Sternak Agnieszka

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorantka
Jednostka: Katedra Psychologii Rozwojowej
E-mail: agnieszka.sternak@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 784
Pokój: 222
Dyżury: czwartek 12.00 – 14.00, piątek 12.00 – 14.00 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)
Działalność naukowa

Moje zainteresowania naukowe lokują się na styku psychologii rozwoju, psychologii edukacji i psychologii zdrowia. Sympatyzując z nurtem systemowym przyglądam się wybranym zagadnieniom z ww. obszarów, posługując się głównie jakościowym podejściem badawczym.

Wiodące tematy w moich zainteresowaniach naukowych to:

– czynniki wyjaśniające popularność alternatywnych form terapii i edukacji;

– zagadnienia edukacji włączającej i kształtowanie postaw akceptacji dla różnorodności wśród najmłodszych;

– destygmatyzacja zaburzeń psychicznych; popularyzacja modelu wsparcia środowiskowego

 

Wybrane publikacje:

Sternak, A. (2017). Dziecko z SPD w przestrzeni edukacyjnej. Współpraca terapeutów, rodziców i nauczycieli – przegląd dobrych praktyk, W: I. Surina, M. Chrzanowska-Gancarz (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji  (s. 106-120). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.

Sternak, A. (2016). O związku Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego z nieśmiałością. Terapia Integracji Sensorycznej jako metoda z pogranicza biologii i nauk humanistycznych. W: D. Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska (red.),  Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej (s. 163-175). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sternak, A. (2015). Czy można odbudować więź? O roli zaufania w relacji terapeutycznej w pracy z dzieckiem z SPD (sensory processing disorder), W: I. Jazukiewicz (red.), Zaufanie jako sprawność moralna w wychowaniu, s. 151-169. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

https://orcid.org/0000-0001-8989-5717

 

Działalność dydaktyczna

Doświadczenie dydaktyczne zdobywałam od 2011 prowadząc zajęcia na Wydziale Psychologii UW, Wydziale Pedagogicznym UW oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zajęcia prowadzone na Wydziale Psychologii UW (od roku 2012):

Specjalne potrzeby rozwojowe w edukacji – kurs specjalizacyjny

Jakościowe metody badawcze – kurs obligatoryjny

Ścieżki rozwoju zawodowego – kurs obligatoryjny

Edukacja a psychopatologia. Organizacja środowiska uczenia się osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  – kurs specjalizacyjny

Swobodne metody diagnostyczne – kurs obligatoryjny

Jesień życia czy złoty wiek ? Psychologia rozwojowa osób starszych – kurs fakultatywny

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Podstawowe zagadnienia i metody ich oceny.  – kurs fakultatywny

Zajęcia prowadzone na Wydziale Pedagogicznym UW (2017/18):

Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży – kurs obligatoryjny

Zajęcia prowadzone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (w latach 2011-2015):

Psychologia ogólna – kurs obligatoryjny

Biologiczne podstawy zachowania – kurs obligatoryjny

Psychologia osób z wadą słuchu – kurs obligatoryjny

 

Działalność organizacyjna

Współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwoju Człowieka

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Doktorantów