Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji

Struktura

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. Ewa Pisula

Członkowie:

dr Alicja Niedźwiecka
dr Izabela Chojnicka
dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
dr Rafał Kawa
dr Joanna Kowalska
dr Agnieszka Laskowska
dr Piotr Tomaszewski

Doktoranci:

Rafal Dziurla
Magdalena Kawa
Daniel Pankowski
Mateusz Płatos
Monika Pudło
Katarzyna Sass-Stańczak
Monika Słowińska
Magda Strząska

 

Pracownie:

Pracownia Psychologii Zdrowia – Kierownik Pracowni: dr Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Pracownia Badań nad Polskim Językiem Migowym i Komunikowaniem się Głuchych – Kierownik Pracowni: dr Piotr Tomaszewski

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

Główne kierunki badań obejmują zagadnienia związane z:

– społecznymi i kulturowymi aspektami niepełnosprawności; czynnikami warunkującymi percepcję osób z niepełnosprawnością oraz możliwościami kształtowania postaw wobec tych osób;

– diagnozą, terapią i rehabilitacją dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju (w tym zwłaszcza zaburzeniami ze spektrum autyzmu) oraz różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także funkcjonowaniem ich rodzin;

– kulturą i językiem Głuchych jako użytkowników polskiego języka migowego (PJM); rozwojem dzieci z głuchotą;

– psychologią zdrowia, problematyką stresu i radzenia sobie, aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mediacjami rodzinnymi.

Granty i nagrody (ostatnie 5 lat):

GRANTY:
1. Proces radzenia sobie z chronicznym stresem związanym z chorobą somatyczną. Możliwość zastosowania interwencji psychologicznej (Grant MNiSW: N N106 069935) (2008-2011) – kierownik projektu: dr Kamilla Bargiel-Matusiewicz.
2. Międzynarodowy projekt naukowy w ramach programu Leonardo da Vinci – projekty partnerskie, nr programu 2013-1-NO1-LEO04-06251 8, tytuł: „Improving Supported Employment – The Next Steps”, 2013-2015: dr Kamilla Bargiel-Matusiewicz i mgr Rafał Dziurla.
3. Funkcjonowanie psychospołeczne wysokofunkcjonujących dziewcząt i kobiet z autyzmem lub zespołem Aspergera N N106 352940 (2011-2014), NCN, kierownik projektu prof. Ewa Pisula, wykonawca – dr Rafał Kawa
4. Hipoteza szerokiego fenotypu autyzmu. Próba weryfikacji poprzez analizę funkcji wykonawczych u rodzeństwa dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu UMO-2011/03/B/HS6/03326; 2012-2015, NCN, kierownik projektu – prof. Ewa Pisula, wykonawca – mgr Magdalena Kawa
5. Funkcjonowanie społeczne niemowląt jako predyktor dla zaburzeń rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Możliwości modyfikacji zagrożonych trajektorii rozwojowych wykonawca (2014-2017); NCN, kierownik projektu – dr Rafał Kawa; wykonawca – prof. Ewa Pisula
6. Wolontariat koleżeński „Mary i Max”; NCBiR (konkurs „Innowacje Społeczne”, 2013-2016), Decyzja Nr DZP/IS-1/2028/2013; koordynator – przedstawiciel konsorcjanta (UW) i koordynator jednego z zadań – prof. Ewa Pisula
7. Adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R – narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych – dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego; 2013-2016; decyzja z 1.10.2013; projekt finansowany przez PFRON przy współudziale UW; kierownik projektu – prof. Ewa Pisula, główny wykonawca – dr Izabela Chojnicka
8. Autiki!- Komputerowy system wspierający terapię dzieci ze spektrum autyzmu (2012-2014) –
w ramach grantu Innotech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; prof. Ewa Pisula i dr Rafał Kawa – członkowie zespołu
9. POLSIBS – (2013-2016) Polskie badanie podłużne niemowląt z wysokim rodzinnym ryzykiem autyzmu – określenie wczesnych predyktorów nietypowych trajektorii rozwoju, UMO-2012/07/B/HS6/01464, NCN – kierownik projektu – dr Przemysław Tomalski (Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka); wykonawcy: prof. Ewa Pisula, dr Rafał Kawa.

NAGRODY:
2009 – Nagroda Rektora UW za pracę zbiorową: New Ideas in Studying and Supporting the Development of Exceptional People. Essays in Honor of Tadeusz Gałkowski (redakcja Ewa Pisula, Piotr Tomaszewski; artykuły: Joanna Kowalska, Piotr Tomaszewski, Ewa Pisula, Rafał Kawa).
2011 – Stypendium Fulbrighta w kategorii Senior Advanced Research Grant (01.2011-06.2011) w Gallaudet University (USA): dr Piotr Tomaszewski.
2011 – Nagroda Rektora UW za monografię: Fonologia wizualna Polskiego Języka Migowego: Piotr Tomaszewski
2011 – Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii za dorobek publikacyjny: Ewa Pisula
2012 – Nagroda zespołowa Rektora UW za autorstwo rozdziału „Lingwistyczny opis struktury polskiego języka migowego” w pracy zbiorowej pod red. Idy Kurcz i Hanny Okuniewskiej „Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka”; Piotr Tomaszewski.
2012 – Nagroda zespołowa Rektora UW za książkę „Oblicza rehabilitacji” (redakcja: Ewa Pisula, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Katarzyna Walewska; autorzy rozdziałów: Joanna Kowalska, Ewa Pisula, Rafał Kawa, Kamilla Bargiel-Matusiewicz)
2012 – Nagroda Rektora UW za monografię „Rodzice dzieci z autyzmem”: Ewa Pisula
2013 – Nagroda Rektora za monografię Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP (w serii Cognitive Neuroscience; pod red. A. Grabowskiej): Ewa Pisula.
2013 – Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego za dorobek publikacyjny: Kamilla Bargiel Matusiewicz.

Główne publikacje (ostatnie 5 lat):

Monografie:
Tomaszewski, P. (2010). Fonologia wizualna Polskiego Języka Migowego. Wyd. Matrix.
Kamilla Bargiel-Matusiewicz (2010). Negocjacje i Mediacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. II zmienione. s. 124.
Pisula, E. (2012). Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Gdańsk: GWP (w serii Cognitive Neuroscience; pod red. A. Grabowskiej).
K. Bargiel-Matusiewicz, Przewlekły stres związany z dializoterapią. Zastosowanie interwencji psychologicznych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (w druku).

Prace zbiorowe pod red. pracowników Zakładu:
Pisula, E., Tomaszewski, P. (eds.) (2009). New ideas in studying and supporting development of exceptional people. Warsaw University Press.
Pisula, E., Bargiel-Matusiewicz, K., Walewska, K. (2011) (red.). Oblicza rehabilitacji. Warszawa: MediPage.
Danielewicz, D., Pisula, E. (2011)(red.). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. Warszawa: Wydawnictwo APS.
Tomaszewski, P., Pisula, E., Bargiel-Matusiewicz, K. (red.) (w recenzji). Społeczne i kulturowe aspekty zdrowia i niepełnosprawności. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Artykuły:
2010:
Dąbrowska, A., Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54(3), 266–280.
Pisula, E., Kossakowska, Z. (2010). Sense of coherence and coping with stress among mothers and fathers of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(12), 1485–1494.
Pisula, E. (2010). The autistic mind in the light of neuropsychological studies. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 70, 119-130.
Kawa, R., Pisula, E. (2010). Locomotor activity, object exploration and space preference in children with autism and Down syndrome. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 70, 131-140.
2012:
Pisula, E., Łukowska, E. (2012). Perception of social relationships with classmates and social support in adolescents with Asperger syndrome attending mainstream schools in Poland. School Psychology International, 33(2), 185-206; doi 10.1177/0143034311415784.
Waligórska, A., Pisula, E., Waligórski, M., Letachowicz, M. (2012). AutismPro system in supporting treatment of children with autism in Poland. Pediatrics International, 54, 693–700 doi: 10.1111/j.1442-200X.2012.03637.x
2013:
Kowalska, J., Winnicka, J. (2013). Attitudes of undergraduate students towards persons with disabilities; the role of the need for social approval. Polish Psychological Bulletin, 44(1), 40-49.
Niebrój L, Bargiel-Matusiewicz K, Wilczyńska A (2013) Towards the clarification of ideas: medical futility, persistent/obstinate therapy, and extra/ordinary means. Advances in Experimental Medicine and Biology, 755, 349-356.
Bargiel-Matusiewicz, K., Kroemeke, A., Polańska, K. (2013).The relationship between neuroticism, coping styles and emotions in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: A moderated mediation analysis. Polish Psychological Bulletin, 44(1).
Wilczynska A, Bargiel-Matusiewicz K, Troć M, Niebrój L.(2013). Psychological background of pro-health behavior. Advances in Experimental Medicine and Biology. 755. 325-333.
Pisula, E., Łukowska, E., Fudalej, P. (2013). Self-Esteem, Coping Styles, and Quality of Life in Polish Adolescents and Young Adults With Unilateral Cleft Lip and Palate. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, DOI: 10.1597/13-002.
Kawa, R., Pisula, E. (2013). Exploratory behaviour and adaptation to novelty in preschool children with autism – a preliminary report. Polish Psychological Bulletin, 44(1), 21-30.
Pisula, E., Kawa, R., Szostakiewicz, Ł., Łucka, I., Kawa, M., Rynkiewicz, A. (2013). Autistic Traits in Male and Female Students and Individuals with High Functioning Autism Spectrum Disorders Measured by the Polish Version of the Autism-Spectrum Quotient. Plos One, 8(9), e75236.

Współpraca międzynarodowa:

Współpraca z Stephenem Beyerem z School of Medicine, Welsh Centre for Learning Disabilities; Cardiff University. Doktor Stephen Beyer był gościem Wydziału Psychologii UW w listopadzie 2012 r., wygłosił wykład dla studentów Specjalizacji Psychologia Zdrowia oraz dla pracowników Wydziału.
Współpraca w dziedzinie badań nad komunikowaniem się Głuchych z Gallaudet University (USA), dr Piotr Tomaszewski
Akcja COST BM1004 Enhancing the Scientific Study of Early Autism (ESSEA). Jej głównym celem jest stworzenie interdyscyplinarnej sieci naukowej łączącej ponad 50 naukowców z 20 krajów europejskich prowadzących badania nad autyzmem. Dr Rafał Kawa jest członkiem komisji zarządzającej oraz komisji rewizyjnej akcji.
Stypendium stażowe w Islandii w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet”, dr Rafał Kawa. Współpraca ze State Diagnostic and Counceling Center SDCC w Islandii nad projektem dotyczącym występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu u imigrantów.
Improving Supported Employment – The Next Steps” (w ramach projektu współpraca m.in. z: University of Lappland, Finland; Ulster University, Northen Irland; Arbeidsforskningsinstituttet AS, Norway; Universidad de Salamanca, Spain), 2013-2015; dr K. Bargiel-Matusiewicz i mgr Rafał Dziurla.
Participaton in a multinational study „Evaluation the Baby and Infant Screen for Children with aUtIsm Traits (BISCUIT)” (launched by Prof. J. Matson from Louisiana State University); prof. Ewa Pisula.

Organizowane konferencje (ostatnie 5 lat):

(2013, 24-26 Maj) Zorganizowanie IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. ZDROWIE I CHOROBA W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
Pracownicy Zakładu uczestniczą również co roku w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji.
Konferencja Firma z Duszą poświęconą tematyce samozarządzania. Szczegóły: firma-z-dusza

Aktywność dydaktyczna

Profil dydaktyczny:

Zakład prowadzi specjalizację w zakresie „Psychologii zdrowia i rehabilitacji”
Pracownicy Zakładu uczestniczą w prowadzeniu wykładu obligatoryjnego „Pomoc psychologiczna”, prowadzą liczne kursy fakultatywne, opiekują się pracami magisterskimi i rocznymi

Inne formy aktywności dydaktycznej i osiągnięcia:

Zakład od wielu lat prowadzi studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”
Opracowanie podręcznika do nauczania PJM dla nauczycieli pracujących z młodzieżą głuchą i zajmujących się kształceniem zawodowym w ramach realizacji projektu unijnego „4 kroki”. Zarząd Główny PZG; dr Piotr Tomaszewski.
Od 2010 roku bierzemy udział w projekcie „Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji i staży dla studentów Psychologii UW do wymagań rynku pracy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UDA-POKL.04.01.01-00-243/09-00). Aż trzy spośród sześciu zadań realizowanych w projekcie zostało zainicjowanych przez pracowników naszego Zakładu: dr Joannę Kowalską, dr Kamillę Bargiel-Matusiewicz i dr Katarzynę Walewską.

Prowadzenie szkoleń metodycznych dla lektorów PJM: dr Piotr Tomaszewski.

Działalność organizacyjna

Funkcje na wydziale i Uniwersytecie:

Członkowie Rady Wydziału – prof. dr hab. Ewa Pisula, dr Rafał Kawa
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk – dr Rafał Kawa

Prace w komisjach:

Pracownicy Zakładu (w tym dr K. Bargiel-Matusiewicz, dr P. Tomaszewski, dr R. Kawa, prof. E. Pisula) uczestniczą w pracach wielu komisji Wydziału Psychologii UW, m.in. Komisji Konkursowej, Komisji ds Ocen Nauczycieli Akademickich, Komisji ds Awansu Profesorskiego, Komisji Konkursowej na stanowisko profesora, Komisji ds Wydawnictw, Komisji ds. oceny wyników badań

Inicjatywy akademickie:

Opiekujemy się studenckimi kołami naukowymi: Kołem Wspierania Osób z Autyzmem, Kołem Psychologii Zdrowia Somatis; Kołem Psychologii Rehabilitacji.

Inicjatywą podjętą przez Nasz Zakład są realizowane od 2012 roku na Wydziale Psychologii UW seanse filmów dotyczących problematyki niepełnosprawności połączone z dyskusją (opiekunowie: dr K. Bargiel-Matusiewicz, mgr Rafał Dziurla). Cykl seansów nosi tytuł Sprawne Kino. Aktywny udział w realizacji tej inicjatywy biorą studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizujemy Tydzień Rzadkich Zaburzeń na Wydziale Psychologii UW (dr J. Kowalska).

Prace redakcyjne:

Dr Kamilla Bargiel-Matusiewicz – Członek Editorial Board czasopisma Journal of Integrative Psychology and Therapeutics; http://www.hoajonline.com/psychology/editorialboard

Dr Piotr Tomaszewski – członek rady naukowej czasopisma Audiofonologia.
Prof. Ewa Pisula – członek rad programowych czasopism “Dziecko Autystyczne”, „Niebieska Linia”, „Niepełnosprawność”

Działalność praktyczna:

Pracownicy Zakładu uczestniczą w pracach wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń (m.in. Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym, European Society for Traumatic Stress Studies, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Autism Europe).

Dr Piotr Tomaszewski jest członkiem Polskiej Rady Języka Migowego (PRJM) w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Polityki Społecznej i Pracy. PRJM jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego stanowiącego forum współpracy na rzecz osób głuchych i niedosłyszących przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (od 2013).

Dr Kamilla Bargiel Matusiewicz jest współautorką Programu Profilaktyki Uzależnień dla Studentów Kierunków Medycznych oraz programu szkoleniowo-terapeutycznego pt. Moja Rodzina. Mój Dom, adresowanego do sprawców przemocy domowej.

Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym: Fundacją Synapsis, Stowarzyszeniem Bardziej Kochani, Stowarzyszeniem GEN, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Fundacją „Orange”
Centrum Terapii SOTIS, Centrum Terapii Navicula, Centrum Adesse, Fundacją Jaś i Małgosia.

Działalność popularyzatorska:

Pracownicy Zakładu uczestniczą w licznych działach popularyzujących naukę, w tym Festiwalu Nauki, Tygodniu Mózgu, kawiarniach naukowych, Klubie Ma-ma, Klubie Psychologa Dziecięcego. Udzielają wywiadów mających na celu promowanie wiedzy z obszaru psychologii rehabilitacyjnej i psychologii zdrowia, np. dla magazynu Świat Ciszy, czasopism Charaktery, Integracja, Dziecko, stacji radiowych i telewizyjnych. Prof. Ewa Pisula jest członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN.

 

Strona www katedry: http://www.psychologia.pl/rehabilitacja/aktual.html