Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Struktura

Kierownik Katedry: Dr hab. Przemysław Tomalski

Członkowie:

mgr Anna Malinowska
dr David Lopez Perez
dr hab. Przemysław Tomalski
dr hab. Ludwika Wojciechowska

Doktorantki:
Mgr Justyna Harasimczuk
Mgr Emilia Wegner

Pracownie:
Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej – Babylab UW

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

A. Style humoru – temperamentalno-osobowościowe i rozwojowe uwarunkowania oraz ograniczenia; Rozwój poczucia humoru w biegu życia; Lęk przed śmiechem a funkcjonowanie społeczne; Style humoru i gelotofobia w kontekście rozwojowych przemian okresu dorastania.

B. Determinanty poczucia dobrostanu psychicznego w okresie adolescencji, wczesnej oraz późnej dorosłości.

C. Wpływ wczesnych doświadczeń i środowiska niemowlęcia na uczenie się i organizowanie swoich działań; Wpływ statusu socjo-ekonomicznego rodziny na rozwój neuropoznawczy i emocjonalny niemowląt.

D. Wczesne (przed 12 mies. życia) predyktory zaburzeń neurorozwojowych; Predyktory diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu u niemowląt z  wysokim rodzinnym ryzykiem.

E. Samoregulacja oraz regulacja diadyczna uczenia się u niemowląt.

F. Funkcjonalny rozwój kory mózgowej u niemowląt i  dzieci.

 

Granty i nagrody (ostatnie 5 lat):

Granty europejskie

„Self-regulation and cognitive development of infants facing poverty in Poland”, 2012-obecnie, Marie Curie Career Integration Grant, 7PR, PCIG10-GA-2011-304255, Kierownik projektu – P. Tomalski.

„Integrated view on disruptions of early brain development”, 2015-obecnie, Marie Curie Innovative Training Network, Horizon2020, BRAINVIEW, PCIG10-GA-2011-304255, Kierownik polskiej części projektu, Jednostki uczestniczące: Birkbeck, University of London, Utrecht University, Radboud University Nijmegen, Uppsala University, Karolinska Instituteit, Ghent University, Instituto Superiore di Sanita Roma., Kierownik projektu w Polsce – P. Tomalski i J. Rączaszek-Leonardi.

Granty krajowe

“Rola regulacji emocji i poziomu pobudzenia w rozwoju mechanizmów kierowania procesami uczenia się i uwagi wzrokowej u niemowląt”, 2012-obecnie, Narodowe Centrum Nauki, Grant Sonata, 2011/03/D/HS6/05655, Kierownik projektu – P. Tomalski.

“Polskie badanie podłużne niemowląt z wysokim rodzinnym ryzykiem autyzmu – określenie wczesnych predyktorów nietypowych trajektorii rozwoju”, 2013-obecnie, Narodowe Centrum Nauki, Grant Opus, 2012/07/B/HS6/01464, Kierownik projektu – P. Tomalski.

“Związek poziomu czujności i strategii skanowania wzrokowego z jakością interakcji z rodzicem u niemowląt – test modelu uwagi Aston-Jonesa”, 2013-2015, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grant Iuventus Plus, IP2012 061072, Kierownik projektu – P. Tomalski.

“Związek między podążaniem przez niemowlę za wzrokiem drugiej osoby a mimiczną ekspresją emocji.”, 2013-2015, Narodowe Centrum Nauki, Grant Preludium, 2012/07/N/HS6/01472, Kierownik projektu – A. Niedźwiecka.

 

Główne publikacje (ostatnie 5 lat):

Poczucie humoru i gelotofobia

Braniecka, A., Parnowska, D., Radomska, A. (2012). Poczucie humoru u pacjentów z depresją – przegląd badań. Psychiatria Polska, 6(66), 1007-1018. IF=0.753; MNISW=15

Parnowska, D., Braniecka, A., Radomska, A. (2013). Poczucie humoru w schizofrenii – zdolność do odbioru komizmu i możliwości jego wykorzystania w oddziaływaniach terapeutycznych. Psychiatria Polska, 47(5), 945-956. IF=0.753; MNISW=15.

Proyer, R., Ruch, W.,……Radomska, A. (2009). Breaking the ground in cross-cultural research on Gelotophobia: A multi-national study involving 69 countries. Humor. International Journal of Humor Research, 22(1/2), 253-279. 5-letni IF=0.602; MNISW=20

 

Rozwój niemowląt z ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu

Guiraud J., Tomalski P., Kushnerenko E., Ribeiro H., Davies K., Charman T., Elsabbagh M., Johnson M.H. & the BASIS Team (2012). Atypical audiovisual speech integration in infant at risk for autism. PLOS One, doi:10.1371/journal.pone.0036428

IF(2012)=3.73, MNISW(2012) = 40

Fletcher-Watson S., Apicella F., Auyeung B., Canal Bedia R., Beranova S., Bonnet-Brilhault F., Charman T., Chericoni N., Conceição I.C., Davies K, Farroni T., Gomot M., Jones E., Kaale A., Kapica K., Kawa R., Kylliäinen A., Larsen K., Lefort-Besnard K., Malvy J., Manso de Dios S., Markovska-Simoska S., Millo I., Miranda N., Pasco G., Pisula E., Raleva M., Roge B., Salomone E., Schjolberg S., Tomalski P., Vicente A., Yirmiya N. (in press) Attitudes of the autism community to early autism research. Autism. 

IF(2014)=3.639, MNISW (2015) = 35

Bolte S., Tomalski P., Marschik P., Berggren S., Norberg J., Falck-Ytter T., Pokorska O., Jones E., Charman T., Roeyers H., Kostrzewa E. (in press). Challenges and inequalities of opportunities in European psychiatry research: The example of psychodiagnostic tool availability in research on early autism identification. European Journal of Psychological Assessment.

IF(2014)=1.973, MNISW (2015) = 30

 

Rozwój mechanizmów percepcji twarzy i kierunku patrzenia

Johnson M.H., Senju A. & Tomalski P. (2015). The two-process theory of face processing: Modifications based on two decades of data from infants and adults. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 50, 169-179. IF=10.284/2013; MNISW = 45
10.1016/j.neubiorev.2014.10.009

Niedźwiecka A. & Tomalski P. (2015). Gaze-cueing effect depends on facial expression of emotion in 9- to 12-month-old infants. Frontiers in Psychology, 6, 122; doi: 10.3389/fpsyg.2015.00122    IF(2013)=2.8; MNISW = 35

 

Wpływ ubóstwa i innych wczesnych czynników ryzyka na rozwój neuropoznawczy

Tomalski P., Moore D.G., Ballieux H., Kushnerenko E.V., Johnson, M.H., and Karmiloff-Smith, A. (in press). Separating the effects of ethnicity and socio-economic status on sleep practices of 6- to 7-month-old infants. Learning and Individual Differences, 46, 64-69. 

IF(2014)=2.3; MNISW = 30

Ballieux H., Wass S.V., Tomalski P., Kushnerenko E., Karmiloff-Smith A., Johnson M.H., & Moore D.G. (2016). Training attention control outside the lab: a contingent eye-tracking study of infants from diverse SES backgrounds.  Journal of Applied Developmental Psychology.

IF(2014)=1.185; MNISW = 25

Ballieux H., Tomalski P., Kushnerenko E., Johnson M.H., Karmiloff-Smith A. & Moore D.G. (2016). Feasibility of undertaking off-site infant eye-tracking assessments of neuro-cognitive functioning in early-intervention centres. Infant and Child Development; IF(2013)=1.162; MNISW = 20

Karmiloff-Smith A., Casey B.J., Massand E., Tomalski P., Thomas MSC (2014). Environmental and genetic influences on neurocognitive development: the importance of multiple methodologies and time-dependent intervention. Clinical Psychological Science, 2(5),628-637.  IF=0; MNISW = 0; 

Tomalski P., Moore D.G., Ribeiro H., Axelsson E., Murphy E., Karmiloff-Smith A.,  Johnson M.H. and Kushnerenko E. (2013). Socio-economic status and functional brain development – associations in early infancy. Developmental Science, 16(5), 676-687, IF=4.278/2013,  MNISW =40; doi: 10.1111/desc.12079.

Tomalski P. & Johnson M.H. (2010). The effects of early adversity on the adult and developing brain. Current Opinion in Psychiatry, 23(3), 233-238. IF(2010)=3.00, MNISW = 35

 

Integracja międzymodalna informacji o dźwiękach mowy u niemowląt

Kushnerenko E*., Tomalski P*., Ballieux H., Ribeiro H., Potton A., Axelsson E.L., Murphy E. and Moore D.G. (2013). Brain responses to audiovisual speech mismatch in infants are associated with individual differences in looking behavior, European Journal of Neuroscience, 38(9), 3363-3369. IF(2013)= 3.669, MNISW = 30; (* equal contribution)

Kushnerenko EV, Tomalski P, Ballieux H, Potton A, Birtles D, Frostick C and Moore DG (2013). Brain responses and looking behaviour during audiovisual speech integration in infants predict auditory speech comprehension in the second year of life.. Front. Psychol. 4:432, IF=2.8/2013; MNISW = 35; doi: 10.3389/fpsyg.2013.00432

Tomalski P., Ribeiro, H., Ballieux, H., Axelsson, E., Murphy, E., Moore, D.G. and Kushnerenko, E. (2013). Exploring early developmental changes in face scanning patterns during the perception of audio-visual mismatch of speech cues. European Journal of Developmental Psychology, 10(5), 611-624. IF(2013)=1.219, MNISW = 15

Tomalski P. (2015). Audiovisual speech integration and mismatch detection in early infancy. A review of recent studies using the McGurk paradigm.Psychology of Language and Communication, 19(2), 77-100. MNISW = 12

 

Współpraca międzynarodowa:

A. Współpraca z Wydziałem Psychologii Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Lesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie (lata 2011 do chwili obecnej).

B. Prof. W. Ruch i dr R. Proyer (Zurich Universität, Szwajcaria) w ramach realizacji dwóch projektów: Gelotophobia, the fear of being laughed at; GELOPH and PhoPhiKat: Adaptations of scales to different cultures (polska adaptacja kwestionariusza PhoPhiKat-45 do pomiaru postaw wobec śmiechu).

C. Współpraca z mgr Marią Kmitą (Research Assistant; Institute of Education Plymouth University) i Prof. Jimem Neuliepem (Communication and Media Studies at St. Norbert College) mająca na celu opracowanie dwóch równoważnych (posko- i anglojęzycznej) wersji kwestionariusza do oceny humoru w relacjach nauczycielskich. Poza stworzeniem eksperymentalnych postaci narzędzi przeprowadzono w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz USA badania pilotażowe służące udoskonaleniu kwestionariusza.

Aktywność dydaktyczna

Profil dydaktyczny:

Członkowie zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne i opiekują się pracami rocznymi, licencjackimi oraz magisterskimi w obszarach psychologii rozwoju człowieka oraz neurokognitywistyki.

Przykładowe tematy prac rocznych:
S. Ramotowska (2015). Sakadyczne reakcje oczu oraz reakcja źreniczna jako wskaźniki sieci uwagowych – orientacyjnej i aktywacyjnej.

Przykładowe tematy prac magisterskich:
M. Kostecki (2015). Wpływ sposobu usadzenia przed ekranem eyetrackera na zachowania samoregulacyjne niemowlęcia.

 

Kursy:

Kursy obligatoryjne
Psychologia rozwoju człowieka, II rok (P. Tomalski)
Biological Bases of Behaviour – WISP, I rok (P. Tomalski)
Developmental Cognitive Neuroscience – Kognitywistyka, IV rok (P. Tomalski

Kursy fakultatywne
Ćwiczenia z psychologii rozwoju człowieka (A. Niedźwiecka)
Workshop on parent-child interactions (A. Niedźwiecka)

Działalność organizacyjna

Funkcje na wydziale i Uniwersytecie:
Członek Rady Programowej Kognitywistyki (P. Tomalski)

Prace w komisjach:
Komisja ds. etyki badań naukowych (L. Wojciechowska)
Komisja ds. budżetu, Komisja ds. Badań i Finansowania (P. Tomalski)

Prace redakcyjne:
Frontiers in Psychology (Review Editor, P. Tomalski)

Działalność praktyczna:
Współpraca z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci

Działalność popularyzatorska:
Aktualne informacje o materiałach medialnych z udziałem członków Zakładu można znaleźć na stronie BabylabUW na Facebooku:

https://www.facebook.com/BabylabUW/