Zakład Psychologii Uczenia się i Pamięci

Struktura

Kierownik Katedry: Dr Dorota Karwowska

Członkowie:

Prof. Ewa Czerniawska,
Dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW

Pracownie:

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

 • Rozwój pamięci w dzieciństwie.
 • Mechanizmy wybiórczego wydobywania informacji z pamięci długotrwałej.
 • Aktywność strategiczna, kontrola uczenia się, style uczenia się.
 • Wpływ muzyki na procesy poznawcze.

Granty i nagrody (ostatnie 5 lat):

Kilkanaście programów badawczych realizowanych w ramach BST

A. Hankała: Nagroda Indywidualna I Stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię naukową (2002 r.).
M. Jagodzińska: Nagroda Indywidualna I Stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za monografię naukową (2004 r.).

Główne publikacje (ostatnie 5 lat):

 • Hankała A. (2001). Wybiórczość ludzkiej pamięci. Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Jagodzińska M. (2003). Rozwój pamięci w dzieciństwie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Włodarski Z., Hankała A. (2004). Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Warszawa-Kraków, Wyd. Impuls.
 • Czerniawska E. (red.) (2005). Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe. Warszawa, WSiP.
 • Hankała A. (2002). Zastosowania wiedzy o rozwoju człowieka w nauczaniu i wychowaniu. – W: Trempała J., Harwas-Napierała B. (red.). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 9-68.
 • Jagodzińska M. (2002). Amnezja dziecięca a zapominanie zdarzeń z pierwszych lat życia. Przegląd Psychologiczny, 1, 19-39.
 • Czerniawska E., Cantwell R. (2003). Strategic control of learning: A Polish replication of the Strategic Flexibility Questionnaire. Kwartalnik Pedagogiczny, 1-2 (187-188), 161-175.
 • Czerniawska E. (2003). Aktywność strategiczna: zależna czy niezależna od dziedziny wiedzy/przedmiotu nauczania? Ruch Pedagogiczny, 74, 19-33.
 • Czerniawska E., Hankała A. (2003). Ejdetyzm – przegląd koncepcji teoretycznych i badań. Przegląd Psychologiczny, 46, 441-457.
 • Czerniawska E., Czerniawska J.M. (2004). Pamięć węchowa: wprowadzenie w problematykę. Psychologia-Etologia-Genetyka, 10, 37-58.
 • Jagodzińska M. (2004). Nieświadome formy pamięci: przegląd badań i teorii. Przegląd Psychologiczny, 4, 345-366.
  Czerniawska E., Czerniawska J.M. (2005). Pamięć węchowa: jedyna w swoim rodzaju? Psychologia-Etologia-Genetyka, 11, 7-29.
 • Hankała A. (2005). Pamięć ekspercka. W: E. Czerniawska (red.) (2005). Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe (s.199-220). Warszawa, WSiP.
 • Jagodzińska M. (2005). Pamięć bez wspomnień. W: E. Czerniawska (red.) (2005). Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe. Warszawa, WSiP, 11-31.
 • Jagodzińska M. (2005). Utracone wspomnienia z dzieciństwa. – W: Czerniawska E.(red.) (2005). Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe. Warszawa, WSiP, 32-49.

Współpraca międzynarodowa:

E. Czerniawska – współpraca z dr Robertem Cantwellem (University of Newcastle, Australia). Temat: Strategiczna kontrola uczenia się u uczniów i studentów.
E. Czerniawska – członek-korespondent European Thematic Network „Children’s Identity and Citizenship in Europe.

Organizowane konferencje (ostatnie 5 lat):

 • E. Czerniawska – członek Komitetu Programowego XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, 2005; członek Rady Programowej Festiwalu Nauki (2001-2004).

Aktywność dydaktyczna

Profil dydaktyczny:

Psychologia uczenia się i pamięci – wykłady, seminaria magisterskie, seminaria i ćwiczenia fakultatywne, prace roczne.

Kursy:

 • M. Jagodzińska – wykład obligatoryjny: „Psychologia uczenia się i pamięci”.
 • E. Czerniawska – kursy fakultatywne: „Jak usprawniać pamięć?”, „Pamięć inna niż przeciętna”, „Sztuka studiowania”.
 • A. Hankała – kursy fakultatywne: „Iluzje, zniekształcenia i niezwykłe zjawiska pamięci”, „Usprawnianie funkcjonowania ludzkiego umysłu”, „Manipulacje ludzkim umysłem i zachowaniem”, „Metody badania pamięci i uczenia się”.

Działalność organizacyjna

Funkcje na wydziale i Uniwersytecie:

E. Czerniawska – Prodziekan ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą (1999-2002); Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju Kadr (2002-2005); Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki (2000-2005).

Prace w komisjach:

E. Czerniawska – przewodnicząca Komisji ds. Oceny Doktorantów (od 2005); członek Komisji: ds. Nagród i Odznaczeń (od 2005); ds. Wydawnictw (od 2005); Budżetowej (od 2005); Pełnomocnik Dziekana do Przeprowadzania Egzaminów Magisterskich (od 2005).
A. Hankała – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej (2002); członek Komisji: ds. Ocen Nauczycieli Akademickich (od 2001); Konkursowej (od 2005); Pełnomocnik Dziekana do Przeprowadzania Egzaminów Magisterskich (2002-2005).
M. Jagodzińska – przewodnicząca Komisji ds. Nagród i Odznaczeń (2002-2005); członek Komisji: ds. Nagród i Odznaczeń (1999-2002); ds. Badań i Finansowania (1999-2002); ds. Kwalifikacji na Studia Doktoranckie (2002-2005); Komisji Językowej (1999-2005).

Prace redakcyjne:

E. Czerniawska – „Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo” (red. Naczelny, od 2004); „The Australian Journal of Educational and Developmental Psychology” (członek Editorial Review Board, od 2000); „Educational Research Review” (członek Editorial Board, od 2005).
A. Hankała – „Ruch Pedagogiczny” (członek zespołu redakcyjnego, od 2002); „Problemy Alkoholizmu” (członek zespołu redakcyjnego, od 2004).

Działalność praktyczna:

A. Hankała – członek Zarządu Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw (1994-2002); członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (1994-2004).

Działalność popularyzatorska:

Artykuły popularnonaukowe w „Charakterach” i innych czasopismach.

u.