Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

Struktura

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Członkowie:

Pracownie:

Zakład Psychofizjologii
p.o. Kierownika: dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Członkowie:
dr Jarosław Michałowski
dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Zakład Psychologii Temperamentu
Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Członkowie:
dr Marcin Rzeszutek
prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Zakład Badań nad Intelektem
Kierownik: dr Zuzanna Toeplitz
Członkowie:
prof. dr hab. Maria Ledzińska
dr hab. Michał Chruszczewski
dr Maciej Stolarski

Zakład Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania
dr hab. Wojciech Dragan

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

Behawioralno-genetyczne podstawy zachowania; genetyczno-molekularne podstawy zachowania w normie i patologii; temperamentalne korelaty zaburzeń zachowania (W. Oniszczenko).

Determinanty jakości życia w okresie późnej dorosłości i etyka zawodowa (Z. Toeplitz).

Diagnoza, uwarunkowania oraz terapia zaburzeń potraumatycznych (B. Zawadzki).

Inteligencja emocjonalna (w kontekście facylitacji funkcjonowania poznawczego, związków romantycznych, procesów atrybucji, a także rozwojowego podłoża tego zjawiska); Perspektywa czasowa (w kontekście powiązań z funkcjonowaniem emocjonalnym, dobrostanem, podejmowaniem ryzyka, funkcjonowaniem poznawczym, etc., a także badania nad wskaźnikami zrównoważenia perspektywy czasowej); Pogranicze osobowości i poznania, afektu i intelektu; Znaczenie zagregowanych charakterystyk różnicowych (inteligencji i osobowości) na poziomie krajów;  Możliwości pośredniej diagnozy cech różnicowych (style poznawcze, osobowość) w oparciu o zachowanie w środowisku internetowym (M. Stolarski).

Psychofizjologia, affective neuroscience, neuroobrazowanie (EEG i fMRI), psychologia emocji, zaburzenia lękowe, psychoterapia zaburzeń psychicznych (J. Michałowski). Psychofizjologia układu sercowo-naczyniowego; interakcje nastroju i aktywności poznawczej (A. Rynkiewicz).

Różnice indywidualne w zakresie preferencji dobowych: rola chronotypu w przystosowaniu do pracy nocnej; strategie dawania sobie rady w eksperymentalnej sytuacji stresowej przez osoby o chronotypie porannym lub wieczornym;  mechanizmy prokrastynacji u osób o odmiennym typie preferencji dobowej (W. Ciarkowska).

Różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym, rola różnic indywidualnych w adaptacji do globalnego środowiska życia, miejsce metapoznania w strukturze inteligencji osób o różnych zdolnościach oraz uczenie się i nauczanie w ujęciu poznawczym (M. Ledzińska).

Twórczość, zdolności umysłowe, w tym inteligencja oraz ich uwarunkowania (M. Chruszczewski).