Andrzej Jurkowski

Andrzej Jurkowski (1935 — 2006). Urodził się w Warszawie, gdzie ukończył liceum im. Adama Mickiewicza i rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1958 uzyskał magisterium z psychologii na Wydziale Pedagogicznym UW i na tymże Wydziale rozpoczął pracę w Katedrze Psychologii Wychowawczej kierowanej przez prof. dr Marię Żebrowską. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1965 na podstawie dysertacji dotyczącej rozwoju rozumowania przez analogię u dzieci w wieku szkolnym. Dwa lata później ukazała się jego książka na ten temat. Został za nią nagrodzony przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne prestiżową nagrodą im. Stefana Błachowskiego dla młodych naukowców. W latach 1969/70 przebywał na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Birmingham, gdzie współpracował z prof. E. A. Peelem. W roku 1976 już w Instytucie Psychologii Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW habilitował się na podstawie książki „Ontogeneza mowy i myślenia”. Pod koniec lat siedemdziesiątych zainteresował się także problematyką psychologii wychowania. Opublikował szereg znaczących prac z tego zakresu. Oprócz ogólnych i metodologicznych problemów rozwoju i wychowania interesowały go również takie zagadnienia, jak: psychologia nauczania, diagnoza psychopedagogiczna, aktywizacja poznawcza uczniów, ekspertyzy psychologiczne na rzecz oświaty.

Od roku 1990 pełnił funkcję Kierownika Katedry Psychologii Wychowawczej. Dwukrotnie był wybierany do Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Redakcyjnej Psychologii Wychowawczej i członkiem Rady Redakcyjnej Kwartalnika Polskiej Psychologii Rozwojowej. Był także członkiem redakcji czasopism: Polish Psychological BulletinPolskie Forum Psychologiczne oraz Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. Był współautorem wielokrotnie wznawianego podręcznika Podstawy psychologii dla nauczycieli.

Za swą pracę naukową otrzymał trzykrotnie nagrody Ministra.

Jego działania miały także wpływ na obszar psychologii praktycznej. Opracował „Test Językowy — Leksykon” służący do badania zasobu słów rozumianych i używanych przez młodzież. Był także uważnym i cenionym recenzentem wydawnictw przeznaczonych dla dzieci.

Swą pracę dydaktyczną zaczynał od prowadzenia ćwiczeń z psychologii rozwojowej. Z biegiem lat rozszerzał się zakres jego zajęć dydaktycznych. Jego seminaria magisterskie ukończyło ponad 70 dyplomantów. W ostatnich latach był kierownikiem specjalizacji „Psychologia wychowawcza stosowana”.