologia narracyjna
 1. Dryll Podstawy poradnictwa wychowawczego (60 godzin dla specjalizacji)

             „Dziadkowie babcie i wnuki” (fakultet badawczy) 30 h

             Swobodne metody diagnostyczne – koordynacja i prowadzenie (kurs obligatoryjny) 30h

             Psychologia rodziny – wykład fakultatywny 30h

 

Babiuch-Hall

Specjalizacja 305 Psychologia Wychowawcza:

 

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne

 

 

Fakultety:

inne

 • Seminaria magisterskie
 • Seminaria empiryczne
 • Tutoring MISH

 

Magdalena Budziszewska: Podstawowe umiejętności psychologiczne, metody jakościowe w psychologii, seminarium magisterskie i empiryczne. Tutoring MISH I MISMAP.

Działalność organizacyjna

 

Przewodnicząca Komisji Etyki Badań Naukowych (Grażyna Katra)

Kierownik specjalizacji Psychologia Wychowawcza Stosowana (Grażyna Katra)

Kierownik Studiów Podyplomowych: Psycholog i Pedagog we Współczesnej Szkole (Grażyna Katra)

Koordynator obszarowy MISH na Wydziale Psychologii UW (Anna Cierpka)

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii UW (Anna Cierpka)

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii „Dialog” (Anna Cierpka)

Koordynator zajęć obligatoryjnych dla I roku „Podstawowe Umiejętności Psychologiczne” (Anna Cierpka)

Komisja stypendialna dla doktorantów (prof. E. Dryll)

Komisja oceniająca raporty realizacji programów badawczych (prof. E. Dryll)

Komisja konkursowa na studia doktoranckie (prof. E. Dryll)

Kierownik Zakładu (prof. E. Dryll)

Członek Komisji Rekrutacyjnej (M. Babiuch-Hall)

Koordynator Wtorków naukowych (M. Budziszewska)

Członek komisji ds. nagród. (M. Budziszewska)

 

Działalność praktyczna i Działalność popularyzatorska:

 

Katra G. (2008). Przygotowanie do samoregulacji jako wyzwanie współczesnego wychowania. Niezbędnik wychowawcy, pedagoga, psychologa, kwiecień, 22-29.

Katra G. (2008). Współpraca rodziców i nauczycieli w motywowaniu dziecka do nauki (propozycja dla wychowawców). Niezbędnik wychowawcy, pedagoga, psychologa, kwiecień, 30-36.

Katra G. (2009). Prosto do celu. Psychologia w szkole, 3(23), 28-37.

Katra G. Mużdżak A. (2011). Przewidywanie konsekwencji, Psychologia w szkole,4(32), 123-131.

Katra G. (2011). Wkraczanie w dorosłość – wyzwanie dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Prawidłowości i zagrożenia. [W:] A. Piekarska (red.), Poradnik pedagoga szkolnego. Szkoła podstawowa (C 3, s. 1-19), Warszawa: Wydawnictwo Raabe.

Katra G. (2011). Rola i znaczenie samoregulacji w rozwoju dzieci i młodzieży. Kształtowanie samoregulacji w procesie wychowania i nauczania uczniów klas starszych – wskazówki praktyczne dla pedagoga w szkole podstawowej. [W:] A. Piekarska (red.), Poradnik pedagoga szkolnego. Szkoła podstawowa (E 1.2, s. 1-12), Warszawa: Wydawnictwo Raabe.

II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły – G. Katra, Rola i zadania psychologa w szkole – szczegółowe przedstawienie modelu – 27 maja 2010, wykład + organizacja sympozjum

Ośrodek Rozwoju Edukacji – sympozjum – G. Katra, Model Pracy
Psychologa Szkolnego.  Monitoring – Interwencja – Profilaktyka – Promocja – kwiecień 2010 – wykład

Współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną w charakterze eksperta od rozwoju dziecka w programie opracowywania nowego egzaminu dla szkół podstawowych – wykład + opinia

Anna Cierpka:

Wykład dla dyrektorów szkół i psychologów szkolnych „Strategia pracy z rodziną na terenie szkoły w ramach interwencji lub profilaktyki problemów wychowawczych” – spotkania organizowane przez wydawnictwo Wolters & Kluwer Polska

Szkolenia dla sędziów i urzędników Sądu Rejonowego Warszawa Wola – Kontakt z trudnym interesantem – zasady dobrej komunikacji

Spotkania dla uczniów III klasy gimnazjum – „Zawód:  psycholog”

Wykłady dla słuchaczy Studium Terapii Rodzin, OPTA ­– „Terapia rodzin: przegląd szkół”

Zajęcia dla studentów Koła Naukowego Psychoterapii „Dialog” (wykłady i warsztaty)

Konsultant w Interdyscyplinarnym Zespole Badań nad Dzieciństwem (childhoods.uw.edu.pl), Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje popularyzatorskie.

 

Dryll, E. (2011). Czym jest wychowanie. Poradnik Pedagoga Szkolnego: Szkoła Podstawowa. Warszawa: Instytut RAABE.

Dryll, E. (2012). Pedagog i jego rola w szkolnym laboratorium życia społecznego. Poradnik Pedagoga Szkolnego: Szkoła Podstawowa. Warszawa: Instytut RAABE.

Babiuch-Hall

Publikacje o charakterze praktycznym

Babiuch-Hall, M.E. (2009). Specyficzne problemy rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym.  Niezbędnik, 8.

Babiuch-Hall, M.E. (2011). Specyfika zadań pedagoga w klasach nauczania początkowego.  W A. Piekarska (red.), Poradnik Pedagoga Szkolnego.  Szkoła Podstawowa, t. C 2. Warszawa:  Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza.

Babiuch-Hall, M.E. (2011). Kilka kroków ku bardziej efektywnej współpracy z rodzicami uczniów. W A. Piekarska (red.), Poradnik Pedagoga Szkolnego.  Szkoła Podstawowa, t. H 1.1. Warszawa:  Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza.

Babiuch-Hall, M.E. (2011). Rodzice: Jak ich zmotywować do współpracy. W A. Piekarska (red.), Poradnik Pedagoga Szkolnego.  Szkoła Podstawowa, t. H 1.2. Warszawa:  Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza.

Babiuch-Hall, M.E. (2011). Dzieciaki z zaburzeniami nastroju – jak im pomóc?  W A. Piekarska (red.), Poradnik Pedagoga Szkolnego.  Szkoła Podstawowa, t. D 1.2. Warszawa:  Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza.

 

Inne działania popularyzatorskie i aplikacyjne

 • Konsultacja projektu wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych Wars i Sawa i współpraca przy jego realizacji w SP nr 32 w Warszawie
 • Wywiady dla czasopism uczniowskich (kilka wywiadów dla pisma Modrzewiak) i radia UW, prezentacje dla uczniów Richard Montgomery High School (Rockville, MD)